Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. KOTÁSEK, Josef. Neřád na řad? (Disorder to the order?). Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2013, vol. 22, No 9, p. 318-325. ISSN 1210-8278.
 2. 2009

 3. SELUCKÁ, Markéta, Jaromír TAUCHEN and Gregor STEIN. Entwicklungstendenzen des Verbraucherschutzes in der Tschechischen Republik (Basic qualify of the legal consumer protection in the law de lege lata in the Czech Republic). Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas. München: Beck, 2009, vol. 2009, No 10, p. 298-301. ISSN 0941-6293.
 4. SELUCKÁ, Markéta. Evropské spotřebitelské acquis a české občanské (spotřebitelské) právo (European Consumer Acquis and the Czech Civil (Consumer) Law). In Mezinárodná justičná spolupráca. Ochrana spotrebitela v EU. 2009.
 5. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v navrhovaném občanském zákoníku (Consumer Protection in the Draft of Civil Code). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2009, vol. 2009, No 10, p. 364-368. ISSN 1210-6410.
 6. SELUCKÁ, Markéta. Zásady soukromého práva a ochrana spotřebitele (Principles of Private Law and Consumer protection). In Občianske právo - Miesto a význam diela profesorov Plankovcov. 2009th ed. Bratislava: Vydavatelské oddelenie Praf UK, 2009. p. 241-245. ISBN 978-80-7160-280-4.
 7. 2008

 8. NOVÝ, Zdeněk. Arbitration clause as unfair contract term from the perspective of Czech and EC law. In Comparative Law, Economics and Finance Conference. 2008.
 9. BEJČEK, Josef. Cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském a českém kontextu (Price discrimination and double prices in European and Czech legal context). Právní fórum. Praha: ASPI, 2008, vol. 2008, No 5, p. 181 - 192, 11 pp. ISSN 1214-7966.
 10. FIALA, Josef and Markéta SELUCKÁ. Delimitation of Consumer Protection in Czech Law in the Context of the European Consumer Acquis. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 16, No 3, p. 241-246. ISSN 1210-9126.
 11. DUDOVÁ, Jana. K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva (According some actual questions of consumer law). In K některým aktuálním otázkám spotřebitelského práva, Spisy Právnické fakulty MU č. 327. 2008th ed. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2008. p. 90 -96. ISBN 978-80-210-4568-2.
 12. HRADILOVÁ, Veronika. Několik poznámek ke spotřebitelským sporům v kontextu práva Evropských společenství (A Few Comments on Consumer Disputes from European Community Law Point of View). In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 75-80. ISBN 978-80-210-4568-2.
 13. ŠRAMKOVÁ, Dana. Ochrana spotřebitele v rámci činnosti finančního arbitra (Consumer Protection in the Context of the Financial Arbiter's Activities). In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 10-17. ISBN 978-80-210-4568-2.
 14. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v soukromém právu (The consumer protection in the Czech Civil Law). 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008. 134 pp. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-037-9.
 15. HRUBÁ, Michaela. Prodej mimo prostory obvyklé k podnikání (Negotiation outside premises that usually serve to the supplier's business). In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 40 - 46, 6 pp. ISBN 978-80-210-4568-2.
 16. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Proposal for a Directive on Consumer Rights. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 751-756. ISBN 978-80-210-4733-4.
 17. SELUCKÁ, Markéta. Přezkum a revize spotřebitelského acquis (The review of Consumer acquis). In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 10-17. ISBN 978-80-210-4568-2.
 18. SELUCKÁ, Markéta. PŘÍSTUP KE SPRAVEDLNOSTI JAKO ZÁKLADNÍ PODMÍNKA OCHRANY SPOTŘEBITELE (The right to obtain justice as a fundamental conditional of the consumer protection). In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Brno, Právnická fakulta., 2008. p. 990-993. ISBN 978-80-210-4733-4.
 19. FIALA, Josef, Jan HURDÍK and Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008 (The Actual Questions of the Consumer Law: Symposium of articles). / editoři Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 126 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 327 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4568-2.
 20. SELUCKÁ, Markéta. The Review of the consumer acquis in a context of the Czech Law de lege lata. In EUROPEANIZATION OF THE NATIONAL LAW, THE LISBON TREATY AND SOME OTHER LEGAL ISSUES (CD-ROM). 2008th ed. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. p. 285-286. ISBN 978-80-210-4629-0.
 21. SELUCKÁ, Markéta. THE SYSTEM OF CONSUMER PROTECTION IN CZECH LAW. In A Brief Introduction to Czech Law. 1. vyd. United States: AICELS, 2008. p. 103-117. Collection of Contributions. ISBN 978-0-692-00045-8.
 22. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Vývoj ochrany spotřebitele v ES/EU (Development of Consumer Protection in EC/EU). In INTERPOLIS´08 - Zborník prispevkov z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckych pracovníkov. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov University Mateje Bela, Ústav vedy a výskumu, 2008. p. 195-201, 6 pp. ISBN 978-80-8083-724-2.
 23. KOUKAL, Pavel. Zkušenosti s ochranou spotřebitele v činnosti veřejného ochránce práv (Activities of the Ombudsman in the Field of Consumer Protection). In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 111-116. ISBN 978-80-210-4568-2.
 24. 2007

 25. CHLEBCOVÁ, Radka. Kolizně právní zajištění evropské úrovně ochrany spotřebitele: Ochranná ustanovení směrnic. (Safeguarging of the European consumer protection standard: Protection clauses in the EU directives). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, No 4, p. 125-129. ISSN 1210-9126.
 26. 2006

 27. SELUCKÁ, Markéta. Východiska a tendence ochrany spotřebitele v Evropské unii a v České republice (Bases and Tendencies of a Consumer Protection in EU and in the Czech Republic). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 186-201. ISBN 80-210-4182-X.
 28. 2005

 29. HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2005, 1/2005, p. 32 - 40, 8 pp. ISSN 1210-6348.
 30. SELUCKÁ, Markéta. Ochrana spotřebitele v případu Verein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel (The consumer protection in case Verein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel). Jurisprudence. Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 2, p. 44-46. ISSN 1210-3977.
 31. 2004

 32. KLAPALOVÁ, Alena. Kvalita zboží (Qality of Goods). první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 119 pp. ISBN 80-210-3458-0.
 33. HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele v komunitárním evropském právu (Consumer Protection in the European "Acquis Communautaire"). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2004, 7-8/2004, p. 68-74, 6 pp. ISSN 1210-6348.
 34. HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele. 1. vydání (Consumer Protection). Praha: ASPI Publishing, 2004. 452 pp. ISBN 80-7357-064-5.
 35. 1998

 36. FIALA, Josef. Podíl právní regulace odpovědnosti za vady na realizaci ochrany spotřebitele (The role of legal regulation of liability for defects in the implementation of consumer protection). Evropské a mezinárodní právo. Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1998, roč. 7, zvl. č., p. 24-27. ISSN 1210-397.
 37. 1997

 38. HAJN, Petr. Klamavé soutěžní praktiky a ochrana spotřebitele (Misleading competition practices and consumer protection). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 1, p. 68-79. ISSN 1210-9126.
 39. 1996

 40. DUDOVÁ, Jana. K některým aspektům právní úpravy na ochranu spotřebitele se zřetelem k ochraně zdraví spotřebitele v Evropské unii ve srovnání s legislativou ČR (Some aspects of legal regulation of consumer protections in regard to consumer's health protection in European Union, compared to the Czech republik). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, p. 573-584. ISSN 1210-9126.
 41. 1992

 42. HAJN, Petr. Roztrpčení spotřebitelů - újma ve smyslu zákona (Consumers' disappointments - injury under the law). Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1992, roč. 2, č. 48, p. 59. ISSN 1210-0714.
Display details
Displayed: 30/1/2023 16:21