Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. (Supreme Administrative Court in the control system of public administration and of (administrative) justice.). Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, 10/2009, No 10, p. 16-17. ISSN 1213-6581.

  2008

  1. GLOGAROVÁ, Jana. K některých aspektům pojmu kontroly podle zákona o ochraně hospodářké soutěže a pojmu ovládání podle obchodního zákoníku (Various aspects of the term "control" in the Act on the Protection of Competition and in the Commercial Code). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2008, vol. 2008, No 5, p. 177 - 182. ISSN 1210-6410.
  2. PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Kontrola rozpočtového hospodaření USC a porušení rozpočtové kázně (Financial management control of local government units and violation of budgetary discipline). In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 270-276. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Pomoc a kontrola v terapeuticky pojaté sociální práci (Help and control in the therapeutic oriented social work). In JANEBOVÁ, Radka, Miroslav KAPPL and Martin SMUTEK. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, p. 122-130. ISBN 978-80-7041-118-6.

  2006

  1. CHRZ, Vladimír, Ivo ČERMÁK and Veronika PLACHÁ. Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu:narativní přístup (Understanding the experience of patients with breast cancer: the narrative approach). Československá psychologie. 2006, L, No 6, p. 507-521. ISSN 0009-062X.
  2. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej (The budget principles of local self-government units in the Czech Republic). In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1st ed. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006, p. 44-62, 516 pp. ISBN 83-922867-3-1.

  2005

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav and Stanislav KUTÁČEK. Kontrola jako nástroj řízení a podmínky efektivnosti veřejného sektoru a místo NKÚ v tomto procesu (Contrtol management in public sectors and NKÚ). In STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 25-43, 18 pp. ISBN 80-210-3623-0.

  2004

  1. BEJČEK, Josef. K pojmům kontroly soutěžního chování a ovládání (On the concept of control of the competitive behaviour and of the dominant influence). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 15, p. 557-570. ISSN 1210-6410.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru (Control in public sectors). prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 86 pp. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6.

  2003

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Kontrola jako nástroj řízení (Kontrtola jako nástroj řízení). Doc. Ing. J. Rektořík, CSc., Doc. PhDr. J. Šelešovský, CSc. - vedoucí autoři. In Kontrolní systému veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, p. 11-17, 6 pp. ISBN 80-86119-72-6.
  2. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejné správě (Control within the sphere of Public Administration). Doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc., Doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc. - editoři. In Obecná část vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC. První. Brno: Masarykaova univerzita v Brně, 2003, 19 pp. Učebnice ÚSC. ISBN 80-210-3278-2.
  3. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrolní systém v ČR a kompetence jeho prvků. Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr.J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, p. 32-44, 12 pp. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
  4. JURAJDOVÁ, Hana. Možnost kontroly standardů nástroji auditu (The possibility of standards control by instruments of auditing). In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 71-73. ISBN 80-210-3192-1.
  5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Pojetí a druhy kontrol (Kinds are derived control.). Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský-vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, a.s.r., K Motelu 124, Praha 4, 2003, p. 24-27. Ekonomická řada. ISBN 80-86119-72-6.
  6. REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol (The State, regional and mucipal control.). Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003, p. 44-64, 20 pp. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.

  2002

  1. MACEK, Jakub. Digitální média a ideál svobody (Digital Media and the Ideal of the Freedom). Sedmá generace. 2002, vol. 2002, No 8, p. 4-8. ISSN 1212-0499.

  2001

  1. JURNÍKOVÁ, Jana and Stanislav KADEČKA. Ke vztahu státu a samosprávy (On Relation between State and Self-Government). Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 8, p. i-iii, 3 pp. ISSN 0027-8009.
Display details
Displayed: 20/6/2024 13:08