Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. FIŠER, Zbyněk. Didaktisches Modell des kreativen Übersetzens oder Kreative Wende in der Übersetzungswissenschaft. (Didactic Model of the Creative Translation od Crative Turn in the Traslation Studies.). In Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. p. 155-164, 10 pp. ISBN 978-3-86006-301-9.
 2. BENEŠOVÁ, Pavla. Die Rolle von Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht (The Function of Emotions for Creative Writing in Foreign Language Teaching). In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache in Tschechien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 10-21, 12 pp. ISBN 978-80-210-4764-8.
 3. FIŠER, Zbyněk. (ed) Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. (Literature and Translating.). In HAUCK, Raija and Zbyněk FIŠER. Literatur und Übersetzung. Bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Slawistik., 2008. 164 pp. ISBN 978-3-86006-301-9.
 4. FIŠER, Zbyněk. Funkcionalistická koncepce překládání a tvůrčí psaní. (Funktional Strategy of Translating and Creative Writing.). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 37-46, 10 pp. ISBN 978-80-210-4686-3.
 5. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht bei lernschwachen Schülern. (Creative writing in foreign language teaching in learners with SLD). R. Grenarová, M. Vítková (eds.). In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. p. 19-24, 6 pp. ISBN 978-80-210-4782-2.
 6. FIŠER, Zbyněk. Kreatives Übersetzen in der translatorischen Hochschuldidaktik. (Creative Translating Education at the University.). In Přednáška pro Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Poznań. 2008.
 7. FIŠER, Zbyněk. Leerstellen laut sprechen oder Didaktische Stimuli zur literarischen Interpretation. Vortrag mit deutsch-tschechisch-polnischen Beispielen. (Indeterminacy determinate or didactic stimuli for literary account.). In Přednáška pro Institut für Slavistik Universität Regensburg. 2008.
 8. PAVLOVSKA, Marie. My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU (We, you, they or creative writing at PdF MU). In My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. Brno: PdF MU, 2008. 126 pp. ISBN 978-80-7392-071-5.
 9. BENEŠOVÁ, Pavla. Realizace výzkumného šetření v rámci disertační práce doktorandky Pavly Benešové (Realization of the dissertation research of the postgraduate student Pavla Benešová). 2008.
 10. FIŠER, Zbyněk. Role tvůrčího psaní ve vysokoškolském vzdělávání popisovaná autorem v dušičkovém čase roku 2008. (Creative writing in the university education descibe by its author in autumn 2008.). In My, Ty, Oni aneb tvůrčí psaní na PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. p. 71-79, 9 pp. ISBN 978-80-7392-071-5.
 11. PAVLOVSKÁ, Marie. Tvůrčí psaní jako metoda práce pro učitele dramatické výchovy (Creative writing). In My, Ty, Oni, aneb tvůrčí psaní na PdF MU. Brno: PdF MU, 2008. p. 108-110, 126 pp. ISBN 978-80-7392-071-5.
 12. FIŠER, Zbyněk. Übersetzung - ein kreativer Prozess. (Translation - a Creative Process.). In Přednáška pro posluchače a pedagogy filologické fakulty, Fachbereich Slawistik, Universität Salzburg. 2008.
 13. 2007

 14. FIŠER, Zbyněk. Do boje se špatnou náladou. (Automatický text a automatická kresba.) (Automatic text and automatic drawing.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 97-98, 2 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 15. FIŠER, Zbyněk. Doplňování příběhu aneb Vylepšený Erben. (Techniky tvůrčího psaní na cestě k recepci textu) (The Full Story or The Techniques of Creative Writing on a Way to the Reception of the Literary Text). In Slovo o slove. 1. vyd. Prešov: Přesovská univerzita, 2007. p. 82-86, 5 pp. ISBN 978-80-8068-646-8.
 16. FIŠER, Zbyněk. Kolektivní text a kolektivní malba jako kreativní techniky k rozvoji kooperativních kompetencí. (Collective writing and collective drawing as technique for the building of cooperative competence.). In Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. p. 545-550, 6 pp. ISBN 978-80-223-2412-0.
 17. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben online - Ein Forschungsprojekt. In Der moderne Unterricht des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 2007. p. 17-21, 5 pp. ISBN 978-80-244-1777-6.
 18. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives und emotionsgefärbtes Schreiben online - Ein Forschungsprojekt (Creative and Emotional Writing online - research project). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 15-20, 6 pp. ISBN 978-80-210-4501-9.
 19. FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (Příběh podle cyklu fotografií.) (The pictures tell. (A story by photographs.)). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 58-59, 2 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 20. FIŠER, Zbyněk. Poslepu (Psaní a kresba poslepu). (Blindly (Writing and drawing blindly).). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 83-85, 3 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 21. FIŠER, Zbyněk. Tři muži ve člunu a text. (Kolektivní psaní a kolektivní malba.) (Collective writing and collective drawing.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 98-101, 3 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 22. FIŠER, Zbyněk and Jitka CHOLASTOVÁ. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. (The Creation of the Academic Text and the Techniques of Creative Writing at University.). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 65-75, 11 pp. ISBN 978-80-210-4396-1.
 23. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní interdisciplinárně. Místo oboru ve společenských vědách. (Creative Writing interdisciplinary. Its role in the social science.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1. vyd. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2007. p. 132-136, 5 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4.
 24. BENEŠOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní ve výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 2007, vol. 132, No 2, p. 13-16. ISSN 0323-0449.
 25. 2006

 26. BENEŠOVÁ, Pavla. Herbstbilder der Stadt Brünn - projekt kreativního psaní pro posílení autonomního učení (Herbstbilder der Stadt Brünn - project of creative writing supporting self-regulated learning). In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 203-211, 9 pp. ISBN 80-210-4164-1.
 27. 2005

 28. MAREČEK, Zdeněk. Der Mord auf dem Campus. Kriminální román jako téma semináře kreativního psaní ve výuce germanistů. (Der Mord auf dem Campus. A Crime Novel Written in the Department of German Studies Creative Writing Workshop.). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 117-127, 11 pp. ISBN 80-7239-182-8.
 29. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionale Aspekte im Fremdsprachenunterricht - am Beispiel des kreativen Schreibens. In Jazyk a komunikácia. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2005. p. 155-158, 4 pp. ISBN 80-89113-22-2.
 30. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionalität beim Schreiben in der Fremdsprache (Emotionality within Writing in Foreign Language). In Brünner Hefte für Germanistik. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 27-30, 4 pp. ISBN 80-210-3882-9.
 31. JANÍKOVÁ, Věra. Jazyková tvořivost a tvůrčí psaní v cizojazyčné výuce (Language Creativity and Creative Writing in Foreign Language Teaching). Cizí jazyky, Plzeň: Fraus, 2005, vol. 49, No 2, p. 51-53. ISSN 1210-0811.
 32. BRÜCKNEROVÁ, Karla. Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích programech? (Is there any place for creative writing in czech curricula documents?). In Sborník prací filozofické fakulty, Řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 28-35, 7 pp. ISBN 80-210-3891-8.
 33. FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu (About the Use of Art Activities in the Production of Acedemic Texts). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. p. 148-156, 9 pp. ISBN 80-7239-182-8.
 34. FIŠER, Zbyněk. Výuka tvorby textu na vysoké škole (The Production of Texts at University Lavel). Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 4, p. 15-28. ISSN 1211-3384.
 35. 2004

 36. FIŠER, Zbynek. Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole (Creative Writing a Basic Competence at University Lavel). 2004.
 37. CHOLASTOVÁ, Jitka. Tvůrčí psaní třikrát jinak. Česká literatura : časopis pro literární vědu, Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, vol. 2004, No 5. ISSN 0009-0468.
 38. FIŠER, Zbyněk. Využití výtvarných činností v tvůrčím psaní. (Actions-Art and Creative Writing). Kritické listy : čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách, Praha: Občanské sdružení Kritické myšlení, 2004, neuveden, No 17, p. 8-9. ISSN 1214-5823.
 39. 2003

 40. FIŠER, Zbyněk. Techniky tvůrčího psaní na cestě k odbornému textu. (Techniques of creative writing in academic writing.). In Přednáška pro posluchače ateliéru Papír a kniha, FaVU VUT Brno. 2003.
 41. 2002

 42. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. (Creative Writing.). 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 pp. ISBN 80-85931-99-0.
 43. 2001

 44. VLČKOVÁ, Kateřina. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht (Creative Writing in German as Foreign Language). Brno: PdF MU, 2001. 90 pp.
Display details
Displayed: 1. 12. 2020 13:10