Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. CAHA, Pavel. Semantic parameters, syncretism and counting. In CASTL FishFeed. 2021.
 2. 2018

 3. ŠEFČÍK, Ondřej. Pan-Slavism and orthography – the Czech orthographic reform of the early 19th century and secret Slavic universal orthography. In Arbeitstagung der IG "Schriftkonventionen in pragmatischer Perspektive / Writing conventions and pragmatic perspectives". 2018.
 4. 2015

 5. KAMENICKÁ, Renata. Persuasion strategies in environmental discourse from a Translation-Studies and comparative perspective. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015.
 6. 2009

 7. KREJČÍ, Pavel. Česko svůj anglický překlad má. Už 16 let! (The name "Česko" has its English equivalent. Already 16 years!). Vesmír. Časopis akademické obce. Praha: Vesmír, s. r. o., 2009, 88 (139), No 3, p. 200-202. ISSN 0042-4544.
 8. ŠEFČÍK, Ondřej. Preliminary Description of the Czech Phonemic System Using Feature Geometry. In Czech in Formal Grammar. München: Lincom Europa, 2009. p. 183-196, 13 pp. ISBN 978-3-89586-282-3.
 9. NĚMČÍK, Václav. The Saara Framework: An Anaphora Resolution System for Czech. In RASLAN 2009 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2009. p. 49-54. ISBN 978-80-210-5048-8.
 10. 2008

 11. BIČAN, Aleš. Accent and diaereme in Czech. LINGUISTIQUE. Paris, 2008, vol. 44, No 2, p. 45-66. ISSN 0075-966X.
 12. PALA, Karel and Aleš HORÁK. Can Complex Valency Frames be Universal? In RASLAN 2008. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. p. 41-48. ISBN 978-80-210-4741-9.
 13. HORÁK, Aleš. Computer Processing of Czech Syntax and Semantics. 1st edition. Brno, Czech Republic: Librix.eu, 2008. 241 pp. 1st edition. ISBN 978-80-7399-375-7.
 14. RYCHLÝ, Pavel. czaccent - Adding Diacritics in Czech. 2008.
 15. ŠULCOVÁ, Alexandra. Český a slovenský příspěvek k výzkumu antidepresiv (Czech and Slovak contributions to the research of antidepressants). Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2008, vol. 12, Suppl 1, p. 15. ISSN 1211-7579.
 16. FIALA, Petr and Jiří FORAL. Český politický katolicismus v demokratické společnosti (1989-2005) (Czech Political Catholicism in Democratic Society (1989-2005)). In FIALA, Petr, Jiří FORAL, Karel KONEČNÝ, Pavel MAREK, Michal PEHR and Miloš TRAPL. Český politický katolicismus 1848-2005. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. p. 445-510, 63 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-7325-155-0.
 17. GAZDA, Jiří. Češskije imena sobstvennyje v russkich internetovskich tekstach kak problema mežkuĺturnogo obščenija (Czech Proper Nouns in Russian Internet Texts as a Problem of Intercultural Communication). In Rossica Olomucensia XLVI-II. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08. - 01.09.2007. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. p. 279-284. ISBN 978-80-244-1994-7.
 18. GAZDA, Jiří and Radka FLEJBERKOVÁ. Diskurzivní strategie v rusky psaných časopisech pro ženy (Discourse Strategies in Women's Magazines Issued in Russian). In Text a kontext. Vydání první. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008. p. 136-148. ISBN 978-80-7329-176-1.
 19. KREJČÍ, Pavel. Don't be afraid of CZECHIA, it needs your help! Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2008, V, No 1, p. 30-37. ISSN 1212-9690.
 20. PERUTKOVÁ, Jana. Jan Trojan: České zpěvohry 18. století. Recense (Jan Trojan: Czech Operas of 18th. Century.). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 2008, vol. 40, No 2, p. 49-50. ISSN 0862-8505.
 21. HLADKÁ, Zdeňka. Ke spisovnosti a nespisovnosti v současném úzu. (The standard vs. the substandard in the present-day usage.). Kopřivová, Marie - Waclawičová, Martina (eds.). In Čeština v mluveném korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2008. p. 97-104. ISBN 978-80-7106-982-9.
 22. HLADKÁ, Zdeňka. Milá Jano, Jájo, Janičko... Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik. (Material for the research of personal names and hypocoristics.). Čornejová, Michaela - Kosek, Pavel (eds.). In Jazyk a jeho proměny. Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. p. 54-63. ISBN 978-80-7294-301-2.
 23. RYCHLÝ, Pavel, Pavel ŠMERK, Karel PALA and Radek SEDLÁČEK. Morphological Analyzer Ajka. 2008.
 24. REISSNER, Martin. Obrazy v živé paměti. Picture in Recent Memory. Česká kniha pro děti a mládež 2007. Czech Books for Children and Young People 2007 (Picture in Recent Memory. Czech Books for Children and Young People 2007). Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2008. 66 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 978-80-86310-66-4.
 25. NOVÁKOVÁ, Marta. Over de grens kijken: assimilatie in het Tsjechisch en het Nederlands (Looking over the Borders: Assimilation in Czech and in Dutch). In Acta universitatis Palackianae Olomucensis Faculatas Philosophica, Philologica 98 - 2008,Neerlandica IV, De beste vriend van de zomercursus. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. p. 95 - 102. ISBN 978-80-244-1971-8.
 26. HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? (Do people in Bohemia write letters in a different way than people in Moravia?). Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008. 5 pp.
 27. NĚMČÍK, Václav, Dana HLAVÁČKOVÁ, Aleš HORÁK, Karel PALA and Michal ÚRADNÍK. Processing Czech Verbal Synsets with Relations to English WordNet. In RASLAN 2008. 2nd ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. p. 49-55. ISBN 978-80-210-4741-9.
 28. GAZDA, Jiří. Rost analitizma (i agglutinativnosti) kak odna iz konvergentnych tendencij v razvitii sovremennych slavjanskich jazykov (na materiale novych složnych naimenovanij v russkom i češskom jazykach) (The Tendency to Analytism as one of the Convergent Tendencies in Contemporary Slavonic languages (on the Material of New Appellative Models in Russian and Czech)). In Izučenije slavjanskich jazykov, literatur i kuľtur kak inoslavjanskich i inostrannych. Sbornik dokladov. Belgrad: Slavističeskoje obščestvo Serbii, 2008. p. 118-123. ISBN 978-86-7391-023-9.
 29. NĚMČÍK, Václav, Karel PALA and Dana HLAVÁČKOVÁ. Semi-automatic Linking of New Czech Synsets Using Princeton WordNet. In Intelligent Information Systems XVI, Proceedings of the International IIS'08 Conference. Warszawa: Academic Publishing House EXIT, 2008. p. 369-374. ISBN 978-83-60434-44-4.
 30. HANÁK, Jakub. Srovnání české a slovenské právní úpravy za komunální odpad (Comparison of Czech and Slovak legal regulation of municipal waste charge). In Právná úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-7097-752-1.
 31. NĚMČÍK, Václav. The Saara Framework: Work in Progress. In RASLAN 2008. 2nd ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. p. 11-16. ISBN 978-80-210-4741-9.
 32. FIALA, Petr. Tschechien (Czech Republic). In BUCHSTAB, Günter and Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. p. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 33. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj dvoujmennosti v češtině (The development of using two personal names in Czech). RUSINOVÁ, E. (red.). In Přednášky a besedy z XLI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 167-177. ISBN 978-80-210-4618-4.
 34. ZIKOVÁ, Markéta. Why are Case Markers in the Czech Nominal Declension not Cyclic Suffixes? 'ed. F. Marušič, R. Žaucer'. In MARUŠIČ, Franc and Rok ŽAUCER. Studies in Formal Slavic Linguistics. Contributions from Formal Description of Slavic Languages 6.5. Frankfurt am Main, Berlin, Bern: Peter Lang, 2008. p. 325-335, 354 pp. ISBN 978-3-631-57009-8.
 35. 2007

 36. KREJČÍ, Pavel. Czechia: devadesát let po vzniku Československa, patnáct let po jeho rozpadu, ale i deset let po naganském triumfu (Czechia: 90 years after the establishment of Czechoslovakia, 15 years after its disintegration, but also 10 years after the Nagano ice hockey triumph). Klaudyán. Internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2007, IV, No 2, p. 51-58. ISSN 1212-9690.
 37. MACEK, Petr. Česko-slovenská lexikografická spolupráce v minulém století (Czech-Slovak Lexicographic Co-operation in the Previous Century). Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, 2007, vol. 33, 3-4, p. 535-540, 5 pp. ISSN 1335-2458.
 38. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der Tschechen in der deutschböhmischen und deutschmährischen Literatur (Image of Czech in German Literature from Bohemia and Moravia). In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1st ed. Brno: PdF MU, Katedra německého jazyka a literatury, 2007. p. 39-45, 6 pp. ISBN 978-80-210-4469-2.
 39. BUDŇÁK, Jan. Das Bild der Tschechen in deutschnationaler Prosa aus Böhmen (Image of Czechs in German National Fiction from Bohemia). In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 39-44, 5 pp. ISBN 978-80-210-4324-4.
 40. PLESKALOVÁ, Jana. Das tschechische Personennamensystem (Czech system of personal names). Brendler, A. - Brendler, S. (ed.). In Europaeische Personennamensysteme. Hamburg: baar, 2007. p. 741-748. Europaeische Personennamensysteme 1. ISBN 978-3-935536-65-3.
 41. HORÁK, Aleš, Tomáš HOLAN, Vladimír KADLEC and Vojtěch KOVÁŘ. Dependency and Phrasal Parsers of the Czech Language: A Comparison. In Proceedings of 10th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2007). Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. p. 76-84. ISBN 978-3-540-74627-0.
 42. NĚMČÍK, Václav. Enhancing Anaphora Resolution for Czech. In RASLAN 2007. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. p. 57-62. ISBN 978-80-210-4471-5.
 43. ADAM, Martin. Errando discimus... Czech interference in learning English. In New trends in educating future teachers of English III. (Conference Proceedings), edited by Silvie Válková. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 6-13. ISBN 978-80-244-1851-3.
 44. REISSNER, Martin. Fantazie jedna báseň / Fantasy´s Poetic Licence. Česká kniha pro děti a mládež 2006 / Czech Books for Children and Young People 2006 (Fantasy´s Poetic Licence. Czech Books for Children and Young People 2006). Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2007. 58 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 978-80-86310-63-3.
 45. JONÁŠ, Jan. Finanční zprostředkovatelé a jejich vliv na hospodářský růst v ČR (Financial intermediaries and their influence on economic growth in CR). Brno: Centrum pro výzkum konkurenční schopnost, 2007.
 46. ŠEFČÍK, Ondřej. Fonetika a fonologie (Phonetics and Phonology). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1st ed. Praha: Academia, 2007. p. 281-295, 14 pp. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 47. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Francouzská a česká lingvistická terminologie (French and Czech linguistic terminology). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 53 pp. Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-4446-3.
 48. FICTUMOVÁ, Jarmila. From robots to soap operas: 100 years of Czech-English borrowings. MED Magazine. The monthly webzine of the Macmillan English Dictionaries. 2007, vol. 2007, No 47, p. webzine, 4 pp.
 49. ROTHENHAGEN, Richard. Karel Čapek - Als Europäer seiner Zeit voraus (Karel Capek - A Modern European). In Europa- Nachdenken und Vordenken. 1st ed. Wien, Berlin: LIT Verklag Berlin 2007, LIT Verlag GmbH&Co.KG Wien 2007, 2007. p. 205-214. ISBN 978-3-8258-9803-8.
 50. ROTHENHAGEN, Richard. Lokal begrenzte lautliche Eigenheiten in den ehemaligen deutschen Sprachinselmundarten in Mähren (Local Phonetic Specifics of Former German Dialects in Moravia). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. p. 86-92. ISBN 978-80-210-4501-9.
 51. KARLÍK, Petr. Mixed Nominals in Czech. Dočekal, M. – Karlík, P. – Zmrzlíková, J. (eds.). In Czech in Generative Grammar. Muenchen: Lincom Europe, 2007. p. 105-117. Lincom studies in Slavic languages 28. ISBN 978-3-89586-079-9.
 52. KARLÍK, Petr. Několik drobných poznámek k dějovým jménům. (Several remarks on verbal nouns). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2007, A55, No 1, p. 235-246. ISSN 0231-7567.
 53. DOČEKAL, Mojmír. Only, bound variables and VP ellipsis in Czech. In Czech in Generative Grammar. Munchen: Lincom, 2007. p. 47-65, 18 pp. LINCOM Studies in Slavic Linguistics. ISBN 978-3-89586-079-9.
 54. OPLATEK, Stanislav. Terminografická práce a terminografické prameny (Poznámky k tvorbě překladového slovníku pro pomezní vědní disciplíny) (Terminographical work and resources). In SLAVICA IUVENUM VIII. mezinárodní studentská vědecká konference. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. p. 33 - 40, 235 pp. ISBN 978-80-7368-407-5.
 55. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 2. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. 2 pp. The Messenger. Vol.7, No.1. ISSN 1214-6676.
 56. MACEK, Petr. U-Musik und die tschechische Rundfunksendung in den Jahren 1923-1938 (Popular Music and Czech Radio Broadcast in the Years 1923-1938). Musicologica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, vol. 9, No 1, p. 161-166. ISSN 1212-1193.
 57. KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty (Introduction to phonetics and phonology for students of Czech). 2., doplněné. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. 194 pp. none. ISBN 978-80-7368-405-1.
 58. ŠEFČÍK, Ondřej. Vývoj pravopisu od národního obrození do současnosti (History of Czech orthograpy since national aweking till today). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. 1st ed. Praha: Academia, 2007. p. 516-539, 23 pp. Mimo - humanitní vědy. ISBN 978-80-200-1523-5.
 59. ZIKOVÁ, Markéta. Why Czech Case Markers Sometimes Get Lost. In KARLÍK, Petr, Mojmír DOČEKAL and Jana ZMRZLÍKOVÁ. Czech in Generative Grammar. München: Lincom EUROPA, 2007. p. 190-203, 203 pp. ISBN 978-3-89586-079-9.
 60. 2006

 61. KOHOUT, Pavel, Josef BALVÍN, Sergej MACHONIN, Pavel DRÁBEK and Libor VODIČKA. August August, august (August August the August). 1st ed. Brno: Větrné mlýny, 2006. 146 pp. Repertoár 11. ISBN 80-86907-35-X.
 62. ROTHENHAGEN, Richard. Bilinguismus gestern und heute (unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen in Tschechien) (Bilinguism then and now (with special attention to German in the Czech Republic)). In Deutsch-Sprache der Euroregion(en). 1st ed. Liberec: Nakladatelství Bor, Údolní 541/17 Liberec, 2006. p. 161-168. ISBN 80-86807-29-0.
 63. HORÁK, Aleš and Vladimír KADLEC. Czech Language Parsing using Meta-grammar Formalism with Contextual Constraints. In Computer Treatment of Slavic and East European Languages. 2005th ed. Bratislava, Slovakia: VEDA, Slovenská akadémia vied, 2006. p. 124-129. ISBN 80-224-0895-6.
 64. MAREČKOVÁ, Marie. Czech Legal and Constitutional History. 1 st. Praha: Linde, 2006. 131 pp. Legal History 1. ISBN 80-7201-592-3.
 65. ČORNEJOVÁ, Michaela. Čeština dnešních slovenských studentů (Czech of present-day Slovak students). In Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV - Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, 2006. p. 166-171. ISBN 80-89037-04-6.
 66. BUDŇÁK, Jan. Einige literarische Alternativen zum Nationalismus (Some Literary Alternatives of Nationalism). In Loando. Beiträge Olmützer Doktoranden zur deutschen Literatur und Sprache. 1st ed. Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2006. p. 13-28. ISBN 80-244-1243-8.
 67. HLAVÁČKOVÁ, Dana, Aleš HORÁK and Vladimír KADLEC. Exploitation of the VerbaLex Verb Valency Lexicon in the Syntactic Analysis of Czech. In Proceedings of 9th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2006). Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. p. 85--92. ISBN 3-540-39090-1.
 68. ŠEFČÍK, Ondřej. Fonologická vzdálenost a přechodnost mezi termíny opozice (Phonological distance and transitivity between terms of opposition). In Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó (eds. Tomáš Hoskovec, Ondřej Šefčík & Radim Sova). Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 297-304. ISBN 80-210-3955-8.
 69. MACEK, Petr and Ivan POLEDŇÁK. In Memoriam on the Seventieth Birthday of Jiří Fukač. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, H 38-40, 2003-2005, p. 7-13. ISSN 1212-0391.
 70. MACEK, Petr. K nedožitým 70. narozeninám Jiřího Fukače (Jiří Fukač at 70). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 39/2006, No 1, p. 47-48. ISSN 1210-9126.
 71. PLESKALOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (History of Czech studies). Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXIX. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 94-99. ISBN 80-210-4009-2.
 72. DOČEKAL, Mojmír. Kvantifikace v češtině (Quntification in Czech). In Přednášky z doktorandských dnů. Praha: FF UK, 2006. p. 99-120, 21 pp. ISBN 80-7308-162-8.
 73. PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. La composition en argot : une vulgarité composée? (Composition in slang : a composite vulgarity?). Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, No 26, p. 19-27. ISSN 0231-7532.
 74. BIČAN, Aleš. Notes on Diaereme. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 54, 1-2, p. 12, 31-42. ISSN 0231-7567.
 75. BUBENÍČEK, Petr. Slovo básníkovo největší obětí (recenze souboru studií Jaroslava Meda) (Poet's word as the greatest sacrifice). Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, XXVII, 26-27, p. 11-12. ISSN 1210-0021.
 76. MACEK, Petr. Současnost a perspektivy české hudební lexikografie (Present and Perspectives of Czech Music Lexicography). Acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, No 1, p. 00-00, 14 pp. ISSN 1214-5955.
 77. REISSNER, Martin and Petr MATOUŠEK. Svět je báječný příběh. What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005. Czech Books for Children and Young Peope 2005. (What a Wonderful Story the World Can Be. Czech Books for Children and Young Peope 2005.). Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2006. 52 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-57-4.
 78. MOLIERE, Jean-Baptiste Poquelin, Antonín PŘIDAL, Daniela JOBERTOVÁ and Pavel DRÁBEK. Tartuffe. 1st ed. Brno: Větrné mlýny, 2006. 122 pp. Repertoár 10. ISBN 8086907236.
 79. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 1. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 2 pp. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
 80. KRČMOVÁ, Marie. Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty (Introduction to phonetics and phonology for students of Czech). 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2006. 194 pp. none. ISBN 80-7368-213-3.
 81. NOVÁKOVÁ, Marta. "Wat bedoel je, een ei of een ui?" De rol van fonetiek bij de verwerving van het Nederlands bij Tsjechen ("Do You Mean an Egg of an Onion?" The Role of Phonetics in Acquisition of Dutch by the Czech Speakers). In Neerlandistiek in Tsjecho-Slowaakse Context. Handelingen doctorandicolloquium. Bratislava: Universita Komenského, 2006. p. 143-150, 7 pp. ISBN 978-80-89137-31-2.
 82. 2005

 83. ŠEFČÍK, Ondřej. Alternace jako nástroj modelování (Alternations as a tool for modeling). In Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor (eds. Petr Pořízka & Vladimír Polách). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. p. 280-285. ISBN 80-244-1027-3.
 84. REISSNER, Martin. Bylo, nebylo, bude. Once Upon a Time to Come. Česká kniha pro děti a mládež 2004. Czech Books for Children and Young Peope 2004 (Once Upon a Time to Come. Czech Books for Children and Young Peope 2004). Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2005. 52 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-51-5.
 85. ROSTAND, Edmond, Jaroslav VRCHLICKÝ, Petr CHRISTOV, Pavel DRÁBEK and Jana CHARTIEROVÁ. Cyrano de Bergerac. 1st ed. Brno: Větrné mlýny, 2005. 240 pp. Repertoár 8. ISBN 8086907228.
 86. MADECKI, Roman. Czy w polszczyźnie i czeszczyźnie istnieje gramatyczna kategoria honoryfikatywności? (Does the Grammatical Category of Honorificativeness Exist in Czech and Polish Languages?). Slavia occidentalis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2005, 61/2004, No 1, p. 25 - 32. ISSN 0081-0002.
 87. HLADKÁ, Zdeňka. České slovníkářství na cestě k jednojazyčnému výkladovému slovníku. (The way to a Czech explanatory dictionary.). Naše řeč. 2005, vol. 88, No 3, p. 140-159. ISSN 0027-8203.
 88. HLADKÁ, Zdeňka a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS (Czech in contemporary private correspondence: letters, e-mails, SMS.). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 71 pp. + 2 CD. ISBN 80-210-3921-3.
 89. HLADKÁ, Zdeňka a kol. Čeština v současné soukromé korespondenci. Dopisy, e-maily, SMS. (Czech in contemporary private correspondence: letters, e-mails, SMS.). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 68 pp. Masarykova univerzita. ISBN 80-210-3921-3.
 90. SHAKESPEARE, William, František NEVRLA and Pavel DRÁBEK. Hamlet. 1st ed. Brno: Větrné mlýny, 2005. 208 pp. Repertoár 5. ISBN 8086907163.
 91. MADECKI, Roman. Inovace vysokoškolské výuky polštiny v českém jazykovém prostředí. In Západoslovanské jazyky v 21. storočí I. Zborník vedeckovýskumných prác. 1st ed. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla v Banskej Bystrici - Ostravská univezita v Ostravě - Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2005. p. 117 - 129. ISBN 80-8083-154-8.
 92. KARLÍK, Petr and Pavel CAHA. Je vidět Sněžku: searching modality. SPFFBU - Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, A53, No 1, p. 103-114. ISSN 0231-7567.
 93. KALINA, Petr. Kdo je "známý český muzikant Reyer"? (Who is "Well Known Czech Musician Reyer"?). Opus musicum. 2005, vol. 37, No 3, p. 21-22. ISSN 0862-8505.
 94. BLAŽEK, Václav and Marcela VONDROVÁ. Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí (Lexicon of the southernmost part of the czech dialects). Roznik Slawistyczny. 2005, vol. 55, No 1, p. 167-171. ISSN 0080-3588.
 95. KARLÍK, Petr. Některé syntaktické a pragmatické vlastnosti vedlejších vět v češtině (Some syntactic and pragmatic features of subordinate clauses in Czech). Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 53-65. ISBN 80-210-3738-5.
 96. HORÁK, Aleš and Vladimír KADLEC. New Meta-grammar Constructs in Czech Language Parser synt. In Proceedings of 8th International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2005). Berlin: Springer-Verlag, 2005. p. 85--92. ISBN 3-540-28789-2.
 97. SHAKESPEARE, William, Antonín PŘIDAL and Pavel DRÁBEK. Othello. 1st ed. Brno: Větrné mlýny, 2005. 162 pp. Repertoár 4. ISBN 8086907155.
 98. MADECKI, Roman. Semantyka relacji interpersonalnych w języku czeskim, polskim i słowackim (Semantics of Interpersonal Relationship in the Czech, Polish and Slovak Languages). In Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 1 - Słowiańszczyzna zachodnia. 1st ed. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2005. p. 103 - 113. ISBN 83-232-1539-1.
 99. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana and Jaroslava STAŠKOVÁ. Some difficulties facing native speakers of Czech and Slovak in writing in English. In Theory and Practice in English Studies 3. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 53-59. ISBN 80-210-3930-2.
 100. GAZDA, Jiří. Současná česká jazykovědná bohemistika jako součást středoevropské slavistiky (Contemporary Czech Linguistic Bohemistics as a Part of Mid-European Slavistics). In Litteraria humanitas XIII. Austrian, Czech and Slovak Slavonic Studies i Their Central European Context. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005. p. 109-120. ISBN 80-210-3897-7.
 101. STRMISKA, Maxmilián and Petr FIALA. Systém politických stran v letech 1989-2004 (The Party System, 1989-2004). In MALÍŘ, Jiří and Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1st ed. Brno: Doplněk, 2005. p. 1359-1380. II. díl. ISBN 80-7239-179-8.
 102. HLADKÁ, Zdeňka. Ukaž mi, jak píšeš dopisy, a já ti řeknu, odkud jsi (Tell me how you write letters and I will tell you where you are from). Čeština doma a ve světě. 2005, vol. 2005, 1 a 2, p. 74-77. ISSN 1210-9339.
 103. MADECKI, Roman. Źródła współczesnych frazeologizmów. In Parémie národů slovanských II. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. p. 39 - 48. ISBN 80-7368-100-5.
 104. MUNZAR, Jiří. Zum Stand der Arbeit an der Übesetzung Johann Georg Hamanns ins Tschechische (On Present State of Translation of Johann Georg Hamann into Czech). In B.Gajek (Hrsg.): Die Gegenwärtigkeit J.G.Hamanns. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. p. 649-653. ISBN 3-631-52418-8.
 105. 2004

 106. ŠEFČÍK, Ondřej. Alternace konsonantů v češtině -- fonotaktické a morfonologické modelování systému (Alternations of consonants in Czech -- phonotactic and morphonological modeling of the system). In Čeština – univerzália a specifika 5 (eds. Zdeňka Hladká & Petr Karlík). Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2004. p. 441-447. ISBN 80-7106-659-1.
 107. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Czech Prose after 1989. In The Cross-cultural Conflicts of the Eastern & Balkan Europe after 10 Democratization. Soul: Hankuk University of Foreign Studies, 2004. p. 25-40.
 108. PELOUŠKOVÁ, Hana and Tomáš KÁŇA. Česko-německý paralelní korpus (Czech-German Parallel Corpus). In Richard Repka, Lívia Adamcová. Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na rôznych typoch škôl. 1st ed. Bratislava: Retaas, s r.o., 2004. 7 pp. ISBN 80-89113-10-9.
 109. MALÁ, Jiřina. Dialogische Textsorten in deutschen und tschechischen Printmedien: Beispiel Interview (Dialogic text types in German and Czech print media: Example "Interview"). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2004, R8, No 1, p. 87-95. ISSN 1211-4979.
 110. PLESKALOVÁ, Jana. Jazykovědné zájmy Josefa Valentina Zlobického : Die sprachwissenschaftlichen Interessen Josef Valentin Zlobickýs. (Linguistic interests of J.V. Zlobický). Vintr, J.-Pleskalová, J. (eds.). In Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození : Wiener Anteil an den Anfaengen der tschechischen nationalen Erneuerung. Praha: Praha, 2004. p. 61-69, 159, 21 pp. Vídeňský podíl na počátcích č. nár. obrození... ISBN 80-200-1183-8.
 111. VOJTOVÁ, Jarmila. Lexikografické zájmy Josefa Valentina Zlobického (Lexicographical interests of J.V. Zlobický). Vintr, J.- Pleskalová, J. (eds.). In Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha: Praha, 2004. p. 70-79,171-182, 22 pp. Vídeňský podíl na počátcích č. nár. obrození. ISBN 80-200-1183-8.
 112. STÝSKALÍKOVÁ, Vera. Modely integrace imigrantů a jejich projevy v české politice (Integration of immigrants and its application in the Czech republic). Stredoevropske politicke studie. 2004, VI, 2-3, p. 1-13. ISSN 1212-7817.
 113. KŘÍSTEK, Michal. Prezentace moderního pojetí rétoriky prostřednictvím televize (cyklus Mluvím, mluvíš...) (Modern Czech rhetoric in a TV course). Bogoczová, I. (ed.). In Sborník prací FF OU věnovaný životnímu jubileu prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc., a doc. PhDr. Naděždy Bayerové, CSc. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2004. p. 283-286. ISBN 80-7042-664-0.
 114. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Prostředí podporující učení a vyučování v dnešní české škole. Příspěvek k poznání kultury klíčového školního procesu. (Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. A Contribution to the Recognition of the Culture of an Essential School Process). In Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. p. 89-98. ISBN 80-8050-657-4.
 115. KRÁL, Robert. Semantic Annotating of Czech Corpus via WSD. In Proceedings of the 4th International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisbon: European Language Resources Association, 2004. p. 1807-1810. ISBN 2-6517408-1-6.
 116. REISSNER, Martin. Snění pro lepší čas.Dreams for Berger Times. Česká kniha pro děti a mládež 2003. Czech Books for Children and Young Peope 2003 (Dreams for Berger Times. Czech Books for Children and Young Peope 2003). Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2004. 36 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-38-8.
 117. SEDLÁČEK, Radek. The Core of the Czech Derivational Dictionary. In Proceedings of the Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisboa: ELRA, 2004. p. 1279-1282. ISBN 2-95117508-1-6.
 118. PLESKALOVÁ, Jana and Jarmila VOJTOVÁ. Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození (Josef Valentin Zlobický (born in Velehrad) and his significance for the Revival period). In Studia Moravica I. Olomouc: Olomouc, 2004. p. 53-57. ISBN 80-244-0845-7.
 119. ČORNEJOVÁ, Michaela. Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a jeho současníci - Wiener Anteil an der Anfaengen der tschechischen nationalen Erneurung. J. V. Zlobický (1743-1810) und Zeitgenossen. (Vienna contributions to the beginning of the Czech revival. J.V. Zlobický (1743-1810) and his contemporaries.). Vintr, J. - Pleskalová, J. (eds.). Praha: Academia, 2004. 432 pp. Vídeňský podíl na počátcích českého národního... ISBN 80-200-1183-8.
 120. DRÁBEK, Pavel and Ondřej HÝBL. 2. divadelní dílna japonského kjógenu (2nd Theatre Workshop of the Japanese Kyogen). 2004.
 121. 2003

 122. PLESKALOVÁ, Jana. Analogie v morfologickém vývoji českých a slovenských substantiv (Analogy in morphological development of Czech and Slovak nouns). Žigo, P. a Matejko, L., ed. In BraSlav 2. Bratislava: Kartprint, 2003. p. 241-248. ISBN 80-88870-39-9.
 123. KAMENICKÁ, Renata. Between tentativeness and certainty: Research into one aspect of translator behaviour. In Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 103-110. ISBN 80-210-3283-9.
 124. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Capturing School Culture - A Czech Perspective. In School Managers Centre. Belgie: Anne Gilleran, 2003. p. 1-2.
 125. POL, Milan, Petr NOVOTNÝ, Lenka HLOUŠKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Culture of the Czech school: on particular areas of its manifestation. Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2003, -, -, p. 1-8.
 126. REISSNER, Martin. Naděje má dětské oči. Hope has the Eyes of a Child. Česká kniha pro děti a mládež 2002. Czech Books for Children and Young Peope 2002 (Hope has the Eyes of a Child. Czech Books for Children and Young Peope 2002). 1st ed. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2003. 32 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-32-9.
 127. BASTL, Martin. Napravo od liberálů (On The Right of Liberalism). Politologický časopis. Brno: MPU, 2003, vol. 2003, No 3, p. 282-288. ISSN 1211-3247.
 128. KŠICOVÁ, Danuše. Ot simvolizma k avangardu. Poetika russkoj i češskoj poezii v jevropejskom kontekste (From Symbolism to the avant-garde. The Poetics of the Russian and the Czech Poetry in European Context). In Česká slavistika 2003. České přednášky pro 13.MSS. Praha: Academia, 2003. p. 207-220. ISBN 80-200-1093-9.
 129. KŠICOVÁ, Danuše. Ot simvolizma k avantgardu. Poetika russkoj i češskoj poezii v jevropejskom kontekste. (From Symbolism to Avant-garde. The Poetics of Russian and Czech Poetry in the European Context). In Zbornik povzetkov. 13.MSK, Književsnost, kulturologija, folkloristika. Ljubljana: Academia, 2003. p. 57-58. ISBN 961-6358-80-4.
 130. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Pitch patterns of English and Czech declarative and interrogative sentences. Brno Studies in English 29. Brno: MU, 2003, vol. 29, No 1, p. 9-20. ISSN 1211-1791.
 131. BARTLOVÁ, Milena. Tschechische kunsthistorische Mediävistik 1990-2002 (Czech medieval art history 1990-2002). In Tschechische Mittelalterforschung 1990-220. Praha: František Šmahel - Pavel Soukup - Robert Novotný (eds.), Centrum medievistických studií, 2003. p. 125-144, 19 pp. ISBN 80-7007-181-8.
 132. MAREŠ, Miroslav. Úvod do problematiky výzkumu etnických a regionálních stran v České republice (Introduction into the Study of Ethnic and Regional Parties in the Czech Republic). In MAREŠ, Miroslav. Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989. 1st ed. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. p. 5-9, 4 pp. ISBN 80-7325-026-8.
 133. PLESKALOVÁ, Jana. Vývoj českého pravopisu (Development of Czech orthography). Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 102-111. ISBN 80-210-3160-3.
 134. 2002

 135. KOPŘIVA, Roman. ... An der Grenze des Übersetzbaren. Innen und Außen in einigen Skácel-Nachdichtungen von Reiner Kunze. (On the Border of the Translatable: Inside and Outside in Certain Free Renderings of Skacel by Reiner Kunze). In Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis R 7/2002 - Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 119-137. ISBN 80-210-2936-6.
 136. MUNZAR, Jiří. Johann Gottfried Herder im tschechischen Kontext (Johann Gottfried Herder in Czech Context). In Ideen und Ideale. Johann Gotfried Herder in Ost und West. Rombach, Freiburg im Breisgau: Peter Andraschke und Helmut Loos, 2002. p. 287-294, 18 pp. ISBN 3-7930-9343-3.
 137. ŠEFČÍK, Ondřej. K (ne)pohyblivosti přízvuku (typologická poznámka) (On (un)mobility of Accent). In Čeština - univerzália a specifika. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2002. p. 113-121. ISBN 80-7106-611-7.
 138. PLESKALOVÁ, Jana. Vlastní jména osobní v češtině (Personal proper nouns in Czech). Rusinová, E., red. In Přednášky a besedy z XXXV. běhu LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 128-135. ISBN 80-210-2885-8.
 139. KŘÍSTEK, Michal. Způsoby vymezování stylové příznakovosti v lexiku (na materiálu současné češtiny) (Ways of indication of stylistic markedness of vocabulary (on the material of present-day Czech)). NÁBĚLKOVÁ, M. a ŠIMKOVÁ, M. (red.). In Varia IX : zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1.-3. december 1999). Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2002. p. 102-112. ISBN 80-89037-04-6.
 140. 2001

 141. SOKOLOVÁ, Jitka, B. JANOŠÍKOVÁ, JD TERWILLIGER, Tomáš FREIBERGER, JP KRAUS and Viktor KOŽICH. Cystathionine beta-synthase deficiency in Central Europe: Discrepancy between biochemical and molecular genetic screening for homocystinuric alleles. Human Mutation. 2001, vol. 18, No 6, 2 pp. ISSN 1059-7794.
 142. PODBORSKÝ, Vladimír. Česká a moravská archeologie koncem 20. a na prahu 21. století (Czech and moravian archaeology in the end of the 20. and at the beginning of the 21. century). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2001, CXX, Supp. I, p. 87-123. ISSN 0323-052X.
 143. FIALA, Petr. Katolická církev a sekularizace české společnosti. Historické, kulturní a politické determinanty religiozity v České republice (Catholic Church and Secularisation of Czech Society. Historical, Cultural and Political Determinants of Religiosity in the Czech Republic). Teologický sborník. Brno: CDK, 2001, vol. 6, No 1, p. 84-93. ISSN 1211-3808.
 144. FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Metodologická východiska a dilemata komparativního výzkumu transformace soustav politických stran v českých zemích (Continuity and Discontinuity of Czech Party Systems: Methodological Bases and Dilemmas of Comparative Research Into Transformation of Party Arrangements in the Czech Lands). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2001, III., No 1, p. 1-7. ISSN 1212-7817.
 145. MADECKI, Roman. Nazwy żeńskie we współczesnej czeszczyźnie i polszczyźnie (Feminine Names in Modern Czech and Polish Languages). Slavia occidentalis. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 2001, vol. 58, p. 43-51. ISSN 0081-0002.
 146. 2000

 147. SOLDÁN, Tomáš and Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Ephemeroptera of the Czech Republic: Atlas of distribution. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 300 pp. Fauna Aquatica Europae Centralis I. ISBN 80-210-2489-5.
 148. RUSÍNOVÁ, Zdeňka. Jak je to s obecností obecné češtiny (Is Common Czech really common?). In Čeština - univerzália a specifika 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 79-83. ISBN 80-210-2262-0.
 149. KRČMOVÁ, Marie. Jazyk spojující (Language as a Connection). In Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda, 2000. p. 23-30. ISBN 80-224-0641-4.
 150. SMRŽ, Pavel and Aleš HORÁK. Large Scale Parsing of Czech. In Proceedings of Efficiency in Large-Scale Parsing Systems Workshop, COLING'2000. 1st ed. Saarbrucken: Universitat des Saarlandes, 2000. p. 43-50. ISBN 1-55860-717-X.
 151. SMRŽ, Pavel and Aleš HORÁK. Probabilistic Head-Driven Chart Parsing of Czech Sentences. In Proceedings of 3rd International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 2000). Berlin: Springer-Verlag, 2000. p. 81-86. ISBN 3-540-41042-2.
 152. KOZÁK, Libor, Hana FRANCOVÁ, Eva HRABINCOVÁ, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, V. JUTTNEROVÁ, V. BZDÚCH and P. ŠIMEK. Smith-Lemli-Opitz syndrome:Molecular-genetic analysis of ten families. JOURNAL OF Inherited Metabolic Disease. Lancaster (United Kingdom): SSIEM and Kluwer Academic Publisher, 2000, No 23, p. 409-412. ISSN 0141-8955.
 153. FIALA, Petr, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Systém politických stran v letech 1989 - 1998 (Party System betwen 1989 - 1998). In MAREK, Pavel. Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861 - 1998. 1st ed. Olomouc: Univezita Palackého, nakl. Gloria, 2000. p. 359-374. 2000. ISBN 80-86200-25-6.
 154. KLEIN, Pavel. 30 let Divadla Husa na Provázku (Theatre Husa na Provazku). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 2000th ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2000. p. 163-165. ISBN 80-210-2349-X.
 155. 1999

 156. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1999, X, 1-12, p. vždy 64-65.
 157. KREJČÍ, Pavel. Bojkotovat výraz "Česko" nepůjde donekonečna. (A boycott of the name "Česko" will not be possible again and again.). Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity v Brně, 1999, vol. 1999, No 2, p. 15-21.
 158. KRČMOVÁ, Marie. Cesta k překonání cizosti; bilingvní město. (A Way to Overcome the Phenomenon of Strangeness; a Bilingual City.). In Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Ústí n. Labem: UJEP, 1999. p. 194-200, 6 pp. ISBN 80-7044-240-9.
 159. HOLZER, Jan. Definice totalitarismu a specifikum české situace (Definition of Totalitarianism and the Specificity of the Czech Situation). Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1999, X. ročník, No 4, p. 16-18. ISSN 0862-6731.
 160. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik (Catholic Church in Post-Communist Transforamtion of the Czech Republic). Ost-Dokumentation. Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturpolitik in Mittel- und Osteuropa. 1999, vol. 13, No 4, p. 9-20. ISSN 0137-9760.
 161. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik (Catholic Church in the Process of Post-communist Transformation of the Czech Republic). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 1999, vol. 1, No 1, p. 1-10. ISSN 1212-7817.
 162. HLAVÁČOVÁ, Jaroslava and Pavel RYCHLÝ. Dispersion of Words in a Language Corpus. In Proceedings of TSD'99. 1st ed. Berlin: Springer-Verlag, 1999. p. 321-324. Lecture Notes in Artificial Intelligence 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 163. SMRŽ, Pavel and Aleš HORÁK. Implementation of Efficient and Portable Parser for Czech. In Proceedings of 2nd International Conference on Text, Speech, and Dialogue (TSD 1999). Berlin: Springer-Verlag, 1999. p. 105-108. ISBN 3-540-66494-7.
 164. FIALA, Petr. Katolická církev a občanská společnost (The Catholic Church and Civic Society). Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, vol. 1999, No 3, p. 67-78. ISSN 1211-3808.
 165. FIALA, Petr, Jan HOLZER, Miroslav MAREŠ and Pavel PŠEJA. Komunismus v České republice. Vývojové, systémové a ideové aspekty působení KSČM a dalších komunistických organizací v české politice (Communism in Czech Republic. Development, System and Idea Aspects of the Activities of KSČM and other Communist Organizations in Czech Politics). 1st ed. Brno: MPÚ MU, 1999. 315 pp. monografie. ISBN 80-210-2249-3.
 166. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. KSČM a koalice levý blok. Formování české levice a otázka transformace komunistické strany (KSČM and the Coalition Left Bloc. Formation of the Czech Left ant the Question of the Communist Party's Transformation). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 1999, VI, No 2, p. 183-206. ISSN 1211-3247.
 167. KREJČÍ, Pavel. Mnoho Čechů neumí správně pojmenovat svůj stát. (Many Czech people don't know the correct name of their country.). Homo Bohemicus. Sofija: Heron Press, 1999, vol. 1999, 1/2, p. 103-109.
 168. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. The Czech Catholic Church in a democratic society (1989 - 1999). The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs. 1999, vol. 32, 9-10, p. 366-372. ISSN 0027-0172.
 169. 1998

 170. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1998, IX, 1-12, p. vždy 64-65.
 171. FIALA, Petr. Český politický extremismus a radikalismus z hlediska politologie (Czech Political Extremism and Radicalism from the View of Political Science). In FIALA, Petr. Politický extremismus a radikalismus v České republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 7-16. ISBN 80-210-1798-8.
 172. 1997

 173. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1997, vol. 8, 1-12, p. vždy 64-65.
 174. JŮVA, Vladimír. Brněnská pedagogika mezi dvěma válkami (Pedagogy in Brno between two wars). Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, vol. 1997, č.2, p. 62. ISSN 1211-3384.
 175. 1996

 176. OPEKAR, Aleš. Bigbítové šlápoty. Obrazy z rockových dějin českých. Rock & Pop. Praha, 1996, vol. 7, 1-12, p. vždy 72-73.
 177. CHALUPA, Petr. Vlastivěda - putování po České republice (Science about the nation - wandering the Czech Republic). 1st ed. Praha: Alter, 1996. 38 pp. ISBN 80-85775-56-5.
 178. 1994

 179. OPEKAR, Aleš. Towards the History of Czech Rock Music: Turtle - the First LP by a Czech Rock Group. Aleš Opekar. In Central European Popular Music. Praha, 1994. p. 66-72.
 180. 1993

 181. OPEKAR, Aleš. Analýza rockového alba: Flamengo - Kuře v hodinkách. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1993, vol. 41, No 2, p. 187-198. ISSN 0009-0468.
 182. OPEKAR, Aleš. K počátkům českého rocku. Nad prvním profilovým albem skupiny Olympic. Hudební věda. Praha: Academia, 1993, vol. 30, No 1, p. 60-69. ISSN 0018-7003.
 183. 1992

 184. OPEKAR, Aleš. Analysis of a Rock Album "Straka v hrsti" by the Group Pražský výběr. Rossana Dalmonte, Mario Baroni. In Studi e testi 1, Secondo convegno Europeo di analisi musicale. Trento (Itálie), 1992. p. 359-365.
 185. 1991

 186. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (3). Hudební rozhledy. Praha, 1991, vol. 44, No 1, p. 43-47. ISSN 0018-6996.
 187. 1990

 188. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudba (2). Hudební rozhledy. Praha, 1990, vol. 43, No 12, p. 567-571. ISSN 0018-6996.
 189. OPEKAR, Aleš. Základní vývojové tendence v české rockové hudbě (1). Hudební rozhledy. Praha, 1990, vol. 43, No 11, p. 525-528. ISSN 0018-6996.
 190. 1989

 191. GERBRICH, Josef and Petr SOJKA. Naučí se TeX Češi? (Will Czechs handle TeX?). In Sborník přednášek SOFSEM 1989. Žďiar, Slovensko: ÚVT UJEP Brno, 1989. p. 23-24.
Display details
Displayed: 3/8/2021 01:12