Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. ZLÁMALOVÁ, Denisa and Zuzana HOFMANOVÁ. Ancient DNA: Novel Insights into Human Past and Their Social Impact. In Mendel Genetics Conference (Brno, July 2022), Book of Abstracts. 2022. ISBN 978-80-11-01751-4.
 2. ZLÁMALOVÁ, Denisa, Ilektra SCHULTZ, Guido GNECCHI-RUSCONE, Luca TRAVERSO, Petr DRESLER, Renáta PŘICHYSTALOVÁ, Sam MORRIS, Jiří MACHÁČEK, Daniel WEGMANN and Zuzana HOFMANOVÁ. Continuity and Discontinuity Preceding The Formation of Great Moravia in Pohansko Region. In 28th EAA Annual Meeting (Budapest, Hungary, 2022) – Abstract Book. 2022. ISBN 978-80-88441-02-1.
 3. DRESLER, Petr. Tavba železa a její odraz v archeologickém kontextu (Iron smelting and its reflection in an archaeological context). 2022.
 4. ZLÁMALOVÁ, Denisa and Zuzana HOFMANOVÁ. Zooming in: Archaeogenetic investigation of Early Middle Age cemeteries in Moravia to study formation of Early Mediaeval societies. In Postgraduate and early career conference in medieval archaeology (Prague, May 2022). 2022.
 5. 2019

 6. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways). In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. p. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 7. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav : Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 8. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav. Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archeologia historica 2019, Křivoklát. 2019.
 9. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Pohansko u Břeclavi, Valy u Mikulčic. (Ne)viditelné stopy konfliktů (Archaeological sites Pohansko near Breclav, Valy near Mikulcice. (In) visible traces of conflicts). In Archeologie konfliktů / Archaeology of Conflicts. 2019.
 10. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji (Pohansko near Breclav. Great Moravian Center on the river Dyje). In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019.
 11. 2018

 12. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 13. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum (Pohansko u Břeclavi. Great Moravian Center). 2018.
 14. 2017

 15. DRESLER, Petr and Gabriela DRESLEROVÁ. Bobr evropský (Castor fiber) jako zrcadlo změny krajiny (European beaver (Castor fiber) as a mirror of landscape change?). In Kniha abstraktov 13. konferencie environmentálnej archeológie: „Človek a krajina ...“, 6.-7.2.2017, Nitra, Slovenská republika. 2017. ISBN 978-80-558-1140-6.
 16. DRESLER, Petr, Alžběta DANIELISOVÁ and Jan MAŘÍK. Iron Age and Early Medieval Centres - Advantages and Pitfalls of a Comparative Approach. In Building Bridges - Abstract book of the 23rd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2017. 2017.
 17. 2016

 18. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9.
 19. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016.
 20. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 21. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava (New Great Moravia). In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 22. 2015

 23. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015.
 24. 2014

 25. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 27. DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi (Survey in the close hinterland of Pohansko u Břeclavi). Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, vol. 50, No 53, p. 350-358. ISSN 0449-0436.
 28. 2013

 29. UNGERMAN, Šimon. AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury (AEA_58 Material Culture of early Middle Age). In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2013. 350 pp.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje (The Graves of St. Cyril and Methodius). In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 31. DRESLER, Petr. Nové mladohradištní pohřebiště u Břeclavi : trať Louky od Břeclavska (The new Late Hillfort cemetery near Břeclav : Louky od Břeclavska). Archeologické rozhledy. Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2013, roč. LXV, No 2013, p. 776-785. ISSN 0323-1267.
 32. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. (Questions About the Graves of St. Cyril and Methodius). In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 33. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy" (A Polemic to "Czech Hangover from the Great Moravia"). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, p. 145-147. ISSN 0323-0570.
 34. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu (An Exhibition Project "Cyril and Methodius : Period, Lives, Work" at Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, No 3, p. 81-85. ISSN 0323-2581.
 35. 2012

 36. KALHOUS, David. Anatomy of a Duchy. The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia. 1st ed. Leiden - Boston: Brill, 2012. 350 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages. ISBN 978-90-04-22980-8.
 37. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi (Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav). In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. p. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 38. 2010

 39. DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC and Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi (The dendrochronological dating of early medieval agglomeration of Pohansko near Břeclav). In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. p. 112-138, 750-752, 39 pp. ISBN 978-80-7422-027-2.
 40. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009 (Fifty-year anniversary of the start of excavations at Pohansko near Břeclav 1959-2009). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 247-249. ISSN 0449-0436.
 41. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku (The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, No 2009, p. 92-105. ISSN 1211-5800.
 42. 2009

 43. STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica and Šimon UNGERMAN. Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach (Glass beads from early medieval cemetery in Dolní Věstonice). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.–26. 4. 2006. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 136-149. ISBN 978-80-210-4971-0.
 44. 2008

 45. DOSTÁL, Bořivoj, František KALOUSEK and Jiří MACHÁČEK. Die Kirche von Pohansko bei Břeclav (Mähren) (The Church from Pohansko near Břeclav (Moravia)). In Die frühmittelalterlichen Wandmalereien Mährens und der Slowakei. Archäologischer Kontext und herstellunstechnologische Analyse. 1st ed. Innsbruck: Römisch-germanisches Zentralmuseum Mainz und Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien, 2008. p. 63-77. Monogr. z. Frühgeschichte u.Mittelalterarchäologie. ISBN 978-3-7030-0457-5.
 46. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav (The baileys of the early medieval seat Pohansko near by Břeclav). In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
 47. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Digitální dokumentace archeologického výzkumu opevnění (Digital documentation of an archaeological excavation of a fortification). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. p. 237-251. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 48. MACHÁČEK, Jiří. Palatium der mährischen Herrscher in Pohansko bei Břeclav (Palatium of Moravian rulers in Pohansko near Břeclav). Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2008, vol. 13, No 1, p. 107-125. ISSN 1427-4418.
 49. KALHOUS, David. Suburbium als Phänomen der frühmittelalterlichen Schriftquellen ("Suburbium" in the early meddieval historical sources). In Burg - Vorburg - Suburbium. Zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Hrsg. I. Boháčová - L. Poláček (= Internationale Tagungen in Mikulčice 7). Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2008. p. 19-26. ISBN 80-86023-84-2.
 50. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
 51. 2007

 52. UNGERMAN, Šimon. Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. (Amulets in children´s graves at the early medieval necropolis in Dolní Věstonice - Na pískách.). Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, vol. 42, No 1, p. 221-237. ISSN 0560-2793.
 53. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. p. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
 54. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav. Ein frühmittelalterliches Zentrum als sozialwirtschaftliches System (Pohansko near Břeclav. Early mediaeval central place as a socio-economic system.). Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2007. 441 pp. Studien zur Archäologie Europas 5. ISBN 978-3-7749-3487-0.
 55. MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK and Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi (Early Medieval Metal Working in Pohansko near Břeclav, Moravia). Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, No 1, p. 129-184. ISSN 0031-0506.
 56. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ and Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí (Early Medieval centre at Pohansko near Břeclav and its natural environment). Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, No 2, p. 278-314, 36 pp. ISSN 0323-1267.
 57. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18 (Great Moravian fortification of Pohansko near Břeclav based on excavation in cross-section 18). Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, vol. 46, No 43, p. 7-18. ISSN 0449-0436.
 58. MACHÁČEK, Jiří. 8.3. Pohansko bie Břeclav (Lundenburg) (8.3. Pohansko near Břeclav (Lundenburg)). In Schicksalsjahr 907. Die Schlacht bei Pressburg und das frühmittelaterliche Niederösterreich. St. Pölten: NÖ Institut für Landeskunde, 2007. p. 155-159. Eine Publikation des NÖ Landesarchivs. ISBN 978-3-901635-11-3.
 59. 2006

 60. UNGERMAN, Šimon. Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání (Pre-Köttlach Horizon and the Beginning of Skeleton Burials in Early-mediaeval Moravia). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, vol. 31, No 1, p. 351-369. ISSN 0231-5823.
 61. 2005

 62. KALIVODA, Jan. Básníkem se člověk rodí, ale i stává. Pojetí básnické tvorby v raném středověku a jeho antické prameny. (A man is born a poet, but can become a poet, too. The concept of the poetical performance in early Middle Ages and its antique sources.). In Původ poezie. Proměny poetické inspirace v raném středověku a jeho antické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách. 1st ed. Praha: Argo, 2005. p. 99-116. ISBN 80-7203-852-4.
 63. BLÁHA, Radek and Jiří SIGL. Změny osídlení v okolí Hradce Králové v době hradištní (The outskirts of Hradec Králové: changes of the settlement at the time of Early Middle Ages). In Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2005. p. 7-28. ISBN 80-7247-044-2.
 64. UNGERMAN, Šimon. Ženský šperk staršího velkomoravského horizontu (On the female jewellery of the Early Great Moravian period). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, vol. 57, No 4, p. 707-749. ISSN 0323-1267.
 65. 2002

 66. MACHÁČEK, Jiří. Břeclav - Pohansko V. Sídlištní aglomerace v Lesní školce. Digitální katalog archeologických pramenů (Břeclav - Pohansko V.Settlement Agglomeration in Lesní školka. Digital Catalog of the Archaeological Sources.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 101 pp. Spisy MU v Brně Filozofická fakulta.Číslo 340. ISBN 80-210-2820-3.
 67. 1998

 68. PODBORSKÝ, Vladimír. Cesta západních Slovanů k evropanství (The Path of the Western Slavs to Europe.). In Českoslovenství, středoevropanství, evropanství. Úvahy, svědectví a fakta k 80. výročí vzniku Československa 1918-1998. 1st ed. Brno: Nakladatelství KONVOJ s.r.o., 1998. p. 54-62. ISBN 80-85615-26-6.
 69. KUČERA, Michal and Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi (POHAN - GIS). GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, vol. 98, No 6, p. 56-59. ISSN 1211-1082.
 70. MACHÁČEK, Jiří. Studie zur Keramik der mitteldanubischen Kulturtradition (A Study of the Ceramics of the Central Danube Cultural Tradition). Slovenská archeológia. Nitra: Archeologický ústav SAV, 1998, XLV, 2,, p. 353-418. ISSN 1335-0102.
 71. 1997

 72. PODBORSKÝ, Vladimír. Dějiny pravěku a rané doby dějinné (A History of the Prehistoric and Early Historical Periods.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 325 pp. ISBN 80-210-1706-6.
 73. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Osídlení regionu od prvých stop pobytu člověka do 10. století (The Settlement of the Region from the Earliest Evidence to the Tenth Century). In Moravskobudějovicko Jemnicko. 1st ed. Brno-Moravské Budějovice-Jemnice: Muzejní a vlastivědná společnost, město Moravské Budějovice, město Jemnice, 1997. p. 73-148. Vlastivěda moravská. ISBN 80-85-048-75-2.
 74. 1996

 75. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Od pravěku do 13. století (From Prehistory to the Thirteenth Century, Velké Bílovice: The History of a South Moravian Community). In Velké Bílovice, dějiny jihomoravské obce. 1st ed. Brno - Velké Bílovice: Muzejní a vlastivědná společnost - Obecní úřad Velké Bílovice, 1996. p. 29-81. Muzejní a vlastivědná společnost sv.89. ISBN 80-85048-60-4.
 76. PODBORSKÝ, Vladimír. Pravěký vývoj okolí sv. Klimenta u Lipůvky (Prehistoric Development in the Area Around the Church of St Clement near Lipůvky). In Sv. Kliment u Lipůvky. Významná památka z počátku našich dějin. 1st ed. Brno: Moravskoslezský archeologický klub, 1996. p. 39-50. Knižnice Moravskoslezského archeologického klubu,.
Display details
Displayed: 30/1/2023 21:16