Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. ŠABATOVÁ, Klára. Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny (a vědecké vzájemnosti) (The origen of Lusatian (Lausitz) culture as the representation of change of opinion (and academic reciprocity)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales., Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX, No 1, p. 51-61. ISSN 0323-0570.
 2. 2009

 3. VAŠEČKA, Michal. Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migráci v SR (Attitudes of the public toward foreigners and foreign migration in the Slovak republic). 1. vydání. Bratislava: International Organization for Migration, 2009. 137 pp. EIF Migrácia. ISBN 978-80-970307-0-4.
 4. 2008

 5. KLVAŇOVÁ, Radka. Etnicity a přináležitosti v biografiích a etnografiích (Ethnicities and belongings in biographies and ethnographies). Biograf, Praha: Časopis Biograf, 2008, vol. 45. ISSN 1211-5770.
 6. 2007

 7. MAREŠ, Petr. Co s konceptem sociální exkluze v české společnosti? (Do we know what to do with concept of social exclusion?). In MAREŠ, Petr. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 11-23, 13 pp. ISBN 978-80-210-4439-5.
 8. KLVAŇOVÁ, Radka. Issues, methods and outcomes of ethnological studies on cultural diversity in the Czech Republic with a special emphasis on migration and inclusion of immigrants. In Ethnological understandings of cultural diversity in Central European Urban Spaces; Ethnic and Minority Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. 2007.
 9. 2006

 10. MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota (Ethnic Diversity and Civic Unity). první. Brno: CDK, 2006. 297 pp. ISBN 80-7325-111-6.
 11. MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti (From Marx to Alexander: civic incorporation as a problem of modernity). In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006. p. 72-114, 44 pp. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6.
 12. MAREŠ, Miroslav and Maxmilián STRMISKA. Political Participation by Ethnic Minorities in the Czech Republic. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. p. 267-289, 22 pp. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2.
 13. SZALÓ, Csaba and Eleonóra HAMAR. The Formation of Ethnic Minority Identities and Their Social Inclusion. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in the Czech Republic. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. p. 245-265, 20 pp. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2.
 14. 2005

 15. VEČEŘA, Miloš. Etnicita jako proměnná v empirické analýze právních jevů. (Ethnicity as Variance in Empirical Analysis of Legal Phenomena). In Vybrané problémy sociální patologie. 1. vydání. Praha: MČSS, 2005. p. 71-77, 8 pp. ISBN 80-903541-1-4.
 16. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Imaginace genů a hranice etnických identifikací (Imagination of genes and borderlines of ethnic identifications). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, vol. 2005, No 2, p. 35-55. ISSN 1214-813X.
 17. KUKLA, Lubomír and Martin ČUTA. Studie růstu a vývoje dětí brněnského výzkumného vzorku (projekt ELSPAC). (Growth and development study of the Brno children sample (project ELSPAC)). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: FSS MU Brno, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Jiří Dalajka, 2005. p. 226-233, 8 pp. ISBN 80-210-3804-7.
 18. SZALÓ, Csaba and Eleonóra HAMAR. Vytváření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze (The Formation of Ethnocultural Minority Identities and Their Social Inclusion). Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, vol. 2005, 1., p. 67-82. ISSN 1214-813X.
 19. 2004

 20. NAVRÁTIL, Pavel and Imrich VAŠEČKA. Diferenciace podle etnické příslušnosti (Differentiation of population (ethnic origin)). 1. vyd. Praha: MPSV, 2004. 17 pp. Svazek II. Dílčí studie. ISBN 80-86552-87-X.
 21. 2003

 22. SMÉKAL, Vladimír. Rizikové a protektivní faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik (Risky and protective factors in personality growth of diferent ethnic children). Brno: Barrister&Principal, 2003. 8 pp. edice psychologie. ISBN 80-85947-82-X.
 23. JANKŮ, Kateřina. Rómové a jiní "Témer-česi". Pozice kandidátu sociální inkluze do české spolecnosti. (The Roma and other "almost-Czechs". Position of the candidates for social inclusion into the Czech society). Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2003, vol. 9, No 2, p. ... ISSN 1212-365X.
 24. 2002

 25. HAMAR, Eleonóra. O etnicitě a konstrukci židovských identit v životních příbězích (On Ethnicity and Jewish Identity Construction in Narratives) (On Ethnicity and Jewish Identity Construction in Narratives). In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS, Georgetown, 2002. p. 197-210. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6.
 26. 2001

 27. RAICHOVÁ, Irena, Marek KAŠPAR and Lydie THÁLOVÁ. Romové a nacionalismus? (Roma and Nationalism?). 2001. vyd. Brno: Open Society Institute Budapešť, 2001. 247 pp. ISBN 80-902476-9-5.
 28. BURJANEK, Aleš. Xenophobia among the Czech Population in the Context of Post-Communist Countries and Western Europe. Czech Sociological Review, Praha: Academy of Science - IS, 2001, vol. 9, No 1, p. 53-67. ISSN 1210-3861.
 29. 2000

 30. VAŠEČKA, Imrich. Národnostná politika v Českej a Slovenskej republike (National minority politics in the Czech and Slovak republics). In Národnostní politika v postkomunistických zemích. první. Brno: Masarykova universita, Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2000. p. 127-142, 16 pp. ISBN 80-210-2388-0.
Display details
Displayed: 30. 5. 2020 11:43