Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. GOŇCOVÁ, Marta. Členka České asociace evropských studií (Member of the Czech Association of European Studies). Česká asociace evropských studií, 2022.

  2009

  1. DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, No 1, p. 44-62. ISSN 1211-3247.
  2. FIALA, Petr. Zkoumání Evropské unie na prahu krize (European Union and the Crisis: research approaches). Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, vol. 20, No 1, p. 3-8. ISSN 1803-6988.

  2008

  1. GOŇCOVÁ, Marta. Evropa 21.století: rozmanitost a soudržnost? (Europe of 21st Century: variability and cohesion?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 356 pp. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.
  2. GONĚC, Vladimír. First programmes of Council of Free Czechoslovakia on European Politics. In In Between Enthusiasm and Pragmatism: How To Construct Europe? 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 121-134. Dějiny evropské integrace, 10. ISBN 978-80-210-4498-2.
  3. GONĚC, Vladimír. Hodžova "nová střední Evropa" a "Hodžův plán". K úskalím výzkumu tématu Milan Hodža jako aktér zahraniční politiky (Hodža's "New Central Europe" and "Hodža's Plan". On the delusions of research in theme Milan Hodža as an actor of international politics). In Milan Hodža. Politik a žurnalista. 1st ed. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2008. p. 234-250. Monografie a štúdie ÚPV SAV, 15. ISBN 978-80-224-1011-3.
  4. GONĚC, Vladimír. Hubert Ripka und das Europadenken im Exil in der fünfziger Jahren (Hubert Ripka on the Crossroads of Thinking on Europe between the Exile during the 50s). In Europa im Ostblock. Vorstellungen und Diskurse / Europe in Eastern Bloc. Imaginations and Discourses (1945-1991) (eds. C. Domnitz - J. M. Faraldo - P. Gulińska-Jurgiel). 1st ed. Köln-Weimar-Wien: Böhlau, 2008. p. 371-388. Zeithistorische Studien, Bd. 44. ISBN 978-3-412-20029-9.
  5. HAVLÍK, Vlastimil. Jak je měřit? Přístupy a metody analýzy postojů politických stran k evropské integraci (How to measure it? Approaches and methods of the analysis of political parties` attitudes towards European integration). on-line Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ, 2008, X, No 4, p. 365-387. ISSN 1212-7817.
  6. GONĚC, Vladimír. Milan Hodža before "Milan Hodža". His early schemes and concepts of Europe. In In Between Enthusiasm and Pragmatism: How To Construct Europe? 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 66-112. Dějiny evropské integrace, 10. ISBN 978-80-210-4498-2.
  7. GONĚC, Vladimír. O zapomianych ideach czechosłowackich liberalów z lat dwudziestych i pięćdziesiątych XX wieku (From the obliving ideas of Czechoslovak liberals from the 20s and 50s of 20th century). In Liberalizm w Europie w XX wieku (ed. E. Wiśniewski). 1st ed. Łódź: Wyd-wo Uniwersytetu Lódzkiego, 2008. p. 195-208. sine. ISBN 978-83-7525-133-3.
  8. GONĚC, Vladimír. Od národních otázek k evropanství. Podíl církví, církevních myslitelů a konfesních stran na úsilí o evropskou jednotu ve 40. letech 20. století (From the "national problems" to the europeism. Churches, Church thinkers and Christian Parties streaming to European unity during the 40s). In Švorc, P. - Harbuľová, ľ. - Schwarz, K. a kol.: Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950). Die Kirchen und Völker Mitteleuropas (1800-1950). 1st ed. Prešov - Wien: Universum, 2008. p. 333-346. sine. ISBN 978-80-89046-47-8.
  9. GONĚC, Vladimír. Projekt středoevropského společenství uhlí a oceli (1953) (Project of Central European Coal and Steel Community (1953)). In Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 24-44. sine. ISBN 978-80-210-4766-2.

  2007

  1. VEČEŘA, Miloš. Europeanisation of Law as a Process of Integration through Law. In Special Workshop Abstract. Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity. Krakov: Jagiellonian University Press, 2007. p. 220-221.
  2. HLOUŠEK, Vít. Koncept konfliktních linií a problematika evropské integrace (The Concept of Cleavages and the Issue of European Integration). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, vol. 43, No 2, p. 361-378. ISSN 0038-0288.
  3. KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestněpolitické aspekty Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Východiska a perspektivy evropské a vnitrostátní trestní politiky. (The criminal-politics aspects of the Constitutional Treaty for Europe. Starting points and perspectives of the european and national criminal politics.). In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. první. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. p. 224-235. ISBN 978-80-7380-070-3.

  2006

  1. POSPÍŠIL, Ivo. Česká republika a možné varianty revize primárního práva Společenství (The Czech Republic and the Possible Variants of the EC Primary Law). In DOČKAL, Vít, Petr FIALA, Petr KANIOK and Markéta PITROVÁ. Česká politika v Evropské unii. Evropský integrační proces a zájmy ČR. Brno: MPÚ MU, 2006. p. 133 - 149, 16 pp. Svazek. ISBN 80-210-4076-9.
  2. GONĚC, Vladimír. Milan Hodža z pohledu disciplíny "dějiny evropské integrace" (Milan Hodža from the View of Discipline "History of European Construction"). In Milan Hodža a integrácia strednej Európy. první. Bratislava: Veda, Vydavateľstvo SAV, 2006. p. 149-172. ÚPV SAV, Monografie, 11. ISBN 80-224-0913-8.
  3. GONĚC, Vladimír. Skizzen zu mitteleuropäischem rechtspolitischem Denken. Über Voraussetzungen, Bedingungen, Hindernisse für europäische Integrationsprozesse (Outlines on the Central European Law Political Thinking. On the Conditions and Hindrances for the European Integration Processes). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 200 pp. Outlines on the European Integration Thinking. ISBN 80-210-4189-7.
  4. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl I. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part I. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 1, p. 73-77. ISSN 0139-5661.
  5. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl II. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part II. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 2, p. 76-81. ISSN 0139-5661.
  6. KAPITÁN, Zdeněk and Jitka KAPITÁNOVÁ. Stručný průvodce Evropskou unií a jejím právem. Díl III. Cesta k současnému stavu evropské integrace. (The Short Guide of European Union and Her Law. Part III. The Approach to the Contemporary State of European Integration). Účetnictví. Praha: Bilance, 2006, roč. 54, č. 3, p. 72-77. ISSN 0139-5661.
  7. GONĚC, Vladimír. Středoevropská a evropská integrace - k profilům dobových reflexí (Central European and European Integration : on profiles of past reflections). In Střední Evropa a evropská integrace. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, 2006. p. 65-85. ISBN 80-210-4194-3.

  2005

  1. KANIOK, Petr. Euroskepticismus a Evropský parlament (Euroskepticism and the European Parliament). Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, vol. 12, No 4, p. 416-430, 14 pp. ISSN 1211-3247.
  2. DOČKAL, Vít and Petr KANIOK. Evropská unie tak akorát. (European union exactly.). První. Brno: MPÚ, 2005. 132 pp. ISBN 80-210-3846-2.
  3. GONĚC, Vladimír. Evropská ústava z pohledu historie (Constitution for Europe from the view of history). Společenskovědní předměty. Praha: ALBRA, 2005, V/2005, No 2, p. 3-6. ISSN 1214-6811.
  4. KANIOK, Petr. Měkký a tvrdý euroskepticismus: dva projevy téhož? (Soft and Hard Euroscepticism: Two Forms of the Same Concept?). Politologický asopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masaryko, 2005, vol. 12, No 2, p. 152-163. ISSN 1211-3247.
  5. TOMÁŠEK, Marcel. Metamorphosis of the Civic Democratic Party's Attitudes to European Integration: On the New Cleaveage in the Czech Party System. Céline Belot, Bruno Cautres. In Politique européenne 16/2005 Vers une européanisation des partis politiques? Paris, Budapest, Torino: L Harmattan, 2005. p. 127-156, 29 pp. ISBN 2-7475-8859-9.
  6. POSPÍŠIL, Ivo. Národnostní otázka a evropská integrace: úvodní poznámky k výzkumu (Nationalities Question and the European integration: Initial Research Remarks). In FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: CDK, 2005. p. 93-109, 16 pp. ISBN 80-7325-074-8.
  7. SMEKAL, Hubert. Výzkum evropské integrace a "evropská ústava" jako impuls pro jeho další vývoj (Research of European Integration and the "European Constitution" as an impetus for its further development). In Víceúrovňové vládnutí: teorie, přístupy, metody. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. p. 187-200, 267 pp. ISBN 80-7325-074-8.

  2004

  1. KOPEČEK, Lubomír. Euroskeptici, europeanisté, euroentuziasté, eurofobové - jak s nimi pracovat? (Eurosceptics, Europeanists, Euroenthusiasts, Europhobes - How to work with it?). Politologický časopis. 2004, roč. XI., č. 3, p. 240-262. ISSN 1211-3247.
  2. GONĚC, Vladimír. Obor "dějiny evropské integrace" (Discipline "History of European Construction"). In Česko-slovenská historická ročenka 2004. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 217-222. ČSHR, 8. ISBN 80-210-3298-7.

  2003

  1. GONĚC, Vladimír. Antonín Basch a jeho přínos světovému ekonomickému myšlení (Antonín Basch and his contribution to world economic thinking). In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám. 1st ed. Brno: Matice moravská, 2003. p. 73-81. ISBN 80-86488-12-8.
  2. GONEC, Vladimír. Hubert Ripka en exil à Londres: Projets pour l'Europe unie d'après-guerre (Hubert Ripka in exile at London. Programms for the united after-war-Europe). In Inventer l'Europe. Histoire nouvelle des groupes d'influence et des auteurs de l'unité européenne. 1st ed. Bruxelles-Bern-Berlin-Frankfurt/M-New Yo: P.I.E. - Peter Lang, 2003. p. 157-178. Euroclio, 27. ISBN 90-5201-170-2.

  2002

  1. SEKOT, Aleš. Evropská integrace a sport (European Integration and Sports). Univerzitní noviny. Brno: Masyrykova univerzita, 2002, vol. 9, 7-8, p. 10-11. ISSN 1211-6866.
  2. MAREŠ, Miroslav. Evropská politika moravistických organizací (European Policy of the Moravist Organisations). Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, No 4, p. 1-5. ISSN 1212-7817.
  3. GAZDA, Jiří. Jazyková situace ruštiny a češtiny v transformující se Evropě a globalizujícím se světě (Lingual Situation in Russian and Czech in Transforming Europe and Globalisated World). In Humanitní vědy: klíčová témata a evropská integrace na počátku 21. století. Sborník z mezinárodní konference uspořádané Vysokou školou Karla Engliše v Brně dne 24. června 2002. Brno: Nakladatelství Linie, 2002. p. 71-79. ISBN 80-903089-7-X.
  4. GONĚC, Vladimír. Od "malé Evropy" k "velké Evropě". Dějiny rozšiřování Evropských společenství/Evropské unie, 1950-2002, sv. 1 (From the "Small Europe" to the "Great Europe". A History of the Enlargement Process of the European Communities/European Union, 1950-2002, vol. 1). první. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 260 pp. Dějiny evropské integrace, 3. ISBN 80-210-3016-X.
  5. MAREČKOVÁ, Marie. Sociální aspekty historického vědomí a evropské integrace (Social Aspects of Czech History Mentalits and European Integration). In Člověk-dějiny-hodnoty. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. p. 104-107. ISBN 80-7042-219-X.
  6. KVIZDA, Martin and Jindřiška ŠEDOVÁ. The Czech National Banks position from the both legislative and economic points of view. Acta oeconomica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2002, vol. 2002, No 7, p. 46-59. ISSN 8080555923.

  2001

  1. GONĚC, Vladimír. Akciová společnost Evropa anebo Evropa občanů? (Europe, Stock Company or Europe of Citizens?). In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 43-50. ISBN 80-210-2746-0.
  2. GONĚC, Vladimír. Evropská idea. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy, II., 1938-1950 (European Idea. Idea of the peacefull, cooperating and integrating Europe, II., 1938-1950). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 272 pp. ISBN 80-210-2750-9.
  3. KVIZDA, Martin and Jindřiška ŠEDOVÁ. Legislativní aspekty konkurenčního prostředí v procesu transformace a integrace. (Legislative Aspects of the Competitive Environment in the Case of the Transition and Integration.). In Firma a konkurenční prostředí. 1st ed. Brno: Provozně ekonomická fakulta MZLU v Brně, 2001. p. 84-99. ISBN 80-7157-534-8.

  2000

  1. MAREŠ, Miroslav. České politické strany a evropská integrace (Czech Political Parties and European Integration). časopis Integrace. Praha: Europeum, 2000, vol. 1, No 1, p. 15-20. ISSN 1212-9771.
  2. GONĚC, Vladimír. Evropská idea. Idea mírové, kooperující a sjednocující se Evropy I. (do r. 1938) (European Ideas). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 193 pp. ISBN 80-210-2355-4.
  3. KVIZDA, Martin. The European Integration and European Studies. In East-European Universities Programmes of European Studies - Experience and Prospects. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 2-7, 5 pp. ISBN 80-210-2420-8.
  4. SCHUTZOVÁ, Romana. Trh práce a politika zaměstnanosti v kontextu EU. In The European Integration and European Studies. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 159-174. sborník mezinárodního semináře. ISBN 80-210-2420-8.
  5. MALACH, Antonín. Vzdělávání, brána k evropské integraci (Education, gateway to european integration). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 504 pp. Mezinárodní sborník. ISBN 80-210-2419-4.

  1999

  1. FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Evropská politika konzervativních a křesťansko-demokratických stran v zemích Evropské unie (European policy of Conservative and Christian-Democratic Parties in the Countries of European Union). In FIALA, Petr and Miroslav MAREŠ. Konzervativní a křesťanské politické strany a evropská integrace. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 5-8. sborníky. ISBN 80-210-2028-8.

  1994

  1. FIALA, Petr. Idea politického sjednocení Evropy. Stručný průvodce (vybranými) teoretickými koncepcemi evropské integrace. (The Idea of the Political Unification of Europe. A Brief Guide to Selected Theoretical Concepts of European Integration.). Proglas : revue pro politiku a kulturu. Brno: CDK, 1994, vol. 1994, 5-6, p. 33-41. ISSN 0862-6731.
Display details
Displayed: 27/2/2024 19:13