Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. JANÍKOVÁ, Věra. Dramatická výchova a cizojazyčná výuka. (Drama in Education and Foreign Language Teaching.). In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009.
 2. HANUŠOVÁ, Světlana. Foreign language teaching and learning at an early age. Lingua Viva, České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 2009, vol. 5, No 8, p. 9-16. ISSN 1801-1489.
 3. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts (Quality of Foreign Language Teaching). In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 2009.
 4. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. (Quality of Foreign Language Teaching: A Manifold Concept.). In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita, 2009. 14 pp. ISBN 978-80-86855-45-5.
 5. 2008

 6. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ and Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy (CPV Videostudy of English: Data Collection and Planned Analyses). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 73-91. ISSN 1802-4637.
 7. BENEŠOVÁ, Pavla. Fertigkeit Schreiben im Fremdsprachenunterricht bei lernschwachen Schülern (Writing skills in foreign language teaching in learners with SLD). 2008.
 8. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives Schreiben im Deutschunterricht bei lernschwachen Schülern. (Creative writing in foreign language teaching in learners with SLD). R. Grenarová, M. Vítková (eds.). In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU / Communicative approach in foreign language teaching in learners with SLD. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. p. 19-24, 6 pp. ISBN 978-80-210-4782-2.
 9. JANÍKOVÁ, Věra. Narace a vyučování jazyku. Recenze. (Narration and Language Teaching.Recension.). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 276 pp. 180/2008. ISBN 978-80-7368-527-0.
 10. HANUŠOVÁ, Světlana. Učební styly a strategie ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení (Learning styles and learner strategies in foreign language teaching in learners with SLD). Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008.
 11. 2007

 12. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a elektronická média v moderních cizojazyčných učebnicích (Autonomous Learning and Electronic Media in Modern FL Textbooks). In Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 55-70, 16 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 7. ISBN 978-80-7315-148-5.
 13. BENEŠOVÁ, Pavla. Erforschung der Rolle der Emotionen beim kreativen Schreiben im Fremdsprachenunterricht (Analysis of the effect of emotions within creative writing in foreign language). In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 22-27, 6 pp. ISBN 978-80-210-4469-2.
 14. BENEŠOVÁ, Pavla. Kreatives und emotionsgefärbtes Schreiben online - Ein Forschungsprojekt (Creative and Emotional Writing online - research project). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 15-20, 6 pp. ISBN 978-80-210-4501-9.
 15. HANUŠOVÁ, Světlana and Helena HAVLÍČKOVÁ. Portfolio v cizojazyčném vyučování (Portfolio in foreign language teaching - Step from school to life). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 89 pp. ISBN 978-80-210-4480-7.
 16. JANÍKOVÁ, Věra. Problematika výuky němčiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. Výsledky výzkumu. (Teaching German in Classes with Pupils with Specific Learning Difficulties from Teacher´s point of view. Research results.). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. p. 92-114, 22 pp. ISBN 978-80-7315-150-8.
 17. JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. (The Implementation Stage of the Curriculum and its Contents in the Language Teaching.). In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 46-57, 12 pp. ISBN 978-80-210-4402-9.
 18. BENEŠOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní ve výuce německého jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Komenský, Brno: PdF MU v Brně, 2007, vol. 132, No 2, p. 13-16. ISSN 0323-0449.
 19. 2006

 20. HANUŠOVÁ, Světlana and Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 107 pp. ISBN 80-210-4149-8.
 21. HANUŠOVÁ, Světlana and Tamara VÁŇOVÁ. Metody cizojazyčné výuky podporující princip autonomie žáka (Foreign language teaching methods supporting the principle of learner autonomy). In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006. p. 100 -108, 9 pp. ISBN 80-210-4164-1.
 22. MELICHÁRKOVÁ, Kateřina. Sociální strategie učení ve výuce cizího jazyka. (Social Strategies in the Foreign Language Teaching.). In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 182-188, 8 pp. ISBN 80-210-4164-1.
 23. 2005

 24. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionale Aspekte im Fremdsprachenunterricht - am Beispiel des kreativen Schreibens. In Jazyk a komunikácia. Príprava učiteľa cudzích jazykov v 21. storočí. 1. vyd. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2005. p. 155-158, 4 pp. ISBN 80-89113-22-2.
 25. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Jak pracovat s uměleckým textem ve výuce cizího jazyka (Language teaching and the literary text). Brno: Školní vzdělávací programy na Portálu PdF MU, 2005. 5 pp.
 26. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Literární text ve výuce cizím jazykům - metodické postupy (Literary text in language teaching - methodological aspects). Cizí jazyky, Plzeň: Fraus, 2005, vol. 48, No 4, p. 130-132. ISSN 1210-0811.
 27. BRYCHOVÁ, Alice. Posílení autonomního učení pomocí sebehodnocení prostřednictvím kritérií Evropského jazykového portfolia (Autonomous Learning by means of Self-Evaluation based on Criteria of the European Language Portfolio). In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2005. p. 50-56, 7 pp. ISBN 80-210-3697-4.
 28. 2004

 29. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie (Emotions Are Our Energy). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 10-15, 6 pp. ISBN 80-210-3517-X.
 30. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Modernité dans la pédagogie du texte littéraire (Modern Aspects at the Methodology of Literary Text). In Actes du 8e séminaire international d'Etudes doctorales. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 2004. p. 264-268, 5 pp. ISBN 80-969277-2-8.
Display details
Displayed: 1. 12. 2020 13:31