Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

 1. GRYGAR, Jakub. Wenn Leute, Sachen und Geld migrieren. Ethnografie der Reibung an der polnisch-belarussischen Grenze (When people, things, and money migrate. Ethnography of friction at the Polish-Belarus border). In Alltag im Grenzland. Schmuggel als ökonomische Strategie im Osten Europas. 1st ed. Wiesbaden: VS-Verlag Sozialwissenschaften, 2010. p. 199-213, 14 pp. ws. ISBN 978-3-531-17087-9.
 2. 2009

 3. NAVRÁTIL, Jiří. Hnutí za globální spravedlnost: "hnutí v pohybu" (Global Justice Movement: "Movement in Motion"). Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, vol. 44, No 4, p. 61-84. ISSN 0323-1844.
 4. 2008

 5. VEČEŘA, Miloš. Globalizace práva jako právní proces (Globalization of Law as a Legal process). In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. p. 640-647. ISBN 978-80-244-1906-0.
 6. GRUSKA, Jozef. Globalizácia a veda v ére informatiky (Globalization and science in the era of informatics). In Globalizácia ako platforma prieniku prírodných a humanitných vied, Nové formy komunikácie. 2008.
 7. ŠTURC, Boris and Libuša ČURLEJOVÁ. Globalizácia, cesta orientácie na zahraničné trhy (Globalization, the path orientation to foreign markets). In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´08. Rajecké Teplice: Žilinská univerzita, 2008. p. 125-131, 6 pp. ISBN 979-80-969745-1-0.
 8. SEKOT, Aleš. Mediální integrace národa v době globalizace (recenze) (Medial integration of nation in the historical period of globalization). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, No 4, p. 56-57. ISSN 1211-3387.
 9. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Potřeba právnického vzdělání ekonomů v době globalizace (Necessisity of the law education in the period of globalization). In Glogalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´08 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 30. september – 2. október 2008, Rájecké Teplice, Slovenská republika). II. čásť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2008. p. 499 - 502, 3 pp. ISBN 979-80-969745-1-0.
 10. STEJSKAL, Jan. Proměna současného státu (Transformation of the current state). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, No 1, p. 75-81, 6 pp. ISSN 1210-9126.
 11. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu (Sociological problems of sports). 1st ed. Praha: GRADA Publishing, 2008. 224 pp. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8.
 12. LAZAROVÁ, Bohumíra. Work and preparing young people for the world of work. In Economy and Labour World. Brno: Paido, 2008. 15 pp. Socrates Comenius. ISBN 978-80-7315-172-0.
 13. 2007

 14. DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1st ed. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007. p. 227-250. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7.
 15. ŠTĚTKA, Václav. Mediální integrace národa v době globalizace (Media integration of the nation in the age of globalization). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 197 pp. EDIS, ediční řada disertačních prací FSS MU, sv.1. ISBN 978-80-210-4376-3.
 16. SCHOLZ, Petr. Úvahy o úpravě postavení a činnosti finančního arbitra do budoucnosti (Considerations about arrangement of position and activities of the Financial Arbiter for the future). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, 06/2007, No 6, p. 15-18. ISSN 1801-6006.
 17. 2006

 18. TOMEŠ, Zdeněk. Česká ekonomika v procesu globalizace (ed.) (Globalization and the Czech Economy). 1st ed. Brno: MU Brno, 2006. 202 pp. ISBN 80-210-4087-4.
 19. GOŇCOVÁ, Marta. Individualizácia a nový svetový poriadok ako súčasť globalizáčných procesov (Z. Bauman, U. Beck). (Individualization and new world order as a part og globalization process (Z. Bauman, U.Beck)). In Altruizmus a egoizmus v súčasnej spoločnosti.J.Oborný (Ed.). Bratislava: FTVŠ UK, 2006. p. 47-57, 10 pp. ISBN 80-89075-29-0.
 20. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. (To the problem of economical education in the globalized culture.). In K aktuálním otázkám oboru Podnikového hospodářství. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 2006. p. 5-12. ISBN 80-210-4169-2.
 21. KULHAVÝ, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska (Globalization of education - lessons from Sweden). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie.
 22. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu (Sociology of Sport). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006. 412 pp. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X.
 23. SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Topical Issues. 1st ed. BRNO: Masarykova univezita a Paido, 2006. 130 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-210-4151-X.
 24. VEČEŘA, Miloš. Změna povahy a role práva a ochrana subjektivních práv (Changing Character and Role of Law and Protection of Subjective Rights). In Monseho olomoucké právnické dny. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. p. 135-142. ISBN 80-244-1565-8.
 25. 2005

 26. CHALUPA, Petr, Dana HUBELOVÁ, Darina FOLTÝNOVÁ and Dušan KRÁČMAR. Fázový společenský posun a Česká republika (Phase social advancement and the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 76 pp. Pedagogicka fakulta. ISBN 80-210-3636-2.
 27. HODAŇ, Bohuslav. Globaliozace a tělesná kultura (Globalization and phyysical culture). In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 14 pp. ISBN 80-244-1116-4.
 28. FRANC, Aleš. Globalizace a udržitelnost státu blahobytu (Globalization and sustainability of the welfare state). In Hospodářská politika nových členských zemí EU. 1st ed. Ostrava: EkF VŠB TU Ostrava, 2005. p. 68-163. ISBN 80-248-0943-5.
 29. SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého světa (Global Aspects of Contemporara Word). In Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. 1st ed. Brno: IMS, 2005. p. 74-87, 18 pp. ISBN 80-902936-7-6.
 30. CHARVÁT, Michal. Changes in olympism in the epoch of globalization. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: FTK UP, 2005. p. 368-373. ISBN 80-244-1116-4.
 31. SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita versus globalizace (Sport mobility versus globalization). Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, vol. 2005, No 4, p. 3-14. ISSN 1211-3384.
 32. SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility (The Socio-cultural Phenomenon of Global Sport Mobility). HUMAN MOVEMENT. Wroclaw: Akademie sportu, 2005, vol. 2005, 6 (1), p. 59-65. ISSN 1732-3991.
 33. DOKULIL, Miloš. Zpětné zrcadlo Masaryk? - Tři sondy, také do naší dnešní krize (Masaryk as a Backward Mirror? Three Probes, Not Excluding Our Contemporary Crisis). 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 2005. 72 pp. Masarykovo muzeum Hodonín.
 34. FRANC, Aleš. Způsobuje globalizace omezování aktivit státu blahobytu? (Does globalization cause welfare state retrenchment?). In MendelNet 2005. Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. 1st ed. Brno: PEF MZLU v Brně, 2005. p. 64-318. ISBN 80-7302-107-2.
 35. 2004

 36. BRYNDA, Radek. GLOBALIZACE HOSPODÁŘSTVÍ NA PŘÍKLADU NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI APPIAN GROUP PŮSOBÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE (GLOBALIZATION OF THE ECONOMY WITH SIGHT ON MULTINATIONAL COMPANY APPIAN GROUP IN THE CZECH REPUBLIC). In G E O G R A F I C K É I N F O R M Á C I E 8, STREDOEURÓPSKY PRIESTOR, Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Nitra: Edícia Prírodovedec, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA, 2004. p. 192-197. ISBN 80-8050-784-8.
 37. SLANÝ, Antonín and Aleš FRANC. Globalization trends and economic policy. Public Policy and Administration. Vilnius: Law University of Lithuania, 2004, vol. 2004, No 3, p. 2-6, 6 pp. ISSN 1648-2603.
 38. BARŠA, Pavel and Ondřej CÍSAŘ. Levice v postrevoluční době: Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století (The Left in a Post-revolutionary Age: Civil Society and New Social Movements in the Radical Political Theory of the 20th Century). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 210 pp. Edice politika a společnost; sv. č. 5. ISBN 8073250330.
 39. VOLEK, Jaromír and Pavlína BINKOVÁ. Média a realita (Media and Reality). Brno: Masarykova universita v Brně, 2004. 298 pp. Média, kultura, komunikace sv.6. ISBN 80-210-3308-8.
 40. CÍSAŘ, Ondřej. Mezi suverenitou a světovým státem. Nezavršená demokracie (Between Sovereignty and the World State: Unfinished Democracy). Ed. Marek Hrubec. In Globální spravedlnost a demokracie. Praha: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2004. p. 157-176. ISBN 80-7007-210-5.
 41. VAŠEČKA, Michal. Občianska spoločnosť v teoretickej perspektíve (Civil society in theoretical perspective). In In: Bútora, Martin - Majchrák, Jozef - Strečanský, Boris (eds): Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. p. 37 - 57. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-73-3.
 42. ŽÍDEK, Libor. Problém ekonomického vymezení pojmu globalizace (The definition of the economic meaning of "globalization"). In ROLNÝ, I. and L. LACINA. Globalizace, etika, ekonomika. 2nd ed. Věrovany: Jan Piszkiewizc, 2004. p. 173 - 198, 25 pp. ISBN 80-86768-04-X.
 43. KUTÁČEK, Stanislav and Hana FOLTÝNOVÁ. Sborník ze semináře Letní škola alternativ v ekonomii (Collection of abstract from The Summer School of alternatives in Economics). první. Křtiny: Horní mlýn a Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2004. 50 pp. ISBN 80-239-3657-3.
 44. SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2004, vol. 1, No 2, p. 103-114. ISSN 1613-8171.
 45. SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě (Sport in changing Europa). Brno: Univerzitní noviny, 2004, vol. 11, 4-12, p. 42-44. ISSN 1211-6866.
 46. 2003

 47. DOKULIL, Miloš. Democracy and Human Rights: The Contemporaneous Globality of Human Rights. The Bi-Monthly Journal of the BWW Society. Internet: The BWW Society, 2003, III., No 2, p. 1-17.
 48. CHARVÁT, Karel. "Globalizace, růst a chudoba", aneb co přinesla zpráva Světové banky ("Globalization, Growth and Poverty" - what introduced the World Bank Report). Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně, 2003, vol. 2003, No 1, p. 22-29. ISSN 1213-2446.
 49. STEHLÍK, Antonín. Logistika jeko podmínka podnikání v globálním prostředí (Logistics like condition of business activities in global environment). In Ekonomika a management 2003 bez hranic. 1st ed. Praha: M Partner, s.r.o., 2003. p. 37-40. ISBN 80-239-1538-X.
 50. STEHLÍK, Antonín. Podnikatelská sféra v globálním tržním prostoru (Business sphere in global market space). In Globalizacia a jej socialnoekonomicke dosledky03. 1. vydání. Žilina: EDIS- vydavatelstvo ŽU, 2003. p. 282-286. ISBN 80-8070-134-2.
 51. CÍSAŘ, Ondřej. Teorie demokracie na úsvitu globálního věku? (Theory of Democracy at the Dawn of a Global Age?). In Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2003. p. 349-375. Sborníky, č. 16. ISBN 8021031956.
 52. 2002

 53. STEHLÍK, Antonín. Globalizace a tvorba hodnoty (Globalization and business). In Globalizácia a jej vplyv na transformujúce sa ekonomiky. 1st ed. Rajecké Teplice,SR: Vydavateľstvo ŽU,Žilina,SR, 2002. p. 280-284. ISBN 80-8070-005-2.
 54. STEHLÍK, Antonín. Komplementární vztah k marketingu (The complementary link to marketing). In Implementácia marketingových terórií do hospodárskej praxe SR, CR a Polska. 1st ed. Kosice: Vydavatelstvo Ekonóm, Bratislava, 2002. p. 22-27. ISBN 80-225-1555-8.
 55. MACEK, Jakub. Média a globalizace - vztah jako mnohý jiný (Media and Globalization - the Relation as Many Others). Host - Revue pro méda 04. Brno: Spolek přátel pro vydávání Hosta, 2002, No 4, p. 17. ISSN 1211-9938.
 56. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (první vydání) (Sociology in panorama). 1. vydání. Brno: Paido, 2002. 142 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80--7315-021-2,.
 57. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. The Journal of the BWW Society and The Institute for the Advancement of Positive Global Solutions. Irvine, California, USA: BWW Society, 2002, II., 1., p. 81-89.
 58. STEHLÍK, Antonín. Trendy podněcující globalizaci (THE TRENDS ENCOURAGING THE GLOBALIZATION). In MVD 2002 IV/II díl Ekonomika. 1st ed. Nitra (Sk): SPU Nitra, 2002. p. 1343-1346. ISBN 80-8069-031-6.
 59. STEHLÍK, Antonín. Vliv globalizace na tvorbu hodnoty (The imapct of globalization on the value creation). In Firma a konkurenční prostředí. 1st ed. Brno: Konvoj s.r.o., 2002. p. 270-277. ISBN 80-7302-035-1.
 60. 2001

 61. HROBAŘOVÁ, Hana. Globalizace - a jak dál? (Globalization - and what next?). In Aktuální problémy hospodářské politiky (sborník z I. konference doktorského studia oboru hospodářská politika). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. p. 17-26. ISBN 80-210-2663-4.
 62. CÍSAŘ, Ondřej. Ideational Structure in Flux: Uncertain Future for the IMF? Perspectives: The Central European Review of International Affairs. Praha: Institute of International Relations, 2001, vol. 8, No 2, p. 5-20. ISSN 1210-762X.
 63. HROCH, Jaroslav and Jan ZOUHAR. Narodna identiteta, tradicija in češko vprašanje v globaliziranem svetu (National Identity, Tradition and the Czech Question in a Global World). Anthropos. Ljubljana (Slovenija): Univerzita Ljubljana, 2001, vol. 33, 4-6, p. 41-47. ISSN 0587-5161.
 64. DOKULIL, Miloš. Standing at the Crossroads: The Future of Central Europe in the Face of Globalization. TheBi-Monthly Journal of The BWW Society. Petria, Irvine, California (USA): The BWW Society, 2001, 1., č.2, p. 32-39.
 65. 2000

 66. DOKULIL, Miloš. Central Europe as a Bridge on an Unsettled Exponential into a Simplistic World? In ICCEES. 1st ed. Helsinki, Finland: ICCEES Internat. Information Centre, 2000. p. 100. ISBN 951-707-094-2.
 67. SEDLÁČEK, Jaroslav and Radim LINKA. Manifestation of globalization in retail of the Czech republik ond their influence over marketing. In Marketing and globalization. Starý Smokovec, 2000. p. 249-254. ISBN 83-911355-6-X.
 68. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ and Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. (State, space, politics. Selected issues of political geography.). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 pp. ISBN 80-238-5566-2.
 69. 1999

 70. LUŽNÝ, Dušan. Náboženství a moderní společnost: Sociologické teorie modernizace a sekularizace (Religion and Modern Society). Brno: Masarykova univerzita, 1999. 183 pp. Religionistika, sv. 6. ISBN 80-210-2224-8.
 71. 1996

 72. SOUČEK, Václav. 4. Globalizing education in Alberta: Teachers' work and the options to fight back. In Educational 'Restructuring' and Teachers' Political Activism in the 1990s. Toronto, Canada: Our Schools/Our Selves,, 1996. p. 35-69, 34 pp. Our Schools/Our Selves, #45, Spring 1996.
Display details
Displayed: 28/9/2021 07:08