Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. KOLEJKA, Jaromír. Archeopark Mikulčice-Kopčany a okolí (Archaeopark Mikulčice-Kopčany and its environs). 2019.
 2. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav : Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 3. 2018

 4. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 5. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum (Pohansko u Břeclavi. Great Moravian Center). 2018.
 6. KOLEJKA, Jaromír. Staré stezky dodnes signalizují průběh dávné moravsko-uherské hranice v nivě Moravy u Mikulčic. In Martínek Jan. Martínek, J. (ed.): Sborník příspěvků konference Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu 2018, Vlastivědný věstník moravský. Supplementum 3,. 1st ed. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i./Muzejni a vlastivědna společnost v Brně, z. s.,, 2018. p. 117-121.
 7. 2017

 8. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR and Matej VOJTEK. Staré cesty v Dolním Pomoraví v okolí Mikulčic a Kopčan: hypotézy podpořené analýzou starých map a leteckých snímků (Old roads in Dolní Pomoraví Area in the Mikulčice and Kopčany area: hypotheses supported by the analysis of old maps and aerial imagery). In 25. středoevropská geografická konference. 2017.
 9. 2016

 10. DRESLER, Petr. Břeclav-Pohansko VIII. Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti zázemí centra? (Břeclav-Pohansko VIII. Economic Hinterland of a Centre, or Merely Settlements in a Centre’s Vicinity?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 276 pp. ISBN 978-80-210-8417-9.
 11. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 12. KOLEJKA, Jaromír and Hana SVATOŇOVÁ. Hledání dávné krajiny: Niva Moravy v okolí Mikulčic ze starých a tematických map a leteckých snímků (Search for ancient landscape: Morava river aluvial plain at Mikulčice on old and thematic maps and aerial imagery). Geografia Cassoviensis. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016, vol. 10, No 1, p. 5-17. ISSN 1337-6748.
 13. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava (New Great Moravia). In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 14. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK and Jana OLÁHOVÁ. Possible interpretations of old and thematic maps and aerial photographs for identification conserved elements of the cultural landscape of Great Moravia in Mikulčice and Kopčany surroundings. In Libor Lněnička. Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of the 23rd Central European Conference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2016. p. 41-49. ISBN 978-80-210-8313-4.
 15. 2015

 16. KOLEJKA, Jaromír, Martin BOLTIŽIAR, Hana SVATOŇOVÁ, Matej VOJTEK and Jana VOJTEKOVÁ. Identifikácia zvyškových prvkov kultúrnej krajiny Veľkej Moravy interpretáciou historických máp a leteckých snímok (na príklade okolia Mikulčíc a Kopčian) (Identification of conserved elements of the cuiltural landscape of Great Moravia by interpretation of historical maps and aerial photographs (on the xample of Mikulčice and Kopčany area)). Geografické informácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, vol. 19, No 2, p. 62-75. ISSN 1337-9453.
 17. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Pohansko a Mikulčice. Zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko. Extinction of the Great Moravian centers on two ways). In Kolaps očami slovenských archeológov - Nitra 5. – 6. 11. 2015. 2015.
 18. KOLEJKA, Jaromír and Hana SVATOŇOVÁ. Stopy krajiny doby Velké Moravy u Mikulčic – geografická analýza indicií (Traces of the landscape from the period of the Great Moravian empire in the vicinity of Mikulčice – geographical analysis of indices). In 7. medzinárodné geografické kolokvium. 2015. ISBN 978-80-8152-319-9.
 19. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015.
 20. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka KOVÁŘOVÁ. Výstava „Velká Morava a počátky křesťanství“ v Brně (The Exhibition "The Great Moravia and the Beginnings of Christianity" in Brno). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2015, LXVII, No 3, p. 293-301. ISSN 0323-2581.
 21. 2014

 22. MACHOVÁ, Barbora. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. In ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. 2014.
 23. KOVÁŘ, Josef Jan. ISB and LIS Visit to the Department of Archaeology. Brno: Rektorát Masarykovy univerzity, Ústav archeologie a muzeologie FF MU, 2014.
 24. 2013

 25. UNGERMAN, Šimon. AEA_58 Znalectví staroslovanské hmotné kultury (AEA_58 Material Culture of early Middle Age). In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2013. 350 pp.
 26. KOVÁŘ, Josef Jan and Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje (The Graves of St. Cyril and Methodius). In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 27. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě (The Graves of St. Cyril and Methodius in Rome and in Moravia). In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 28. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. (Questions About the Graves of St. Cyril and Methodius). In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 29. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Polemika k "České kocovině z Velké Moravy" (A Polemic to "Czech Hangover from the Great Moravia"). Časopis Moravského muzea. Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč.XCVIII, č. 1, p. 145-147. ISSN 0323-0570.
 30. KOVÁŘ, Josef Jan and Lenka FRIDRICHOVÁ. Výstavní projekt „Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo“ v Moravském zemském muzeu (An Exhibition Project "Cyril and Methodius : Period, Lives, Work" at Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2013, LXV, No 3, p. 81-85. ISSN 0323-2581.
 31. 2012

 32. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi (Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav). In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. p. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 33. 2011

 34. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi (The fortification of Pohansko near Břeclav). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 35. 2010

 36. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Peter MILO. Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích - Zadním Hrúdu (Excavations of the early medieval settlement and burial ground in Kostice - Zadní Hrúd). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 188-191. ISSN 0449-0436.
 37. 2009

 38. MACHÁČEK, Jiří. Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, vol. 17, No 3, p. 248–267. ISSN 0963-9462.
 39. STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ, Danica and Šimon UNGERMAN. Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach (Glass beads from early medieval cemetery in Dolní Věstonice). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.–26. 4. 2006. Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana – Supplementum 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 136-149. ISBN 978-80-210-4971-0.
 40. 2008

 41. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven (Great Moravia, East Frankish Empire and the Beginning of the origin of the state in the East Central Europe - an archaeological view). In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. p. 249-282, 35 pp. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
 42. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Hospodářské zázemí raně středověkého centra na Pohansku u Břeclavi (The economic hinterland of an early mediaeval centre in Pohansko near Břeclav). In Počítačová podpora v archeologii 2. Brno - Praha - Plzeň: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni,, 2008. p. 120- 147, 29 pp. Počítačová podpora v archeologii 2. ISBN 978-80-254-1781-2.
 43. BARTOŇKOVÁ, Daša, Lubomír HAVLÍK, Zdeněk MASAŘÍK and Radoslav VEČERKA. Magnae Moraviae fontes historici I. Annales et chronicae (Historical Sources on Great Moravia. I: Annals and Chronicles). 2., dopl. a přeprac. vydání. Brno: Filozofická fakulta MU, 2008. 425 pp. Filozofická fakulta MU. ISBN 978-80-254-1780-5.
 44. MACHÁČEK, Jiří. Palatium der mährischen Herrscher in Pohansko bei Břeclav (Palatium of Moravian rulers in Pohansko near Břeclav). Quaestiones Medii Aevi Novae. Warszawa: Societas Vistulana, 2008, vol. 13, No 1, p. 107-125. ISSN 1427-4418.
 45. 2007

 46. DRESLER, Petr. Analysis of archaeological field prospection in the hinterland of the early medieval centre Pohansko near Břeclav. In Abstracts book / 13th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Zadar. Zadar: European Association of Archaeologists, 2007. p. 128-129. ISBN 978-953-7237-25-7.
 47. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. p. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
 48. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ and Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí (Early Medieval centre at Pohansko near Břeclav and its natural environment). Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, No 2, p. 278-314, 36 pp. ISSN 0323-1267.
 49. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18 (Great Moravian fortification of Pohansko near Břeclav based on excavation in cross-section 18). Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, vol. 46, No 43, p. 7-18. ISSN 0449-0436.
 50. 2006

 51. KLÍMA, Bohuslav and Luděk PTÁČEK. K problematice raněstředověkých srpů a opravám jejich čepelí. (Early medieval Sickles and reparations of their Blades.). In Nekuda,R.-Hašek,V.-Ruttkay,M. /ed./: Ve službách archeologie VII. první. Brno: MZM, 2006. p. 403 - 413. ISBN 80-7275-066-6.
 52. MACHÁČEK, Jiří. Otto Gründler Memorial Endowment - Travel Award. Congress Awards Committee, The Medieval Institute, Western Michigan University, Kalamazoo, USA, 2006.
 53. UNGERMAN, Šimon. Tzv. předköttlašský horizont a počátky velkomoravského kostrového pohřbívání (Pre-Köttlach Horizon and the Beginning of Skeleton Burials in Early-mediaeval Moravia). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2006, vol. 31, No 1, p. 351-369. ISSN 0231-5823.
 54. 2005

 55. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Mikulčice - das Gräberfeld bei der IX. Kirche. Verlauf der Forschung und Fundsachlage (Mikulčice - early medieval cemetery around of 9th church). In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1st ed. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. p. 115-136. ISBN 80-86023-69-9.
 56. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice (Rich graves in early medieval cemetery in Dolní Věstonice). In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1st ed. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. p. 209-224. ISBN 80-86023-69-9.
 57. DROZDOVÁ, Eva. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi (Slavonic Inhabitants of Great Moravian Burgwall Pohansko u Břeclavi). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 pp. Břeclav - Pohansko VI. ISBN 80-210-237.
 58. 2004

 59. DROZDOVÁ, Eva and Ondrej ŠEDO. Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými a zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích (First information about object 6/86 with human and animal skeletal remains of Great Moravian period in Letonice). In Ve službách archeologie V. Brno: Archeologický ústav Nitra, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, 2004. p. 223-235. ISBN 80-7275-051-8.
 60. 2002

 61. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I (Czech lands from the comming the Slavs to the Great Moravia I). Praha: LIBRI, 2002. 564 pp. LIBRI, I. ISBN 80-7277-104-3.
 62. 2001

 63. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die Zentren Großmährens (The Centres of Great Moravia). In Velká Morava mezi východem a západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. p. 297-304. ISBN 80-86023-28-1.
 64. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Großmährens: ein frühmittelalterlicher Staat zwischen Ost und West (Great Moravia: the Early Medieval State Between East and West). In Deutsche und Tschechen. Geschichte-Kultur-Politik. München: Verlag C.H.Beck o HG, 2001. p. 24-32. ISBN 3406459544.
 65. UNGERMAN, Šimon. Ikonografie velkomoravských nákončí a symbolika opasku v raném středověku (Iconography of strap-ends in Great Moravia and symbolics of belts in early medieval period). Listy filologické. Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 2001, vol. 124, 3-4, p. 223-257. ISSN 0024-4457.
 66. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko bei Břeclav - ein bedeutendes Zentrum Großmährens (Pohansko near Břeclav - An Important Central Place of the Great Moravian Empire). In Velká Morava mezi Východem a Západem. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2001. p. 275-290. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 17. ISBN 80-86023-28-1.
 67. DRESLER, Petr. Recenze na Bohuslav Klíma: Nové významné objevy archeologické expedice Pedagogické fakulty MU ve Znojmě Hradišti (Book review Bohuslav Klíma: New important discoveries done by archaeological expedition of Faculty of Education MU in Znojmo Hradiště). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, No 3, p. 661-662. ISSN 0323-1267.
 68. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Velká Morava - raně středověký stát mezi Východem a Západem (Great Moravia - the Early Medieval State Between East and West). In Češi a Němci, Dějiny-kultura-politika. 1st ed. Praha-Litomyšl: Walter Koschmal, Marek Nekula, Joachim Rogall, 2001. p. 17-23. ISBN 80-7185-370-4.
 69. 1965

 70. FUKAČ, Jiří. Über den musikalischen Charakter der Epoche von Grossmähren [About the musical character of the period of Great Moravia]. In Magna Moravia. 1st ed. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965. p. 417-434. ISBN není.
Display details
Displayed: 11/5/2021 22:37