Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. STODOLA, Jiří. Hodnota informace : příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace (The value of information : a contribution to the information ethics, ontology and aestehtics). In Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009. p. 242-258, 16 pp. ISBN 978-80-7204-662-1.
 2. TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury (Towards a Problem of Ontology of Culture). Brno: Tribun EU, 2009. 152 pp. ISBN 978-807399-736-6.
 3. KOMENDOVÁ, Jana. Legal Regulation of Collective Redundancies. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2009. p. 352-359. ISBN 978-80-210-4821-8.
 4. HOLEČEK, Jan, Jan BINEK, Iva GALVASOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ and Hana SVOBODOVÁ. Obec a její rozvoj v širších souvislostech (Municipality and ist development in broader context). 1st ed. Brno: GaREP Publishing, 2009. 74 pp. RIA. ISBN 978-80-904308-2-2.
 5. TIMKO, Marek. Sociokultúrna evolúcia, mémy a problémy s univerzálnym darvinizmom (Socio-cultural evolution, a memes and problems with universal darwinism). In K problému ontologie kultury. Brno: Tribun EU, 2009. p. 127-134, 152 pp. ISBN 978-80-7399-736-6.
 6. 2008

 7. NUNVÁŘOVÁ, Svatava and Iva KUBÍČKOVÁ. Informace poskytované územními samosprávnými celky (Self-governments Presentation Information). In XI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 309-315, 6 pp. ISBN 978-80-210-4625-2.
 8. TIMKO, Marek. Knižnica v situácii globálnej ekologickej krízy (z pohľadu evolučnej ontológie). In Kniha ve 21. století. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2008. p. 81-86.
 9. 2007

 10. SCHELLE, Karel. Course Seminar. Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2007/2008. 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007. 8 pp. Právo.
 11. DOSEDLA, Martin. Informační bezpečnost a systém jejího řízení (Information security and management system). In Moderní technologie ve výuce. 2007. ISBN 978-80-7392-003-6.
 12. DOSEDLA, Martin. Informační bezpečnost a systém jejího řízení (Information security and management system). In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, 2007. p. 9-11. ISBN 978-80-7392-003-6.
 13. BOUDA, Jan and Mário ZIMAN. Optimality of private quantum channels. Journal of Physics A. London: IOP Publishing Limited, 2007, vol. 40, No 20, p. 5415-5426, 11 pp. ISSN 0305-4470.
 14. HUBÍK, Stanislav, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Bořek NAVRÁTIL, Karel SCHELLE, Vladimír ŠMÍD and Martina URBANOVÁ. Úvod do studia (Introduction to Study). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. 70 pp. Právo. ISBN 978-80-87071-19-9.
 15. 2006

 16. SCHELLE, Karel. Course Seminar (Course Seminar (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2006/2007)). (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies 2006/2007). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 8 pp. Skripta.
 17. HEJČ, Michal. Metody hodnocení kvality dat a softwarové možnosti jejího zlepšení (Data Quality Evaluation Methods and Software Possibilities of Data Quality Improvement). In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 26-31. ISBN 80-210-4146-3.
 18. ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie (Role and place of culture in the environment). Problemy ekologii. 2006, vol. 10, No 5, p. 227-231. ISSN 1427-3381.
 19. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Stanislav HUBÍK, Bořek NAVRÁTIL, Vladimír ŠMÍD and Martina URBANOVÁ. Úvod do studia (Introduction to Study (Learning Package for BA(Hons) in Law and Business management, BA(Hons) in Business management, Bc. Ekonomika a management 2006/2007)). (Learning Package for BA(Hons) in Law and Business management, BA(Hons). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. 81 pp. Skripta.
 20. 2005

 21. SCHELLE, Karel. Course Seminar (Course Seminar (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2005/2006)). (Learning Package for MSC in Law and Business Management Studies 2005/2006). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 8 pp. Skripta.
 22. TIMKO, Marek. Medzi ontológiou a fyzikou (Among ontology and physics). In Člověk - příroda - kultura. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 164-175, 188 pp. ISBN 80-210-3757-1.
 23. KLAPALOVÁ, Alena. Připravenost českých podniků na využívání strukturálních fondů (Readiness of the Czech enterprises for EU structural funds drawing). www.edotace.cz: Economia OnLine, 2005. eDotace.
 24. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Bořek NAVRÁTIL, Stanislav HUBÍK, Vladimír ŠMÍD and Martina URBANOVÁ. Úvod do studia (Introduction to Study (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management 2005/2006). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2005. 74 pp. Skripta.
 25. WALLETZKÝ, Leonard. Výběrová řízení z pohledu ekonomie informací (The selection process from the view of economics of information). In MendelNet 2005. Sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů. 1st ed. Brno: Konvoj, 2005. ISBN 80-7302-107-2.
 26. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie (The Basics of Systematic Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 pp. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.
 27. 2004

 28. DOKULIL, Miloš. Berme memetiku vážně? (Let us Take Memetics Seriously?). In Memy ve vědě a filosofii. 1st ed. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2004. p. 57-71. ISBN 80-7007-196-6.
 29. SCHELLE, Karel. Course Seminar (Course Seminar (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies)). (Learning Package for MSc in Law and Business Management Studies). 1st ed. Brno: B.I.B.S., 2004. 8 pp. Skripta.
 30. ŠMAJS, Josef. K ontickému původu a roli sociokulturní informace (Towards an Ontic Origin and a Role of Socio-Cultural Information). In Filosofický časopis. Praha: Česká akademie věd, 2004. p. 835-845. ISSN 0015-1831.
 31. ŠMÍD, Vladimír. Manažer a právní informace (Manager and Legal Informations). In BA (Hons) in Law and Business Management - Úvod do studia. Brno: B.I.B.S., a.s., 2004. p. 4-13.
 32. SCHELLE, Karel, Miloslav KEŘKOVSKÝ, Stanislav HUBÍK, Bořek NAVRÁTIL, Vladimír ŠMÍD and Martina URBANOVÁ. Úvod do studia (Introduction to Study (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management)). (Learning Package for BA(HONS) in Law and Business Management). 1st ed. Brno: B.I.B.S., 2004. 71 pp. Skripta.
 33. 2003

 34. KLAPALOVÁ, Alena and Antonín STEHLÍK. ECR na začátku nového milénia (ECR at the beginning of the new millenium). In Ekonomika firiem 2003. první. Košice: Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárská fakulta, 2003. p. 80-84. ISBN 80-225-1737-2.
 35. ŠMAJS, Josef and Josef KROB. Evoluční ontologie (Evolutionary ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 pp. ISBN 80-210-3038-0.
 36. ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje (Philosophy written in italic. Broadcast ecological essays). první. Brno: Jan Šabata, Doplněk, 2003. 117 pp. ISBN 80-7239-152-6.
 37. STEHLÍK, Antonín. Informační deformace v SCM (Information deformation v SCM). Praha, 2003.
 38. ŠMAJS, Josef. L'information-la réflexion d'un point de vue del'ontologie évolutionniste (The evolutionary ontological reflection of information). In Aprés le postmodernisme guelle philosophie? Brno-Paris: Msarykova univerzita - Université Paris I - Sorbone, 2003. p. 58-76. ISBN 80-210-3080-1.
 39. LAJKEP, Tomáš. Pacient je stále více vtahován do rozhodování (Consent to treatment). Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, vol. 52, No 3, p. 28. ISSN 0044-1996.
 40. HÝBLOVÁ, Eva. Rentabilita kapitálu z pohledu různých konceptů účetnictví (Return of assets and return of equity from the view of different concepts accounting). E + M Ekonomie a management. 2003, Roč. 7, No 3, p. 35-37. ISSN 1212-3609.
 41. 2002

 42. ŠMARDOVÁ, Lenka, Libuše KALVODOVÁ, Jiří VORLÍČEK and Zdeněk KRÁL. Diagnóza Hodgkinova choroba, informace pro pacienty a jejich blízké (Diagnosis Hodgkins disease, information for patients). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 21 pp. ISBN 80-210-2778-9.
 43. KAŇOVÁ, Pavlína and Lukáš PRUDIL. Občan, informace a svobodná volba odborného lékaře (Citizen, information and free choice of physician). Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2002, vol. 5, 3/4, p. 100-102. ISSN 1213-6050.
 44. SCHWARZ, Daniel and Ivo PROVAZNÍK. Rigid Body and Elastic Registration of CT and MR Volume Image Data. In Student EEICT 2002. Brno: VUT v Brně, 2002. p. 54-58. ISBN 80-214-2115-0.
 45. ŠMAJS, Josef. The relationship between evolution and information. Human Affairs. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2002, vol. 12, No 1, p. 5-25, 26 pp. ISSN 1210-3055.
 46. ŠMAJS, Josef. Víme, co je evoluce? (What is evolution?). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia philosophica, B-49. 1., 2002. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. p. 181-185. ISBN 80-210-2622-7.
 47. 2001

 48. LANČA, Jiří. Informace nástroj řízení (Information - the instrument of management). In Faktory úspěšnosti podniku. 2001st ed. Brno: MU v Brně, 2001. p. 56-63. ISBN 80-210-2708-8.
 49. TOUŠEK, Václav, Petr TONEV and Josef KUNC. Informační systém o českém průmyslu: jeho využití v regionálně geografickém výzkumu (Information system about Czech industry: its use in regional-geographic research). In Česká geografie v období rozvoje informačních technologií. Sborník příspěvků výroční konference ČGS. Olomouc: Palackého univerzita v Oloumouci, 2001. p. 227-232. ISBN 80-244-0365-X.
 50. LANČA, Jiří. Informační systém podniku a jeho implementace (Information system of the enterprise and its implementation). In Faktory úspěšnosti podniku. 2001st ed. Brno: MU v Brně, 2001. p. 56-63, 7 pp. ISBN 80-210-2708-8.
 51. NIEDERLE, Rostislav. Nový filosofický časopis v zemích bývalé federace (A New Philosophical Journal in the Lands of Former Federation). ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2001, 3/2001, No 3, p. 351-2, 2 pp. ISSN 1335-0668.
 52. KROB, Josef. Proměny ontologie (Metamorphoses of ontology). In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, 2001. p. 23-34. ISBN 80-210-2724-X.
 53. SALAJKOVÁ, Iva. Veřejné publikování informací o kvalitě zdravotnických služeb (Public disclosure of health quality information). Zdravotnictví v České republice. Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2001, vol. 4, 3-4, p. 159 - 160. ISSN 1213-6050.
 54. 2000

 55. ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie. (The Drama of Evolution. The Fragmant of Evolutionary Ontology.). vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 190 pp. edice Krov, svazek 3. ISBN 80-806202-77-1.
 56. VAŠINA, Lubomír. Mozkové mechanismy fenoménu osobnost v kontextu paradigmatu energie - informace - adaptabilita (The brain mechanismes of the personality in context of energy; information; adaptability paradigma). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2000. p. 86 - 98, 12 pp. ISBN 80-210-2516-6.
 57. BŮŽEK, Vladimír and M. HILLERY. Optimal manipulations with qubits: Universal quantum entanglers. Physical Review A. USA: American Physical Society, 2000, vol. 62, No 02, p. 2303-2313. ISSN 1050-2947.
 58. BŮŽEK, Vladimír and M. HILLERY. Quantum disentanglers. Physical Review A. USA: American Physical Society, 2000, vol. 62, No 05, p. N/A, N/A. ISSN 1050-2947.
 59. 1999

 60. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie (Context of evolutionary ontology). In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1st ed. Prešov: FF PU, 1999. p. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3.
 61. LAJKEP, Tomáš. Úvaha o informaci a jejím významu (The reflection on information). Brno: FF MU, 1999. 2 pp. Sborník prací Filosofické fakulty.
 62. 1998

 63. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? (Is the Internet a Subject for Philosophy?). Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, vol. 46, No 1, p. 59-66. ISSN 0015-1831.
 64. 1997

 65. ŠMÍD, Vladimír. Ostatní právní prostředky ochrany dat. Computerworld. Praha: International Data Group, 1997, vol. 1997, No 20, p. 1-4. ISSN 1210-9924.
Display details
Displayed: 17/5/2022 23:03