Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. KOTÁSEK, Josef. Prevence před zneužitím vnitřních informací (insider trading) v českém právu - vybrané otázky (Prevention of Insider Trading in the Czech Law - Selected Issues). In Evropské finanční systémy. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2008, p. 265-270. ISBN 978-80-210-4628-3.

  2005

  1. KOTÁSEK, Josef. Čekání na český "Infomatec" - K odpovědnosti reprezentantů emitenta kótovaných cenných papírů za nesplnění vybraných informačních povinností (Waiting for "Infomatec" - liability of the company representatives for non-disclosure of some material information). In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů dokt. studia na téma "Odpovědnost za škodu" (ed. Bejček, J. Pokorná, J.). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, p. 46-53. ISBN 80-210-3721-0.
  2. KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ and Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů (Law of Negotiable Instruments). In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4th ed. Praha: C. H. Beck, 2005, p. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X.
  3. KOTÁSEK, Josef. Tzv. manažerské obchody v českém a evropském právu (Directors Dealing in the Czech and European Law). In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 193-200. ISBN 80-210-3892-6.
Display details
Displayed: 15/7/2024 13:02