Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

  1. ALMENARA, Carlos Arturo, Hana MACHÁČKOVÁ and David ŠMAHEL. Individual differences associated with exposure to ‘‘ana-mia’’ websites: An examination of adolescents from 25 European countries. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. New York, USA: Mary Ann Liebert, Inc., 2016, vol. 19, No 8, p. 475-480. ISSN 2152-2715. Available from: https://dx.doi.org/10.1089/cyber.2016.0098.

  2015

  1. DVOŘÁK, Tomáš. World wide web a dějepisectví. Rizika, výzvy a příležitosti (World wide web and historiography. Threats, challenges and opportunities). Dějiny-Teorie-Kritika. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2015, vol. 12, No 1, p. 108-121. ISSN 1214-7249.

  2014

  1. BARBOVSCHI, Monica. Dealing with misuse of personal information online – Coping measures of children in the EU Kids Online III project. Communications: The European Journal of Communication Research. 2014, vol. 39, No 3, p. 305-326. ISSN 0341-2059. Available from: https://dx.doi.org/10.1515/commun-2014-0114.

  2013

  1. BARBOVSCHI, Monica and Bianca FIZESAN. CREATIVE INTERNET USES – DIFFERENCES IN DIGITAL ENGAGEMENT AMONG ADOLESCENTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. In IADIS E-Society Conference. IADIS E-Society 2013 conference Lisbon. 1st ed. Lisbon: IADIS, 2013, p. 123-127. ISBN 978-972-8939-82-3.

  2009

  1. ŠČERBA, Tomáš. Autorská díla v hromadných sdělovacích prostředcích_Adéla Čermáková Vlčková, Vladimír Smejkal (Copyright works in the mass media_ Adéla Čermáková Vlčková, Vladimír Smejkal). Právní fórum. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2009, vol. 2009, No 5, 2 pp. ISSN 1214-7966.
  2. DÁVID, Radovan. Elektronizace procesních úkonů (Electronisation of Procedural Acts). Právní fórum. Praha: ASPI, a. s., 2009, vol. 2009, No 2, p. 57-62. ISSN 1214-7966.
  3. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí (Primary school websites as an indicator of school social environment). Orbis Scholae. Praha: PedF UK, 2009, 3/2009, No 1, p. 63-78, 15 pp. ISSN 1802-4637.
  4. POLČÁK, Radim. Kolizní otázky internetových právních vztahů (Collision Questions of Internet Legal Relations). Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 1, No 1, 98 pp. ISSN 1802-128X.
  5. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) (Responsibility of Information Society Service Providers (ISP)). In XVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde Praha, 2009, 12 pp. ISBN 978-80-7201-770-6.
  6. POLČÁK, Radim. Právní režim internetových transakcí (Legal Regime of Internet Transactions). In Seminář pro soudce KS a OS rozhodující agendu s cizím prvkem (Justiční akademie). 2009.
  7. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (Teachers and technology. Between a traditional and a modern approach). Brno: Paido, 2009, 172 pp. ISBN 978-80-7315-187-4.
  8. POLČÁK, Radim. Verantwortlichkeit der Informationsdienstleister (ISP) (The Responsibility of Information Society Service Providers (ISP)). In XVII. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde Praha, 2009, p. 216-230. ISBN 978-80-7201-770-6.

  2008

  1. ŠEVČÍKOVÁ, Anna and David ŠMAHEL. Cyberbullying among Czech Internet users : preliminary results. Brno, 2008. konference Cyberspace 2008.
  2. POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, David ŠMAHEL, Martin ŠKOP, Jakub MACEK and Václav ŠTĚTKA. Cyberspace 2008. 2008.
  3. KONEČNÝ, Štěpán. Differences in representing the environment of the internet for adolescents. 1th EARA Conference, Torino, 2008.
  4. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetová prezentace školy jako zrcadlo jejího sociálního prostředí (School website as an idicator of the school social environment). In XVI celostátní konference ČAPV: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. 2008.
  5. POLČÁK, Radim. K elektronizaci justice (The issue of use of ICT in justice). Jurisprudence. Praha: ASPI, 2008, vol. 17, No 6, p. 3-11. ISSN 1802-3843.
  6. ŠEVČÍKOVÁ, Anna. Mirroring of changes in attitudes towards sexuality on the Internet. In Cultural attitudes towards technology and communication 2008. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2008, p. 148-152. ISBN 978-0-86905-948-7.
  7. ŠČERBA, Tomáš. Niekoľko postrehov nad publikáciou Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP (Some remarks on the book Law on Internet - spam and ISP liability). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, vol. 2008, No 2, 2 pp. ISSN 1210-9126.
  8. POLČÁK, Radim. Právní reflexe pojmu informační společnosti (Legal Reflection of the Concept of Information Society). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008, vol. 2008, No 4, p. 350-358, 8 pp. ISSN 1210-9126.
  9. POLČÁK, Radim. Stone Roots, Digital Leaves: Czech Law against Unfair Competition in the Internet Era. Review of Central and East European Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, vol. 33, No 2, p. 155-180. ISSN 0925-9880. Available from: https://dx.doi.org/10.1163/092598808X262588.
  10. SLÁDKOVÁ, Iva and Zbyněk VYBÍRAL. Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy (Subjective meaning attributed to circumstances in the course of establishing of eating disorder). E-psychologie. 2008, vol. 2, No 4, p. 13-23. ISSN 1802-8853.
  11. LUPAČ, Petr and David ŠMAHEL. The Internet in the Czech Republic 2008: Four Years of WIP in the Czech Republic. 2008.

  2007

  1. ŠMAHEL, David and Kaveri SUBRAHMANYAM. Any Girls Want to Chat Press 911: Partner Selection in Monitored and Unmonitored Teen Chat Rooms. CyberPsychology & Behavior. New York: Mary Ann Liebert, Inc., 2007, vol. 2007, No 10, p. 346-353. ISSN 1094-9313.
  2. MOULIS, Mojmír and Josef FEIT. Atlas patologie kostní dřeně (Atlas of bone marrow pathology). In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
  3. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronické obchodování B2C (B2C-commerce). In Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi". 1st ed. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007, p. "nestránkováno", 8 pp. ISBN 978-80-7318-536-7.
  4. OŠKRDALOVÁ, Gabriela. Elektronický obchod a jeho bezpečnost (E-commerce and its security). In Evropské finanční systémy 2007. 1st ed. Brno: MU ESF katedra Financí, 2007, p. 295 - 299. ISBN 978-80-210-4319-0.
  5. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, Pavel VLAŠÍN and Josef FEIT. Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu 2007 (Hypertext atlas of Fetal and Neonatal Pathology 2007). 1.11. Brno, 2007.
  6. KUBIATKO, Milan. Information and computer literacy of high school students. Problems of Education in the 21st century. 2007, vol. 2, No 1, p. 31-36. ISSN 1822-7864.
  7. GALÁZC, Anna and David ŠMAHEL. Information Society from a Comparative Perspective: Digital Divide and Social Effects of the Internet. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Brno: FSS MU, 2007, vol. 1, No 1, p. 1 - 17. ISSN 1802-7962.
  8. KŘÍŽ, Pavel. Interactive access to and internet presentation of work made in Maple. In Aplimat 2007 - Part III. 6th International conference. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2007, p. 373-378. ISBN 978-80-969562-6-5.
  9. KYNCL, Libor. Internet a právní aspekty podnikání na něm (The Internet and legal aspects of e-commerce). EPRAVO.CZ. Praha: epravo, a .s., 2007, vol. 2007, No 5, 12 pp. ISSN 1213-189X.
  10. MAREŠ, Jan and Josef LUKAS. Internetové prezentace základních škol jako možný indikátor jejich vnitřního sociálního prostředí (School website as an idicator of the shool social environment). Pedagogika. Praha, 2007, vol. 2007, No 1, p. 4-20. ISSN 0031-3815.
  11. JEŽOVÁ, Marta and Josef FEIT. Internetový atlas fetální a novorozenecké patologie (Internet atlas of fetal and neonatal pathology). In MEFANET 2007. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-739-2007-4.
  12. JEŽOVÁ, Marta, Sylva HOTÁRKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK and Josef FEIT. Internetový atlas fetopatologie (Internet atlas of fetopathology). In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007, p. 59-64, 5 pp. ISBN 978-80-867-4200-7.
  13. POLČÁK, Radim. K otázce působnosti práva na internetu (Applicability of Law on the Internet). Jurisprudence. Brno: EMP, 2007, vol. 14, No 3, p. 3-18, 15 pp. ISSN 1802-3843.
  14. KONEČNÝ, Štěpán and David ŠMAHEL. Lidé na internetu: jaké jsou možné zisky a rizika? (People on the Internet: possible gains and risks). In Heller, D.; Mertin, V.; Sobotková, I. (ed.). Psychologické dny 2006 : Prožívání sebe a měnícího se světa : sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. Olomouc: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007, p. 10-16, 6 pp. ISBN 978-80-7308-185-0.
  15. BRANDEJS, Michal and Jitka BRANDEJSOVÁ. Management of Large-Scale Development of E-learning at Masaryk University. In ICETA 2007 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2007, p. 513-517. ISBN 978-80-8086-061-5.
  16. ŠMAHEL, David. Online Friendships: New Form of Relationships. 2007th ed. Praha: Xth European Congress of Psychology, 3 - 6.7.2007, prezentace na konferenci, 2007.
  17. KUBIATKO, Milan. Počítačová gramotnosť študentov gymnázií (The computer literacy of high school students). Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2007, vol. 15, No 3, p. 8-10. ISSN 1335-003X.
  18. POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP (Law on the Tnternet - Spam and the Responsibility of ISPs). Brno: Computer Press, 2007, 150 pp. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4.
  19. KYNCL, Libor. Přímé, nepřímé a ostatní daně při e-komerci (Direct, Indirect and Other Taxes in E-commerce). Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2007, vol. 2007, 07-08, p. 17-24. ISSN 1801-6006.
  20. FEIT, Josef, Marta JEŽOVÁ, Mojmír MOULIS, Katarína MÚČKOVÁ, Ondřej SOUČEK, ULMAN and Luděk MATYSKA. Přístup k obrazům o vysokém rozlišení pomocí Internetu. In 15. sjezd českých a slovenských patologů. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, p. 22-22. ISBN 978-80-736-8331-3.
  21. FEIT, Josef, Luděk MATYSKA, Hana JEDLIČKOVÁ, Věra FEITOVÁ and Vladimír ULMAN. Rozhraní virtuálního mikroskopu pro přístup k histologickým obrazům o velmi vysokém rozlišení (Virtual microscope interface to histologic images of very high resolution). In MEDSOFT 2007. Praha: Agentura Action M, 2007, p. 33-37, 4 pp. ISBN 978-80-867-4200-7.
  22. VAŠEČKA, Michal. Stačí len kliknúť myšou. Antisemiti na Slovensku - subkultúra stretávajúca sa na internete. (It takes just one click. Antisemites in Slovakia - sub-culture that meets on the internet.). In Slovenská otázka dnes. 1. vydání. Bratislava: Kalligram, 2007, p. 387 - 394. ISBN 80-7149-865-3.
  23. SMRŽOVÁ, Jana and Martin DVOŘÁK. Webová stránka www.nefrologie.eu - první zkušenosti. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, vol. 2007, No 5, p. 611-612. ISSN 0042-773X.
  24. LUPAČ, Petr and David ŠMAHEL. World Internet Project - The Czech Republic: The Internet in the Czech Republic 2006. 2007.

  2006

  1. POLČÁK, Radim. Basics of European Internet Antitrust: To Certain Aspects of Direct Applicability of Antitrust Provisions of EC Treaty on Internet Marketplace. In Vybrané otázky aplikácie európskeho práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, p. 170-181. ISBN 80-7160-221-3.
  2. KONEČNÝ, Štěpán. Behavior of adolescents on the internet. 2006. 10th EARA Conference.
  3. SUBRAHMANYAM, Kaveri, David ŠMAHEL and Patricia GREENFIELD. Connecting Developmental Constructions to the Internet: Identity Presentation and Sexual Exploration in Online Teen Chat Rooms. Developmental psychology. Washington: American Psychological Association, 2006, vol. 42, No 3, p. 395-406. ISSN 0012-1649.
  4. ŠMAHEL, David. Czech adolescents' partnership relations and sexuality in the Internet environment. San Francisco: Society for Research on Adolescence, 2006. Poster na konferenci: Biennial Meeting 2006.
  5. SMOLÍK, Josef. Chataři bez chaty (Chatting on Internet). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2006, XII, No 2, p. 19-21. ISSN 1212-9607.
  6. HŘEBÍČEK, Jiří and Jaroslav RÁČEK. Internet - nástroj spolupráce zemí V4 v oblasti životního prostředí (Internet - tool for cooperation V4 countries in environmental protection). Hradec Králové: Triada, 2006, 2 pp.
  7. POLČÁK, Radim. Internet jako hospodářské soutěžní prostředí (Internet as business competitive environment). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, p. 17-25. ISSN 1210-9126.
  8. POLČÁK, Radim. Internet, technologické trhy a tržní dominance (Internet, hi-tech markets and market dominance). Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Utrecht: Stichting EMP, 2006, Roč. 15, č. 4, p. 3-11. ISSN 1212-9909.
  9. ŠMAHEL, David and Kateřina MACHOVCOVÁ. Internet use in the Czech Republic: Gender and Age differences. In Cultural Attitudes Towards Technology and Communication 2006, Sudweeks, F., Hrachovec, H. & Ess, Ch. 2006th ed. Murdoch, Australia: School of Information Technology, Murdoch University, 2006, p. 521-533. ISBN 0-86905-968-8.
  10. ŠMAHEL, David and Martina VESELÁ. Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí (Interpersonal Attraction in Virtual Environment). Československá psychologie. Praha: Academia, 2006, 50/2006, No 2, p. 174-186, 15 pp. ISSN 0009-062X.
  11. ŠMAHEL, David. Je lhaní na internetu normální? (Is lying on the Internet normal?). Praha: ISDN Server, ACES s.r.o., 2006. 28.2.2006.
  12. VACULÍK, Martin and Tomáš HUDEČEK. Love via Internet? In Cyberspace 2005. 2006th ed. Brno: Masaryk University, Brno, 2006, p. 285-294. ISBN 80-210-4060-2.
  13. DIVÍNOVÁ, Radana. More About the Specifics of Cybersexual Communication. In Cyberspace 2005. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 269-275. ISBN 80-210-4060-2.
  14. ŠMAHEL, David. Preferují lidi internet jako prostředek komunikace? (Does people prefer the Internet as a means of communication?). Praha: ISDN Server, ACES s.r.o., 2006. 22.3.2006.
  15. FIALA, Jindřich. Přes internet k aktivnímu zdraví - centrum prevence a zdravého životního stylu (Through the internet to active health - The center for prevention and healthy lifestyle). Hygiena. 2006, vol. 61, Supl 1, p. 11-18. ISSN 1210-7840.
  16. DAŇKOVÁ, Irena. SCHOOL, CHILDREN, COMPUTER AND HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 693-700. ISBN 978-80-7315-119-5.
  17. VESELÁ, Martina and David ŠMAHEL. Virtual attractivity and partner selection on the Internet. In Cyberspace 2005. Brno: Masaryk University, 2006, p. 295-302, 7 pp. ISBN 80-210-4060-2.
  18. ŠMAHEL, David and Štěpán KONEČNÝ. Vztahy na internetu: fantazie a zklamání (Relationships on the Internet: phantasies and disappointment). In Vztahy v dopívání. Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Brno: Nakladatelství Barrister & Principal, 2006, p. 161-174, 13 pp. ISBN 80-7364-034-1.
  19. SMRŽOVÁ, Jana and Martin DVOŘÁK. www.nefrologie.eu jako prostředek edukace pacientů. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2006. ISSN 0042-773X.

  2005

  1. ŠMÍD, Vladimír. A se mnou přijde zákon ... (The Law will come with me ...). Click! Praha: Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o., 2005, XVI, No 9, p. 74-75. ISSN 1801-2345.
  2. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex as the Form of the Internet Communication: Motivation of the Users. In Cyberspace 2004: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 2005, p. 149-154. ISBN 80-210-3690-7.
  3. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex: forma internetové komunikace (Cybersex: the form of internet communication). první. Praha: Triton, 2005, 167 pp. Psychoterapeutická setkávání. ISBN 80-7254-636-8.
  4. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex, jeho přitažlivost a specifika (Cybersex, its Appeal and Specifics). Uherské Hradiště: Poradenská skupina Extima, Sexuologická společnost České lékařské společnosti, Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Česká systemická společnost, 2005.
  5. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Geografie cestovního ruchu, aneb elektronický atlas cestovního ruchu zemí světa (Geography of Tourism and/or Tourism E-atlas of World Countries). In Sborník referátů ze semináře "Geografie, cestovní ruch a rekreace" (CD ROM). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, 2005, p. 183-188. ISBN 80-244-1221-7.
  6. FEIT, Josef, Werner KEMPF, Hana JEDLIČKOVÁ and Gunter BURG. Hypertext atlas of dermatopathology with expert system for epithelial tumors of the skin. Journal of Cutaneous Pathology. 2005, 32/2005, No 6, p. 433 - 437. ISSN 0303-6987.
  7. ŘEZNÍK, Tomáš. Interactive maps. In XXII International Cartographic Conference, Abstracts of Papers. A Coruńa: Comité organizador ICC 2005, 2005, p. 186. ISBN 0-958-46093-0.
  8. ŘEZNÍK, Tomáš. Interaktivní mapy - na příkladu Letovic (Interactive maps - the example of Letovice). In Student GIS projekt III. první. Praha: ArcData Praha, 2005, p. 76-85. ISBN 80-925295-3-2.
  9. VESELÁ, Martina and David ŠMAHEL. Interpersonální atraktivita ve virtuálním prostředí (Virtual atractivity and partner selection on the Internet). 2005.
  10. POLČÁK, Radim. K některým specifickým rysům práva informačních technologií (To some specific aspects of law of information technologies). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, vol. 13, No 3, p. 275-279, 4 pp. ISSN 1210-9126.
  11. VACULÍK, Martin and Tomáš HUDEČEK. Láska po internetu? (Love via internet?). Brno: FSS MU, 2005. Kyberprostor 2005. ISBN 80-210-4060-2.
  12. POLČÁK, Radim and Julia HÖRNLE. Možnosti a perspektivy on-line rozhodčího řízení v České republice a Spojeném království (Potential and Perspectives of On-line arbitration in Czech Republic and United Kingdom). Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2005, vol. 2, No 2, p. 45-50. ISSN 1214-7966.
  13. POLČÁK, Radim. Nekalá soutěž na internetu - vymezení, typologie a příklady nekalosoutěžních praktik založených na nepřiměřeném lákání a parazitismu (Unfair competition on the internet - specification, typology and examples of unfair competitive practices based on unjust attraction and parasitism). Obchodní právo : časopis pro obchodně právní praxi. Praha: Prospektrum, 2005, vol. 14, No 5, p. 2-8. ISSN 1210-8278.
  14. POLČÁK, Radim. Nekalosoutěžní agrese na internetu (Unfair competitive aggression on the internet). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2005, vol. 13, No 13, p. 473-477. ISSN 1210-6410.
  15. POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP and Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia) (Normative systems in cyberspace (introduction)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 102 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2.
  16. DIVÍNOVÁ, Radana. Psychological Background of Cybersexual Activities : Qualitative Survey of Specific Computer Mediated Communication (among Czech Users). In Abuse: The Dark Side of Human-Computer Interaction. Řím, Itálie: Antonella De Angeli, Sheryl Braman, Peter Wallis, 2005, p. 38-44, 72 pp.
  17. DIVÍNOVÁ, Radana. Specifika cybersexuální interakce (More About the Specifics of Cybersexual Communication). 2005.
  18. ŠMAHEL, David. Specifika komunikace prostřednictvím internetu pohledem psychologie (Specifics of computer mediated communication - psychological view). 2005.
  19. NOVÁKOVÁ, Petra and Marek SVOBODA. Stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. www.linkos.cz (The official internet webpage of Czech society of clinical oncology CLS JEP, www.linkos.cz). In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2005th ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005, p. 26. ISBN 80-86793-05-2.
  20. HOLEŠINSKÁ, Andrea. Tourism E-atlas of World Countries. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství - Trvale udržitelný rozvoj a turismus. Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra cestovního ruchu v Táboře, 2005, p. 47-50. ISBN 80-7040-766-2.
  21. KUBIATKO, Milan. Úroveň používania informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní biológie (The level of information and communication technologies using in the biology teaching). Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2005, vol. 13, No 10, p. 14-15. ISSN 1335-003X.
  22. VACULÍK, Martin and Tomáš HUDEČEK. Vývoj partnerských vztahů vzniknuvších v prostředí internetu (development of close relationships in the internet environment). Československá psychologie. Praha: Academia, 2005, vol. 59, No 2, p. 159-176. ISSN 0009-062X.
  23. KUBIATKO, Milan. Vzťah učiteľov biológie k IKT (The attitudes of biology teachers to the ICT). Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2005, vol. 13, No 8, p. 10-12. ISSN 1335-003X.
  24. KACHLÍK, Petr. Zajímavé internetové odkazy-postižení a internet (Interesting internet links-handicapped persons and Internet). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 1st ed. Brno: MSD, 2005, p. 251-264, 268 pp. ISBN 80-86633-38-1.

  2004

  1. KRČÁL, Martin. Bibliografické citace snadno a rychle prostřednictvím internetu. In Knihovny současnosti 2004. Sborník z 12. konference, konané ve dnech 14.-16. září 2004 v Seči u Chrudimi. 1. vyd. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2004, p. 183-188, 385 pp. ISBN 80-86249-30-1.
  2. DIVÍNOVÁ, Radana. Cybersex jako způsob internetové komunikace (Cybersex as a Form of Internet Communication). Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2004, vol. 10, 7-8, p. 9-13. ISSN 1212-9607.
  3. ŠKOP, Martin. Cyberspace as Social Reality. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 1-6. ISBN 80-210-3387-8.
  4. ŠMAHEL, David, Radana DIVÍNOVÁ and Zbyněk VYBÍRAL. Dospívání ve virtuální realitě - adolescenti a internet (Growing up in virtual reality - adolescents and the Internet). In Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. Brno: Barrister&Principal - studio, 2004, p. 169 - 188, 30 pp. Barrister&Principal. ISBN 80-86598-67-5.
  5. HOFFMANN (KRÖPER), Andreas. Historická věda a moderní internet - postřehy (Historic science and modern internet - thoughts). Bulletin české společnosti pro výzkum 18. století. Praha, 2004, 2004/1, p. 4-5.
  6. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ and Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu (Wording on Sports). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 200 pp. ISBN 80-210-3531-5.
  7. POLČÁK, Radim. Law and Other Normative Systems in Cyberspace. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 13-18. ISBN 80-210-3387-8.
  8. ŠKAPA, Radoslav. Marketingové využití internetu v malých firmách (Marketing utilization of Internet in small enterprises). In Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy. 1st ed. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004, p. 34-34. ISBN 80-245-0809-5.
  9. ŠMÍD, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor (SPAM). In První mezinárodní pracovní konference JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis, 2004, p. 219-224. ISBN 80-86596-52-4.

  2003

  1. FEIT, Josef, Hana JEDLIČKOVÁ and Werner KEMPF. Hypertext atlas of dermatopathology. Bologna: M.N.L. di P.G. Pavani & C.Snc-Casa Editrice, 2003, 3 pp. Proceedings 11th EADV Congress Prague 2002.
  2. ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003, 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2.
  3. KLAPALOVÁ, Alena and Antonín STEHLÍK. Internetový marketing (Internet marketing). In Firma a konkurenční prostředí 2003. první. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. ISBN 80-7157-695-6.
  4. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003, p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2.

  2002

  1. DVOŘÁK, Martin. Internet Language Teaching, Production of Electronic Teaching Material. In Odborný jazyk v procesu evropské integrace. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, 2002, p. 40-43, 420 pp. ISBN 80-245-0417-0.
  2. STEHLÍK, Antonín. Internet v marketingu a marketing na internetu (E-business changes of marketing). In Ekonomika firiem 2002. Košice: EU v Bratislave, 2002, p. 400-402. ISBN 80-225-1583-3.
  3. STEHLÍK, Antonín. Komplementární vztah k marketingu (The complementary link to marketing). In Implementácia marketingových terórií do hospodárskej praxe SR, CR a Polska. 1st ed. Kosice: Vydavatelstvo Ekonóm, Bratislava, 2002, p. 22-27. ISBN 80-225-1555-8.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Marketing na internetu - internet jako reklamní médium (Internet Marketing - Internet as a adveritisiment Tool). In Nové trendy rozvoje průmyslu. první. Brno: VUT v Brně, 2002, p. 10. ISBN 80-214-2102-9.
  5. KVĚTON, Petr and Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod (Methodological aspects of the computer administered psychological assessement methods). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, vol. 46, No 3, p. 251-264. ISSN 0009-062X.
  6. KUDRNOVSKÝ, Emil. Na vlnách Internetu : Města na Internetu v České republice. Geografické rozhledy. Praha, 2002, vol. 11, No 3, p. 12. ISSN 1210-3004.
  7. ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele (Computer, Internet and Multimedia in teachers work). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 61-73, 12 pp. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8.
  8. VACULÍK, Martin and Monika DUŠKOVÁ. Psychologické aspekty on-line komunikace prostřednictvím internetu na tzv. chatech (Psychological aspects of the internet communication on chats). Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, vol. 46, No 1, p. 55-63. ISSN 0009-062X.
  9. STEHLÍK, Antonín. Trendy podněcující globalizaci (THE TRENDS ENCOURAGING THE GLOBALIZATION). In MVD 2002 IV/II díl Ekonomika. 1st ed. Nitra (Sk): SPU Nitra, 2002, p. 1343-1346. ISBN 80-8069-031-6.
  10. STEHLÍK, Antonín. Vliv globalizace na tvorbu hodnoty (The imapct of globalization on the value creation). In Firma a konkurenční prostředí. 1st ed. Brno: Konvoj s.r.o., 2002, p. 270-277. ISBN 80-7302-035-1.

  2001

  1. MACHÁČEK, Jiří and Michal B. SOUKUP. Bibliografická služba a internet (Bibligraphy Service and Internet). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2001, LIII, No 1, p. 182. ISSN 0323-1267.
  2. BOUREK, Aleš. Dlouhodobé strategie (Longterm Strategies). Praha: Grada Publishing, 2001, 3 pp. Internet a medicína. ISBN 80-274-0119-7.
  3. MATYSKA, Luděk. GRIDy -- nové aplikace nad sítí (GRIDs -- new network applications). In Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, p. 89-98. ISBN 80-7082-783-1.
  4. ŠIŠMA, Pavel. Historické matematické texty na Internetu (Historical Mathematical Texts on Internet). Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2001, vol. 34, No 2, p. 145-146. ISSN 0300-4414.
  5. VYBÍRAL, Zbyněk. Mění se psychika lidí v éře internetu? (Does change a psychic of people in internet-era?). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, vol. 7, No 3, p. 16-19. ISSN 1211-5886.
  6. KACHLÍK, Petr, Jan ŠIMŮNEK and Halina MATĚJOVÁ. Možnosti protidrogové prevence na Internetu (Possibility of anti-drug prevention activities on the Internet). Československá fyziologie. Praha: ČLS J. E. Purkyně, 2001, vol. 50, No 4, p. 163-164. ISSN 1210-6313.
  7. DVOŘÁKOVÁ, Petra. Obchodování na internetu jako nová forma přímého prodeje a současný stav v České republice (E-commerce as a new form of direct sails and the current estate in the Czech Republic). In Implementácia marketingových teórií a prístupov v podnikovej praxi Slovenskej republiky. 1. vydání. Košice, Slovenská republika: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001, p. 178-187. ISBN 80-225-1447-0.
  8. KACHLÍK, Petr. Prevence, učitelé a Internet (Prevention, teachers and Internet). In Učitelé a zdraví 3 - sborník ze 3. konference s mezinárodní účastí Učitelé a zdraví. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2001, p. 233-243, 322 pp. ISBN 80-902653-7-5.
  9. BOUREK, Aleš. Vyhledávací služby v Internetu obecně a se zaměřením pro gynekologii (Searchengines in the Internet with emphasis on gynecology). Brno: Medica Publishing, 2001. Praktická gynekologie, 5/2001, č.3. ISBN 1211-6645.

  2000

  1. KOŘÍNEK, David and Josef MECH. Flash. Praha: trade&leisure publication, 2000, 2 pp.
  2. BOUREK, Aleš and Jan ŽIŽKA. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu (Use of the Internet for monitoring trends in assisted reproduction and reproductive medicine). 2000th ed. Třebechovice: Medexart, 2000, 4 pp. Gynekolog. ISBN 1210-1133.
  3. BOUREK, Aleš, Jan ŽIŽKA, Pavel VENTRUBA and Luděk FREY. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. (The use of the Internet for monitoring trends in assisted reproduction and reproductive medicine.). Gynekolog. Třebechovice: Medexart, 2000, vol. 2, No 6, p. 220-223. ISSN 1210-1133.
  4. PITNER, Tomáš. Technologie pro elektronické vzdělávání (Technologies for E-education). In Sborník příspěvků Informatika VI/2000. 1st ed. Brno: KONVOJ, s.r.o., 2000, p. 78-81. ISBN 80-7302-002-5.
  5. SLUKA, Jan. Využití Internetu a Intranetu při tvorbě Regionálního informačního systému o odpadech. vyd. první 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000, 5 pp. ISBN 80-85988-49-6.
  6. PITNER, Tomáš. XML: Nejen pro Internet (XML: Not just for Internet). Connect. Brno: Computer Press, 2000, vol. 5, No 3, p. 25-28. ISSN 1211-3085.
  7. PITNER, Tomáš. XML technologie pro elektronický obchod (XML Technologies for E-commerce). In Informační technologie pro praxi. 1st ed. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2000, p. 107-112. ISBN 80-85988-85-6.

  1999

  1. ZOUNEK, Jiří. Brázda, J.: Internet cz - jak hledat a najít. (Brazda, J.: Internet cz - How to Search and Find.). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 1999, vol. 1999, No 4, p. 111-112. ISSN 1211-4669.
  2. PITNER, Tomáš and Vlastimil VESELÝ. Electronic Education in the Age of E-commerce. In Konferencia Internet '99 - obchod bez hranic. prvni. Zilina: NMC spol. s r.o., Zilina, 1999, p. 58-62. ISBN 80-85655-12-8.
  3. KROB, Josef. Image de Gaston Bachelard dans Internet. La petite mosaique des textes sur Bachelard d'Internet (Image of Gaston Bachelard in Internet.). Cahiers Gaston Bachelard. Dijon: Editions Universitaires de Dijon, 1999, vol. 2, No 2, p. 109-113. ISSN 1292-2765.
  4. RÁČEK, Jaroslav. Informace o EMS a EMAS na českém Internetu. Praha: CEMC, 1999. ISSN 1211-8052.
  5. VOJÁČEK, Josef. Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto (Computers, the Internet, Education and Esperanto). In Serio: Aplikoj de Esperanto en scienco kaj techniko. 1st ed. Praha: KAVA-PECH, 1999, p. 34-39. ISBN 80-85853-46-9.
  6. HORT, Daniel. Matematické fórum na Internetu. In XVII. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠPV Vyškov, 1999, p. 61-63. I. ISBN 80-7231-035-6.
  7. NĚMEC, Robert. Maturita má být zkouškou širokého přehledu. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, 2. roč., 31.5.1999, 4 pp.
  8. ČERNÍK, Bohuš, Jiří HŘEBÍČEK and Jaroslav RÁČEK. Nová úloha Internetu - Informace o nakládání s odpady (New Role of Internet - Waste Management Information). New Role of Internet - Waste Management Information. ODPADY. Praha: Economia, 1999, IX, No 1, p. 13-15. ISSN 1210-4922.
  9. FRIEDMANNOVÁ, Lucie and Karel STANĚK. Publikace kartografických výstupů na WWW (Cartographic publication on WWW). In GIS Ostrava 99 - sborník referátů. 1st ed. Ostrava (Czech Republic): Institut ekeonomiky a systémů řízení, HGF VŠB-TU Ostrava, 1999, p. 212-215. ISBN 1211-4855.
  10. NĚMEC, Robert. Zloděj dat ze spořitelny byl ňouma. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, vol. 1999, 5. října, 7 pp.

  1998

  1. KROB, Josef. Je Internet téma pro filosofii? (Is the Internet a Subject for Philosophy?). Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, vol. 46, No 1, p. 59-66. ISSN 0015-1831.
  2. JANČÁŘ, Luděk. Moderní trendy využití počítače v chemii (Modern Trends of the Utilization of Computers in Chemistry). In Aktuální otázky výuky chemie VIII. Hradec Králové: Gaudeamus, 1998, p. 102-104. ISBN 80-7041-003-5.
  3. PITNER, Tomáš and Jiří HŘEBÍČEK. Návrh informačního internetového systému pro tvorbu a distribuci dokumentů (Design of information system for developing and distribution of documents). In Sborník mezinárodní konference UNINFOS'98. Nitra: SPU Nitra, 1998, p. 254-261. ISBN 80-7137-475-X.
  4. HOLMAN, Pavel. Současná konzervátorská literatura a jiné oborové prameny (Current Literature on Conservation and Other Sources in the Field). In Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 1998, p. 127-131. ISSN 1212-2742.
  5. BOUREK, Aleš. The Internet Impact on Contraception. Hague: Parthenon Press, 1998, 1 pp. The European Journal of Contraception & Reprod. H. ISSN-1362-5187.
  6. FRANCŮ, Marie. Windows 98 efektivně. 1st ed. Brno: CCB, s r. o., 1998, 208 pp. efektivně. ISBN 80-85825-33-3.

  1997

  1. PLCH, Roman. Internet a střední školy (2) (Internet for a high school teacher (2)). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 2 (22), p. 65-70. ISSN 1210-9037.
  2. PLCH, Roman. Internet a střední školy (3) (Internet for a higk school teacher (3)). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 3 (23), p. 129-136. ISSN 1210-9037.
  3. PLCH, Roman. Internet a střední školy (4) : (Matematika a historie matematiky na Internetu) (Internet for a high school teacher (4) : (Internet, mathematics and history of mathematics)). Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1997, roč. 5, 4 (24), p. 193-203. ISSN 1210-9037.
  4. PLCH, Roman. INTERNET pro učitele matematiky. 1. vydání. Praha: Prometheus, 1997, 44 s. Další vzdělávání učitelů, 1. svazek. ISBN 80-7196-090-X.
  5. PITNER, Tomáš. Intranet. Computer : počítačový čtrnáctideník. Praha: Computer Press, 1997, vol. 97, No 16. ISSN 1210-8790.
  6. PITNER, Tomáš. Intranet - konečné řešení pro podnikové sítě? In Sborník semináře Informační technologie pro praxi. Ostrava: Tanger, s.r.o., 1997. ISBN 80-86122-05-0.
  7. PITNER, Tomáš. Introduction to Standards for Internet Communication. In Proceedings of the International Workshop on Standardization Research. Hamburg: Universität der Bundeswehr, 1997, p. 275-280.
  8. VOJÁČEK, Josef. Některé možnosti využití Internetu ve vzdělávání (Any possibitities to use Internet in education). In XV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků, díl II. Vyškov: VVŠ PV, 1997, p. 323-326. ISBN 80-7231-001-1.
  9. TELEC, Ivo. Šíření děl a výkonů v telekomunikačních sítích, zvláště v Internetu (Distribution of works and performances in telecommunication network, especially on the Internet). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 1997, roč. 5, č. 4, p. 179-182. ISSN 1210-6410.

  1996

  1. MACHÁČEK, Jiří. Archeologie a Internet (Archaeology and the Internet). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, M1, No 1, p. 82-89. ISSN 1211-6327.
  2. PITNER, Tomáš. Distanční vzdělávání (Distant Learning). Computer World : specializovaný týdeník o výpočetní technice. Praha: IDG Czechoslovakia, 1996, vol. 96, No 35, p. 8. ISSN 1210-9924.
  3. PLCH, Roman. Elektronické diskusní skupiny a matematika. Informace Matematické Vědecké sekce. Praha, 1996, No 46, p. 40-48.
  4. PLCH, Roman. Informační technologie v matematice. Informace Matematické Vědecké Sekce. Praha, 1996, No 47, p. 15-24.
  5. PLCH, Roman. Internet a matematika. Zpravodaj ÚVT MU : Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Ústav výpočení techniky MU, 1996, roč. VI, No 4, p. 4-8.
Display details
Displayed: 14/7/2024 16:20