Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. MENŠÍK, Josef. Nebesář o úsporách a investicích (Nebesář on Saving and Investment). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2008, p. 390-394. ISBN 978-80-87273-00-5.
  2. ŠIKULOVÁ, Miroslava. Oceňování discount a bonus certifikátů (Pricing of discount and bonus certificates). In MEKON 2008. Ostrava: VŠB-TU, 2008, p. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.
  3. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008, 352 pp. 4. aktualizované a rozšířené vydání. ISBN 978-80-214-3703-6.
  4. MOKRIČKA, Peter and Miroslava ŠIKULOVÁ. Retail deriváty v investičním portfoliu (Retail derivatives in investment portfolio). In Evropské finanční systémy 2008. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 291-296. ISBN 978-80-210-4628-3.
  5. STEHLÍK, Antonín. Výzkum investiční činnosti podniků v prostředí české ekonomiky (The research of an capital activity in the Czech economics). In VIKTOŘÍK, Tomáš. Vývojové tendence podniku IV. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2008, p. 523 - 539, 16 pp. ISBN v tisku.
  6. ŠIKULOVÁ, Miroslava. Warranty a možnosti jejich využití (Warrants and their using possibilities). In Sborník s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, p. 1-5. ISBN 978-80-7318-664-7.

  2007

  1. MOKRIČKA, Peter and Miroslava ŠIKULOVÁ. Bonus certifikáty a jejich chování během doby trvání (Bonus certificates and their behaviour during validity period). In Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 172-178. ISBN 978-80-248-1551-0.
  2. SVOBODA, Martin and Gabriela OŠKRDALOVÁ. Ekonomie se potkává s ekologií (Economics meets with ecology). In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: ESF MU, 2007, p. 199-204. ISBN 978-80-210-4395-4.
  3. SVOBODA, Martin. Ekonomie se potkává s ekologií (Economy meet with ecology). Praha: Economia, 2007.
  4. ŠIKULOVÁ, Miroslava and Peter MOKRIČKA. Investování na komoditním trhu (Investments in commodity market). In Nové obchodovatelné komodity a jejich využití. Brno: ESF MU a Plodinová burza Brno, 2007, p. 61-65. ISBN 978-80-210-4432-6.
  5. REJNUŠ, Oldřich. Peněžní ekonomie - Finanční trhy (Money economy - Financial markets). 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: VUT Brno, Podnikatelská fakulta - nakladatelství CERM, 2007, 286 pp. skripta. ISBN 978-80-214-3466-0.
  6. KYNCL, Libor. Postavení centrálního depozitáře na kapitálovém trhu (Status of Central Depository on Capital Market). In Mekon 2007. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007, p. 118 + CD, 6 pp. ISBN 978-80-248-1324-0.

  2006

  1. KRIŠTOF, Martin. Dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání jako podpůrný zdroj financování českých podniků (Grants from the Operational Programme Industry and Enterprise as a Source for Supporting Financing of Czech Companies). In Česká ekonomika v procesu globalizace-Finanční řízení podniků a institucí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 65-69. ISBN 80-10-4088-2.

  2005

  1. KUČERA, Radomír. Vztahy k vlastníkům (akcionářům) (Relations to owners (shareholders)). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2005, p. 255-269. ISBN 80-210-3847-0.

  2004

  1. ČERVINEK, Petr. Capital investment. In Role of banks in corporate governance and financing. 1st ed. Karviná: Silesian University Opava School of Business Administration Karviná, 2004, p. 270-275. ISBN 80-7248-271-8.

  2003

  1. CÍZL, Milan. Derivátové obchody na burze cenných papírů (The derivates trades on the stock exchange). 1st ed. Brno: MZLU Brno, 2003, 287 pp. ISBN 80-7157-719-7.
  2. VITURKA, Milan, Václav TOUŠEK and Petr TONEV. Posouzení stavu, využitelnosti a možného důsledku dalšího rozvoje průmyslových zón kraje Vysočina (Assessment of condition, utilization and possible impact of next development of industrial zones of Vysočina region). In Sborník ze VI. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2003, p. 215-228. ISBN 80-210-3289-8.

  2002

  1. ČEJKOVÁ, Viktória and Svatopluk NEČAS. Finanční řízení aktiv komerční pojišťovny (Financial management of assets of insurance company). In Systémové řízení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, p. 56-61. ISBN 80-210-2831-9.

  2001

  1. ČEJKOVÁ, Viktória. Finanční umísťování technických rezerv komerčních pojišťoven (Financial placement of technical reserves of insurance companies). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí, část první. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, p. 107-120. ISBN 80-210-2533-6.
  2. ČEJKOVÁ, Viktória and Svatopluk NEČAS. K investiční činnosti komerční pojišťovny v ČR (To investment activity of insurance company in the CR). In Transformácia poisťovníctva v procese prípravy Slovenskej republiky a Českej republiky na vstup do Európskej únie. 1st ed. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2001, p. 18-23. ISBN 80-225-0183-2.

  2000

  1. SVOBODA, Martin. Indexové certifikáty (Index Certificates). 1st ed. Praha: Capital Consulting, 2000, 250 pp.
  2. SVOBODA, Martin. Nové produkty a emise zahraničních finančních trhů (New Products and Issues at Foreign Capital Markets). 1st ed. Praha: Capital Consulting, 2000, 250 pp.
Display details
Displayed: 17/7/2024 17:59