Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. ŠVANDA, Libor. Diverzifikace kurzů latinské odborné terminologie na lékařských fakultách (Diversification of Latin terminology courses at medical faculties). In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU. Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 2022.
 2. MIKULOVÁ, Jana. Latinsky snadno a rychle? (Learning Latin Easily and Quickly?). In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU, 6. a 7. 10. 2022, Olomouc. 2022.
 3. ŠVANDA, Libor. Socrative jako prostředek aktivizace studentů ve výuce (Socrative as a means of activating students in the classroom). In Konference Kanceláře e-learningu CIT FF MU. 2022.
 4. ŠEVČÍKOVÁ, Tereza and Libor ŠVANDA. Testování latinské lékařské terminologie na LF MU v době distanční výuky (Testing Latin Medical Terminology at the Faculty of Medicine MU during the Distance Learning Period). In Dvořáčková, Veronika; Švanda, Libor; Rešková, Ivana. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.–10. 9. 2021 v Brně. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022. p. 40-50. ISBN 978-80-280-0171-1.
 5. MIKULOVÁ, Jana. The Variability of Late Latin Authors’ Means for Marking Direct Discourse. Convivium Supplementum. Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean. MASARYKOVA UNIVERZITA, 2022, vol. 2022, No 2, p. 49-59. ISSN 2336-3452.
 6. 2021

 7. ŠEVČÍKOVÁ, Tereza and Libor ŠVANDA. Testování latinské lékařské terminologie na LF MU v době distanční výuky (Testing Latin Medical Terminology at Medical Faculty MU during the Distance Learning Period). In Výuka jazyků na lékařských fakultách II, 9.–10. 9. 2021. 2021.
 8. 2020

 9. MIKULOVÁ, Jana. Introducción del discurso directo en el latín tardío (Introduction of direct discourse in Late Latin). Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Magyar Tudomanyos Akademia Klasszika-Filologiai Kozlemenyei, 2020, vol. 59, 1-4, p. 489-503. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2019.59.1-4.43.
 10. MOCCIARO, Egle and Luisa BRUCALE. Suffissi valutativi in Plauto : una proposta cognitivista e morfo-pragmatica (Evaluative suffixes in Plautus: a cognitivist and morpho-pragmatic proposal). Lingue antiche e moderne. Italy, 2020, vol. 9, December 2020, p. 57-86. ISSN 2281-4841. doi:10.4424/lam92020-3.
 11. 2019

 12. ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne. 2019, vol. 9, No 1, p. 33-38. ISSN 2080-2358.
 13. 2018

 14. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ and Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii (Teaching medical Latin: theory in practice, practice in theory). In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.
 15. 2017

 16. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA and Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 pp. ISBN 978-80-210-8699-9.
 17. 2016

 18. MOCCIARO, Egle and Luisa BRUCALE. Composizione verbale in Latino: il caso dei verbi in –facio, –fico (Verbal compounding in Latin. The case of the -facio and -fico verbs). In Paolo Poccetti (ed.). Latinitatis rationes. Descriptive and historical accounts for the Latin language. Berlin and Boston: Walter de Gruyter, 2016. p. 279-297. not specified. ISBN 978-3-11-043996-0. doi:10.1515/9783110431896-020.
 19. ARTIMOVÁ, Jozefa and Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching. Pilgrims Language Courses, 2016, vol. 18, April 2016, p. 1-11. ISSN 1755-9715.
 20. ARTIMOVÁ, Jozefa and Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016. p. 10-13. ISBN 978-9955-15-456-3.
 21. NEČAS, Pavel, Eva SCHÁNĚLOVÁ and Klára ČEBIŠOVÁ. Latinská lékařská terminologie (Latin Medical Terminology). první. Praha: Karolinum, 2016. 348 pp. ISBN 978-80-246-3414-2.
 22. MOCCIARO, Egle and Luisa BRUCALE. Paths of Grammaticalisation of the Early Latin per/per-: a Cognitive Hypothesis. In Daniël Van Olmen, Hubert Cuyckens & Lobke Ghesquière (eds.). Aspects of Grammaticalization: (Inter)subjectification and directionality. Berlin: De Gruyter, 2016. p. 199-235. Trends in Linguistics: Studies and Monographs 305. ISBN 978-3-11-048969-9. doi:10.1515/9783110492347-008.
 23. 2008

 24. BROM, Vlastimil. Die Form der Eigennamen in den ältesten Übersetzungen der Dalimil-Chronik (The Form of the Proper Names in the Oldest Translations of Dalimil-Chronicle). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2008, R13, ., p. 11-26. ISSN 1211-4979.
 25. MIKULOVÁ, Jana. Participio de presente que expresa anterioridad o posterioridad (Present participle expressing anteriority or posteriority). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 2008, N 13, No 2008, p. 97-111, 14 pp. ISSN 1211-6335.
 26. 2007

 27. NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera (From Fathers to Sons. Latin Continuity of the West. 14th Annual Speech in Honour of J. L. Fischer). 1st ed. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007. 26 pp. ISBN 978-80-244-1756-1.
 28. BROM, Vlastimil and Veronika BROMOVÁ. Zur sprachlichen Form der ältesten Dalimil-Übersetzungen im Vergleich zum Originaltext - Stichprobe Verbformen (On the Language of the Old Translations of Dalimil-Chronicle - Verbs). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2007, R12, ., p. 99-116, 17 pp. ISSN 1211-4979.
 29. 2006

 30. BROM, Vlastimil. Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen "Dalimil-Chronik" und das Fragment der lateinischen Fasssung (The Rhymed German Translation of Old Czech Dalimil-Chronicle and the Fragment of the Latin Version). In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, 2006. p. 261-279. ISBN 80-244-1242-X.
 31. NECHUTOVÁ, Jana and Irena (edd.) RADOVÁ. Laetae segetes. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 196 pp. Laetae segetes I. ISBN 80-210-4069-6.
 32. ŠEFČÍK, Ondřej. Sdružené řady v indoevropských jazycích (Locally related series in Indo-European Languages). In Studie etymologica Brunensia 3 (eds. Ilona Janýšková & Helena Karlíková). Praha: Naklatelství Lidové noviny, 2006. p. 371-377, 6 pp. ISBN 80-7106-997-3.
 33. 2005

 34. ŠEDOVÁ, Marie. Latina pro právníky. 3. přepracované a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 374 pp. Edice učebnic Právnické fakulty č.360. ISBN 8021038055.
 35. 2002

 36. MAREČKOVÁ, Elena, František ŠIMON and Ladislav ČERVENÝ. Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects. Swiss Medical Weekly. Basel: EMH Swiss Medical Publishers Ltd., 2002, 132, 2002, 41-42, p. 581-587. ISSN 1424-7860.
 37. NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina (Medieval Latin). První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 pp. 654,2. ISBN 80-85917-82-3.
 38. 1996

 39. BARTONĚK, Antonín. Das lateinische Vokalsystem (The Latin Vowel System). In Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik. Heidelberg: C. Winter, 1996. p. 117-124. ISBN 3-8253-0404-3.
 40. HOSKOVEC, Tomáš. recense-koreferát k publikaci H.Kurzová: From Indo-European to Latin (the evolution of a morphosyntactic type). (Review article of H. Kurzová: From Indo-European to Latin (the evolution of a morphosyntactic type).). Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, ÚJČ, 1996, 57 (1996), No 1, p. 145-153. ISSN 0037-7031.
 41. 1995

 42. MAREČKOVÁ, Elena. František Šimon: Latinská lekárska terminológia. Martin: Osveta 1990, 177 s. (Frabtišk Šimon: Latin medical terminology. Martin, Osveta 1990, 177 pp.). Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů. Praha: KLP, 1995, 1992-1993, 1-3, 1-4, p. 102-104. ISSN 1211-3379.
 43. 1994

 44. MAREČKOVÁ, Elena. Paulo de Carvalho: Nom et declinaison. Bordeaux, 1986, 1105 s. (Paulo de Carvalho: Noun and declension. Bordeaux, 1986, 1105 pp.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994, 40, 1991, E 36, p. 163-164. ISSN 0231-7915.
 45. 1993

 46. MAREČKOVÁ, Elena. Harm Pinkster: Lateinische Syntax und Semantik. Tübingen, Francke 1988. 424 s. (Harm Pinkster: Latin syntax and semantics. Tübingen, Francke 1988. 424 pp.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, E 37, 1992, No 41, p. 201-205. ISSN 80-210-0602-1.
Display details
Displayed: 9/6/2023 10:23