Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 330 pp. ISBN 978-80-7676-175-9.
 2. 2012

 3. ZOUNEK, Jiří. E-learning : komplementarita a flexibilita přístupů k učení (se) (E-learning : flexibility and complementarity of approaches to learning (with)). 2012.
 4. ZOUNEK, Jiří and Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi (E-learning : teaching and learning with online technologies). Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 pp. ISBN 978-80-7357-903-6.
 5. 2009

 6. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 7. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání (Elearning in schooling). In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. p. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
 8. NOVOTNÝ, Petr. Pracoviště jako prostor k učení (Workplaces as learning spaces). In Pracoviště jako prostor k učení. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 97 pp. ISBN 978-80-210-4918-5.
 9. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání (Education in institutions of nonformal education). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál, 2009. p. 520-525. neuv. ISBN 978-80-7367-546-2.
 10. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání (Education in institutions of nonformal education). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál, 2009. p. 520-525. ISBN 978-80-7367-546-2.
 11. 2008

 12. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils' development. In Řehulka, E. et al. School and Health 21, 3/2008 Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 25-30. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 13. GREGAR, Tomáš and Jakub VAŠÍČEK. Anotace dat pro e-learning (E-learning data annotation). In Sborník pátého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2008. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 14. POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Contemporary Issues in Workplace Learning. In Asia-Europe Conference on Lifelong Learning. Peking. 2008.
 15. NOVOTNÝ, Petr. Dealing with essential questions of workplace learning. 2008.
 16. NOVOTNÝ, Petr. Employee-Driven Innovation and Workplace Learning in Small and Medium Sized Enterprises in the Czech Republic. In Employee-Driven Innovation and Workplace Learning in Small and Medium-Sized Enterprises in Europe. 2008.
 17. JANÍK, Tomáš. K problémům stojícím v pozadí tvorby a realizace kurikula základního vzdělávání v České republice (Problems underlying curriculum research and development in the Czech Republic). In NOVOTNÁ, Jitka (ed.). Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: FP TUL, 2008. p. 39-58. ISBN 978-80-7372-414-6.
 18. NOVOTNÝ, Petr. Learning for work and for workplace: Overt and covert worlds of learning and education in the Czech Republic. Lifelong Learning in Europe. Helsinki: KVS Foundation, 2008, XIII, No 4, p. 242-247. ISSN 1239-6826.
 19. NAJVAR, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. 2008.
 20. NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. 2008th ed. 2008.
 21. VACULOVÁ, Ivana, Josef TRNA and Tomáš JANÍK. Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky (Learning tasks in physics instruction in lower secondary school: selected findings of the CPV Video Study). Pedagogická orientace. 2008, vol. 18, No 4, p. 59-79. ISSN 1211-4669.
 22. NAJVAR, Petr and Tomáš JANÍK. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení (Videostudies in the research on teaching and learning). Orbis scholae. 2008, vol. 2, No 1, p. 7-28, 21 pp. ISSN 1802-4637.
 23. HRBÁČEK, Jiří. Vytváření multimediálních výukových opor (The creation of multimedia teaching materials). 2008.
 24. COLLIER, Aaron Marc. Webquest. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. 2008. ISBN 978-80-210-4613-9.
 25. 2007

 26. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Adekvátní motivace k učení - předpoklad rozvoje zdravé osobnosti žáků. (Adequate motivation for learning - a prerequisite for the development of a healthy pupils´ development). 2007.
 27. HANUŠOVÁ, Světlana, Hana ČUJKOVÁ and Jana ZERZOVÁ. Course Design in an ELTE Study Programme. In English Projects in Teaching and Research in Central Europe. 1st ed. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007. p. 107-114. ISBN 978-3-86727-664-1.
 28. BAZALOVÁ, Barbora. E-learningová podpora výuky předmětu SP4MK_S4e2 Specializace 4e Edukace jedinců s mentálním postižením 2+ (E-learning Support of a Course SP4MK_S4e2 Specialisation 4e Education of Individuals with Intellectual Disabilities). 2007.
 29. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
 30. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů) (ICT in Elementary School (from point of view of heads)). Metodické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, vol. 16, No 2, p. 22-25. ISSN 1335-0404.
 31. HRBÁČEK, Jiří. Jak jednoduše na multimediální výukové opory (How to a multimedia educational supports simply). In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD s.r.o. Brno, Skorkovského 70a, 2007. p. 81-83. ISBN 978-80-7392-003-6.
 32. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313.
 33. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ and Petr KNECHT. Kurikulum v proměnách školy (Curriculum in the changing school). 2007.
 34. RABUŠICOVÁ, Milada and Lucie KOZÁKOVÁ. Learning a Foreign Language as a Part of Early Childhood Education. In Early Childhood Education, An International Encyclopedia. 1st ed. Westport, Connecticut, London: Praeger Publishers, 2007. p. 1048-1053. 4. Vol. ISBN 0-313-34143-5.
 35. HRBÁČEK, Jiří. Moderní technologie ve výuce (Modern technologies in education). Překlad anotací J. Slabý. 2007.
 36. NOVOTNÝ, Petr. Starší nebo moudřejší? Potřeba učit se a vzdělávat u lidí ve věku 50+ v kontextu pracovního uplatnění (Older or wiser? The education and learning needs of adults 50+ in the context of work.). In Věk jako příležitost – Využijme potenciál zaměstnanců 50+. 2007.
 37. SOBĚSLAVSKÁ, Vendula. STRATEGIE OSVOJOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY V CIZÍCH JAZYCÍCH - PROJEKT DISERTAČNÍ PRÁCE (VOCABULARY LEARNING STRATEGIES IN FOREIGN LANGUAGES). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů V. Sborník příspěvků z V. ročníku studentské vědecké konference konané dne 13. prosince 2007. 1. díl. Olomouc: Votobia, 2007. p. 72 - 76, 6 pp. ISBN 978-80-7220-306-2.
 38. HANUŠOVÁ, Světlana and Petr NAJVAR. The Age Factor and its Role in the Process of Foreign Language Learning and Teaching. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. 1st ed. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007. p. 97-105. ISBN 9783867272155.
 39. KRÁTKÁ, Jana and Patrik VACEK. Učit se učit o audiovizuální kultuře (Learning to Teach about Audio-Visual Culture). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, No 49, p. 33-33. ISSN 1213-516X.
 40. VLČKOVÁ, Kateřina. Umí se žáci na konci základního vzdělávání učit cizí jazyk? Evaluace kompetence k učení ve vzdělávací oblasti (cizí) jazyk a jazyková komunikace (Can the pupils at the end of compulsory education learn foreign language? Assessment of the competency to learning in the subject area of (foreign) language and language communication). Komenský. Brno: PdF MU, 2007, vol. 131, No 3, p. 4 -8. ISSN 0323-0449.
 41. 2006

 42. JANÍKOVÁ, Věra. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen! Kompetenzen - Standards - Module. (New Challenges to Quality in Teaching and Learning! Competence - Standards - Modules.). 2006.
 43. ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu (E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning). Pedagogika. Praha: PedF UK, 2006, LVI, No 4, p. 335-347. ISSN 0031-3815.
 44. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol (ICT in Elementary Schools). I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 pp. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1.
 45. JANÍK, Tomáš. Problémy české základní školy z pohledu výzkumu (2000-2005) (Problems of Czech basic school in the light of empirical research (2000-2005)). Komenský. Brno: PdF MU, 2006, vol. 131, No 1, p. 17-25. ISSN 0323-0449.
 46. MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Problémy kurikula české základní školy (Problems of curriculum in the Czech basic school). Brno: MU, 2006. 330 pp. ISBN 80-210-4125-0.
 47. HRBÁČEK, Jiří and Helena ZLÁMALOVÁ. Role of Pedagogues in the Alternative Forms of Education. In 7th International conference Virtual University. Bratislava: STU Bratislava, TU košice, University St. Polen, European Association of Telematics Applications, Slovenská e-akadémia,n. o., 2006. p. 188-192, 274 pp. ISBN 80-227-2542-0.
 48. HRBÁČEK, Jiří. Testování kvality výukových opor a vlivu činnosti tutora (Testing quality education supports and influence tutors activity). In Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost, IV. národní konference. první. Ediční středisko VŠB-Tech. univ. Ostrava: CSVŠ-NCDiV, U lužického semnináře 13, 118 00 Praha 1, 2006. p. 138-737. ISBN 80-86302-36-9.
 49. GREGAR, Tomáš and Tomáš PITNER. Vizualizace dat ve výuce (E-learning data visualization). In Sborník konference Informatika 2006. Brno: PEF MZLU Brno, 2006. p. 1-6. ISBN 80-7302-111-0.
 50. HRBÁČEK, Jiří. Využití Macromedia Studio 8 pro podporu výuky (Use Macromedia Studio 8 for support teaching). In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. p. 100-399. ISBN 80-85645-56-4.
 51. JANÍK, Tomáš and Petr NAJVAR. Zkoumání procesů vyučování a učení prostřednictvím videostudie (Videobased research of teaching and learning). In Orbis Scholae. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, 2006. p. 111-126. ISBN 80-7290-278-4.
 52. 2005

 53. VOJTKOVÁ, Naděžda. Didaktika 2B (Methodology 2B). moodlinka. KAJ PdF Brno: KAJ PdF Brno, 2005.
 54. HANUŠOVÁ, Světlana and Petr NAJVAR. Do the Early Birds Really Catch the Worm? Demystifying the Factor of Early Age in Language Learning. In Theory and Practice in English Studies 3. Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 208-211, 5 pp. ISBN 80-210-3930-2.
 55. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365. ISBN 80-244-1079-6.
 56. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7.
 57. ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7.
 58. KUKLA, Lubomír and Martin ČUTA. Studie růstu a vývoje dětí brněnského výzkumného vzorku (projekt ELSPAC). (Growth and development study of the Brno children sample (project ELSPAC)). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: FSS MU Brno, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Mgr. Jiří Dalajka, 2005. p. 226-233. ISBN 80-210-3804-7.
 59. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT (School development and transformation and ICT). In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. p. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.
 60. 2004

 61. JANÍK, Tomáš. Die Europäische Dimension in der tschechischen Schule (The European Dimension in the Czech School). In SEEBAUER, Renate. Europäische Dimension neu denken. Wien: Mandelbaum, 2004. p. 151-162. Mandelbaum. ISBN 3-85476-125-2.
 62. JANÍK, Tomáš. Inklusiven Unterricht gestalten (Inclusion and teaching). In SASSE, Andrea, Marie VÍTKOVÁ and Norbert STÖRMER. Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. 2004th ed. Bad Heilbrunn: Klinhardt, 2004. p. 203-208. ISBN 3-7815-1342-4.
 63. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy (On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, vol. 2004, U 9, p. 111-126, 17 pp. ISSN 1211-6971.
 64. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Prostředí podporující učení a vyučování v dnešní české škole. Příspěvek k poznání kultury klíčového školního procesu. (Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. A Contribution to the Recognition of the Culture of an Essential School Process). In Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. p. 89-98. ISBN 80-8050-657-4.
 65. 2003

 66. ZOUNEK, Jiří. Internet nejen pro studenty (Internet (not only) for Students). Praha: Grada, 2003. 104 pp. Internet pro... ISBN 80-247-0570-2.
 67. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury (On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture). In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. p. 1-7, 8 pp.
 68. NOVOTNÁ, Jiřina. Problémové vyučování. Brno: Alan Rogerson, 2003. 6 pp. Sborník z konf. Matemat. vzdělávání v 21. stol. ISBN 83-919465-1-7.
 69. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2.
 70. 2002

 71. RABUŠICOVÁ, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu (Literacy: the old topic in a new perspective). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita & Nakladatelství Georgetown, 2002. 199 pp. Edice Rubikon, sv. 8. ISBN 80-210-2858-0.
 72. ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele (Computer, Internet and Multimedia in teachers work). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 61-73, 12 pp. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8.
 73. 2001

 74. VLČKOVÁ, Kateřina. Učení a jak na ně. (Learning and how to learn.). In GULOVÁ, L.; ČECH, T. (ed.) Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. p. 71-75. skripta. ISBN 80-7315-011-5.
 75. 2000

 76. GRUSKA, Jozef. Quantumization of informatics II. In Proceedings of international workshop on quantum computing and learning. 1st ed. Malardalen, Svedsko: University of Malardalen, 2000. p. 1-12. -. ISBN ?????
Display details
Displayed: 2/7/2022 05:17