Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KADEČKA, Stanislav and Filip RIGEL. Letní mezinárodní konference "Právní regulace místní (a regionální) samosprávy" (Summer International Conference "Legal Regulation of Local (and Regional) Self-government"). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva, Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2009, vol. 42, No 2, p. 111-114. ISSN 0139-6005.
 2. 2008

 3. KOLMAN, Petr. Letní vědecké přemítání - Teorie práva a rada obce (The summer scientific contemplation - The theory of law and the District council). In Právní regulace místní (a regionální) samosprávy : sborník z 4. letní mezinárodní konference/worshopu, Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20. června 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2008. p. 419-436, 18 pp. ISBN 9788021047846.
 4. KADEČKA, Stanislav, Petr HAVLAN and Kateřina VALACHOVÁ. Právní regulace místní (a regionální) samosprávy: sborník z 4. letní mezinárodní konference/workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 19.-20.června 2008) (Legal Regulation of Local (and Regional) Self-Government). In Spisy Právnické fakulty MU č. 388 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 598 pp. ISBN 978-80-210-4784-6.
 5. KADEČKA, Stanislav. Regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami v návaznosti na aktuální judikaturu Ústavního soudu (Regulation of Public Order by Generally Binding Ordinances in Consequence of Recent Judicature of Constitutional Court). In Zápis z odborného setkání zástupců statutárních měst a Ministerstva vnitra k možnostem regulace veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. p. 4-10, 7 pp.
 6. 2007

 7. KADEČKA, Stanislav. České obecní zřízení a jeho vývoj po roce 2000 (Czech Communal Arrangement and its Development after 2000). In Územní samospráva v České republice a Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní konference "Územní samospráva v České republice a Evropě, její problémy a perspektivy v XXI. století" : Třešť, 21.-22.11.2006. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. p. 131-148, 18 pp. ISBN 80-7380-028-4.
 8. PRŮCHA, Petr. K úpravě dozoru nad výkonem působnosti obcí se zřetelem k průběhu reformy územní veřejné správy a k aktuálnímu stavu dané právní úpravy (On the regulation of supervision over the performance of competence of municipalities with respect to the development of regional public administration reform and current condition of concerned legal regulation). In Reforma veřejné správy : sborník příspěvků. Praha: ASPI, 2007. p. 113-128, 16 pp. ISBN 978-80-7357-300-3.
 9. KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ and Kateřina VALACHOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II: sborník z 3. letního mezinárodního workshopu: (Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19.června 2007) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government II:). In Spisy Právnické fakulty MU č. 319 (řada teoretická). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 pp. ISBN 978-80-210-4489-0.
 10. KADEČKA, Stanislav, Kateřina VALACHOVÁ, Alena KLIKOVÁ, Otakar MOTEJL, Petr PRŮCHA and Soňa SKULOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva II (3. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government II (3rd summer international workshop)). 2007.
 11. KADEČKA, Stanislav. O správní exekuci a místní samosprávě (On Administrative Execution and Local Self-Government). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 66-82, 17 pp. ISBN 978-80-210-4489-0.
 12. KADEČKA, Stanislav. Právo místní a regionální v (unitárním) demokratickém právním státu (Local and Regional Law in (Unitary) Democratic Legally Consistent State). In Čo je právo? : zborník z medzinárodnej konferencie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2007. p. 63-74, 12 pp. ISBN 978-80-8095-024-8.
 13. KADEČKA, Stanislav. Právotvorba územní samosprávy v České republice (Law Making of Territorial Self-government in Czech Republic). In Reforma veřejné správy : sborník příspěvků. Praha: ASPI, 2007. p. 25-49, 15 pp. ISBN 978-80-7357-300-3.
 14. KLUSÁČEK, Petr. Territorial public administration reform in the Czech Republic and its perception by mayors. Brno, 2007. ISBN 978-80-86407-24-1.
 15. HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy a místní samospráva (Contracts Governed by Public Law and Local Self-Government). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z 3. letního mezinárodního workshopu : Kroměříž, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Veřejný ochránce práv, 18.-19. června 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 172-178, 7 pp. ISBN 978-80-210-4489-0.
 16. 2006

 17. FOJTÍKOVÁ, Jarmila. Daňové souvislosti hospodaření a nakládání s majetkem územní samosprávy (Tax context of management and disposal of local self-government property). In Česká ekonomika v procesu globalizace. první. Brno: MU ESF, 2006. p. 48-52, 5 pp. ISBN 80-210-4086-6.
 18. KADEČKA, Stanislav. Institucionální zabezpečení dozoru nad zákonností právních předpisů územních samosprávných celků v České republice (Institutional Assuring of Supervision above Legality of Legal Regulations of Territorial Self-Governing Units in the Czech Republic). In Sborník příspěvků ze semináře „Dozor nad samostatnou a přenesenou působností územních samosprávných celků“pořádaného odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra dne 6. června 2006. 1. vyd. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2006. p. 6-20, 15 pp.
 19. KADEČKA, Stanislav. Místní samospráva v České republice a nový správní řád (Local Self-Government in the Czech republic and New Code of Administrative Procedure). In Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 9-19, 11 pp. ISBN 80-210-4183-8.
 20. KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva : sborník z letního mezinárodního workshopu : (Brno, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 28. června 2006) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government : workshop proceedings). /Stanislav Kadečka, Alena Kliková (eds.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 320 pp. ISBN 8021041838.
 21. KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Nový správní řád a místní samospráva (2. letní mezinárodní workshop) (New Code of Administrative Procedure and Local Self-Government (2nd summer international workshop)). 2006.
 22. KADEČKA, Stanislav. Orosz, L. - Mazák, J.: Obce a samosprávne kraje v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (Orosz, L. - Mazák, J.: Municipalities and Self-Governing Regions in Proceedings before the Constitutional Court of the Slovak Republic). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, p. 88-90. ISSN 1210-9126.
 23. MRKÝVKA, Petr. Zasady budżetowe jednostek samorządu terenowego w Republice Czeskiej (The budget principles of local self-government units in the Czech Republic). In Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE. 1. vyd. Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, 2006. p. 44-62, 516 pp. ISBN 83-922867-3-1.
 24. 2005

 25. KADEČKA, Stanislav and Alena KLIKOVÁ. Právní aspekty postavení obcí v oblasti bydlení (Law Aspects of Municipal Capacity in Section of Housing). Neuveden: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. 111 pp.
 26. KLIKOVÁ, Alena. Určení optimálních práv a povinností obcí v oblasti bytové politiky pro právní úpravu zákona o obcích (Specification of Optimal Rights and Duties of Municipalities in the Section of Housing Policy for Law Regulation of Municipal Act). In Konference k prezentaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti v oblasti regionálního rozvoje : konference Ministerstva pro místní rozvoj, odbor regionálního rozvoje 8.-9.11.2005, Kouty u Ledče nad Sázavou. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. p. 79-80, 2 pp. ISBN 802480977X.
 27. 1999

 28. PRŮCHA, Petr. K ústavně právním aspektům územní samosprávy (On the constitutional law aspcts of the local self-government). In Aktuálnost změn Ústavy ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 15-31. ISBN 80-210-2250-7.
Display details
Displayed: 23. 5. 2019 23:07