Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. ŠIROKÝ, Filip. Anomaly Detection Using Deep Sparse Autoencoders for CERN Particle Detector Data. 2019.
 2. NOVOTNÝ, Vít. Soft Cosine Measure: Capturing Term Similarity in the Bag of Words VSM. 2019.
 3. 2016

 4. BALÁŽIA, Michal and Petr SOJKA. Walker-Independent Features for Gait Recognition from Motion Capture Data. In Antonio Robles-Kelly, Marco Loog, Battista Biggio, Francisco Escolano, Richard Wilson. Proceedings of the joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (SSPR 2016) and Statistical Techniques in Pattern Recognition (SPR 2016). LNCS 10029. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2016. p. 310-321, 12 pp. ISBN 978-3-319-49054-0. doi:10.1007/978-3-319-49055-7_28.
 5. 2009

 6. ŘEHŮŘEK, Radim and Milan KOLKUS. Language Identification on the Web: Extending the Dictionary Method. In Computational Linguistics and Intelligent Text Processing, 10th International Conference, CICLing 2009, Proceedings. první. Mexico City, Mexico: Springer-Verlag, 2009. p. 357-368, 12 pp. ISBN 978-3-642-00381-3. doi:10.1007/978-3-642-00382-0_29.
 7. 2008

 8. ŘEHŮŘEK, Radim and Petr SOJKA. Automated Classification and Categorization of Mathematical Knowledge. In Intelligent Computer Mathematics: AISC/Calculemus/MKM LNAI 5144. první. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2008. p. 543-557, 15 pp. ISBN 978-3-540--85109-7.
 9. MATERNA, Jiří. Automatic Web Page Classification. In Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Faculty of Informatics, Masaryk University, 2008. 10 pp. ISBN 978-80-210-4741-9.
 10. KOTT, Petr and Lubomír POPELÍNSKÝ. Automatická klasifikace transformovaných vět (Classification of transformed sentences). In Sborník konference SCO 2008. Brno: PřF MU, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 11. BRIATKOVÁ, Mária, Zdeněk KEDAJ and Lubomír POPELÍNSKÝ. DŽEMUj - dobývání znalostí z odpovědníků IS MU (DŽEMUj - data mining in electronic tests in IS MU). In Sborník konference SCO 2008. Brno: PřF MU, 2008. 6 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 12. SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.
 13. VODÁK, Daniel and Lubomír POPELÍNSKÝ. Jak mravenčí kolonie dobývají znalosti (How An Ant Colony Mines Data). In Sborník 7. ročníku konference Znalosti. Bratislava: STU, 2008. p. 291-302, 12 pp. ISBN 978-80-227-2827-0.
 14. 2007

 15. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Advanced learning techniques for NLP. In 8th summer school of the European Masters in Language and Speech. 2007.
 16. SOJKA, Petr and Radim ŘEHŮŘEK. Classification of Multilingual Mathematical Papers in DML-CZ. In Proceedings of First Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 89-96, 8 pp. ISBN 978-80-210-4471-5.
 17. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ and Pavel ČÍŽEK. E-learning a sémantika obrazových dat (E-learning and image data semantics). In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 239-244, 260 pp. ISBN 978-80-210-4296-4.
 18. POPELÍNSKÝ, Lubomír and Jiří MATERNA. Keyness and Relational Learning (Keyness ans Relational Learning). In International conference Keyness in Text. Siena: University of Siena, 2007. p. 61-63, 3 pp.
 19. POMIKÁLEK, Jan and Radim ŘEHŮŘEK. The Influence of Preprocessing Parameters on Text Categorization. International Journal of Applied Science, Engineering and Technology, 2007, 4/2007, No 1, p. 430-434. ISSN 1307-4318.
 20. HUDÍK, Tomáš. The PAH Source Identification Using Positive Matrix Factorization and Clustering Methods. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems. Glueph: The International Federation for Information Processing WG 5.11, 2007. p. 63-71. ISBN 978-3-901882-22-7.
 21. GREGAR, Tomáš and Radka POSPÍŠILOVÁ. Zvýšení využitelnosti obrazových dat ve výuce pomocí získaných sémantických informací (Improving of graphic data usability in learning via acquired semantic information). In Sborník 27. konference o geometrii a počítačové grafice. České Budějovice: ČSGG, 2007. p. 67-72, 6 pp. ISBN 978-80-85763-41-6.
 22. 2006

 23. HUDÍK, Tomáš. The Machine-Learning Methods in the Environmental Risk Assessment Spatial Modelling. In Proceedings of the 2nd international summer school on computational biology. Brno: Masaryk Univerzity, 2006. p. 52-57, 6 pp. ISBN 80-7355-070-9.
 24. GREGAR, Tomáš and Radka POSPÍŠILOVÁ. Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky (Visual ontology creation and its usage in e-learning). In DATAKON 2006, Sborník databázové konference. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 169-178, 9 pp. ISBN 80-210-4102-1.
 25. HUDÍK, Tomáš. Using Machine Learning Methods in Environmental Risk Assessment -- Overview. In EMEC7 The Book of Abstracts. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Chemistry, 2006. p. 78. ISBN 80-214-3320-5.
 26. 2005

 27. SOJKA, Petr. Competing Patterns in Language Engineering and Computer Typesetting. první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 140 pp. PhD. dissertation.
 28. BLAŤÁK, Jan. First-order Frequent Patterns in Text Mining. In EPIA'05, 12th Portuguese Conference on Artificial Intelligence. 1. vyd. Covilha, Portugal: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2005. p. 344-350, 7 pp. ISBN 0-7803-9365-1.
 29. POPELÍNSKÝ, Lubomír and Jan BLAŤÁK. Learning genic interactions without expert domain knowledge: Comparison of different ILP algorithms. In Proceedings of ICML05 workshop on Learning Language in Logic (LLL05). Bonn: Fraunhofer Institute, 2005. p. 21-30, 10 pp.
 30. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Eva BUDINSKÁ, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. Projekt EMIL (Effective Microarray IntelLigence): přínos metod umělé inteligence pro analýzu microarrays (Project EMIL (Effective Microarray IntelLigence): benefits of artificial intelligence methods for microarray analysis). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. p. 107-108. ISBN 80-239-5155-6.
 31. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Jan MUŽÍK, Ladislav DUŠEK, Rostislav VYZULA and Pavel ANDRES. Projekt UIRON ("Universal information robot in oncology"): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi (Project UIRON ("Universal information robot in oncology"): benefits of artificial intelligence methods in biomedicine & clinical practice). In Vybrané otázky onkologie IX. Praha: Galén, 2005. p. 143-144. ISBN 80-7262-382-6.
 32. HROZA, Jiří. Protein Secondary Structure Prediction by Machine Learning Methods. In 1st International Summer School on Computational Biology. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2005. p. 38-43, 5 pp. ISBN 80-210-3907-8.
 33. LIDMAN, Petr, Zdenko STANÍČEK, Filip PROCHÁZKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ and Eva BUDINSKÁ. Rule-based systems: employing intelligent computer assistant in biomedicine & clinical practice. In Proceedings of 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 100-104. ISBN 80-210-3907-8.
 34. HUDÍK, Tomáš and Matej LEXA. Segmentation of texts and biological sequences into lexical and structural units using a machine-learning approach. In Proceedings of the 1st International Summer School on Computational Biology. Brno: L. Dušek, L., J. Hřebíček, L. Jarkovský, 2005. p. 50-56, 8 pp. ISBN 80-210-3907-8.
 35. HROZA, Jiří and Jan ŽIŽKA. Selecting Interesting Articles Using Their Similarity Based Only on Positive Examples. In Computational linguistics and Intelligent Text Processing. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005. p. 608-611, 4 pp. ISBN 3-540-24523-5.
 36. 2004

 37. HROZA, Jiří, Jan ŽIŽKA and Aleš BOUREK. Filtering Very Similar Text Documents: A Case Study. In Computational linguistics and Intelligent Text Processing. Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2004. p. 511-520, 10 pp. ISBN 3-540-21006-7.
 38. MRÁKOVÁ, Eva, Lubomír POPELÍNSKÝ and Jan BLAŤÁK. Víceslovné výrazy a klasifikace českých textů (Multiword expressions and Czech document classification). In Znalosti 2004, sborník posterů. 1. vyd. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 53-56, 4 pp.
 39. 2003

 40. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Disambiguation of case siffixes in Basque. In Proceedings of TALN Workshop "Traitement automatique des langues minoritaires et des petites langues. Batz-sur-Mer: ATALA, 2003. p. 213-222, 10 pp.
 41. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Induktivní logické programování (Induktive logic programming). In Sborník konference DATAKON 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 111-130, 20 pp. ISBN 80-210-3215-4.
 42. ŽIŽKA, Jan, Michal ŠRÉDL and Aleš BOUREK. Searching for Significant Word Associations in Text Documents Using Genetic Algorithms. In Computional Linguistics and Intelligent Text Processing. Berlin Heidelberg New York: Springer Verlag, 2003. p. 584-587, 4 pp. ISBN 3-540-00532-3.
 43. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Strojové učení a přirozený jazyk (abtrakt tutoriálu) (Machine learning and natural language processing). In Sborník konference ZNALOSTI 2003. Ostrava: FEI VŠB-TU Ostrava, 2003. p. 18-19, 2 pp. ISBN 80-248-0229-5.
 44. 2002

 45. KŘIVÁNKOVÁ, Ludmila, Michal OČKO, Lubomír POPELÍNSKÝ and Petr BOČEK. Fast choice of separation conditions for analyses by capillary zone electrophoresis usingan information system Xemic. Electrophoresis, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, vol. 23, No 19, p. 3364-3371. ISSN 0173-0835.
 46. 2001

 47. DOBROVOLNÝ, Petr, Lubomír POPELÍNSKÝ and Petr KUBA. Využitelnost algoritmů strojového učení pro klasifikaci multispektrálního družicového snímku (Usefulness of machine learning algorithms for multispectral image classification). In GIS Ostrava 2001. Sborník konference. Ostrava: VŠB - TUO, 2001. ISSN 1213-2454.
 48. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Petr DOBROVOLNÝ and Petr KUBA. Využití metod strojového učení pro klasifikaci družicových snímků (Using machine learning methods for classification of satellite images). In Sborník konference Znalosti 2001. Praha: Vysoká škola ekonomická, Praha, 2001. p. 1-6.
 49. 2000

 50. KUBAT, Miroslav and Jan ŽIŽKA. Learning Middlegame Patterns in Chess: A Case Study. In Proceedings of the 13th International Conference on Industrial & Engineering Applications of AI & Expert Systems. New Orleans, LA, U.S.A.: Springer Verlag, 2000. p. 426-433. LNCS.
 51. BOUREK, Aleš and Jan ŽIŽKA. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu (Use of the Internet for monitoring trends in assisted reproduction and reproductive medicine). 2000. vyd. Třebechovice: Medexart, 2000. 4 pp. Gynekolog. ISBN 1210-1133.
 52. BOUREK, Aleš, Jan ŽIŽKA, Pavel VENTRUBA and Luděk FREY. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. (The use of the Internet for monitoring trends in assisted reproduction and reproductive medicine.). Gynekolog, Třebechovice: Medexart, 2000, vol. 2, No 6, p. 220-223. ISSN 1210-1133.
 53. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Tomáš PAVELEK and Tomáš PTÁČNÍK. On Disambiguation in Czech Corpora. Brno (CZE): FI MU, 2000. 012 pp.
 54. ŽIŽKA, Jan, Aleš BOUREK and Luděk FREY. TEA: A Text Analysis Tool for the Intelligent Text Document Filtering. In Text, Speech and Dialogue. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 2000. p. 151-156. LNCS 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 55. 1998

 56. ŽIŽKA, Jan and Aleš BOUREK. Learning and Classifying Medical Text Documents Using the Naive Baye's Algorithm. Brno: FI MUNI / Konvoj, Brno, 1998. 4 pp. International Workshop on Text, Speech and Dialog. ISBN 80-210-1899-2.
Display details
Displayed: 29. 3. 2020 11:25