Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk v době Mistra Jana Husa (The Vildenberk Castle during the time of Master John Hus). Hostěnice-Pozořice: Royal Rangers v ČR, 2014.
 2. 2013

 3. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 4. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Hrad Vildenberk a jeho výstavba (Vildenberk Castle and its Building-up). Brno-Pozořice: Klub Augusta Sedláčka, pobočka Brno, 2013.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 8. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Pavel ROŠTÍNSKÝ and Petr KOS. Stavební materiály na hradě Vildenberk, okr. Brno-venkov (Building material from the Vildenberk Castle, Brno-venkov district). In 45. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Kutná Hora. 2013.
 12. 2012

 13. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 14. 2009

 15. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. II. Počátky; III. Přemyslovské město/13. století. (II. Beginnings; Přemyslid town/13th century). In Jihlava (R. Pisková ved. autorského kol.). 1st ed. Praha: NLN, 2009. p. 25-87, 692-716, 88 pp. neuv. ISBN 978-80-7106-551-7.
 16. 2008

 17. KREJSOVÁ, Jana. K obléhání českých a moravských měst ve středověku (Siege of medievat towns). Forum urbes medii aevi. Brno, 2008, vol. 5, No 1, p. 312-335. ISSN 1803-1749.
 18. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Opevnění města Jihlavy v zrcadle archeologie. (Fortification of the town Jihlava in archaeological sources). Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, No 1, p. 104-121, 17 pp. ISSN 1803-1749.
 19. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Opevnění moravských zeměpanských a biskupských středověkých měst. (Fortification of the king´s and bishop´s towns in Moravia in Middle Ages). Forum urbes medii aevi. Brno: Archaia Brno, 2008, V, No 1, p. 6-33, 27 pp. ISSN 1803-1749.
 20. LOSKOTOVÁ, Irena and Petr ŽÁKOVSKÝ. Šerm ve středověkém Brně z pohledu jednoho kamnového kachle (Fencing in the mediaeval Brno from the perspective of one stove tile). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2008, 1/21, No 1, p. 375-400. ISSN 0524-689X.
 21. KREJSOVÁ, Jana, Petr VACHŮT and Petr HEJHAL. Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. Konfrontace archeologie a písemných pramenů. (War conflicts in early medieval Bohemia and Moravia . Confrontation fo archaeology and history.). In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznań: Stowarzsenie naukowe archeologów polskich Odzial w Poznaniu, 2008. p. 385-412. ISBN 978-83-926211-8-8.
 22. 2007

 23. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006 (Castle Rokštejn. History, construction development and results of 25 years of archaeological research). 1st ed. Brno: Městský úřad v Brnici; ÚAM FF MU Brno, 2007. 150 pp. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-239-9340-0.
 24. KREJSOVÁ, Jana. Nastřihnuté hroty šípů z hradu Rokštejna (The cutting arrowhead from castle Rokštejn). Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, 2005-2006, M10-11, p. 162-169. ISSN 1211-6327.
 25. BARTLOVÁ, Milena. Strategie vladařské reprezentace Lucemburků na českém trůně. (Strategies of ruler's representation of the Luxembourgs on the throne of Bohemia). In Slezsko, perla v české koruně. Historie, kultura, umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007. p. 97-114. Kat. výst. ISBN 978-80-7035-337-0.
 26. 2006

 27. BARTLOVÁ, Milena. Naše cizí umění (Our Alien Art). Ateliér : čtrnáctideník současného výtvarného umění. Praha: Společnost časopisu Ateliér, 2006, vol. 2006, No 4, p. 3. ISSN 1210-5236.
 28. 2005

 29. VEČERKA, Radoslav and Helena KARLÍKOVÁ. Vývoj české etymologie v evropském kontextu (Development of Czech etymology in the European context). Opera Slavica - slavistické rozhledy. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 15, No 4, p. 40-51. ISSN 1211-7676.
 30. 2004

 31. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka (Archaeologia historica 29/04. XXXV. Conference Proceedings of Medieval Archaeologists of The Czech Republik and Slovakia. Primary thema: The Boundaries in the Life of Medieval Man). In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. p. 1-626. ISBN 80-7275-049-6.
 32. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens (The Feudal Seat in the Settlement Structure of the Medieval Moravia). In Castrum Bene. první. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004. p. 1-12, 13 pp. ISBN 80-88709-75-X.
 33. 2003

 34. KOVÁŘ, Josef and Josef UNGER. Hrad Lelekovice (The Lelekovice Castle). 2003.
 35. BARTLOVÁ, Milena. Vztahy mezi uměním Prahy a Norimberka kolem roku 1420 (Relationships between the art in Prague and Nuremberg around 1420). Umění. Ústav dějin umění AV ČR, 2003, 51/2003, No 2, p. 99-107. ISSN 0049-5123.
 36. 2002

 37. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Eva ZUMPFE. Rokštejn, mittelalterliche Burg bei Panská Lhota (Stadtgemeinde Brtnice, Mähren). Ergebnisse der archäologischen Forschungen aus den Jahren 1981-2001 (Rokštejn, the medieval castle by Panská Lhota (district of the town Brtnice). The produces of the archaeological research from the years 1981-2001). In Archaeologia historica 27. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Masarykova univerzita v Brně, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2002. p. 9-20. ISBN 80-7275-031-3.
Display details
Displayed: 5/8/2021 06:31