Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. BOROVSKÝ, Tomáš. Život krále jako exemplum (The Life of King as Exemplum). In Vita Caroli quarti. Vlastní život Karla IV. Brno: Cpress, 2016. p. 147-177. ISBN 978-80-264-1070-6.
 2. 2013

 3. UNGER, Josef and Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013 (Opening Day at Rosa Coeli Excavations 2013). Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 4. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
 5. BOROVSKÝ, Tomáš and Libor JAN. Hospodářství (Economy). In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. p. 459-507. ISBN 978-80-86736-36-5.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Kostel, hrad a tvrz v Lelekovicích. Závěry archeologického výzkumu. (The Church, The Castle and The Keep in Lelekovice. The Findings of Archaeological Research.). In Noc kostelů 2013, Lelekovice. 2013.
 7. BOROVSKÝ, Tomáš. Měření a vnímání času (Measurement and Perceiving Time). In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. p. 511-518. ISBN 978-80-86736-36-5.
 8. BOROVSKÝ, Tomáš. Městská politika za vlády Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad, Matyáše Korvína a Jagellonců (Politics of the City under the Rule of Ladislaus the Posthumous, Georg of Podiebrady, Matthias Corvinus and the Jagiellon dynasty). In Jan, Libor. Dějiny Brna 2. Středověké Brno. Vyd. 1. Brno: Archiv města Brna, 2013. p. 185-218. ISBN 978-80-86736-36-5.
 9. KOVÁŘ, Josef Jan. Mstěnice. Archeologický výzkum zaniklé vsi, tvrze a jejich zázemí. (Mstěnice. Archaeological Excavation of Deserted Village, Keep and Its Background.). In Přednáškový cyklus Muzea Vysočiny v Třebíči. 2013.
 10. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Stanislav VOHRYZEK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nová zjištění na hradě Vildenberk u Pozořic, okr. Brno-venkov (New Findings about Vildenberk Castle near Pozořice, Brno-Venkov District). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, p. 415-433. ISSN 0231-5823.
 11. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Nové prospekce zaniklých středověkých vrchnostenských sídel na jižní Moravě (New Prospections of Deserted Medieval Aristocratic Residences in Southern Moravia). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.
 12. KOVÁŘ, Josef Jan, Michal HLAVICA, Jan PETŘÍK, Richard BÍŠKO and Jarmila NEDBALOVÁ. Průzkum hradu Vildenberk, okr. Brno-venkov, v roce 2012 (Survey of Vildenberk Castle, Brno-venkov district, in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 13. 2012

 14. KOVÁŘ, Josef Jan, Jan PETŘÍK and Lenka MACHÁŇOVÁ. Pozořice (okr. Brno-venkov) (Pozořice (Brno.venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 165-166. ISSN 1211-7250.
 15. 2010

 16. KOVÁŘ, Josef Jan, Ivan DEVÁT and Magda DEVÁTOVÁ. Non nobis, Domine. Royal Rangers v ČR, 2010.
 17. 2009

 18. BOROVSKÝ, Tomáš. Formy a funkce klášterního patronátu v době posledních Přemyslovců (The Forms and Functions of Monastic Patronage at the Time of the Last Premyslids). In Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów. 2009th ed. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009. p. 275-284. ISBN 978-83-7177-557-4.
 19. 2008

 20. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Jan KLÁPŠTĚ. curantibus editae: Tomáš Klír, Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. (curantibus editae: Tomáš Klír, The Settlements and Agriculture of the Margins in the Later Middle Age and Early Modern Period). In Dissertationes archaeologiciae bruneses/pragensesque 4. 1st ed. Praha: FF UK, 2008. 354 pp. ISBN 978-80-7308-251-2.
 21. ANTONÍN, Robert. Jihomoravská města v souboji o český trůn v letech 1306-1310 (South Moravian Towns Within the Struggle for the Bohemian Throne in 1306-1310). Brno v minulosti a dnes. Brno: Archiv města Brna, 2008, vol. 21, No 1, p. 13-25, 12 pp. ISSN 0524-689X.
 22. ANTONÍN, Robert, Tomáš BOROVSKÝ and Demeter MALAŤÁK. Místa vítání a střetávání. Zeměpanská města na moravsko-uherské hranici a panovník ve 14. století (Places of Welcomes and Meetings. Ruler's Towns on the Moravian-Hungarian Borders and the Ruler in the 14th Century). In Východní Morava v 10. až 14. století. Brno: Moravské zemské muzeum; Archeologický ústav AV ČR, 2008. p. 237-243. ISBN 978-80-7028-319-6.
 23. 2007

 24. BOROVSKÝ, Tomáš. Adventus regis v životě středověkého města (Adventus regis in the Life of a Medieval Town). In Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: NLN, 2007. p. 338-348. ISBN 978-80-7106-896-9.
 25. BOROVSKÝ, Tomáš. Čas, minulost, memoria středověkého Brna (Time, Past, Memoria of medieval Brno). In Brno v minulosti a dnes 20. Brno: Archiv města Brna, 2007. p. 13-38. ISBN 978-80-86736-05-1.
 26. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka and Jana JUŘÍKOVÁ. Některé aspekty sebehodnocení životního stylu žen navštěvujících kurz aerobiku (Some of the aspects of the lifestyle self-evaluation of women attending aerobic courses). In Studentská vědecká konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007. 32 pp.
 27. 2006

 28. KOVÁŘ, Josef. Rytierstvo: element v živote stredovekého človeka (Trnava 2005) (Knighthood: An element in the life of medieval man (Trnava 2005)). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2006, LVIII, No 3, p. 610-611. ISSN 0323-1267.
 29. 2005

 30. ŠVECOVÁ, Renáta and Pavel FOJTÍK. Nález tzv. tkacího hřebenu z katastru obce Lešany, Olomoucký kraj (The find of so-called weave-comb from Lešany, Olomouc-district). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M 8-9. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 229-243, 25 pp. ISBN 80-210-3665-6.
 31. 2002

 32. BOROVSKÝ, Tomáš. Měšťan (Citizen). In Člověk českého středověku. Edd. M. Nodl a F. Šmahel. Praha: Argo, 2002. p. 392-412. ISBN 80-7203-448-0.
 33. BOROVSKÝ, Tomáš. Patriciát nebo radní vrstva? Kutná Hora v předhusitském období (Patricians or Councilmans? Kutná Hora in Period before Hussite Revolution). In Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci. Ostrava - Nový Jičín - Příbor: Filozofická fakulta Ostravské univerzity - Okresní vlast. muzeum Nový Jičín - Město Příbor, 2002. p. 87-101. ISBN 80-7042-606-3.
 34. BOROVSKÝ, Tomáš. Základy klášterního života (Prvních sto let žďárského kláštera) (Grounds of Monastic Life). In Sedm a půl století. Stati o historii, kultuře a umění žďárského kláštera. Red. S. Růžička. Žďár nad Sázavou: Město Žďár nad Sázavou, 2002. p. 55-65. ISBN Nebylo přiděleno.
 35. BOROVSKÝ, Tomáš. Zvláštní berně v českém středověku (Tax in Medieval Bohemia). Dějiny a současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002, vol. 24, No 2, p. 8-14. ISSN 0418-5129.
Display details
Displayed: 24/7/2021 22:47