Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. VIČAR, Radim. Vyvlastnění a nucené omezení vlastnického práva během krizových situací v České republice. In COFOLA 2009 : the Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 471-479, 1293 pp. ISBN 978-80-210-48. 2009.

  2008

  1. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní (Present and Future of Transfer Taxes). In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.

  2007

  1. FIALA, Josef and Markéta SELUCKÁ. Nebytové prostory: Vlastnictví, nájem a podnájem (The Non-residental Premises: Ownership, lease and Sublease). 1. vydání. Brno: Computer Press,a.s. 192 pp. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1610-4. 2007.

  2006

  1. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě (State Property in the Valid Legal Regulation). 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde. 463 pp. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8. 2006.
  2. HAVLAN, Petr and Hana NEUMANNOVÁ. Veřejné vysoké školy jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv (Public Universities as Subjects of the property Rights and Other Proprietaries). Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, Roč. 14, č. 6, p. 199-205. ISSN 1210-6410. 2006.

  2005

  1. KUČERA, Radomír. Vztahy k vlastníkům (akcionářům) (Relations to owners (shareholders)). In Vývojové tendence podniků. 1. vydání. Brno: MU Brno. p. 255-269. ISBN 80-210-3847-0. 2005.

  2002

  1. BLAŽEK, Ladislav. Soudobé vývojové trendy organizací podnikové sféry (Contemporarry development trends organisations of the company sphere). Podniková revue. Košice: Podnikohospodářská fakulta Ekonomické univerzity v Bratislavě, vol. 1, No 1, p. 7 - 13. ISSN 1335-9746. 2002.

  2000

  1. BRABCOVÁ, Květoslava. The Way of Czech Enterprises into the International Market. In IV International Conference of Doctoral Students. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Brno. p. 21-25. ISBN 80-214-1637-8. 2000.

  1995

  1. MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita. p. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8. 1995.
  2. MOŽNÝ, Ivo, Petr MAREŠ and Libor MUSIL. Social Consequences of a Change in Ownership (The Social Consequences of a Change in Ownership.). Brno: Masarykova univerzita Brno. 154 pp. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis 306. ISBN 80-210-1204-8. 1995.

  1994

  1. FIALA, Josef. Nabývání vlastnického práva k nemovitostem v rámci tzv. velké privatizace (Ownership acquisition of estates in the framework of so called Large Scale Privatization). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. 2, č. 3, p. 119-123. ISSN 1210-9126. 1994.
  2. MUSIL, Libor and Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. (The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.). Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, vol. 2, No 2, p. 187-199. ISSN 1210-3861. 1994.
Display details
Displayed: 22/4/2024 04:31