Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. NIEDERLE, Rostislav. Členství v redakční radě časopisu ORGANON F (Editorial board membership). ORGANON F, 2020 - 2020. ISSN 1335-0668.

  2018

  1. ZOUHAR, Jan. Filosoful T. G. Masaryk (Philosopher T. G. Masaryk). 1st ed. Bucuresti: editura Vremea, 2018, 16 pp. mimo edice. ISBN 978-973-645-865-1.
  2. VONKOVÁ, Erika and Jiří VÍTEK. Jan Patočka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v letech 1946-1948 (Jan Patočka at the Faculty of Eduacation of Masaryk University in Brno in the years 1946-1948). Online. In Lesňák, Vacková. Jan Patočka a naše doba. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 6-11. ISBN 978-80-210-8958-7. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8958-2018.

  2015

  1. ZOUHAR, Jan. Filozofia a nauka (Philosophy and Science). SOFIA. Rzezsow: Instytut Filozofii Universytetu Rzeszowskiego, 2015, vol. 15, No 1, p. 63-68. ISSN 1642-1248.

  2009

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Josef Šmajs: Potřebujeme filosofii přežití? (Josef Šmajs: Do we realy need a philosophy of survival?). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 56, 1-2, p. 115-116. ISSN 1803-7445.
  2. VONKOVÁ, Erika. Masarykův vztah k náboženství (Masaryks Relation to Religion). Edited by Bohumír Blížkovský. In BLÍŽKOVSKÝ, Bohumír. Živé hodnoty Masarykova Československa. 1. vyd. Brno: Občanský a odborný výbor, 2009, 5 pp. ISBN 978-80-254-4000-1.

  2008

  1. JEMELKA, Petr, Vasil GLUCHMAN and Adela LEŠKOVÁ BLAHOVÁ. Bioetika (Bioethics). 1st ed. Prešov: PU Prešov, 2008, 156 pp. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-810-3.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Care of the Soul, Quest for Virtue: Essays in Search of Our European Spiritual Heritage. Brno: CDK, 2008, 200 pp. Democracy and Culture Studies Centre. ISBN 978-80-7325-139-0.
  3. HORYNA, Břetislav. Contemporary German Philosophy. In Břetislav Horyna (ed.), Philosophical Wonderings. 1st ed. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2008, p. 17-27. Philosophia, sv. 1. ISBN 978-80-7182-264-6.
  4. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU, 2008, p. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9.
  5. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1st ed. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008, p. 57-70. ISBN 978-80-7007-268-4.
  6. HORYNA, Břetislav. Mezi filosofií a poezií je poezie (Between philosophy and poetry is poetry). In Literatura a filozofie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 37-44. 1. ISBN 978-80-210-4546-0.
  7. JEMELKA, Petr. Místo bioetické problematiky ve výuce nauky o společnosti (BIoethics and Civic education). In SÝKORA, Peter and René BALÁK. Bioetické výzvy pre filozofiu. 1st ed. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008, p. 117- 126. ISBN 978-80-8105-075-6.
  8. HORYNA, Břetislav. Osvícenství. Evropa v 18. století (Enlightenment. Europe in the 18 century). In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008, p. 207-215. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
  9. ŠMAJS, Josef. Přírodě musíme ustoupit (We have to withdraw the Nature). Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2008, 2 pp. Veronika č.4 XXII. ročník. ISSN 1213-0699.
  10. BRÁZDA, Radim. Renesanční Evropa (Renaissance Europe). In Luk a lyra. Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Kroměříž, 2008, p. 65 - 72. Muzeum umění Olomouc, verze 1. ISBN 978-80-87149-13-3.
  11. HORYNA, Břetislav. Romantismus. Evropa v 19. století (Romantic period. Europe in the 19 century). In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008, p. 255-261. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
  12. KUŘE, Josef. Smrt a umírání (Death and Dying). 2008, 11 pp.
  13. HODAŇ, Bohuslav. Sokolský exil jako přirozený důsledek podstaty sokolství (Sokol exile as a real consequence of the Sokol essence). Tělesná kultura. Olomouc: FTK UP, 2008, vol. 31, No 2, 16 pp. ISSN 1211-6521.
  14. HORYNA, Břetislav. Zrození Evropy v antické kultuře (The birth of Europe in ancient culture). In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008, p. 19-26. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.

  2007

  1. CAJTHAML, Martin, Hans Rudigger KAUFMANN and Michael MEIER. Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case. International Journal of Management Cases. 2007, 9/3, No 4, p. 329-334, 5 pp.
  2. HORÁK, Petr. Dva známí a současně neznámí historikové - myslité: Benedetto Croce a Guglielmo Ferrero (Two known and unknown historians-thinkers:Benedetto Croce and Guglielmo Ferrero). In Jiří Hanuš (garant). Historik v proměnách doby - 19. století. první. Brno: Matice moravská, 2007, 5 pp. ISBN 978-80-86488-44-8.
  3. GONĚC, Vladimír. Chizhevskii Dmitrii. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lódź: Ibidem, 2007, 12 pp. sine. ISBN 978-83-88679-63-6.
  4. HROCH, Jaroslav. K čemu je dnes dobra filosofie (What is Philosophy[ Good for in Our Time). Filozofia. 2007, 62/2007, No 8, p. 716-733, 2 pp. ISSN 0046-385X.
  5. RYBÁŘ, Radovan. Kulturní procesy a modely (Cultural processis and models). In Systémové pojetí kultury. první. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Kradec Králové, 2007, p. 153-161. ISBN 978-80-7041-213-8.
  6. KUŘE, Josef. On Anthropological Foundations of Bioethics. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMOUCENSIS. PHILOSOPHICA VII – 2006. 2007, vol. 2006, VII, p. 237-250. ISSN 1212-1207.
  7. NECHUTOVÁ, Jana. Otcové synům. Latinská kontinuita Západu. 14. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera (From Fathers to Sons. Latin Continuity of the West. 14th Annual Speech in Honour of J. L. Fischer). 1st ed. Olomouc: Vydavatelství UP, 2007, 26 pp. ISBN 978-80-244-1756-1.
  8. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? (Do we need Survival Philosophy?). In Ekologizácia a humanizácia elebo o predpokladoch a cestách prežitia. 1st ed. Zvolen: Peter Krchňák, Technická univerzita Zvolen, 2007, p. 26-31. ISBN 978-80-8093-035-6.
  9. JEMELKA, Petr. Reflexe morální, etické a axiologické problematiky ve vybraných slovenských odborných časopisech (Reflection of moral, ethical and axiological problems in selected slovac theoretical revues). In GLUCHMAN, Vasil. Kontexty a podoby morálky nedávnej minulosti. Slovensko v europskom a svetovom kontexte druhej polovice 20.storočia. 1st ed. Prešov: PU, 2007, p. 95-115. FFPU. ISBN 978-80-8068-648-2.

  2006

  1. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii (Environmental problems in our Philosophy). In PAVLIČÍKOVÁ, Helena. Výzvy dneška pro výchovu k občanství. 1st ed. České Budějovice: Informační kancelář Rady Evropy, 2006, p. 64-89. ISBN 80-7040-897-9.
  2. JEMELKA, Petr. Fenomen lidské přirozenosti (Prodigy of Human Nature). Anthropos. Časopis pre humanitné a sociálne poznanie. Bratislava: Kalligram, 2006, vol. 3, No 2, p. 5-8. ISSN 1336-5541.
  3. JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského (Game and creativity in Vítezslav Gardavský´s philosophy). In NOSEK, Jiří. Hra, věda a filosofie. 1st ed. Praha: FLÚ AV ČR, 2006, p. 135-141. ISBN 80-7007-222-9.
  4. JEMELKA, Petr and Helena PAVLIČÍKOVÁ. K filosofickým kontextům živé a neživé přírody (Philosophical contexts of the biotics and abiotics Nature). 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, 92 pp. Pedagigická fakulta JU. ISBN 80-7040-910-X.
  5. JEMELKA, Petr. Lidská svoboda a příroda (K dějinám našeho katolického myšlení) (Human freedom and nature (History of our katholics philosophy)). In HREHOVÁ, H. Acta Moralia Tyrnaviensia I. 1st ed. Trnava: FF TU Trnava, 2006, p. 169-174. ISBN 80-8082-103-8.
  6. DOSEDLOVÁ, Jaroslava and Stanislava KUČEROVÁ. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii (The human body in history of european philosophy). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, P 10. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 21 - 31, 10 pp. ISBN 80-210-4144-7.
  7. BRÁZDA, Radim. Možnosti a limity inovací ve výuce filozofie (Possibilities and Limits of Innovations in philosophical Education). Ed.: Lenka Bohunická. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4.Sborník z konference Thematization of current problems in different forms of philosophical reflexion from Slovak – Czech – Polish – Hungary perspective. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, p. 12-25. ISBN 80-223-2203-2.
  8. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? (Do we need a philosophy of survival?). Filosofický časopis AV ČR. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2006, vol. 56, No 4, p. 593-598. ISSN 0015-1831.
  9. SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie (Present time and perspectives of relation between psychology nad theology). Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2006, XVI, No 2, p. 28-32. ISSN 0862-8238.

  2005

  1. KUŘE, Josef. Anthropological Foundations of Bioethics. In Proceedings of the International Congress of Philosophy “Person and Society”. 2005.
  2. HORYNA, Břetislav. Cogitor, ergo sum. Fragmenty. (Cogitor, ergo sum. Fragments). In Filozofia i czas przeszly. 1st ed. Katowice, Polsko: Universytet Slaski, 2005, p. 469-478. Prace naukowe Universytetu Slaskiego, č. 2368. ISBN 83-226-1498-5.
  3. HORYNA, Břetislav. Filosofie jako umění padělatelství (Philosophy as the Art of the Forgery). In K dialektice moderny a postmoderny. Kritika rozumu po Adornovi. 1st ed. Praha: Albrecht Wellmer, 2005, p. 95-107. LEF, 1. ISBN 80-7272-030-9.
  4. OSOLSOBĚ, Petr. Filozofická estetika a teleologie (Philosophical Aesthetics And Teleology). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 3, p. 3-10. ISSN 1212-8139.
  5. HORÁK, Petr. L'ambiguďté de la philosophie de lhistoire (Ambiguity of the philosophy of history). 2005.
  6. HORÁK, Petr. Le grotesque philosophique (The philosophical grotesque). In Le Grotesque de l'Histoire. první. Paris: Editions Le Manuscrit, 2005, p. 27 - 34, 7 pp. ISBN 2-7481-5850-4.
  7. VALACH, Milan. Marxova filozofie dějin (Marxs Philosophy of History). 2005.
  8. NIEDERLE, Rostislav. Pavel Materna slaví životní jubileum (Pavel Materna Celebrates His Jubilee). ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2005, 3/2005, No 3, p. 26-52, 26 pp. ISSN 1335-0668.
  9. HORYNA, Břetislav. Rozum a dějiny (Reason and History). In SPFFBU. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 95-99. ISBN 80-210-3756-3.

  2004

  1. VALACH, Milan. Demokracie jako filosofický problém (Democracy as a Philosophical Problem). Filosofický časopis. CZ: FÚ AV ČR, 2004, vol. 52, No 5, p. 846-854. ISSN 0015-1831.
  2. ZOUHAR, Jan. Filozofia, nauka i postęp (Philosophy, Science and Progress). In GAWOR, Lech. Filozofia wobec XXI wieku. 1st ed. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004, p. 138-142. mimo edice. ISBN 83-227-2098-X.
  3. ZOUHAR, Jan. Hodnoty v době poevropské (Values in the Post-European Age). Sofia. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004, 4, 2004, No 1, p. 289-290. ISSN 1642-1248.
  4. HORÁK, Petr. Intentionnalité (Intentionnality). první. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 11 ! 25, 14 pp. ISBN 80-210-3482-3.
  5. DRÁPELA, Martin. Jazykové hry (Language Games). philologica.net. Opava: The Vilém Mathesius Society, 2004, 8 pp. ISSN 1214-5505.
  6. TYL, Tomáš. Konference "Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení" (zpráva). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2004, roč. XII, 1/2004, p. 75-76. ISSN 1210-9126.
  7. ZOUHAR, Jan. Literatura a filozofie (Fiction and Philosophy). In Filozofia a/ako umenie. 1st ed. Bratislava: FO ART, 2004, p. 159-162. ISBN 80-88973-14-7.
  8. HOLZBACHOVÁ, Ivana. N. Demjančuk: Filosofické a vědecké myšlení (recenze) (N. Demjančuk: Philosophical and scientific thouhgt). Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 51, No 2004, p. 155 - 157. ISSN 0231-7664.
  9. JEMELKA, Petr. Ontologie včera, dnes a pro zítřek (Ontology - yesterday, today and tomorrow). In ANDREANSKÝ, E. Filozofia a život- život filozofie. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2004, p. 368-371. ISBN 80-89018-78-5.
  10. NIEDERLE, Rostislav. Potřebuje Bůh indexické výrazy? (Does God Need Indexicals?). Brno: Vutium, 2004, 320 pp. VUT. ISBN 80-214-2706-X.
  11. ŠMAJS, Josef. Proč právě ontologie? (Why Ontology?). In Filozofia ako problém? Bratislava: Kalligram, 2004, p. 60-89. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7149-651-0.
  12. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce Scrutonovou filosofií (Scrutons Philosophy Guide). Host. Brno: Host, 2004, 4/2004, No 4, p. 61-62. ISSN 1211-9938.
  13. JEMELKA, Petr. Přednášky z ontologie (Ontological Lectures). 1st ed. Brno: MU Brno, 2004, 60 pp. PdF MU. ISBN 80-210-3470-X.
  14. SKÁCELOVÁ, Jana. Several notes on the philosophy of health. In ŘEHULKA, Evžen. Učitelé a zdraví 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 407-413. ISBN 978-80-7315-093-8.

  2003

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Annales na konci 20. století (Annales on the end of XX. century). Časopis Matice moravské. Brno, 2003, roč. CXXII, No 2, p. 491-506, 15 pp. ISSN 0323-052X.
  2. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení (Civilisation, Nature and History of Conception). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, No 5, p. 233-235. ISSN 0044-4863.
  3. VYSLOUŽIL, Jiří. Filosofie a hudební věda (Philosophy and Musicology). Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru. Bratislava: Národné hudobné centrum, 2003, XXIV, No 2, p. 259-262. ISSN 1335-2458.
  4. KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda (Philosophy, Evolutionary Ontology and Science). In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003, p. 93-95. ISBN 80-969083-4-0.
  5. VONKOVÁ, Erika. Filozofie (Philosophy). In Odmaturuj ze společenských věd. první. Brno: Didaktis, 2003, p. 151-193. ISBN 80-86285-68-5.
  6. ZOUHAR, Jan. Filozofie a krásná literatura (Philosophy and belles-lettres). In Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy. 1st ed. Bratislava: FF UK, 2003, p. 285-290. ISBN 80-969083-4-0.
  7. NIEDERLE, Rostislav. Hodnoty podle Gabriela Marcela (Values According to Gabriel Marcel). Host. Brno: Host, 2003, 10/2003, No 10, p. 55-6, 2 pp. ISSN 1211-9938.
  8. HORYNA, Břetislav. Le scepticisme aprés postmodernité (Scepticism after Postmodernity). In Aprés le postmodernisme quelle philosophie? MU 2003. Brno: Nakladatelství MU, 2003, p. 169-181, 12 pp. ISBN 80-210-3080-1.
  9. KROB, Josef. Les métamorphoses de l'ontologie (Metamorphoses od ontology). In Apres le postmodernisme, quelle philosophie? Brno - Paris: Univeristé Paris I, 2003, p. 24-35. ISBN 80-210-3080-1.
  10. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře (An Intelligent Persons Guide to Modern Culture). Host. Brno: Host, 2003, 4/2003, No 4, p. 111-2, 2 pp. ISSN 1211-9938.
  11. NIEDERLE, Rostislav. Sofiin svět (Sophias World). Host. 2003, 3/2003, No 3, p. 56-57. ISSN 1211-9938.

  2002

  1. OSOLSOBĚ, Petr. Dante Alighieri a drahé kameny (Dante Alighieri and Minerals (Precious Stones)). Minerál. Brno: M.Bohatý, Minerál, Brno, 2002, vol. 10, No 1, p. 48-56. ISSN 1213-0710.
  2. JEMELKA, Petr. Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1.poloviny 20. století (Environmentalism in the Czech Philosophy of the 1st half of 20th Century). 1st ed. Brno: MU Brno, 2002, 146 pp. Spisy PdF MU Brno, sv. 79. ISBN 80-210-2800-9.
  3. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století (Environmental problems and Czech philosophy of 20th Century). In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1st ed. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR, 2002, p. 154-163. ISBN 80-7007-160-5.
  4. HORÁK, Petr. Filosofický radikalismus. Dürrenmattovské etudy. (The philosophical radicalism. Etudes upon Dürrenmatt). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 2002, B 49, p. 79-100. ISSN 0231-7664.
  5. NIEDERLE, Rostislav. Filosofie není literární žánr (Philosophy Is Not a Literary Genre). Host. Brno: Host, 2002, 8/2002, No 8, p. 65-6, 2 pp. ISSN 1211-9938.
  6. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy I. (Indexicals I.). ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2002, 1/2002, No 1, p. 1-45. ISSN 1335-0668.
  7. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy II. (Indexicals II.). ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2002, 2/2002, No 2, p. 101-156, 55 pp. ISSN 1335-0668.
  8. NIEDERLE, Rostislav. Indexické výrazy III. (Indexicals III.). ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2002, 3/2002, No 3, p. 239-271, 42 pp. ISSN 1335-0668.
  9. HORYNA, Břetislav. Jsou dějiny filosofie filosofií? (Are the history of Philosophy really Philosophy?). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 2002, B 49, p. 169-172. ISSN 0231-7664.
  10. NIEDERLE, Rostislav. Mezi filosofií a žurnalistikou (Between Philosophy and Jornalistic). Host. 2002, 4/2002, No 4, p. 54-55. ISSN 1211-9938.
  11. HOSKOVEC, Tomáš. "Přátelský přípisek" Immanuela Kanta k litevskému slovníku ("A friendly note" added by Immanuel Kant to a Lithuanian dictionary). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2002, vol. 50, No 1, p. 125-146. ISSN 0015-1831.
  12. JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. and M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1st ed. České Budějovice: JČU, 2002, p. 187-188. ISBN 80-7040-579-1.

  2001

  1. NIEDERLE, Rostislav. Bochenského Slovník filosofických pověr (Bochenskis Dictionary of Philosophical Superstitions). Host. Brno: Host, 2001, 5/2001, No 5, p. 55-56. ISSN 1211-9938.
  2. NOVOTNÝ, Jan. Descartes a Pascal - svár rozumu a srdce (Descartes and Pascal - the conflict of the reason and the heart). In Evropa mezi vědou a vírou - hledání nové konfigurace. Brno: VUT v Brně, 2001, 12 pp. ISBN 80-214-1865-6.
  3. NIEDERLE, Rostislav. Encyklopedie mystiky I. (Encyclopedy of Mystics I.). Host. Brno: Host, 2001, 3/2001, No 3, p. 66-7, 2 pp. ISSN 1211-9938.
  4. NIEDERLE, Rostislav. Filosofie? Vstupte! (Philosophy? Come In!). Host. Brno: Host, 2001, 9/2001, No 9, p. 78-9, 2 pp. ISSN 1211-9938.
  5. HORÁK, Petr. Francouská filosofie na konci XX. století (The French philosophy at the end of the XXth century). Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 37 - 59, 22 pp. Sborník prací filosofické fakulty MU B 48. ISBN 80-210-2622-7.
  6. JEMELKA, Petr. Funkcionalismus a problém prostředí (Funtionalism and environmental problem). In NOSEK, Jiří. Funkcionalismus ve vědě a filosofii. 1st ed. Praha: Filosofia, 2001, p. 205-212. ISBN 80-7007-147-8.
  7. KROB, Josef. Je filosofie vědou? (Philosophy is science?). ProFil. Brno, 2001, vol. 2, No 2, p. 1-3. ISSN 1212-9097.
  8. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Jean-Pierre Changeux - Paul Ricoeur: La nature et la regle. první. Praha: Filosofický ústav ČSAV, 2001. Filosofický časopis, č. 4. ISBN 0015-1831.
  9. OSOLSOBĚ, Petr. Kierkegaard o lásce (Kierkegaard on Love). Host. Brno: Host, 2001, vol. 2001, No 2, p. 5-6. ISSN 1211-9938.
  10. PAVLINCOVÁ, Helena. Lístek do kroniky česko-polských filozofických vztahů (The Leaflet to the Chronicle of the Czech-Poland Relations). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001, vol. 48, B 48, p. 135-161. ISSN 80-210-2622-7.
  11. NIEDERLE, Rostislav. Nový filosofický časopis v zemích bývalé federace (A New Philosophical Journal in the Lands of Former Federation). ORGANON F. Bratislava: ORGANON F, 2001, 3/2001, No 3, p. 351-2, 2 pp. ISSN 1335-0668.
  12. KLEIN, Pavel. Symbolismus Vladimira Solovjeva. (Symbolism of V. Solovyov). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, p. 152-154. ISBN 80-210-2657-X.
  13. NEČASOVÁ, Mirka. Úvod do filozofie a etiky v sociální práci (Philosophy and Ethics in Social Work - Introduction). 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, Brno-Kraví Hora, 2001, 98 pp. ISBN 80-210-2673-1.
  14. KROB, Josef. Z dějin ontologie (From History of Ontology). Brno: Masarykova univerzita, 2001, 56 pp. Torzo. ISBN 80-210-2603-0.

  2000

  1. HORÁK, Petr. Descartes et Comenius, Descartes et Heidegger: deux perspectives de la modernité (Descartes and Comenius, Descartes and Heidegger: two perspectives of the modernity). In L'Esprit cartésien. Actes du Congres. 1st ed. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 2000, p. 1147-1152. L'Esprit cartésien. Actes du Congres. ISBN neuveden.
  2. FUJDA, Milan. Empedoklés v kosmickém kolotoči lásky a sváru (Emedokles in the cosmic cycle of love and discord). Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, vol. 2000, No 4, 11 pp. ISSN 1212-9097.
  3. NIEDERLE, Rostislav. Je Pavel Materna individuový nudista? (Is Pavel Materna Individual Nudist?). Revue Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2000, 3/2000, No 3, p. 12-17, 5 pp. ISSN 1212-8139.
  4. HORÁK, Petr. La réception de la pensée bachelardienne en République tchéque (The reception of the Bachelard`s philosophy in the Czech republic). In Bachelard dans le monde. 1st ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2000, p. 149-157. Science, histoire et société. ISBN 2-13-049959-7.
  5. KROB, Josef. Masarykova léčba skepse matematikou a současnost (Masaryk's treatment of scepticisme with mathematics and contemporaneity). In Tomáš Garigue Masaryk a věda. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000, p. 119-124.
  6. ŠVANDOVÁ, Blažena. Na cestě k humanitě II (On the way of humanity II). 1st ed. Brno: Vydavatelství PedF MU, 2000, 139 pp. ISBN 80-210-2285-X.
  7. SKÁCELOVÁ, Jana. Několik poznámek k filozofii výchovy. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus, 2000, 276 pp. Edice Prométheus. ISBN 80-7041-052-3.
  8. HÁLEK, Ivan and Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000, 164 pp. ISBN 80-210-2289-2.

  1999

  1. FIALA, Petr. Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik (Situation of State Philosophy and Social Philosophy in the Czech Republic). KAS/Auslandsinformationen. 1999, vol. 1999, No 07, p. 94-104. ISSN 0177-7521.
  2. JEMELKA, Petr. Environmentální racionalita (Environmental Rationality). In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. první. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 1999, p. 178-181. ISBN 80-86303-01-2.
  3. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu (Seeking of time, space, sense). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 198 pp. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0.
  4. HORÁK, Petr. Josef Válka et Michel Foucault (Josef Válka and Michel Foucault). 1st ed. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1999, 6 pp. Studia Comeniana et Historica, 62, roč. 29. ISSN 0323-2220.
  5. JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize (Racionality and Ecological Crisis). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, 110 pp. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-2022-9.
  6. HORÁK, Petr. Skinner, Quentin. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes.Cambridge University Press, 1996 (Skinner, Quentin. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge University Press 1996). Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1999, 4 pp. Acta Comeniana 37(13) 1999, s. 235 - 238.
  7. REGULI, Zdenko. Tradičné japonské kultúrne prvky v aikidó (Traditional japanese cultural fundaments in aikido). In Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme Vedy o športe. Prešov: Prešovská univerzita, 1999, p. 126-129. ISBN 80-88722-62-4.

  1998

  1. VONKOVÁ, Erika. Filosofie (Fhilosophie). In Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. první. Praha: Argo, Praha, 1998, p. 190-201. ISBN 80-7203-177-5.
  2. MADECKI, Roman. Pravda - pokrok - tradice (The truth - the progress - the tradition). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, vol. 1998, No 1, p. 10-17. ISSN 1211-3384.
  3. BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku (150 entries in the dictionary of philosophy). In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, p. 9-450, 463 pp. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4.

  1996

  1. JEMELKA, Petr. Ekologie a co si s ní počít? (Ecology and What are the Conceptions of It). In Na cestě k humanitě. první. Brno: MU Brno, 1996, p. 41-47. ISBN 80-210-1264-1.

  1993

  1. MACHALOVÁ, Tatiana. K niektorym problémom vzájomného vzťahu filozofie a práva (On some problems concerning the relation between philosophy and law). In Sborník z konference k výročí úmrtí prof. JUDr. J. Kallaba. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, p. 61-64. ISBN 80-210-0410-X.

  1992

  1. ŠVANDOVÁ, Blažena. Brno si připomíná Kurta Godela (Brno is reminding of Kurt Godel). Brno is reminding of Kurt Godel. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1992, vol. 1992, No 4, p. 68-69.
Display details
Displayed: 15/7/2024 19:32