Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. DRESLER, Petr and Marian MAZUCH. Mikulčice a Pohansko - zánik velkomoravských center na dva způsoby (Mikulčice and Pohansko - the extinction of Great Moravian centres in two ways). In Kovár, Branislav; Ruttkay, Matej. Kolaps očami archeologie. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2019. p. 165-177. ISBN 978-80-8196-027-7.
 2. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi : Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav : Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archaeologia Historica 2019, 100 let české a slovenské archeologie středověku. 2019. ISBN 978-80-7581-015-1.
 3. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Šedesát let, čtyři generace, jeden svět. Nebo dva? (Pohansko near Breclav. Sixty years, four generations, one world. Or two?). In Archeologia historica 2019, Křivoklát. 2019.
 4. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí (Pohansko near Břeclav: : Sixty years of defining standards in a non-standard environment). In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019.
 5. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum na Dyji (Pohansko near Breclav. Great Moravian Center on the river Dyje). In Veřejná přednáška v městském muzeu v Hustopečích. 2019.
 6. DRESLER, Petr and Vít BERAN. Zemědělské nástroje raně středověkého obyvatelstva Pohanska u Břeclavi (Agricultural tools of the Early Medieval Population of Pohansko near Břeclav). Památky archeologické. AV ČR, Archeologický ústav, 2019, vol. 110, No 2019, p. 237-306. ISSN 0031-0506.
 7. 2018

 8. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.
 9. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Velkomoravské centrum (Pohansko u Břeclavi. Great Moravian Center). 2018.
 10. 2016

 11. DRESLER, Petr. Centre at Pohansko and its Hinterland. Question of Subsistence. In Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroclawskiego. 2016.
 12. DRESLER, Petr. Centre without the Hinterland? Analytical Field Prospection around Pohansko and the Question of Subsistence. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie Universität Wien. 2016.
 13. DRESLER, Petr. Nová Velká Morava (New Great Moravia). In Historiáda Kyjov, Česká Republika. 2016.
 14. 2015

 15. DRESLER, Petr. The Raw Material Base of Pohansko near Břeclav and the Issue of Subsistence Strategy. In Danielisová, Alžběta; Fernández-Götz, Manuel. Persistent Economic Ways of Living. Production, Distribution, and Consumption in Late Prehistory and Early History. 1st ed. Budapest: ARCHAEOLINGUA, 2015. p. 145-164. 35. ISBN 978-963-9911-70-3.
 16. 2014

 17. DRESLER, Petr. Průzkum nejbližšího zázemí Pohanska u Břeclavi (Survey in the close hinterland of Pohansko u Břeclavi). Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 2014, vol. 50, No 53, p. 350-358. ISSN 0449-0436.
 18. 2013

 19. DRESLER, Petr. Deset let prospekce okolo Pohanska u Břeclavi (Ten years of fied survey around the Pohansko near Břeclav). In Chvojka, Ondřej. Archeologické prospekce a nedestruktivní archeologie v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku : sborník z konference, Jindřichův Hradec 6. 3. - 7. 3. 2013. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. p. 87-94. ISBN 978-80-87311-43-1.
 20. 2012

 21. DRESLER, Petr. Surovinová základna Pohanska u Břeclavi (Resource base of the Pohansko settlement, near Břeclav). In Procházka, Rudolf. Forum urbes medii aevi VI. Brno: Archaia Brno, 2012. p. 46-61. ISBN 978-80-903588-6-7.
 22. 2011

 23. DRESLER, Petr. Mýlit se je lidské, aneb dvakrát měř a jednou kopej. Chybné lokalizace archeologických výzkumů na Moravě. (To err is human, or two measuring and one dig. Wrong location of archaeological excavations in Moravia.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series archaeologica.). Brno: Masarykova univerzita, 2011, Neuveden, č. 16, p. 203-218. ISSN 1211-6327.
 24. DRESLER, Petr. Opevnění Pohanska u Břeclavi (The fortification of Pohansko near Břeclav). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 288 pp. Dissertationes archaeologicae Brunenses 11. ISBN 978-80-210-5421-9.
 25. 2010

 26. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Mapa archeologických lokalit zjištěných systematickou prospekcí (okr. Břeclav) (Map of archaeological sites explored during systematic field prospection (district Břeclav)). 2010.
 27. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009 (Fifty-year anniversary of the start of excavations at Pohansko near Břeclav 1959-2009). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2010, vol. 49, No 46, p. 247-249. ISSN 0449-0436.
 28. DRESLER, Petr. Pohanské výzkumy slaví padesátku (The fifty-year anniversary of research at the Great Moravian settlement at Pohansko near Břeclav). Regiom : kulturně - vlastivědná revue okresu Břeclav. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010, Neuveden, No 2009, p. 92-105. ISSN 1211-5800.
 29. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi - opevněné hraniční centrum? (Pohansko near Břeclav - Fortified centre at the Border?). In XXX. Mikulovské sympozium. Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské. Brno: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově a Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2010. p. 83-93, 10 pp. ISBN 978-80-86931-47-0.
 30. 2009

 31. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. Břeclav-Pohansko: Stav zpracování výzkumů předhradí (Břeclav-Pohansko: The Status of the Analysis of suburbs). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 54-61. ISBN 978-80-210-4971-0.
 32. DRESLER, Petr. Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005 (Excavation of the destruction of the Fortification in Pohansko near Břeclav in the year 2005). In Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 30-37. ISBN 978-80-210-4971-0.
 33. 2008

 34. DRESLER, Petr, Jiří MACHÁČEK and Renáta PŘICHYSTALOVÁ. Die Vorburgen des frühmittelalterlichen Zentralortes in Pohansko bei Břeclav (The baileys of the early medieval seat Pohansko near by Břeclav). In Burg - Vorburg - Suburbium : zur Problematik der Nebenareale frühmittelalterlicher Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 229-270. ISBN 80-86023-84-2.
 35. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven (Great Moravia, East Frankish Empire and the Beginning of the origin of the state in the East Central Europe - an archaeological view). In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. p. 249-282, 35 pp. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
 36. PŘICHYSTAL, Antonín, Nela DOLÁKOVÁ and Šárka HLADILOVÁ. Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience (Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance.). In Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st Century. Brno: UGV MU Brno, MZM Brno, 2008. p. 121 - 131. ISBN 978-80-7028-324-0.
 37. MACHÁČEK, Jiří. Středoevropský model a jeho archeologické testování (The Central European Model and its Archaeological Verification). Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, vol. 106, No 3, p. 598-626. ISSN 0862-6111.
 38. DRESLER, Petr and Jiří MACHÁČEK. The hinterland of an Early Mediaeval centre at Pohansko near Břeclav. In Das wirtschäftliche Hinterland der frühmittelalterlichen Zentren. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i, 2008. p. 313-325. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 31. ISBN 978-80-86023-81-6.
 39. 2007

 40. MACHÁČEK, Jiří. Early medieval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg:munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia? In Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, Vol. 1: The Heirs of the Roman West, Edited by Joachim Henning. Berlin - New York: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2007. p. 473-498. ISBN 978-3-11-018356-6.
 41. MACHÁČEK, Jiří, Miroslava GREGEROVÁ, Martin HLOŽEK and Jiří HOŠEK. Raně středověká kovodělná výroba na Pohansku u Břeclavi (Early Medieval Metal Working in Pohansko near Břeclav, Moravia). Památky archeologické. Praha, 2007, XCVIII, No 1, p. 129-184. ISSN 0031-0506.
 42. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ and Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí (Early Medieval centre at Pohansko near Břeclav and its natural environment). Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, No 2, p. 278-314, 36 pp. ISSN 0323-1267.
 43. DRESLER, Petr. Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18 (Great Moravian fortification of Pohansko near Břeclav based on excavation in cross-section 18). Jižní Morava: vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikul, 2007, vol. 46, No 43, p. 7-18. ISSN 0449-0436.
 44. 2006

 45. MACHÁČEK, Jiří. Breclav - Pohansko. Siedlungsagglomeration in Lesni skolka. Digitalkatalog der archäologischen Quellen (Břeclav - Pohansko. Settlement in Lesní školka. Digital Catalog of the Archaeological Sources). Brno: Masarykova univerzita, 2006.
 46. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL and Alena ROSZKOVÁ. Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi (Research of Cenozoic sediments and building stones in the R18 pit into the breastwork at Pohansko near Břeclav). In Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt. 1st ed. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2006. p. 7-7. ISSN 0000-0000.
 47. 2001

 48. DROZDOVÁ, Eva and Jan BENEŠ. Pohansko u Břeclavi - jižní předhradí.Demografická struktura sídliště a jeho vztah k jiným staroslovanským pohřebištím na území České republiky (Pohansko near Břeclav.South outer precintcs.Demografic structure and ist relation to other old slavonic cemeterie at the territory of Czech Republic). In Antropologický sborník.Liblice 1996. 1st ed. Česká společnost antropologická, 2001. p. 25. Sborník České společnosti antropologické XXXXVIII. ISBN 7.
 49. 1998

 50. KUČERA, Michal and Jiří MACHÁČEK. POHAN - GIS v rukou archeologů odhaluje tajemství raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi (POHAN - GIS). GEOinfo. Ostrava: Computer Press, a.s., 1998, vol. 98, No 6, p. 56-59. ISSN 1211-1082.
 51. 1997

 52. MACHÁČEK, Jiří. Pohansko u Břeclavi - pracoviště moderní archeologie (Pohansko near Břeclav: A Modern Archaeological Research Station). Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1997, vol. 1997, No 8, p. 20-22. ISSN 1211-6866.
Display details
Displayed: 8/5/2021 22:37