Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

  1. SOPOUŠEK, Jiří, Anna KRYŠTOFOVÁ, Milena PREMOVIC, Ondřej ZOBAČ, Svatava POLSTEROVÁ, Pavel BROŽ and Jiří BURŠÍK. Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, vol. 58, September, p. 25-33. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2017.05.002.

  2009

  1. VAŘECHA, Miroslav, Michal ZIMMERMANN, Jana AMRICHOVÁ, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA and Michal KOZUBEK. Prediction of localization and interactions of apoptotic proteins. Journal of Biomedical Science. BioMed website: BioMed Central, London, England, 2009, vol. 16, No 59, p. 1-14. ISSN 1021-7770.

  2008

  1. ZIMMERMANN, Michal, Miroslav VAŘECHA, Jana AMRICHOVÁ, Vladimír ULMAN, Pavel MATULA and Michal KOZUBEK. Bioinformatic prediction, molecular modelling and image analysis of localization and interactions of apoptotic proteins endonuclease G, AIF, and AMID. In Apoptosis World 2008. 2008.
  2. DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Jan MUŽÍK, Eva GELNAROVÁ, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Rostislav VYZULA, Jindřich FÍNEK, Marian HAJDÚCH and Jiří VORLÍČEK. Cesta k predikcím počtu léčených onkologických pacientů v ČR z populačních a klinických dat (Prediction methods of number of cancer patients in the Czech Republic using population and clinical data). In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. p. 204-205. ISBN 978-80-86793-11-5.
  3. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Lenka KABLÁSKOVÁ, Marek BORSKÝ, Dana OHLÍDALOVÁ, Marta KREJČÍ and Dana DVOŘÁKOVÁ. MICROCHIMERISM - LOOK INTO THE INCIPIENT AML RELAPSE? In Haematologica-the hematology journal. 2008. ISSN 0390-6078.
  4. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH and Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu (Prediction of response to trastuzumab targeted therapy in metastatic breast cancer patients.). In ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII A MAMMOLOGII - 13. ročník. 1st ed. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2008. p. 1-3. ISBN 978-80-87086-03-2.
  5. SLABÝ, Ondřej, Roman HRSTKA, Jana NOVÁKOVÁ, Kateřina CIBULKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA and Jaroslav MICHÁLEK. Prediktivní význam vybraných mikroRNA a metylačního stavu promotoru MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem (Predictive significance of selected microRNAs and MGMT methylation status in patients with glioblastoma multiforme). In Sborník abstrakt IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE (supplementum časopisu Onkologie). 2008th ed. Olomouc: Solen s.r.o., 2008. p. 19. ISSN 1803-5922.
  6. SLABÝ, Ondřej, Milana ŠACHLOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Simona VYTOPILOVÁ, Rudolf NENUTIL and Rostislav VYZULA. Souvislost rozložení genové exprese jednotlivých typů somatostatinových receptorů SSTR1-SSTR5 a odpovědi pacientů s neuroendokrinními tumory na léčbu somatostatinovými analogy. (Association of gene expression profiles of somatostatin receptors SSTR1-SSTR5 with clinical response to somatostatin analogs treatment in patients witn neuroendocrine tumors.). In Sborník abstrakt IV. DNY DIAGNOSTICKÉ, PREDIKTIVNÍ A EXPERIMENTÁLNÍ ONKOLOGIE (supplementum časopisu Onkologie). 2008th ed. Olomouc: Solen s.r.o., 2008. p. 20. ISSN 1803-5922.
  7. SLABÝ, Ondřej, Daniel KREKÁČ, Marek SVOBODA and Rostislav VYZULA. Zapojení mikroRNA do patogeneze nádorových onemocnění a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii (Involvement of MicroRNAs in Cancer Biology and Possibilities of Their Application to Diagnostic and Predictive Oncology). Časopis lékařů českých. Praha: ČLSJEP, 2008, vol. 147, No 1, p. 25-31. ISSN 0008-7335.
  8. SVOBODA, Marek, Marián HADJÚCH, Marta DZIECHCIARKOVÁ and Lenka RADOVÁ. Způsob zjištění senzitivity pacientů s nádorovým onemocněním na biologickou léčbu (The method of determination of cancerous tissue's sensitivity to biological (targeted) therapy to individualize cancer patients' treatment.). 2008.
  9. SOBKOVÁ, Kateřina, Ondřej SLABÝ, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ and Rostislav VYZULA. Zvýšená genová exprese heat shock proteinu 110 (HSP110), hypoxií up-regulovaného proteinu 1 (HYOU1) a translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP) během progrese kolorektálního karcinomu (Kolorektální karcinom (CRC) je v České republice nejčetněji se vyskytujícím maligním onemocněním trávicí soustavy a druhým nejčastějším zhoubným novotvarem vůbec. Dle Českého národního webového portálu epidemiologie nádorů (SVOD) je roční incidence tohot). In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. (ISBN: 978-9780-86793-11-5). 2008. ISBN 978-978-086-793-5.

  2007

  1. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA and Rostislav VYZULA. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers determination. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, vol. 106, Supp1, p. S253, 1 pp. ISSN 0167-6806.
  2. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA and Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem (New molecular biology efforts for colorectal cancer prognosis prediction). In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007th ed. Olomouc: Solen, 2007. p. 25. ISBN 978-80-244-1824-7.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH and Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc, 2007. p. 29-29. ISBN 978-80-244-1677-9.
  4. HAVLIŠ, Jan and Lenka MONINCOVÁ. Prediction of tryptic peptide retention times by means of soft modelling as a tool for liquid chromatography-mass spectrometry driven proteomics. Trends in Chromatography. Indie: Research Trends (P) Ltd., 2007, vol. 3, -, p. 65-72. ISSN 0972-8635.
  5. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Rudolf NENUTIL and Aleš REJTHAR. Role of Survivin and Akt in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Pilot study. American Association for Cancer Research Annual Meeting Proceedings, 2007 Apr 14-18; Los Angeles, CA. Philadelphia (PA): AACR; 2007. Philadelphia, PA, USA: American Association for Cancer Research, 2007, vol. 2007, No 48, p. 42. ISSN 0197-016X.
  6. GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL and Rostislav VYZULA. Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. (Significance of serum HER2 level during trastuzuman based therapy of breast cancer.). In Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007. Brno: Veletrhy Brno, 2007. p. 35. ISBN 978-80-87086-00-1.
  7. SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL and Rostislav VYZULA. Significance of Akt activation and compartmentalization for prediction of outcome in Her-2 positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, vol. 106, Supp 1, p. S173, 1 pp. ISSN 0167-6806.
  8. GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marta DZIECHCIARKOVA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL and Rostislav VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. Journal of Clinical Oncology. 2007, vol. 2008, No 26, p. 1048-1048. ISSN 0732-183X.
  9. SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH and Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem (Usage of gene expression profiles for prognosis and therapy response prediction of colorectal cancer patients). In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007th ed. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně, 2007. p. 53.
  10. SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL and Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). (THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1st ed. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. p. 56-57.

  2006

  1. VŘEŠŤÁL, Jan, Aleš KROUPA and Mojmír ŠOB. Application of ab initio electronic structure calculations for prediction of phase equilibria in superaustenitic steels. Computational Materials Science. London: Elsevier, 2006, vol. 38, No 12, p. 298-302.
  2. PROCHÁZKA, Vladimír. Intraoperative esophageal manometry during laparoscopic antireflux surgery. In KALA, Zdeněk, Petr KYSELA and Jiří DOLINA. Journal of Clinical Gastroenterology. New Haven: Yale University School of Medicine, 2006. p. 206. ISSN 0192-0790.
  3. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA and Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006. p. 213. ISBN 80-969532-6-5.
  4. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR and Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL) (Gene expression profiling in lymphoid malignancies: Validation of selected molecular markers in model of diffuse large B-cell lymphoma.). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006th ed. Olomouc: Solen, 2006. p. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.
  5. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ and Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii (Studies on colorectal cancer pathogenesis by gene expression profiles and possibilities of their application to diagnostic and predictive oncology). Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, vol. 2006, Suppl., p. 382-389. ISSN 0862-495X.
  6. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ and Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006th ed. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences, 2006. p. 112. ISBN neprideleno.
  7. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ and Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem (Usage of gene expression profiles for prognosis of colorectal cancer patients). In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 2006th ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. p. 274-275. ISBN 80-86793-06-0.
  8. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL and Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu (Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients.). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006th ed. Olomouc: Solen, 2006. p. 46-47. ISBN 80-239-8240-0.

  2005

  1. ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA and Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu (Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005. p. 9. ISBN 80-239-6302-3.
  2. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK, Dagmar ŠURELOVÁ and Ladislav DUŠEK. The natural course of pre-clinical spondylotic cervical cord compression and predictors of its clinical manifestation. Journal of the Neurological Sciencies. 2005, vol. 238, Suppl 1, p. S 93, 1 pp. ISSN 0022-510X.
  3. SVOBODA, Marek, Jitka BERKOVCOVÁ, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ and Dana DVOŘÁKOVÁ. VALIDATION OF SELECTED PROTEIN KINASE C ISOPHORMS FOR DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA OUTCOME PREDICTION. Annals of Oncology. European Society for Medical Oncology, 2005, vol. 2005, Suppl5, p. 173. ISSN 0923-7534.
  4. SVOBODA, Marek, Peter GRELL and Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu (The use of DNA microarrays for molecular diagnostics and prediction of breast cancer.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005. p. 13. ISBN 80-239-6302-3.

  2004

  1. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH and Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii (--). In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004. p. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.

  2003

  1. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA and Zina JUŘICOVÁ. Longitudinal surveillance of the tick Ixodes ricinus for borreliae. Medical and Veterinary Entomology. London: The Royal Entomological Society, 2003, vol. 17, No 1, p. 46-51.
  2. STEHLÍK, Antonín. Predikce distribučních procesů (Prediction of Distributive Processes). In Logisticko-distribučné systémy. 1st ed. Zvolen: TU Zvolen, 2003. p. 191-194. ISBN 80-228-1240-4.

  2002

  1. MORAVANSKÝ, Dalibor and Jiří ŠPALEK. Evaluace predikcí daňových výnosů v ČR (Evaluation of the prediction of the tax revenues). Brno ESF MU, 2002.
  2. BENEŠ, Jaromír, David VÁVRA and Jan VLČEK. Střednědobá makroekonomická predikce - Makroekonomické modely v analytickém systému ČNB (Medium-term Macroeconomic Modeling and It Role in the Czech National Bank Policy). Finance a úvěr. Praha: Economia, 2002, vol. 52, No 4, p. 197-231. ISSN 0015-1920.

  2001

  1. ZAHRÁDKOVÁ, Světlana, Tomáš SOLDÁN and Jiří KOKEŠ. A prediction model of running waters ecosystem in the Czech Republic based on mayfly taxocoenes of undisturbed rhithral streams. In Trends in research in Ephemeroptera and Plecoptera. Dordrecht: Plecoptera Kluwer Academics/Plenum Publishers, 2001. p. 171-485. ISBN 0-306-46544-2.

  2000

  1. KOPEČNÁ, Lenka, Zdeněk DOLEŽEL, Hana HRSTKOVÁ and Dana DOSTÁLKOVÁ. LDH index during cytostatic therapy. In Abstract of EUROPAEDIATRICS 2000. 1st ed. Řím: Parmalat S.p.A., 2000. p. 174.

  1999

  1. BROŽ, Pavel, Jiří SOPOUŠEK and Jan VŘEŠŤÁL. Experimental and Calculated Phase Equilibria in Fe-21%Cr-17,5%Mn Alloys with Different Nickel and Nitrogen Content. In CALPHAD XXVIII. Grenoble (France): LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. p. 78.
  2. VLK, Robert. Květopas jahodníkový (Anthonomus rubi) - metodika prognózy, signalizace a evidence. (Strawberry Blossom Weevil (Anthonomus rubi) - guideline for prediction, indication and evidence.). In Soubor metodik pro připravovaný Sborník metodik indikace. 1999. 3 pp.
  3. ČEŠKOVÁ, Eva, Miroslav LORENC, Pavel DRYBČÁK and Marta ONDRUŠOVÁ. Prediction of treatment efficacy in first episode schizophreni (Abstract) (Prediction of treatment efficacy in first episode schizophrenia (Abstract)). European Neuropsychopharmacology. Amsterodam: Elsevier, 1999, vol. 9, Suppl.5, p. 284. ISSN 0924-977X.
  4. FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK and Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999th ed. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. p. 80.

  1998

  1. ČEŠKOVÁ, Eva. Biologické markery a schizofrenie (Biological markers and schizophrenia). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1998, vol. 94, No 2, p. 75-84. ISSN 0069-2336.
  2. SEMRÁD, Bořivoj, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER and Růžena LÁBROVÁ. Prediction of the risk for sudden cardiac death. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1998, vol. 71, No 5, p. 247-251. ISSN 1211-3395.

  1997

  1. ČEŠKOVÁ, Eva. Biological markers and prediction of acute treatment efficacy in schizophrenic disorder. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1997, vol. 38, l, p. 1-3. ISSN 0960-7560.
Display details
Displayed: 10/12/2023 14:05