Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. KRČMAŘOVÁ, Gabriela and Petr SOJKA. CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2008. 152 pp. ISBN 978-80-904173-0-4.
 2. 2007

 3. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ and Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, Volume 36. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2007. p. 1-75. ISBN 978-80-210-4453-1.
 4. KRATOCHVÍL, Vladimír. Účel a význam předsoudních a soudních stadií trestního řízení (The purpose and importance of forproceedings and proceedings stages of criminal procedure). In Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3rd ed. Praha: C. H. Beck, 2007. p. 513 - 519. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-572-8.
 5. 2006

 6. KRČMAŘOVÁ, Gabriela and Petr SOJKA. CESNET Conference 2006, First CESNET Conference on Advanced Communications and Grids. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2006. 180 pp. ISBN 80-239-6533-6.
 7. HUMPOLÍČEK, Pavel, Martin JELÍNEK and Mojmír SVOBODA. Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (Proceedings presented on the occasion of 80th anniversary of establishment of Department of Psychology at Faculty of Arts Masaryk university). Brno: MSD spol. s r.o., 2006. 96 pp. ISBN 80-86633-58-6.
 8. 2004

 9. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka (Archaeologia historica 29/04. XXXV. Conference Proceedings of Medieval Archaeologists of The Czech Republik and Slovakia. Primary thema: The Boundaries in the Life of Medieval Man). In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004. p. 1-626. ISBN 80-7275-049-6.
Display details
Displayed: 21/3/2023 09:20