Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The Theory and practise of project teaching). 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 pp. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
 2. 2008

 3. DANĚK, Petr and Alice NAVRÁTILOVÁ. Introduction. In Approaching the Other: The Four Projects of Western Domination. Olomouc: Palacký University, 2008. p. 15-23. Monographs. ISBN 978-80-244-2046-2.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky (Support development invention students and pupils through project education). In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita, 2008. p. 132-137. ISBN 978-80-7372-422-1.
 5. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Podpora rozvoje invence studentů a žáků prostřednictvím projektové výuky. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. 2008.
 6. KAZELLEOVÁ, Jitka. Projekt 24/7 und die Weiterbildung der Lehrer. In Konference Moodlemoot Heidelberg. 2008.
 7. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 8. BOČKOVÁ, Barbora. Speciálněpedagogická-logopedická terapie vývojové dysfázie (Speech Therapy of the Developmental Dysphasia). In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 13-24, 11 pp. pedagogická. ISBN 978-80-210-4762-4.
 9. SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK and Jan ŽÁK. Tvorba e-learningové aplikace - projektové řízení (Creation of project management e-learning application). In Vývojové tendence podniků III (sv. 2). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 731-748. ISBN 978-80-210-4466-1.
 10. PAVLOVSKÁ, Marie and Tomáš ČECH. Volný čas, média a dítě (Leisure time, media and a child). In Škola a zdraví pro 21. století. Přehled anotací ze 4. mezinárodní konference. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 11. PAVLOVSKÁ, Marie. Vzdělávací projekt Hanin kufřík (The educational project Hana s suitcase). 2008.
 12. SMUTNÝ, Petr and Ivan HÁLEK. Základy řízení projektů (Basic Concepts of Project Management). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 87 pp. Svět environmmentálních souvislostí. ISBN 978-80-210-4586-6.
 13. NOVOTNÝ, Petr. Zkušenosti s euro-asijskou spoluprací v rámci projektu Tempus (Experiencing Euro-Asian cooperation within the Tempus scheme). In Tempus day. 2008.
 14. 2007

 15. KRIŠTOF, Martin. Informace o úspěšných projektech nad zlato (Successfull examples of EU projects are worth more than gold). Praha: Economia, a.s., 2007.
 16. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6.
 17. KRIŠTOF, Martin. Období 2004-2006 je za námi – celková bilance je veskrze příznivá (1. část shrnující analýzy) (The Period 2004-2006 finished - the overall balance is favourable (Part I of Summary Analysis)). Praha: Economia, a.s., 2007.
 18. KRIŠTOF, Martin. Operační program Podnikání a inovace – první na startu, jednička pro podnikatele (The Opreational Programme Entreprise and Innovations - the First to Start, the Most Favourite for Entrepreneurs). Praha: Economia, a.s., 2007.
 19. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS (Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from the Parents Point of View: International Project TIMSIS). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU, 2007. p. 46-47, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5.
 20. FRIEDMANN, Zdeněk. Profesní orientace a řemesla (Vocational education and crafts). In Monografie z mezinárodní vědecko-odborné konference XX. Didmatttech 2007. Olomouc: Votobia, 2007. p. 590-593. ISBN 80-7220-296-0.
 21. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova (Projects and values education). In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. p. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
 22. SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu" (Solution of the project "The fund of of an dfevelopment of high schools 33182/2006 "The Innovation of study subject sociology and sociology of sport"). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1st ed. Brno: Paido, 2007. p. 39-45, 6 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1.
 23. SOUKOPOVÁ, Jana. Stručný návod pro podávaní projektů do OP ŽP. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007.
 24. 2006

 25. JANÍKOVÁ, Věra. Nebojme se projektů ve výuce němčiny (Don´t Afraid of the Projects in the Teaching of German.). 2006.
 26. KRIŠTOF, Martin. ROP: Zásobníky projektových záměrů (ROP: Databases of project proposals). Moderní obec. Praha: ECONOMIA, a.s., 2006, vol. 2006, No 10, p. 40-40. ISSN 1211-0507.
 27. KRIŠTOF, Martin. ROP: "Pumpa" na evropské peníze do regionů (Regional Operational Programmes: "Pump" for EU Funds in the Regions). Moderní obec. Praha: ECONOMIA, a.s., 2006, vol. 2006, No 9, p. 38-38. ISSN 1211-0507.
 28. ŠVAŘÍČEK, Roman. Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality (Developing qualitative research methods in education). Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2006, vol. 14, No 4, p. 22-30. ISSN 1210-6658.
 29. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The theory and practise of project teaching). 2006th ed. Brno: MU Brno, 2006. 160 pp. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
 30. 2005

 31. NOVOTNÝ, Petr, Milan POL and Jana VAŠŤATKOVÁ. Autoevaluace: obecný rámec a konkrétní příklad zkvalitňování práce škol (Self-evaluation: General Framework and Specific Example of School Quality Development). In Retrospektíva a perspektívy v edukácii. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2005. p. 289-295. ISBN 80-8050-918-2.
 32. KOVÁŘOVÁ, Alena. Phonetik lehren und lernen (Teaching and Learning Phonetics). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft. 1st ed. Brno: MU v Brně, 2005. 6 pp. ISBN 80-210-3882-9.
 33. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Krystyna SUJAK-LESZ, Jan LESZ and Andrzej KRAJNA. Projekt SYSTEM jako příklad mezinárodního využití ICT v přípravě učitelů přírodovědy (SYSTEM Project as an Example of International Use of ICT in Science Teacher Training.). In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005. p. 232-236. ISBN 80-8050-810-0.
 34. 2004

 35. KUZMOVÁ, Petra and Simona ŠKARABELOVÁ. CEE Trust v Českej republike (CEE Trust in the Czech Republic). In Príležitosti, šance a výzvy pre viaczdrojové financovanie neziskových organizácií. 1. vydání. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. p. 42-53. ISBN 80-8055-930-9.
 36. JANÍK, Zdeněk. Interkulturní výcvik a etnopedagogika v praxi: projekt "Argonauts of Europe" (Intercultural training and Ethnopedagogy in practice: project "Argonauts of Europe"). Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fak Masarykovy univerzity, 2004, vol. 129, No 1, p. 34 - 38. ISSN 0323-0449.
 37. KRIŠTOF, Martin. Kvalitně zpracovaná ekonomická analýza v projektech SROPu - klíč k úspěchu (The Quality of Economic Analysis in the JROP Projects - Key to Success). eDotace (www.edotace.cz). www.edotace.cz: Economia OnLine, 2004, vol. 2004, No 11, p. 1-2. ISSN 1213-7693.
 38. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Nové přístupy k sociálním službám pro seniory (New models in social services for the elderly). In Bydlení seniorů: zkušenosti-perspektivy-tendence. 1st ed. Brno: VUT, Fakulta architektury, 2004. p. 4-6. ISBN 80-214-2591-1.
 39. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Politika sociálních služeb a podpora autonomie ve stáří (Policy of personal social services and the autonomy of the elderly people). In Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Ostrava: ZSF Ostravská univerzita, 2004. p. 221-227. ISBN 80-7326-026-3.
 40. 2003

 41. JŮVOVÁ, Alena. Projekty environmentální výchovy a vzdělávání v Dolním Sasku a v České republice. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní, VII. ročník. Bratislava: Občanské združenie V4, Pedagogická fakulta UK, 2003. p. 57-59. ISBN 80-88868-85-8.
 42. 2001

 43. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Petr KACHLÍK. Vztahy mezi nezaměstnaností a zneužíváním návykových látek I. Přehled údajů. Alkoholizmus a drogové závislosti. (Relation between unemployment and habit-forming substantions abuse I. Summary of datas. Alcoholism and drug dependences.). Bratislava: Obzor, 2001. Protialkoholický obzor.
 44. 2000

 45. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně (Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 2000, vol. 1999, No 8, p. 54-58, 76 pp. ISSN 1212-070.
 46. 1995

 47. FIALA, Jindřich. Projekt 5x denně: výživové chování dospělé populace (Project 5 a day: nutritional behavior od adult population). Acta hygienica epidemiologica et microbiologica. 1995, vol. 1195, No 1, p. 95-108. ISSN 0862-5956.
Display details
Displayed: 4/7/2022 10:36