Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

  1. KULHAVÝ, Viktor. Psychological Solutions for Environmental Education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. p. 139-160. ISBN 978-80-210-5260-4.

  2009

  1. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele (Metodology of foreign language teaching and teacher professionalization). In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009.
  2. PAVLÍKOVÁ, Eva. Iniciační konference Pracovní skupiny pro raný vývoj (Initiaton conference of Work group of early child development). Fotografie z akce Jiří Pavlík ml. 2009.
  3. KELNAROVÁ, Jarmila and Eva MATĚJKOVÁ. Psychologie a komunikace : pro zdravotnické asistenty 4. ročník (Psychology and communication : for Health Care Assistant 4. year). Fotografie Petr Žalmánek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 135 pp. Sestra. ISBN 978-80-247-2831-5.
  4. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace (Psychology of Mental Development of Children and Adolescent with Optimisation Factors). Brno: DOPLNĚK, 2009. 377 pp. ISBN 80-7239-060-0.

  2008

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena FIĽOVÁ and Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: sdělení shrnující dva roky činnosti (Academic centre of counselling and supervision: through report). SPFFBU Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, P12, p. 107-112. ISSN 1211-3522.
  2. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 17: Psychické poruchy a osobnost (s. 127-137) (Chapter 17: Psychic Disturbances and Personality (S. 127-137)). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. p. 127-137. 4., přepracované a doplněné vyd., A. Čeněk 1. ISBN 978-80-7380-100-7.
  3. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 20.2: Asertivita a výkon právnické profese (s. 168-173) (Psychology for Lawyers). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. p. 168-173. 4., přepracované a doplněné vydání, ve Vydavatelst. ISBN 978-80-7380-100-7.
  4. BRZOBOHATÁ, Karin. Kapitola 7: Intelekt, inteligence, poruchy inteligence. (Chapter 7: Intellect, intelligence, disturbances of intelligence). In Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. p. 44-48. 4., přepracované a doplněné vydání. ISBN 978-80-7380-100-7.
  5. LAZAROVÁ, Bohumíra and Dana KNOTOVÁ. O čem, jak a s kým v osobnostním rozvoji (What about, how and with whom in personality development). In K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 38-44. ISBN 978-80-210-4595-8.
  6. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii (Psychodiagnostic methods as therapeutical tools in psychotherapy). In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008.
  7. DENGLEROVÁ, Denisa. Psychologie a její význam při studiu sociální pedagogiky (Psychology and its importance for social pedagogy studies). In Symposium sociální pedagogiky na PdF MU. Brno: MU, 2008. p. 41-47, 6 pp. ISBN 978-80-210-4676-4.
  8. HOUBOVÁ, Drahomíra, Jaromír HARVÁNEK, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ and Vladimír SMÉKAL. Psychologie pro právníky (Psychology for Lawyers). Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 279 pp. ISBN 978-80-7380-100-7.

  2007

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení (Academic centre of counselling and supervision: through announcement). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 123-130. ISBN 978-80-210-4383-1.
  2. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd (Biology and psychology in the system of science). In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2007. p. 13-21. druhé vydání. ISBN 978-80-7367-343-7.
  3. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK and Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra (Interdisciplinary approach to enhancement of education and proffesional training of students of psychology in the Clinical and Counselling Centre). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. p. 186-195. ISBN 978-80-7302-133-7.
  4. SMÉKAL, Vladimír. Jak může psychologie přispět k řešení problémů naší doby? (How can psychology contribute to solving of present epoch problems?). In HELLER, Daniel, Václav MERTIN and Irena (eds.) SOBOTKOVÁ. Psychologické dny 2006: Prožívání sebe a měnícího se světa: sborník příspěvků z konference 24. Psychologické dny, Olomouc 2006. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra psychologie ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2007. p. 1-10. ISBN 978-80-7308-185-0.
  5. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozvoj praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: Shrnutí činnosti dvouletého působení Akademického centra poradenství a supervize (Improvement of practice of student of psychology and social pedagogy and counselling: Summary of two-years activities of Academic center of counselling and supervision). In Sociální procesy a osobnost 2007. Brno: MSD, spol. s r.o., 2007. p. 174-181, 479 pp. ISBN 978-80-7392-016-6.
  6. PAVLICOVÁ, Martina. Tanečník (The Dancer). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. p. 1049. ISBN 978-80-204-1450-2.

  2006

  1. ŘEHULKA, Evžen. člen oborové komise společenských věd GA ČR (Social Sciences). Grantová agentura ČR, 2006.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Diskurzivní psychologie versus diskurzivní analýza? (Discursive psychology versus discourse analysis?). Československá psychologie. 2006, vol. 50, No 6, p. 584-591. ISSN 0009-062X.
  3. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
  4. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Etický rozměr diagnostického procesu (Ethical dimensions of diagnostic process). 2006.
  5. SMÉKAL, Vladimír. Má se psychologie zabývat duší? (Shall psychology study soul?). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vydání. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. p. 47-53. ISBN 80-86633-58-6.
  6. SMÉKAL, Vladimír. Přítomnost a perspektivy vztahu psychologie a teologie (Present time and perspectives of relation between psychology nad theology). Universum: revue České křesťanské akademie. Praha: Portál, 2006, XVI, No 2, p. 28-32. ISSN 0862-8238.
  7. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty (Psychodiagnostic process: Ethical aspects). In Ruisel,I. /red./ (2006). Múdrosť – inteligencia - osobnosť. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV. Bratislava: Ústav experimentálnej psychologie SAV, 2006. p. 81-88. Múdrosť – inteligencia - osobnosť. ISBN 80-88910-19-6.
  8. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Psychodiagnostický proces: Etické aspekty. (Psychodiagnostic process. Ethical aspects). 2006.
  9. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. (Psychology of business.). Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 101 pp. I. ISBN 80-210-4061-0.
  10. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS) (Enhancement of practical education of students at psychology and social pedagogy and counselling. Activities of The Academic Centre of Counselling and Supervision (the ACPS)). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. p. 55-56. ISBN 80-86633-58-6.
  11. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství: činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS). (Enhancement of practical education and professional training of students of psychology and social pedagogy and counseling: The Activity of the Academic Centre of Counseling and Supervision (the ACPS)). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. p. 55-57. ISBN 80-86633-58-6.
  12. SVOBODA, Mojmír. Sto let od narození profesora Roberta Konečného (One hundred years from birthday of professor Robert Konecny). In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 63-64. ISSN 1211-3387.
  13. SMOLÍK, Josef. Teroristé: psychologie nesmiřitelných (The psychology of Terrorism). Psychologie dnes. Praha: Portál, 2006, XII, 7.-8., p. 16-18. ISSN 1212-9607.
  14. SVOBODA, Mojmír. The Ethic Question on Children´s Psychological Diagnostics. 2006.

  2005

  1. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou (Play diagnostic and therapy). Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., No 1, p. 30-32. ISSN 1212-9607.
  2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor (Play as the factor of development protection). Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
  3. ŘEHULKA, Evžen and Oliva ŘEHULKOVÁ. Kategorie kvality života v psychologii zdraví. referát na konf. (Category quality of life in health psychology). 2005.
  4. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce "zdravé osobnosti" v psychologii. ref.na konf. (Conception "health personality" in psychology). 2005.
  5. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace (Psychology of communication). 1st ed. Praha: Portál, 2005. 320 pp. Studium. ISBN 80-7178-998-4.
  6. HUMPOLÍČEK, Pavel and Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest (The Scenotest). Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2005, XI., No 2, p. 30-32. ISSN 1212-9607.
  7. SVOBODA, Mojmír. Special Issues of Ethic in Czech Republic (Middle Europe) Psychodiagnostic. 2005.

  2004

  1. SVOBODA, Mojmír. Biologie a psychologie v systému věd (Biology and Psychology in the system of science). In Biologie pro psychology. Praha: Portál, 2004. p. 13-21, 8 pp. prvni vydani. ISBN 80-7178-924-0.
  2. SVOBODA, Mojmír. Contemporary assessment and psychological testing in the Czech republic. 2004.
  3. SVOBODA, Mojmír, Helena KLIMUSOVÁ and Pavel HUMPOLÍČEK. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané (Child-psychodiagnostic: used&asked methods). In Sympozium Duševní zdraví mládeže (21. ročník, Brno). 2004.
  4. SVOBODA, Mojmír. Dětská psychodiagnostika: metody používané a žádané (Child-psychodiagnostic: used&asked methods). 2004.
  5. VYBÍRAL, Zbyněk. Dogma v současné psychologii. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2004, X, No 3, p. 33-35. ISSN 1212-9607.
  6. BENEŠOVÁ, Pavla. Emotionen sind unsere Energie (Emotions Are Our Energy). In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. p. 10-15. ISBN 80-210-3517-X.
  7. SMÉKAL, Vladimír. Kam kráčí psychologie? (Where does psychology proceed?). In Annales psychologici: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická P 8. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2004. p. 11-15. ISBN 80-210-3497-1.
  8. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ and Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu (Wording on Sports). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 pp. ISBN 80-210-3531-5.
  9. VÍZDALOVÁ, Hana. Místo psychologie v hipoterapii (The position of psychology in hippotherapy). In Mezinárodní seminář o zooterapiích k tvorbě metodiky. Brno: sdružení FILIA, 2004. p. 22 - 26. ISBN 80-239-3591-7.
  10. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. (Invitation to personality psychology. A man in the mirror of conscioussness and activity.). 2., opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004. 523 pp. Studium. ISBN 80-86598-65-9.
  11. SVOBODA, Mojmír. Psychodiagnostická činnost v jednotlivých oblastech české psychologie (Psychodiagnostic in constituent fields of psychology). 2004.

  2003

  1. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ and Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU (Barriers Hindering Czech Women from Starting Business Activities and from Their Self-realization in Czech Republic and Comparison with EU). Vyd. 2. rozš. Brno: Vysoké učení technické. Fakulta podnikatelská, 2003. 52 pp. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2284-X.
  2. GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ and Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1st ed. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 pp. English Texts. ISBN 80-244-0652-7.
  3. SVOBODA, Mojmír. Contemporary Applied Psychodiagnostics in the Czech Republic. New Orleans: 49 th Annual Meeting of SEPA: Psychological Science and its Applications, 2003.
  4. KOHOUTEK, Rudolf. Ethics in relation to health. In Teachers and Health. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 287 - 299. ISBN 80-86669-02-5.
  5. HUMPOLÍČEK, Pavel and Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Hra - její vývoj, specifika a diagnosticko-terapeutické využití (Social interactions in play - development, specifics and diagnostic-therapeutic utilization). In Sociální procesy a osobnost 2003. 6th ed. Brno: Psychologický ústav FF MU v Brně, 2003. p. 129-132. ISBN 80-86633-09-8.
  6. LUKÁŠOVÁ, Růžena and Tomáš URBÁNEK. Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti (Company Image: Definition, Importance and Interdisciplinary Connections). Psychologie v ekonomické praxi. Praha: Karolinum, 2003, XXXVIII, 1-2, p. 1-10. ISSN 0033-300X.
  7. VYBÍRAL, Zbyněk. Vyšokovaný svět (Out of the Shocked World). 1st ed. Hradec Králové: Konfrontace, 2003. 295 pp. ISBN 80-86088-08-1.

  2002

  1. SPÁČILOVÁ, Danuše, Anna PUTNOVÁ, Martina RAŠTICOVÁ and Jiří DVOŘÁK. Bariéry pro vstup do podnikání a sebeprosazení žen v ČR a srovnání s EU (Barriers Hindering Czech Women from Starting Business Activities and from Their Self-realization in Czech Republic and Comparison with EU). Vyd. 1. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 45 pp. Nevyšlo v edici. ISBN 80-214-2170-3.
  2. VYBÍRAL, Zbyněk. Existuje ještě psychologie? (Does psychology exist?). Psychologie dnes. Praha, 2002, vol. 8, No 2, p. 28-29. ISSN 1211-5886.
  3. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie II. pro doplňující pedagogické studium (Outline of Psychology II for Follow-up Pedagogical Study). 1st ed. Brno: Paido, 2002. 105 pp. ISBN 80-7315-016-6.
  4. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Člověk v zrcadle vědomí a jednání. (Invitation to personality psychology. A man in the mirror of conscioussness and activity.). Brno: Barrister&Principal, 2002. 517 pp. Studium. ISBN 80-85947-80-3.
  5. PETŘÍKOVÁ, Jana. Psychologie a její uplatnění v personálním managementu (Psychology and its application in the area of personnel management). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 37-46. ISBN 80-210-2832-7.

  2001

  1. LINKESCHOVÁ, Dana. Inovace výuky manažerských předmětů na VŠ (Inovation education of management subjects education at the universities). In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. p. 211-528. ISBN 80-7231-071-2.
  2. ČAČKA, Otto. Nástin psychologie I pro doplňující pedagogické studium (Outline of Psychology I for Follow-up Pedagogical Study). první. Brno: PAIDO, 2001. 90 pp. ISBN 80-85931-94-X.
  3. VON STAABS, Gerdhild, Jaroslav ŠTURMA and Pavel HUMPOLÍČEK. Scénotest: Praktická metoda pro porozumění neuvědomovaným problémům a struktuře osobnosti (The Sceno test: a practical technique for understanding unconscious problems and personality structure). 1st ed. Praha: Testcentrum, s.r.o., 2001. 112 pp. 9. publikace Testcentra, s.r.o.; 1. české vydání. ISBN 80-86471-12-8.
  4. ŠIMONÍK, Oldřich. Složka učitelské přípravy ve studijních programech učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Podpora práce učitelů. (Pedagogy, psychology and supervised practice teachnig in Teaching programme of the study branch teachers - contemporary situation in Czech Republic.). Praha: MŠMT, 2001. 33 pp.

  2000

  1. MACEK, Petr and Michaela ŠAFÁŘOVÁ. Integrativní funkce osobnosti. Sborník příspěvků z konference k životnímu jubileu prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. (Integrative Functions of Personality. Hommage a prof. Vladimir Smekal - The Conrence Hadbook.). (Eds.). Brno: FSS MU Brno, 2000. ISBN 80-210-2465-8.
  2. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace (Psychology of Mental Development of Children and Adolescent with Optimisation Factors). první. Brno: DOPLNĚK, 2000. 377 pp. ISBN 80-7239-060-0.
  3. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie lidské komunikace (Psychology of the Human Communication). Praha: Portál, 2000. 264 pp. ISBN 80-7178-291-2.
  4. HÁLEK, Ivan and Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 164 pp. ISBN 80-210-2289-2.
  5. URBÁNEK, Tomáš. Strukturální modelování v psychologii. 1st ed. Brno: Psychologický ústav AV ČR a Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. 234 pp. ISBN 80-902653-4-0.

  1999

  1. LINKESCHOVÁ, Dana. Anglická výuka manažerských předmětů na Stavební fakultě VUT v Brně (English education of management subjects at the Faculty of civil ingeneering Technical university in Brno). In Evropská integrace a české vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. p. 323-703.
  2. SVOBODA, Mojmír and Mojmír TYRLÍK. Hledáme mladé schopné psychology (We are looking for the young fit psychologists). Psychologie dnes : časopis pro moderní psychologii. Praha: Portál, 1999, vol. 5, No 11, p. 20-21. ISSN 1211-5886.
  3. HAJN, Petr. Jak dnes vyniknout (How to be succesfull today). Olomouc: Votobia, 1999. 165 pp. ISBN 80-7198-372-3.
  4. BOLELOUCKÝ, Zdeněk. Psychiatrie a lékařská psychologie v paliativní medicíně (Psychiatry and medical psychology in paliative medicine). 2nd ed. Brno: Masarykova Univerzita, 1999. 92 pp. ISBN 80-210-2064-4.
  5. SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých (Psychological adults diagnostic). 1st ed. Praha: Portál, 1999. 344 pp. Studium. ISBN 80-7178-327-7.
  6. ŠLAPAL, Radomír. Psychosociální problematika u dětí s epilepsií (Psychosocial problems in children with epilepsy). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1999, vol. 34, No 2, p. 165-168. ISSN 0555-5574.
  7. MORNSTEIN, Vojtěch. Utopený Archimedés : Malý alternativní výkladový slovník (Drowned Archimedes : A small alternative dictionary). ilustrace Alois Mikulka, předmluva Miroslav Holub, editor Jaroslav Malina. 1. Vydání. Brno: Nadace Universitas Masarykiana - Gergotown - Nauma - Masarykova univerzita, 1999. 208 pp. Heureka; sv. 5. ISBN 80-86251-03-9.

  1997

  1. KUHNOVÁ, Karin. K otázce lidské agresivity (Some problems of human aggressivity). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 3, p. 449-453. ISSN 1210-9126.
  2. OSOLSOBĚ, Petr. Přiznání k Dostojevskému a jeho dramaturgické meze (Dostojevski's as a Dramatic Author and Theatre of Hystery and Excess). In Ročenka Národního divadla v Brně 1996/1997, red. V. Cejpek. Brno: Národní divadlo v Brně, 1997. p. 41-46.

  1995

  1. MORNSTEIN, Vojtěch. Iracionalita radiofobie a její společenské souvislosti (Irrationality of radiophoby and its social context). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1995, vol. 1995, No 4, p. 20-23.
  2. VOLEK, Jaromír. Pojem šílenství v kontextu díla Michaela Foucaulta (The Concept of Insanity in the Context of Foucalt's Work.). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Brno: Masarykova universita Brno, 1995, XLIII, No 36, p. 47-73. ISSN 0231-5122.

  1994

  1. KUHNOVÁ, Karin. Sebeuvědomění osobnosti a postoj k právu (Self-consciousness of personality and approach to law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, p. 48-59. ISSN 1210-9126.

  1993

  1. BUCHTOVÁ, Božena. Úvod do psychologie osobnosti : studijní text pro distanční studium ESF MU (Basics of Psychology of personality). 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 pp. I. ISBN 80-210-0756-7.

  1991

  1. OSOLSOBĚ, Petr. In flagranti: herečka v krizi. Ke Kierkegaardově teorii herectví. (A Crisis and the crisis in the Life of an Actress). Svět a divadlo. Praha, 1991, vol. 2, No 5, p. 73-75. ISSN 0862-7258.

  1980

  1. VAŠINA, Lubomír. Komunikace výtvarným znakem. In Psychologické výzkumy v ČSSR. 1st ed. Praha: Academia, 1980. p. 524-528. Psychologické výzkumy v ČSSR, sv.1.
  2. VAŠINA, Lubomír. Psychologie estetických emocí (neuropsychologická báze). 1st ed. Brno: SPZV - Academia, 1980. 5 pp. Výzkumná zpráva SPZV VIII-5-2/5, 1980.
Display details
Displayed: 28/11/2023 14:09