Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. MARRONE, Tancredi Andrew. Synthetic Caves and Energy Attractors. In Deus ex Machina: Deus ex Machina: I. International Online Conference. 2021.
 2. 2019

 3. BOROVSKÝ, Tomáš and Jiří NĚMEC. Pod ochranou Kleió. Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (Under the protection of Clio. Historical disciplines at the Faculty of Arts of Masaryk University). první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. p. 11-28, 51-65, 113-123, 44 pp. ISBN 978-80-210-9258-7.
 4. 2015

 5. ZOUHAR, Jan. Filozofia a nauka (Philosophy and Science). SOFIA. Rzezsow: Instytut Filozofii Universytetu Rzeszowskiego, 2015, vol. 15, No 1, p. 63-68. ISSN 1642-1248.
 6. ZOUHAR, Jan. Věda, hodnoty a čas (Science, Values and Time). In Veda, racionalita, hodnoty, 2. 10. 2015, FiF UK, Bratislava. 2015.
 7. 2014

 8. ZOUHAR, Jan. Do stosunków filozofii i nauki (On the relationship between philosophy and science). In Filozofia a wspolczesnosc. 2014.
 9. 2009

 10. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 pp. ISBN 978-80-7414-126-3.
 11. 2008

 12. FENYK, Jaroslav. člen - Vedecká rada - BVŠP (member - Scientific Board - Bratislava School of Law). Scientific Board - Bratislava School of Law, 2008.
 13. GRUSKA, Jozef. Globalizácia a veda v ére informatiky (Globalization and science in the era of informatics). In Globalizácia ako platforma prieniku prírodných a humanitných vied, Nové formy komunikácie. 2008.
 14. BOROVSKÝ, Tomáš. Historie jako věda? TGM a jeho kritika historie v době rukopisných sporů (History as a Science? Tomáš Garrigue Masaryk and His Criticism of Historical Science in the Period of the Manuscripts Controversy). In T. G. Masaryk a česká státnost. Praha: Ústav T. G. Masaryka, 2008. p. 43-52. ISBN 80-86142-30-2.
 15. NAVRÁTIL, Vladislav. Jaká by měla být učebnice? (Main Properties of Textbook). In Bulletin Centra pedagogického výzkumu. 2008.
 16. HORYNA, Břetislav. Osvícenství. Evropa v 18. století (Enlightenment. Europe in the 18 century). In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. p. 207-215. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
 17. HORYNA, Břetislav. Romantismus. Evropa v 19. století (Romantic period. Europe in the 19 century). In Luk a lyra. Ze sbírek arcidiecézního muzea Kroměříž. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008. p. 255-261. výstava. ISBN 978-80-87149-13-3.
 18. NAVRÁTIL, Vladislav. Rozvoj nanotechnologií a lidské zdraví (Development of Nanotechnology and Human Health). In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. p. 157-164. School and health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 19. MILÉŘ, Tomáš. Sluneční vařiče (Solar cookers). In Dílny Heuréky 2008-2009. Náchod: Heuréka, 2008. p. 1-6.
 20. SZALÓ, Csaba. Social Theory and the Sociological Discipline(s) - European Sociological Association's Social Theory Conference. 2008.
 21. 2007

 22. TRNA, Josef. Diagnostika pozorovacích schopností a prekoncepcí přírodovědně nadaných žáků (Diagnostics of Observational Ability and Preconceptions of Science Talented Students). In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. Brno: MSD, 2007. p. 299-311. ISBN 978-80-7392-006-7.
 23. TRNA, Josef. Diagnostika pozorovacích schopností a prekoncepcí přírodovědně nadaných žáků (Diagnostics of Observational Ability and Preconceptions of Science Talented Students). In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 2007. ISBN 978-80-7392-004-3.
 24. SVOBODOVÁ, Jindřiška and Petr SLÁDEK. Přírodovědné aktivity ve školním vzdělávání (Classroom Science Activities). In III. konference Škola a zdravíF-7F. Brno: MSD ve spolupráci s pedagogickou fakultou MU Brno, 2007. p. 1000-1003. ISBN 978-80-86633-98-5.
 25. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Steven Weinberg: Tváří v tvář. Věda a její intelektuální protivníci (recenze) (Steven Weinberg: Tváří v tvář. Věda a její intelektuální protivníci (a review)). Brno: Masarykova univerzita, 2007. 1 pp. ISBN 978-80-210-4384-8.
 26. 2006

 27. MADECKI, Roman. Věda obdivovaná i zatracovaná (The science admired and also cursed). In Studia Humanitatis, Ars hermeneutika: Metodologie a theurgie, hermeneutické interpretace. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. p. 51 - 58. ISBN 80-7368-252-4.
 28. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Změna ve vědě. Lze srovnávat T. S. Kuhna a M. Foucaulta? (A Change in the Science: Can we compare T. S. Kuhn and M. Foucault?). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. LV, No 1, p. 69 - 80. ISSN 0231-7664.
 29. 2004

 30. ZOUHAR, Jan. Filozofia, nauka i postęp (Philosophy, Science and Progress). In GAWOR, Lech. Filozofia wobec XXI wieku. 1st ed. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2004. p. 138-142. mimo edice. ISBN 83-227-2098-X.
 31. HOFFMANN (KRÖPER), Andreas. Historická věda a moderní internet - postřehy (Historic science and modern internet - thoughts). Bulletin české společnosti pro výzkum 18. století. Praha, 2004, 2004/1, p. 4-5.
 32. HOLZBACHOVÁ, Ivana. N. Demjančuk: Filosofické a vědecké myšlení (recenze) (N. Demjančuk: Philosophical and scientific thouhgt). Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 51, No 2004, p. 155 - 157. ISSN 0231-7664.
 33. LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie ve třech literárních dílech dvacátého století (The image of psychiatry in three twetieth century pieces of literature). Praktický lékař. Praha: ČLS JEP, 2004, vol. 84, No 3, p. 160-161. ISSN 0032-6739.
 34. KROB, Josef and Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej (Positivisme and Science in Czech Philosophy). Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, vol. 2004, No 3, p. 101-114. ISSN 1732-6680.
 35. 2003

 36. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení (Civilisation, Nature and History of Conception). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003, XXXVII, No 5, p. 233-235. ISSN 0044-4863.
 37. VÁCLAVÍK, David. Skeptické náboženství: věda, víra a skepse v (post)moderní době (Sceptical Religion: Science, Faith and Scepticism in (post)modern Age). In Scholé filosofia: Věda. 1st ed. Liberec: Scholé filosofia, 2003. p. 243 - 251. ISBN 80-902997-2-5.
 38. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Zdraví a silní (Healthy and Strong). In Sociální inkluze. Brno: Masarykova universita, 2003. p. 121-141, 20 pp. ISBN 80-210-3131-X.
 39. 2002

 40. BINKA, Bohuslav. Byrokracie vs. Trh (Bureaucracy v. Free market). In Systémové řízení. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 21-24. ISBN 80-210-2831-9.
 41. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Paul K. Feyerabend Rozprava proti metodě (Paul K. Feyerabend: Against Method). In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. první. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 198 - 199. ISBN 80-210-2815-7.
 42. BOČKOVÁ, Helena. Pojem etnografie v 19. století a na počátku 20. století (Percepcion of the Ethnology). In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002. p. 179-183. ISBN 80-85010-41-0.
 43. 2001

 44. KROB, Josef. Je filosofie vědou? (Philosophy is science?). ProFil. Brno, 2001, vol. 2, No 2, p. 1-3. ISSN 1212-9097.
 45. 2000

 46. DOKULIL, Miloš. Činorodým náboženstvím citu k vědecky zaštítěnému léku na krizi "člověka celého" a jeho společnosti (Through an Actively Felt Religion to a Scientifically Backed Medicine for the Crisis of the "Wole Man" and His Society). In Tomáš Garrigue Masaryk a věda. 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2000. p. 26-49. ISBN sine.
 47. ŠMAJS, Josef. Věda, kultura, příroda (Science, Culture, Nature). Praha: RX, 2000. Reflex.
 48. 1999

 49. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě (The Nature of Social Science - Why was it important for me to live in a Roma settlement). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 1999, vol. 1998, No 7, p. 32-35, 64 pp. ISSN 1212-070.
 50. 1998

 51. BEJČEK, Josef. Anketa o etice a morálce ve vědě. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1998, roč. 5, č. 4, p. 42. ISSN 1211-6866.
 52. VOJÁČEK, Ladislav. Počátky a rozvoj vědeckého bádání v oboru právních věd na Moravě (Beginning and progress of scientific research in the brauch of law in Moravia). In Hledání kontinuity vědeckého bádání na Moravě a ve Slezsku. Soubor rozšířených abstrakt ke kolokviu. 1st ed. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky, 1998. p. 47-49.
 53. MORNSTEIN, Vojtěch. Sisyfos jako nutnost (Sisyfos as necessity). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1998, vol. 1998, No 4, p. 34-39. ISSN 1211-3384.
 54. 1996

 55. CHALUPA, Petr. Vlastivěda - putování po České republice (Science about the nation - wandering the Czech Republic). 1st ed. Praha: Alter, 1996. 38 pp. ISBN 80-85775-56-5.
Display details
Displayed: 4/6/2023 01:56