Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. ALAJBEG, Ante, Petr DRESLER, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ and Michal VÁGNER. Arheološka istraživanja na Otresu 2017. i 2018. godine (Archaeological investigations at Otres in 2017 and 2018). Starohrvatska prosvjeta. Split, 2019, vol. 46, No 2019, p. 189-204. ISSN 0351-4536.
  2. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi: Šedesát let definování standardů v nestandardním prostředí (Pohansko near Břeclav: : Sixty years of defining standards in a non-standard environment). In Seminář oddělení archeologie středověku Archeologický ústav Praha. 2019.

  2015

  1. DRESLER, Petr. Surrounded by the Sediments. Early Medieval Settlement in the Floodplain. In 21st Annual meeting in Glasgow (2-5 September 2015). 2015.

  2014

  1. KAVALEC, Přemysl, Simona KAVALCOVÁ, Josef Jan KOVÁŘ, Lenka FRIDRICHOVÁ, Lada ESKAROUSOVÁ and Marie KANDELOVÁ. Kdož jsú Boží bojovníci 2014 (Ye Who Are Warriors of God 2014). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014.
  2. KOVÁŘ, Josef Jan. Tábor „Kdož jsú Boží bojovníci“ 2014. Historické pozadí celotáborové hry z let 1412-1420 („Kdož jsú Boží bojovníci“ Camp 2014. Historical Bacground of the Camp Game from the Years 1412 to 1420). Brno: Royal Rangers v ČR, 2014, 5 pp.
  3. KOVÁŘ, Josef Jan. Výstava o středověké vsi Bystřec v Moravském zemském muzeu (The Exhibition about Medieval Village of Bystřec in Moravian Museum). Vlastivědný věstník moravský. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, LXVI, No 4, p. 407-411. ISSN 0323-2581.

  2013

  1. VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
  2. KUČA, Martin, Jaroslav BARTÍK, Jakub MATOUŠEK, Josef Jan KOVÁŘ, Lubomír PROKEŠ, Alžběta ČEREVKOVÁ, Jitka ŠTOHANDLOVÁ, Soňa KROLLOVÁ, Barbora KOSTIHOVÁ and Pavel NIKOLAJEV. Terénní prospekce povodí říčky Únanovky/Těšetičky, okr. Znojmo (Surface Survey of the Basin of Únanovka/Těšetička Brook, Znojmo District). In Archeologická prospekce a nedestruktivní archeologie, Jindřichův Hradec. 2013.

  2010

  1. ĎUGA, Martin, Michal POLÁK, Dagmar VACHŮTOVÁ, Jaromír ŠMERDA and Tomáš ZEMAN. Hrubá Vrbka (okr. Hodonín) (Hrubá Vrbka (Hodonín Dist.)). Přehled výzkumů. Brno, 2010, vol. 51, 1-2, p. 381-383. ISSN 1211-7250.

  2009

  1. SVOBODA, Jiří, Miroslav KRÁLÍK, Věra ČULÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin NOVÁK, Miriam NÝVLTOVÁ-FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT and Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ. Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit. Antiquity. York: Antiquity Trust; University of York, 2009, vol. 83, No 320, p. 282-295. ISSN 0003-598X. Available from: https://dx.doi.org/10.1017/S0003598X00098434.
  2. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.

  2008

  1. ŠKRDLA, Petr, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT, Martin VLAČIKY, Alena ROSZKOVÁ and Šárka HLADILOVÁ. Boršice (k.ú.Boršice u Buchlovic, okr. Uherské Hradiště) (Boršice (cadastre Boršice u Buchlovic, Uherské Hradiště district)). Přehled výzkumů. Brno, 2008, vol. 49, 1-2, p. 219-225. ISSN 1211-7250.
  2. PŘICHYSTAL, Michal. Brno (k. ú. Bohunice, Nový a Starý Lískovec, okr. Brno-město) (Brno (cadaster Bohunice, Nový and Starý Lískovec, district Brno-město)). Editor Zdeněk Čižmář. In ČIŽMÁŘ, Zdeněk. Život a smrt v mladší době kamenné. Katalog výstavy. Vydání 1. Brno - Znojmo: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008, p. 50-9, 168-9, 287-90, 16 pp. ISBN 978-80-86399-51-5.
  3. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Jan KLÁPŠTĚ. curantibus editae: Tomáš Klír, Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku. (curantibus editae: Tomáš Klír, The Settlements and Agriculture of the Margins in the Later Middle Age and Early Modern Period). In Dissertationes archaeologiciae bruneses/pragensesque 4. 1st ed. Praha: FF UK, 2008, 354 pp. ISBN 978-80-7308-251-2.
  4. GOLÁŇOVÁ, Petra. Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání (Early La Tene period in Moravia - the stand and the prospects of reseaerch). In Moravskoslezská škola doktorských studií Seminář . Dissertationes archaeologicae brunenses/pragensesque. Supplementum I. Brno: Masarykova uuniverzita, 2008, p. 139-144. ISBN 978-80-210-4749-5.
  5. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte) (A Deserted Medieval Village as a Problem in Moravian Medieval Studies (Archaeology and History)). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, vol. 33, No 1, p. 9-26. ISSN 0231-5823.
  6. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Pavel KOUŘIL. eds. In Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, p. 9-26. ISBN 978-80-7275-076-4.
  7. PLAČEK, Miroslav and Petr OBŠUSTA. Historie hradu Ungersberg neboli Sádek na Třebíčsku. (History of the Castle Ungersberg by another Name Sádek in the Třebíč-District.). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, vol. 40, No 1, p. 66-81. ISSN 0323-2581.
  8. PLAČEK, Miroslav. Ke vztahu sídel nižší šlechty k jejich hospodářskému zázemí. (Relationship Between Residences of the Lower Nobility and Their Economic Backgrounds.). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, vol. 33, No 1, p. 209-220. ISSN 0231-5823.
  9. PLAČEK, Miroslav and František MUSIL. Páni erbu vrchních pruhů. (Lords with coat-of-arms with the upper stripes.). In Ondřej Felcman – Radek Fukala (ved. aut. kol.): Poděbradové. Rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat. 1st ed. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, p. 16-51, 35 pp. ed. neuv. ISBN 978-80-7106-949-2.
  10. SVOBODA, Jiří, Věra ČULÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Martin NOVÁK, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Daniel NÝVLT and Michaela ZELINKOVÁ. Pavlov (okr. Břeclav) (Pavlov (District Břeclav)). Přehled výzkumů. Brno, 2008, vol. 49, 1-2, p. 248-254. ISSN 1211-7250.
  11. KYNCL, Libor. Právní regulace vypořádání obchodů na kapitálovém trhu (Legal Regulation of Trades Settlement on Capital Market). In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
  12. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Stručný přehled bádání o sídlištích doby římské na Moravě (Short review about study of Roman period settlements in Moravia). In Droberjar, E. - Komoroczy, B. - Vachůtová, D. (edd.): Barbarská sídliště. Chronologické, ekonomické a historické aspekty vývoje ve světle nových archeologických výzkumů (Archeologie barbarů 2007). Spisy AÚ AV ČR Brno 37. Brno: Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno, V.V. I., 2008, p. 23-35. ISBN 80-86023-89-3.

  2007

  1. PŘICHYSTAL, Michal. Brno (k. ú. Bohunice, okr. Brno-město) (Brno (Cadaster Bohunice, District Brno-město)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2007, vol. 48, No 1, p. 355-356. ISSN 1211-7250.
  2. GOLÁŇOVÁ, Petra and David PARMA. Doklady časně laténského osídlení ze Sudoměřic (The Evidence of Early La Tene Settlement in Sudoměřice). Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2007, vol. 2006, XLVIII, p. 121-131. ISSN 0583-5569.
  3. PŘICHYSTAL, Michal and Dagmar VACHŮTOVÁ. Eine Siedlung aus der frühen Völkerwanderungszeit in Rajhradice, Bez. Brno-Land (Settlement from the Migration Period by Rajhradice). In Tejral, J. (Hrsg.): Barbaren im Wandel. Beiträge zur Kultur- und Identitätsumbildung in der Völkerwanderungszeit. 1st ed. Brno: AÚ AV ČR, 2007, p. 307-320. ISBN 80-86023-87-7.
  4. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. (The Illustrated Encyklopedia of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses.). 2nd ed. Praha: Libri, 2007, 767 pp. ISBN 978-80-7277-338-1.
  5. PLAČEK, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Dodatky. (The Illustrated Encyklopedy of Moravian Castles, Boroughs and Fortified Houses, The Additions.). 1st ed. Praha: Libri, 2007, 128 pp. ISBN 978-80-7277-339-8.
  6. GOLÁŇOVÁ, Petra. Několik poznámek k výzdobným motivům na kolkované keramice v Pomoraví (Some remarks on motives at stamp-decorated pottery in Morava-area). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2007, vol. 2006, No 16, p. 125-143. ISSN 1211-8338.
  7. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Sídliště z pozdní doby římské v Kostelci na Hané - Kozí bradě (The Settlement from the Late Roman Period in Kostelec na Hané - Kozí brada). In Archeologie barbarů 2006, Sborní příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007, p. 395-432. ISBN 978-80-86260-73-0.
  8. PLAČEK, Miroslav. Sobůlky (Z dějin Kyjovska, jeho šlechtických rodů a sídel ve středověku). (Sobůlky (From the History of Kyjov country, his Noble Houses and Residences in Middle Ages).). Kyjovsko. Kyjov: Muzeum Kyjov, 2007, vol. 2007, No 1, p. 34-38. ISSN 1802-128X.
  9. PLAČEK, Miroslav. Strážnický hrad, jeho úloha a místo ve vývoji moravských hradů. (The Castle Strážnice in Context of the Evolution of Moravian Castles.). In Okolo Strážnice, sborník Městského muzea ve Strážnici. 1st ed. Strážnice: Muzejní a vlastivědný spolek ve Strážnici, 2007, p. 17-21.

  2006

  1. DRESLER, Petr. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice (Early medieval archaeology in the Czech and Slovak republic). 2006.
  2. PŘICHYSTAL, Michal and Petr KOS. Doba halštatská (Hallstatt Period). Editoři Miloš Čižmář a Kateřina Geislerová. In Výzkumy - Ausgrabungen 1999-2004. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, příspěvková organizace, 2006, p. 49-54. ISBN 80-86399-22-2.
  3. PLAČEK, Miroslav. Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry. (Two less known fortified houses at the Moravian riverside of the Odra.). Archaeologia historica. Brno: MVS Brno, ÚAM FF MU v Brně, AÚ AV ČR v Praze a v Brně, AÚ SAV v Nitře, Město Chrudim, RM v Chrudimi, 2006, vol. 31, No 1, p. 249-258. ISSN 0231-5823.
  4. PODBORSKÝ, Vladimír. Ještě jednou k osadě lidu velatické kultury v Lovčičkách (Once more to settlement of the people of the Velatice-culture in Lovčičky). Editoři: Čižmář MiLoš; Stuchlík, Stanislav. In ČIŽMÁŘ, Miloš and Stanislav STUCHLÍK. Pravěk Nová řada 14. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2006, p. 147-162. ISBN 80-86399-25-7.
  5. JORDÁNKOVÁ, Hana and Irena LOSKOTOVÁ. K předlokačnímu osídlení Brna (To the settlement of Brno befor its setting). Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2006, 1/31, No 1, p. 119-130. ISSN 0231-5823.
  6. ŠABATOVÁ, Klára. K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě (To the Final Development of the Tumulus Culture and the Begin of the Lausitz Urnfield Culture on the Middle and North Moravia). In Pravěk. Nová řada 14. Brno: Ústav archeologické památkové péče v Brně, 2006, p. 101-122. ISBN 80-86399-25-7.
  7. PŘICHYSTAL, Michal. Kuřim (okr. Brno-venkov) (Kuřim (District Brno-venkov)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 47, No 1, p. 108. ISSN 1211-7250.
  8. KUČA, Martin, Josef KOVÁŘ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ and Antonín PŘICHYSTAL. Lelekovice (okr. Brno-venkov) (Lelekovice (Brno-venkov district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2006, vol. 47, No 1, p. 108-108. ISSN 1211-7250.
  9. PŘICHYSTAL, Michal. Měnín (okr. Brno-venkov) (Měnín (District Brno-venkov)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 47, No 1, p. 144-145. ISSN 1211-7250.
  10. PLAČEK, Miroslav and Peter FUTÁK. Páni z Obřan. (Lords (nobility) of Obřany.). Musil, František - Úlovec Jiří. In Brno v minulosti a dnes 17. Brno: Magistrát města Brna, Archiv města Brna, 2006, p. 13-56. ISBN 80-902931-7-4.
  11. PŘICHYSTAL, Michal. Rousínov (okr. Vyškov) (Rousínov (District Vyškov)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 47, No 1, p. 148, 160, 168, 3 pp. ISSN 1211-7250.
  12. PŘICHYSTAL, Michal. Střelice (k. ú. Střelice u Brna, okr. Brno-venkov) (Střelice (Cadaster Střelice u Brna, District Brno-venkov)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2006, roč. 47, No 1, p. 114. ISSN 1211-7250.

  2005

  1. VACHŮTOVÁ-VÍCHOVÁ, Dagmar. Brněnsko v době římské (The Brno District in the Roman Period). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 8-9, No 1, p. 113-191. ISSN 1211-6327.
  2. KLAPKA, Pavel and Stanislav MARTINÁT. Geografická analýza vybraných populačních a sídelních charakteristik Krkonoš (1850 - 2001) (Geographical Analysis of Selected Population and Settlement Characteristics of the Krkonoše Mts. (1850 - 2001)). Opera Corcontica. Vrchlabí: Správa KRNAP, 2005, vol. 42, No 1, p. 139 - 152, 13 pp.
  3. KUČA, Martin and Josef KOVÁŘ. Nové doklady pravěkého osídlení u Chudčic, okres Brno-venkov (A new evidences of the prehistoric settlement near Chudčice, Brno-venkov County). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2005, LVII, No 2, p. 200-202. ISSN 0323-2581.
  4. NOVÁK, Miroslav. Pozdně halštatské sídliště v Neznášově, okres Náchod (A Final-Hallstatt settlement at Neznášov, district of Náchod). In Zpravodaj Muzea východních Čech. Hradec Králové: Muzeum východních Čech, 2005, p. 142-182, 40 pp. ISBN 80-85031-49-3.
  5. BLÁHA, Radek and Jiří SIGL. Změny osídlení v okolí Hradce Králové v době hradištní (The outskirts of Hradec Králové: changes of the settlement at the time of Early Middle Ages). In Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni, 2005, p. 7-28. ISBN 80-7247-044-2.
  6. PODBORSKÝ, Vladimír and Eliška KAZDOVÁ. 2.1. Osada a pohřebiště lidu s lineární keramikou (2.1. Settlement and cemetery of the Linear culture people). In Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005, p. 73-80. bez názvu, svazek 1. ISBN 80-210-3676-1.

  2004

  1. VLASATÍKOVÁ, Petra. Časně laténské osídlení lokality Polešovice - "Nivy" (okr. Uherské Hradiště) (Early celtic settlement of the site Polešovice - "Nivy" (okr. Uherské Hradiště)). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2004, vol. 2002, No 12, p. 153-186. ISSN 1211-8338.
  2. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Miroslav PLAČEK. Der Feudalsitz in der Siedlungsstruktur des mittelalterlichen Mährens (The Feudal Seat in the Settlement Structure of the Medieval Moravia). In Castrum Bene. první. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2004, p. 1-12, 13 pp. ISBN 80-88709-75-X.
  3. ŠABATOVÁ, Klára. Doklad kultu nebo výrobního zařízení? Ke střední době bronzové na sídliti v Přáslavicích (Evidence of a Cult or a Production Object? To the Middle Bronze Age on the settlement in Přáslavice, dis. Olomouc). In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 307-315. ISBN 80-210-3381-9.
  4. ČAPKA, František. K úloze Osidlovacího úřadu v počáteční fázi znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí. (New Sattlement Borderland of Czech Lands After World War Second). In Řada společenských věd č. 20, Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 101-110. ISBN 80-210-3555-2.
  5. BEJČEK, Josef. Narovnání (Seetlement). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2004, Roč. 34, č. 4, p. 17-27. ISSN 1210-6348.
  6. VOKÁČ, Milan. Nové výšinné a opevněné lokality z eneolitu na jihozápadní Moravě (The New Hillfort and Fortifikated Sites from the Late Neolithic in the Southwest Moravia). In Otázky neolitu a eneolitu našich zemí. Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 2004, p. 257-270, 13 pp. ISBN 80-86756-02-5.
  7. KAZDOVÁ, Eliška. Osídlení lidem s keramikou vypíchanou na Znojemsku (Settlement with Stroke Pottery people in Znojmo-region). In K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 55-70. ISBN 80-210-3381-9.
  8. CHVOJKA, Ondřej and Jan MICHÁLEK. Sídelní areály střední doby bronzové u Radčic-Vodňan (Settlement areas of the Middle-Bronze Age by Radčice-Vodňany). -. -. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2004, 168 pp. Archeolog. výzkumy v jižních Čechách - Suppl. 2. ISBN 80-86260-40-2.
  9. JUCHELKA, Jiří. Sídlišt lužické kultury ve Velkých Hošticích (Settlement from the Lausitz culture in Velké Hoštice). In Popelnicová pole a doba hlaštatská. Ceské Budjovice: Jihieské muzeum v eských Budjovicích, 2004, p. 251 264, 14 pp. ISBN 80-86260-37-2.
  10. KUČA, Martin, Eliška KAZDOVÁ and Antonín PŘICHYSTAL. Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně-Žebětíně. Poznámky k fázi Ib kultury s MMK v brněnské kotlině (Moravian Painted Pottery settlement of the earlier stage at Brno-Žebětín. Comments to the phase Ib of the MPP culture in Brno basin.). In Pravěk Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2004, 53 pp. ISBN 80-86399-18-4.
  11. FRÖHLICH, Jiří and Ondřej CHVOJKA. Sídliště z mladší a pozdní doby bronzové v Čížové u Písku (The settlement of Urnfield period in Čížová near Písek). In FRÖHLICH, Jiří and Jaroslav JIŘÍK. Popelnicová pole a doba halštatská. Příspěvky z VIII. konference 22. - 24. 9. 2004. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2004, p. 127-165, 38 pp. ISBN 80-86260-37-2.

  2003

  1. VÍCHOVÁ, Dagmar. Sídliště z mladší doby římské v Brně-Starém Lískovci (The Settlement from the Late Roman Period in Brno-Starý Lískovec). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2003, 2002/12, No 12, p. 271-318. ISSN 1211-8338.

  2002

  1. ŠABATOVÁ, Klára and Petr VITULA. Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky II. Pohřebiště a sídliště z doby bronzové (katalog) (Přáslavice. Díly pod dědinou, Kousky a kukličky II. Funeral site and settlement of the Bronze Age (catalogue)). Olomouc: Vlastivědné muzeum v Olomouci, 2002, 305 pp. Archaeologiae regionalis fontes 3. ISBN 80-85037-30-0.

  2001

  1. PŘICHYSTAL, Michal. Archeologické nálezy a lokality na katastru Třebčína (okr. Olomouc) (Archaeological finds and localities in the cadastre of Třebčín (the Olomouc District)). Střední Morava : vlastivědná revue. Olomouc: Memoria, 2001, vol. 12, No 1, p. 66-84. ISSN 1211-7889.
  2. BARTOŠÍKOVÁ, Zita. Experimentální výstavba paleolitických obydlí (Experimental reconstruction of palaeolithic dwellings). Rekonstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové: Společnost experimentální archeologie HK, 2001, vol. 2, No 2, p. 77-83. ISSN 1213-1628.
  3. BARTOŠÍKOVÁ, Zita. Prostorová analýza sídliště Pavlov I: Výzkumná sezóna 1971 a 1972 (Spatial analysis of settlement Pavlov I: excavation area 1971 and 1972). In Ve službách archeologie III. I. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav Akademie věd Slovenské republiky Nitra, 2001, p. 20-24. ISBN 80-7275-029-1.

  2000

  1. FOJTÍK, Pavel. Nové sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou u Lešan na Prostějovsku. (New Settlement of the moravian painted Pottery Culture near Lešany, District of Prostějov.). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2000, vol. 9, podzim, p. 141-151.

  1999

  1. RAICHOVÁ, Irena. Podstata sociálně vědy aneb proč pro mě bylo důležité bydlet v romské osadě (The Nature of Social Science - Why was it important for me to live in a Roma settlement). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, 1999, vol. 1998, No 7, p. 32-35, 64 pp. ISSN 1212-070.

  1998

  1. KAZDOVÁ, Eliška. Jana Horáková - Marek Kalábek - Jaroslav Peška: Osada lidu kultury s lineární keramikou v Přáslavicích-Kocourkovci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. V Brně: Masarykova univerzita, 1998, XLVII, M 3, p. 101-102. ISSN 1211-6327.

  1997

  1. KAZDOVÁ, Eliška. Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě (Comment on Post-Linear Neolithic in Southwestern Moravia). In Z pravěku do středověku. 1st ed. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, Moravské zemské muzeum, 1997, p. 36-41. ISBN 80-85048-72-8.
Display details
Displayed: 25/7/2024 21:12