Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. MORAVEC, Zbyněk, Roman BERTHA and Věra ŠLANCAROVÁ. Mincovní depot z Ostravy Hulvák (Hoard of coins from Ostrava Hulvaky). Ostrava: Ostravské muzeum, 2020. 82 pp. ISBN 978-80-905925-6-8.
 2. 2014

 3. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k. ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (cadastral territory of Adolfovice, Jeseník district)). Přehled výzkumů. AV ČR, Archeologický ústav, 2014, vol. 55, No 2, p. 169. ISSN 1211-7250.
 4. ŠABATOVÁ, Klára. Počátek lužické kultury jako obraz názorové proměny (a vědecké vzájemnosti) (The origen of Lusatian (Lausitz) culture as the representation of change of opinion (and academic reciprocity)). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX, No 1, p. 51-61. ISSN 0323-0570.
 5. 2013

 6. KOVÁŘ, Josef Jan. Mezioborová spolupráce při prospekcích zaniklých šlechtických sídel (Interdisciplinary Cooperation in Surface Survey of Deserted Residences). In XXI. setkání doktorandů Centra medievistických studií, Praha. 2013.
 7. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Výsledky preventivních prospekcí na Jesenicku za rok 2012. (Results of pre-emptive surveys in Jesenik district in 2012). In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 8. 2012

 9. KOVÁŘ, Josef Jan and Jan LEDNICKÝ. Bělá pod Pradědem (k.ú. Adolfovice, okr. Jeseník) (Bělá pod Pradědem (Jeseník district)). Přehled výzkumů. Brno: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i., 2012, vol. 53, No 2, p. 99-100. ISSN 1211-7250.
 10. 2009

 11. HAUK, Jan, Josef Jan KOVÁŘ, Petr LUKEŠ, Antonín LYKO, Pavel MACHÁČEK and Milan RYCHLÝ. Žulovská pahorkatina (Hills of Zulova). 2009.
 12. 2008

 13. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and Pavel KOUŘIL. eds. In Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008. p. 9-26. ISBN 978-80-7275-076-4.
 14. JAKUBEC, Ondřej. "Renesanční" epitaf ze zámku Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku ("Renaissance" epitaf from Jánsky Vrch Castle in Javorrník in Silesia). In Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci 2007. 1st ed. Olomouc: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, 2008. p. 111-117, 189-191, 10 pp. ISBN 978-80-86570-13-6.
 15. BAR, Přemysl. Rituál smíření jako mýtus? Konflikt vratislavských biskupů se slezskými vévody a jeho řešení ve 13. století (Rituals of reconciliation as myth? The conflict of the bishops of Vratislav with the dukes of Silesia and its resolution in the 13th century). In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně. K vydání připravili Martin Nodl a Martin Wihoda. Brno: Matice moravská, 2008. p. 121-129. ISBN 978-80-86488-48-6.
 16. BAR, Přemysl. Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci (The Wroclaw Duke Henryk IV. Probus and the Last Przemyslids). Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, 106/2008, No 4, p. 753-787. ISSN 0862-6111.
 17. 2007

 18. DRÁPALA, Daniel. K termínům výročních trhů v západních Karpatech (On the dates of the annual markets in the west Carpathian Mountains). Acta musealia. Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2007, vol. 7, 1-2, p. 33-44. ISSN 0862-8548.
 19. BAR, Přemysl. Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez Wacława II w latach 1289/1290 (Unsuccesfull Attempt of Vaclav II. to Obtain Wratislaw in the Years 1289-1290). Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. p. 201-210. ISBN 978-83-89407-22-1.
 20. BAAROVÁ, Zuzana and Věra ŠLANCAROVÁ. Přehled záchranných výzkumů na Moravě a ve Slezku (Survey of archaeological excavations in Moravia and Silesia). 2007.
 21. 2006

 22. MALÍŘ, Jiří. Die Parteien in Mähren und Schlesien und ihre Vereine (The Political Parties in Moravia and Silesia and their Assotiations). In Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII: Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. 1. Teilband: Vereine, Parteien und Interessenverbände als Träger der politischen Partizipation. Hrsg. von Helmut RUMPLER und Peter URBANITSCH. 1st ed. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006. p. 705-803, 98 pp. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VIII. ISBN 3-7001-3540-8.
 23. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Pavel KOUŘIL and Miroslav PLAČEK. Haupttürme mährischer und schlesischer Burgen (Main Towers of Moravian and Silesian Castles). In Castrum bene 9 - Burg und Funktion, Archäologie Österreichs Spezial 2. Martin Krenn und Alexandra Krenn-Leeb (Hrsg.). Wien: IUFG, 2006. p. 27-41, 14 pp. ISBN 3-902572-01-9.
 24. SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Archa Noemova (Michael Leopold Willmann, Noah's Ark). In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (ed.), Slezsko - perla v české koruně. Tři století rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. 1st ed. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. p. 422-423. ISBN 80-7035-333-3.
 25. SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Arche Noah (Michael Leopold Willmann, Noah's Ark). In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (Hrsg.), Schlesien. Die Perle in der Krone Böhmen. Drei Blütezeiten der gegenseitigen Kunstbeziehungen. 1st ed. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. p. 422-423, 1 pp. ISBN 978-80-7035-339-4.
 26. SLAVÍČEK, Lubomír. Michael Leopold Willmann, Noah's Ark. In Andrzej Niedzielenko - Vít Vlnas (ed.), Silesia. A Perl in the Bohemian Crown. Three Periods of Flourishing Artistic Relations. 1st ed. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. p. 422-423. ISBN 80-7035-333-3.
 27. DRÁPALA, Daniel. Nad dostupností venkovských trhů na Moravě a ve Slezsku (On Availibility of rural Fairs in Moravia and Silesia). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2006, 23 (65), No 1, p. 26-35. ISSN 0323-2492.
 28. 2004

 29. WOLF, Ondřej. Kolonizace, weichbild a počátky manských tvrzí na Trutnovsku (Colonisation, weichbild and the biginnings of vassal manors in the Trutnov region). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, LVI, No 4, p. 1-30. ISSN 0323-1267.
 30. 2003

 31. GRYGAR, Jakub. Být Polákem na Zaolziu. Reflexe a autoreprodukce minoritní kultury (To Be Pole in Zaolzie. Reflexion and autoreproduction of Minor Culture). In Antropologické symposium II. 1st ed. Plzeň: FHS ZČU, Aleš Čeněk, 2003. p. 113-131. ISBN 80-86473-29-5.
 32. PLESKALOVÁ, Jana. Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku; Stav výzkumu pomístních jmen (2 hesla) (Place names in Moravia and Silesia; State of place names research (2 entries)). Rzetelska-Feleszko, E. et al. (eds.). In Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. Warszawa-Krakow: Warszawa-Krakow, 2003. p. 140-143. Slowianska onomastyka, encyklopedia, Tom II. ISBN 83-907328-7-4.
 33. GRYGAR, Jakub. Strážci paměti. Autobiografické vyprávění a normativní aspekty kultury ve Stonavě na Těšínsku. (Memory Gate-Keepers. Autobiographical Narratin and Normative Aspects of Culture in Stonava). Etnologický časopis. Český lid. Praha: Academia, 2003, vol. 90, No 2, p. 135-159, 26 pp. ISSN 0009-0794.
 34. 2002

 35. SVOBODA, Jiří, P. HAVLÍČEK, V. LOŽEK, J. MACOUN, R. MUSIL, A. PŘICHYSTAL, H. SVOBODOVÁ and E. VLČEK. Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. (Paleolithic of Moravia and Silesia. 2nd revised edition.). ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2002. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
 36. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Přínos archeologie pro poznání středověkých dějin Moravy a Slezska (The benefit of the archaeology for the recognition of the Moravian's and Silesia's history). In Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 I. úvodní svazek. Olomouc: Státní památkový ústav Olomouc, 2002. p. 122-128. xxx. ISBN 80-85227-33-9.
 37. KOPEČEK, Lubomír. Study of Interest Representation Development of Polish Minority in the Czech Republic. Středoevropská politická studia. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2002, vol. 4, No 4, p. 1-15. ISSN 1212-7817.
 38. 2001

 39. FOJT, Bohuslav. Mineralogické lokality na Moravě a ve Slezsku opomíjejé sběrateli (V) (Smal mineralogical localities in Moravia and Silesia). Minerál. Brno, 2001, vol. 9, No 5, p. 348-349. ISSN 1213-0710.
 40. FOJT, Bohuslav and Jiří ZIMÁK. Mineralogické lokality na severní Moravě a ve Slezsku (III) - "Kyzový důl" (Mineralogical localities in North-Moravia and Silesia (III)). Minerál. Brno, 2001, roč.9, No 5, p. 138-139.
 41. 2000

 42. FOJT, Bohuslav and Josef VEČEŘA. Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 1. (Zlaté Hory in Silesia - the biggest ore district in the Jeseníky Mts., Czech Republic. Part 1.). Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2000, vol. 85, No 1, p. 3-44. ISSN 1211-8796.
Display details
Displayed: 23/10/2021 16:25