Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. SEKOT, Aleš. Aktuální problémy sociální patologie (Topical issues of social pathology). Brno: IMS, 2009. 105 pp. Sociální pedagogika.
 2. BALLOVÁ, Nataša, Jiří HODNÝ and Radomír SALIGER. Armáda a veřejnost 2008 : výzkum veřejného mínění. Vojenské rozhledy, Praha: Ministerstvo obrany České republiky, 2009, vol. 18, No 1. ISSN 1210-3292.
 3. 2008

 4. BINKA, Bohuslav. Bída se státní zárukou! (Poverty with the State Guarantee). Praha: Ekonomia a.s., 2008. 1 pp. Ekonom. ISSN 1210-0714.
 5. ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu) (ICT and lives of present-day adults (as seen through empirical research)). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. p. 1-10, 10 pp. ISBN 978-80-244-1907-7.
 6. STEJSKAL, Jan. Obyčej a zákon hlediska komunikace a kulturní identity společnosti (Custom and law from the perspective of a society´s communication and cultural identity). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2007, No 4, p. 369-374. ISSN 1210-9126.
 7. STEJSKAL, Jan. Proměna současného státu (Transformation of the current state). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, No 1, p. 75-81. ISSN 1210-9126.
 8. ŠÍP, Radim. Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností (Richard Rorty: Pragmatism between Language and Experience). 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 207 pp. 281. publikace. ISBN 978-80-7315-171-3.
 9. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy společnosti (Sociological problems of society). 1. vyd. Brno: Rašínova vysoká škola, 2008. 85 pp. Učební texty. ISBN 978-80-87001-11-0.
 10. SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén (Sport - an important socio-cultural phenomenon). Contact, Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, vol. 1, No 50, p. 14.
 11. FIALA, Petr. Tschechien (Czech Republic). In BUCHSTAB, Günter and Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. p. 251-268, 18 pp. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 12. ZAPLETALOVÁ, Dana. Váně, Jan: Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii. (Recenze) (Váně, Jan: Metamorphosis of Justice. Attempt to Typology. (Reveiw)). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2008, vol. 2008, II, p. 181-182. ISSN 1210-9126.
 13. HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti (Public Ownership in Law and Society). Praha: C. H. Beck, 2008. 318 pp. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-617-6.
 14. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií (ICT and lives of present-day adults in the age of information and communication technologies). In RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 143-167, 24 pp. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2.
 15. 2007

 16. STEJSKAL, Jan. Antický mýtus: Oidipus a Sfinga (Ancient myth: Aedipus and Sfinga). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz, v koedici s B.I.B.S.,a.s., Lidická 81, 602 00 Brno, 2007. p. 154-163, 10 pp. ISBN 978-80-87071-25-0.
 17. JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2007, vol. 1, No 1, p. 77-78. ISSN 1802-7679.
 18. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu (Sociological dimensions of sport). Studia Sportiva, Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, vol. 1, 2007/1, p. 66-75. ISSN 1802-7679.
 19. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska (Sociological view at sport. Conceptual terminus a quo). Česká kinantropologie, Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, vol. 11, No 1, p. 53-61. ISSN 1211-9261.
 20. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Společnost očima Emila Durkheima (Society Seen by Emile Durkheim). SPFFBU, Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 54, No 1. ISSN 0231-7664.
 21. KAZDOVÁ, Eliška and Vladimír PODBORSKÝ. Studium sociálních a duchovních struktur pravěku (Studies of the primeval social and spiritual structures). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 390 pp. nemá. ISBN 978-80-210-4330-5.
 22. HORYNA, Břetislav. Ulrich Beck, Die Erfindung des Politischen (Making New Policy). 1. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 2007. 273 pp. sociologie. ISBN 978-80-86429-64-9.
 23. 2006

 24. HODAŇ, Bohuslav. About Cultural and Value Fundamentals of Movement. In Sport, Culture and Society. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2006. 21 pp. ISBN 83-89630-56-7.
 25. ČECH, Tomáš. Current requirements for change of primary drug prevention at elementary schools and education and training of teachers. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 1021-1032, 12 pp. ISBN 978-80-7315-119-5.
 26. HODAŇ, Bohuslav. Philosophical and Social-Cultural Conditionality of Human Movement as Quality of Life Determination. Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, vol. 36, No 4. ISSN 1212-1185.
 27. SEKOT, Aleš. Ve světě sportu (In the world of sports). Anthropos, Bratislava: Časopis pre humanitné a sociálne poznani, 2006, vol. 1, No 10, p. 11-18. ISSN 1336-5541.
 28. 2005

 29. ČECH, Tomáš. Aktuální požadavky na změny v realizaci primární drogové prevence na základních školách, ve vzdělávání a přípravě učitelů (Current requirements for change of primary drug prevention at elementary schools and education and training of teachers). In ŘEHULKA, E. (ed.) Škola a zdraví 21. Brno: Paido, 2005. p. 1027-1031, 5 pp. ISBN 80-7315-119-7.
 30. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice (Rich graves in early medieval cemetery in Dolní Věstonice). In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. p. 209-224, 16 pp. ISBN 80-86023-69-9.
 31. 2004

 32. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perepektivy (The Philosophy of History: Problems and Perspecives). první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 pp. ISBN 80-210-3593-5.
 33. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Filozofie dějin: problémy a perspektivy (The Philosophy of History: Problems and Perspecives). první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 295 pp. ISBN 80-210-3593-5.
 34. MÜHLPACHR, Pavel. Integral Andragogy as a Social Necessity. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 639-645, 7 pp. ISBN 978-80-7315-093-8.
 35. LAJKEP, Tomáš. Obraz psychiatrie ve třech literárních dílech dvacátého století (The image of psychiatry in three twetieth century pieces of literature). Praktický lékař, Praha: ČLS JEP, 2004, vol. 84, No 3, p. 160-161. ISSN 0032-6739.
 36. SEKOT, Aleš. Sociologie v kostce (druhé vydání) (Sociology in Cubic (Second Issue)). 2. vyd. Brno: Paido, 2004. 200 pp. ISBN 80-7315-077-8.
 37. 2003

 38. SEKOT, Aleš. Sport a společnost (Sport and Society). Brno: Paido, FSpS MU, 2003. 196 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6.
 39. LAJKEP, Tomáš. Zrcadlení sporu o duši a tělo v psychiatrii (The mirroring of controversy between soul and body in psychiatry). Psychiatrie 2003, Praha: Tigis, 2003, vol. 7, Supp. č.2, p. 58-61. ISSN 1211-7579.
 40. 2001

 41. HROBAŘOVÁ, Hana. Rovnost a spravedlnost ve společnosti (Equality and Justice in a Society). In MendelNet 2001, Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia, 1.díl. 1. vyd. Brno: KONVOJ, s.r.o., MZLU, Provozně ekonomická fakulta, 2001. p. 202-206. ISBN 80-7302-023-8.
 42. 2000

 43. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Dějiny společenských teorií (History of Social Theories). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 106 pp. ISBN 80-210-2357-0.
 44. ĎURIŠ, Jaromír and Pavlína ĎURIŠOVÁ. Hodnoty moderního vojenského profesionála. (Values of the modern professional soldier.). In XVIII.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov (Česká republika): Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2000. p. 57-61. ISBN 80-7231-059-3.
 45. 1999

 46. FIALA, Petr. Die katholische Kirche im postkommunistischen Transformationsprozess der Tschechischen Republik (Catholic Church in the Process of Post-communist Transformation of the Czech Republic). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 1999, vol. 1, No 1, p. 1-10. ISSN 1212-7817.
 47. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Getsemany, Brno: David Petrla - Getsemany, 1999, 4. roč., březen. ISSN 1210-485X.
 48. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. The Czech Catholic Church in a democratic society (1989 - 1999). The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs, 1999, vol. 32, 9-10, p. 366-372. ISSN 0027-0172.
 49. 1998

 50. NĚMEC, Robert. Zpráva z 33. MFF v Karlových Varech (Reportage from International Film Festival Karlovy Vary). Getsemany, Brno: David Petrla - Getsemany, 1998, 3. roč., červenec. ISSN 1210-485X.
 51. 1996

 52. FILIP, Jan. K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda (The question of constitutional protection of the society and the state de lege lata and de lege ferenda). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, p. 631-641. ISSN 1210-9126.
 53. MACEK, Petr and Lubomír KOSTROŇ. Students opinion about society: The case of Czech republic. : Book of Abstract,p. 376, XIVth Biennial ISSBD Meetings, Québec City, 12.-16.8., 1996.
 54. 1993

 55. PODBORSKÝ, Vladimír. Přisvojovací egalitářská společnost raných dějin lidstva (Possesive Egalitarian Societies in the Early History of Humanity). In Pravěké dějiny Moravy. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1993. p. 68-70, 3 pp. Vlastivěda moravská. Země a lid. Sv.3. ISBN 80-85048-45-0.
 56. MEČIAR, Jozef. Socialismus - konec, ale pouze jeho první fáze. Současná krize socialismu a její místo v procesu společenského vývoje. 1. vyd. Brno: Nadace J. Hybeše, 1993. 28 pp.
Display details
Displayed: 17. 6. 2019 01:03