Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. HLADKÁ, Zdeňka. Ke spisovnosti a nespisovnosti v současném úzu. (The standard vs. the substandard in the present-day usage.). Kopřivová, Marie - Waclawičová, Martina (eds.). In Čeština v mluveném korpusu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2008, p. 97-104. ISBN 978-80-7106-982-9.
  2. HLADKÁ, Zdeňka. Píší si lidé v Čechách jinak než na Moravě? (Do people in Bohemia write letters in a different way than people in Moravia?). Dokořán (Bulletin Obce spisovatelů), roč. XII, č. 45. 2008, 5 pp.
  3. ŠŤASTNÝ, Rudolf and Milan KONEČNÝ. Podmínky harmonizace map pro krizový management. Diplomová práce. (Data Harmonization Terms for Emergency Management. Diploma work.). 2008.
  4. ŠTEFANÍK, Matěj and Jiří HŘEBÍČEK. Standardizace informačních služeb a ISO 20000 (Standardization of information services and ISO 20000). In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008, p. 118-124. ISBN 978-80-210-4774-7.

  2007

  1. KLÍMOVÁ, Viktorie. Společenská odpovědnost firem a její uplatnění v praxi (Corporate social responsibility and its utilization in practice). In Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálne podnikanie V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007, p. 97-105. ISBN 978-80-8083-494-4.

  2004

  1. KŘÍSTEK, Michal. Opozice spisovnost x nespisovnost v moderních pracích o české stylistice (Dichotomy standard vs substandard in modern Czech works about stylistics). Minářová, E. a Ondrášková, K. (ed.). In Spisovnost a nespisovnost: zdroje, proměny a perspektiv. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 274-277. ISBN 80-210-3568-4.

  2003

  1. JURAJDOVÁ, Hana. Možnost kontroly standardů nástroji auditu (The possibility of standards control by instruments of auditing). In Standardizace verejných služeb jako predpoklad efektivnosti rozvoje regionu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 71-73. ISBN 80-210-3192-1.

  2002

  1. TESAŘ, Jiří and Dominik PRAŽÁK. The limitations for using the vacuum standards based on piston-cylinder technique. Vacuum. 2002, vol. 67, No 3, p. 311-316. ISSN 0042-207X.

  1997

  1. PITNER, Tomáš. Introduction to Standards for Internet Communication. In Proceedings of the International Workshop on Standardization Research. Hamburg: Universität der Bundeswehr, 1997, p. 275-280.
Display details
Displayed: 14/6/2024 08:20