Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. SCHWEIGL, Johan. Pojednání o teoreticko-etických aspektech zneužití práva s přesahem do práva finančního (A Treatise on Theoretical and Ethical Aspects of Abuse of Law with Special Focus on Financial Law). In Jan Neckář (ed.). Zneužití práva a svévole z pohledu finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 21-30.
 2. 2013

 3. PETRŽELKA, Josef. Platón bez idejí (Plato without Forms). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6260-3.
 4. 2009

 5. MACHÁČEK, Jiří. Disputes over Great Moravia: chiefdom or state? the Morava or the Tisza River? Early Medieval Europe. Wiley-Blackwell, 2009, vol. 17, No 3, p. 248–267. ISSN 0963-9462.
 6. 2008

 7. PASEKA, Jan, Ol'ga NANÁSIOVÁ, Katarína TROKANOVÁ and Ivan ŽEMBERY. A note on convergence of Sn-maps. In UNCERTAINTY 2008. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, Publishing House of STU, 2008. p. 35-39. ISBN 978-80-227-2926-0.
 8. FILIP, Jan. Funkcje, zadania i cele władzy państwowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej (Functions, tasks and aims of state power in a member state of the EU). In Władza w państwie współczesnym.Próba nowego określenia w dobie integracji i globalizacji. 2008.
 9. MACHÁČEK, Jiří. Großmähren, das Ostfränkische Reich und der Beginn des Staatsbildungsprozesses in Ostmitteleuropa - Archäologische Perspektiven (Great Moravia, East Frankish Empire and the Beginning of the origin of the state in the East Central Europe - an archaeological view). In Im Schnittpunkt frühmittelalterlicher Kulturen. Niederösterreich an der Wende vom 9. zum 10. Jahrhundert. St. Pölten: Niederösterreichisches Landesarchiv, 2008. p. 249-282, 35 pp. Mitteilungen aus dem NÖ Landesarchiv 13. ISBN 978-3-901635-15-1.
 10. STEJSKAL, Jan. Proměna současného státu (Transformation of the current state). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2008, vol. 2008, No 1, p. 75-81, 6 pp. ISSN 1210-9126.
 11. FIALA, Petr. Tschechien (Czech Republic). In BUCHSTAB, Günter and Rudolf UERTZ. Was eint Europa? Christentum und kulturelle Identität. Freiburg: Herder, 2008. p. 251-268. Herder-Taschenbücher. ISBN 978-3-451-29737-3.
 12. 2007

 13. SCHELLE, Karel. Finanční správa za první Československé republiky (Financial administration in period of first Czechoslovak Republic). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 67-100, 33 pp. ISBN 978-80-87071-25-0.
 14. FIALA, Petr. Ideály státu a jejich realizace. Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti (Principle of State: structure, values and realization). Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, XVIII, No 10, p. 18-20. ISSN 1214-0899.
 15. BORN, R., W. FISCHER, Dominik HEGER, B. TOKARCZYK and Jakob WIRZ. Photochromism of phenoxynaphthacenequinones: diabatic or adiabatic phenyl group transfer? PHOTOCHEMICAL & PHOTOBIOLOGICAL SCIENCES. 2007, 6/2007, No 5, p. 552-559, 7 pp. ISSN 1474-905X.
 16. SCHELLE, Karel. Věčné dilema české veřejné správy: země nebo kraje? (Objectively dilemma of czech public administration : countries or regions ?). In Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České republiky (Sborník z celostátní odborné konference konané 26. a 27. října 2006 v Brně). 1st ed. Brno: Konvoj, 2007. p. 140-143. ISBN 978-80-7302-125-2.
 17. SCHELLE, Karel and Ladislav VOJÁČEK. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy) (Development of state and law in years 1848 - 1918 (main trends)). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1st ed. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007. p. 5 - 36, 31 pp. ISBN 978-80-969332-9-7.
 18. 2006

 19. HRDLICKOVÁ, Zuzana. Analýza postavení státu v systému zdravotní péce v Ceské republice (Analysis of the situation in the state system of health care in the Czech Republic). In Mekon 2006. Sborník príspevku VIII. roc. Mezinarodni konference. Ostrava: EKF VSB - TU, 2006. 7 pp. ISBN 80-248-1013-1.
 20. HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě (State Property in the Valid Legal Regulation). 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 463 pp. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8.
 21. NOVÁKOVÁ, Petra. Problematika vymezení subjetků finačního práva (Subject in Financial Law). In Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe : IVth international scientific conference = Aktuálne otázky efektívnosti verejných financií, finančného práva a daňového ... Košice: Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006. p. CD, 9 pp. ISBN 80-7097-604-7.
 22. BOČEK, Pavel. Stát a církev Rusku v polovině 16. století (The State and the Church in Russia in the middle of 16. century). In Byzantinoslovaca. Bratislava: Komenského univerzita, 2006. p. 226-236, 10 pp. ISBN 80-89236-07-3.
 23. 2005

 24. MACHÁČEK, Jiří. Raně středověké Pohansko u Břeclavi: munitio, palatium, nebo emporium moravských panovníků? (Early Mediaeval centre in Pohansko near Břeclav/Lundeburg: munitio, emporium or palatium of the rulers of Moravia?). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR v Praze, 2005, LVII, No 1, p. 100-138. ISSN 0323-1267.
 25. WIHODA, Martin. Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. (The State, Statehood and Rites in the Przemyslid Era. Issues, Opinions, Questions.). 2005.
 26. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE and Renata VESELÁ. Vývoj státu a práva v období absolutismu (The Development of the State and Law in the Period of Absolutism). In Stát a právo v období absolutismu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 9-36, 27 pp. ISBN 80-210-3899-3.
 27. 2004

 28. VÁLKA, Miroslav. K současnému stavu hodových slavností na západní Moravě (The Contemporary State of Villige Fair in Western Moravia). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury Strážnice, 2004, vol. 14, No 3, p. 123-139, 6 pp. ISSN 0862-8351.
 29. VAŠEČKA, Michal. Občianska spoločnosť v teoretickej perspektíve (Civil society in theoretical perspective). In In: Bútora, Martin - Majchrák, Jozef - Strečanský, Boris (eds): Keď ľahostajnosť nie je odpoveď. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu. 1. vydání. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2004. p. 37 - 57. Slovensko v pohybe. ISBN 80-88935-73-3.
 30. LUŽNÝ, Dušan. Stát, média a (nová) náboženství (State, Mass Media and (New) Religions). In Zdeněk, R. Nešpor, (ed.): Jaká víra? Současná česká religiozita/spiritualita z pohledu kvalitativní sociologie náboženství. 1st ed. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004. p. 91-105. x1. ISBN 80-7330-061-3.
 31. SVOBODA, František. Úvod do ekonomiky církevních organizací (Introduction to economy of religious organizations). Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004. 16 pp. Projekt ekonomika církví a náboženských společnost. ISBN 80-239-3770-7.
 32. 2003

 33. BOČEK, Pavel. Stát a církev na Stoglavu (The State and the Church on the Stoglav). In Milý Bore... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátelé, kolegové a žáci. 1st ed. Brno: Matice moravská, Historický ústav AV ČR, 2003. p. 173-182. ISBN 80-86488-12-8.
 34. REKTOŘÍK, Jaroslav. Státní, krajské a obecní systémy kontrol (The State, regional and mucipal control.). Doc.Ing. J. Rektořík, Doc. PhDr. J. Šelešovský - vedoucí autoři. In Kontrolní systémy veřejné správy a veřejného sektoru. První. Praha: Ekopress, s.r.o., K Motelu 124, Praha 4, 2003. p. 44-64, 20 pp. Ekonomie. ISBN 80-86119-72-6.
 35. 2002

 36. BERNHARD, C., T. HOLDEN, Josef HUMLÍČEK, Dominik MUNZAR and A. GOLNIK. In-plane polarized collective modes in detwinned YBa2Cu3O6.95 observed by spectral ellipsometry. Solid state communications. Velká Britanie: Pergamon-Elsevier Science, 2002, vol. 121, No 2, p. 93-97. ISSN 0038-1098.
 37. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Odvětví bydlení (Housing). In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 55-63. ISBN 80-210-2775-4.
 38. 2001

 39. KOZÁKOVÁ, Simona and Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu (Interaction between Public and Nonprofit Sector - Synergistic Efficiency in region). In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. p. 114-146. ISBN 80-210-2571-9.
 40. JURNÍKOVÁ, Jana and Stanislav KADEČKA. Ke vztahu státu a samosprávy (On Relation between State and Self-Government). Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2001, Roč. 12, č. 8, p. i-iii, 3 pp. ISSN 0027-8009.
 41. FUJDA, Milan. Návrh zákona o církvích má vady (The bill of religious societies is wrong). Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, vol. 12, No 19, p. 4. ISSN 1210-0021.
 42. HOLZER, Jan. Politický systém Ruska. Hledání státu (Political system of Russia. Searching for a state.). Brno: CDK, 2001. 221 pp. Politologická řada. ISBN 80-85959-97-6.
 43. 2000

 44. DANĚK, Petr. Nerovnoměrný rozvoj světa: kolonialismus, neokolonialismus a diskurz rozvoje (Uneven Development: Colonialism, Neo-colonialism, and Discourse of Development). In Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. p. 28-58. ISBN 80-238-5566-2.
 45. ĎURIŠ, Jaromír and Pavlína ĎURIŠOVÁ. Profesionální voják a občanská společnost. (The professional soldier and the civil society.). In Výchova k občianstvu. Bratislava (Slovensko): Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, FTVŠ UK., 2000. p. 72-74. ISBN 80-968252-2-4.
 46. JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ and Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. (State, space, politics. Selected issues of political geography.). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 pp. ISBN 80-238-5566-2.
 47. 1999

 48. FIALA, Petr. Die Situation der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie in der Tschechischen Republik (Situation of State Philosophy and Social Philosophy in the Czech Republic). KAS/Auslandsinformationen. 1999, vol. 1999, No 07, p. 94-104. ISSN 0177-7521.
 49. HAVLAN, Petr. Jak dál v právní úpravě vlastnictví státu v České republice (What to do with the law of state ownership in the Czech Republic). Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1999, roč. 82, č. 1, p. 40-54. ISSN 0032-6984.
 50. HAVLAN, Petr. Ještě ke státu jako právnické osobě, resp. jako subjektu vlastnického a jiných majetkových práv (Once more to the state as a legal entity (as a subject of the property law)). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 9, p. 478-482. ISSN 1210-6410.
 51. SVATOŇ, Jan. Stát a formy státoprávního uspořádání : výstup pro závěrečnou zprávu (The state and the forms of state law arrangement). Praha: Grantová agentura ČR, 1999. 36 pp.
 52. 1998

 53. LINHART, Karel. Církev a stát. Sborník příspěvků z 3. ročníku konference. (Church and state, 3.). Recenze. Univerzitní noviny, List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana. Brno: Nadace MU, 1998, vol. 5, No 11, p. 39. ISSN 1211-6866.
 54. VEČEŘA, Miloš. Právní stát jako stát bezpečí (Rule of law as the state of safety). In Bezpečnostní politika České republiky : 2. mezinárodní vědecký seminář, sborník. Praha: Policejní akademie České republiky, 1998. p. 7-17. ISBN 80-85981-77-7.
 55. 1997

 56. HUNGR, Pavel. Státní moc a patologické jevy ve společnosti (State power and pathological phenomena in human society). In Sborník příspěvků ze semináře sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 1997. p. 12-15.
 57. SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech (Government body of modern state : its origin, development and character in some european states). 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 pp. ISBN 80-85765-89-6.
 58. 1996

 59. FILIP, Jan. K otázce ústavní ochrany společnosti a státu de lege lata a de lege ferenda (The question of constitutional protection of the society and the state de lege lata and de lege ferenda). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 4, p. 631-641. ISSN 1210-9126.
 60. VEČEŘA, Miloš. Moderní stát jako právní a sociální stát (Modern state as legal and welfare state). Právny obzor : časopis ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1996, roč. 79, č. 5, p. 421-426. ISSN 0032-6984.
 61. FILIP, Jan. Právní věda a vztah státu a církve : Úvodní slovo na konferenci (Legal science and relation between state and church : an introductory conference paper). In Církev a stát : (sborník příspěvků z 2. ročníku konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. p. 10-13. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 186. ISBN 80-210-1352-4.
 62. BLAŽEK, Pavel. Správní trestání v kontextu demokratického státu (Administrative punishments in the context of democratic state). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. 119 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 167. ISBN 80-210-1385-0.
 63. VEČEŘA, Miloš and Martina URBANOVÁ. Stát, občanská společnost a místní správa (State, civil society and local administration.). In Současnost a perspektivy místní správy : (sborník příspěvků z konference). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. p. 119-125. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 170. ISBN 80-210-1386-9.
 64. 1995

 65. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk and E. ZUMPFE. Mittelalterliche Staedte in Suedmaehren und ihre Beziehungenzu mittealterlichen Staedten im niederoesterreichischen Raumnoerdlich der Donau. (Medieval Cities in South Moravia and Their Relation to Medieval Cities in the Lower Austrian Region North of the Danube.). Archaeologica historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1995, XX, No 1, p. 181-185. ISSN 0231-5823.
 66. 1994

 67. SVATOŇ, Jan. K charakteristice hlavy moderního státu (srovnání a popis) (Towards the character of modern state head (comparison and description)). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 3, p. 143-152. ISSN 1210-9126.
 68. SVATOŇ, Jan. K charakteristice vlády moderního státu (srovnání a popis) (Towards the character of modern state government (compararison and description)). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 2, p. 130-139. ISSN 1210-9126.
 69. HAVLAN, Petr. Poznámka k úloze práva v procesu ekonomické transformace (A comment on the role of law in the process of economic transformation). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, p. 106-112. ISSN 1210-9126.
 70. 1993

 71. TELEC, Ivo. Právo státu na přednostní koupi kulturních památek (The rights of the state to the preferential sale of cultural monuments). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 1993, roč. 23, č. 9, p. 14-16. ISSN 1210-6348.
Display details
Displayed: 20/9/2021 07:07