Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. WALTER, Aaron. Coming Of Age In The ‘Lost’ History Of Communism: Teaching The Post-Wall Generations. In ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation). 2013.
 2. SMITH, Jeffrey Alan. Teaching Shakespeare in Secondary Schools. 2013.
 3. 2009

 4. ZOUNEK, Jiří. E-learning - jedna z podob učení v moderní společnosti (E-learning - one of the forms of learning in modern society). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-5123-2.
 5. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání (Elearning in schooling). In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. p. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2.
 6. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008) (Curriculum ­ teaching ­ school climate ­ teacher education: An analysis of the Czech Educational Research (2001­2008)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 pp. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
 7. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität im Fremdsprachenunterricht (Quality in foreign language teaching). In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Brno: Masarykova univerzita, 2009. p. 66-74. ISBN 978-80-210-5075-4.
 8. 2008

 9. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK and Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy (CPV video study of Physical Education: Data Collection and Planned Analyses). Orbis scholae. 2008, vol. 2, No 1, p. 93-114. ISSN 1802-4637.
 10. DVOŘÁK, Ladislav and Petr NOVÁK. DIDACTEX aneb využití textilu ve výuce (DIDACTEX or use of textiles in teaching). In Zborník referátov zo 15. mezinárodnej konferencie DIDFYZ 2008 - Vyučovanie fyziky ve svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovenská republika: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2008. 5 pp. ISBN 978-80-8094-496-4.
 11. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Didaktické zvláštnosti ve vyučování u integrovaných tělesně postižených žáků (Didactic Aspects of Education of Pupils with Physical Disabilities in Mainstream Schools). Komenský. Brno: PdF MU v Brně, 2008, vol. 132, No 3, p. 28-30. ISSN 0323-0449.
 12. PEŠKOVÁ, Karolína. Die visuelle Komponente der Lehrbücher bei der Vermittlung der soziokulturellen Inhalte im Deutschunterricht (Visual component of textbooks presenting sociocultural issues in German language teaching). In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Brno: MU, 2008. p. 52-61. ISBN 978-80-210-4764-8.
 13. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Štěpánka STRNADOVÁ and Andrea WEISOVÁ. Existuje na našich základních školách stále ještě handicap ve výuce genetiky ? (Does a Handicap in Teaching Genetics in Our Elementary Schools Exists ?). In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2008-3. část. Sekce 9: Firma a vzdělanostní kapitál. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o., 2008. p. 443-452, 512 pp. ISBN 978-80-7392-022-7.
 14. DVOŘÁK, Ladislav and Petr NOVÁK. Experimenty s textilem ve výuce fyziky (Experiments with textiles in the teaching of physics). In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. 1st ed. Plzeň: ZČU v Plzni, 2008. p. 106-110. ISBN 978-80-7043-728-5.
 15. COLLINS, Rita Chalmers. Inside and Outside the Box. Oregon, US: Friends Bulletin Corporation, 2008. 2 pp. December 2008.
 16. JANÍK, Tomáš. K problémům stojícím v pozadí tvorby a realizace kurikula základního vzdělávání v České republice (Problems underlying curriculum research and development in the Czech Republic). In NOVOTNÁ, Jitka (ed.). Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: FP TUL, 2008. p. 39-58. ISBN 978-80-7372-414-6.
 17. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In MEKON 2008. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 35-40, 5 pp. ISBN 978-80-248-1704-0.
 18. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming at Secondary School. In Third International Conference on Informatics in Secondary Schools - Evolution and Perspectives, ISSEP 2008, Torun, Poland. 2008.
 19. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). Sovremennyj naučnyj vestnik. Belgorod: Rusnaučkniga, 2008, 29/2008, No 3, p. 30-36. ISSN 1561-6886.
 20. KARBOWSKI, Andrzej, Marisa MICHELINI, Lorenzo SANTI, Wim PEETERS, Josef TRNA, Vegard ENGSTROM and Grzegorz KARWASZ. MOSEM - teaching electromagnetism via minds-on experiment. In GIREP 2008, International conference. Physics Curriculum Design, Development and Validation. 2008. ISBN 978-9963-671-79-3.
 21. DOLÁK, Jan. Muzeologie - její formování a výuka z hlediska zahraničních zkušeností (Museology -- its formation in light of international experience). In Teorie a praxe 2007; Sborník z mezinárodního semináře Setkání vyučujících muzeologie na vysokých školách v České republice a na Slovensku. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně, 2008. p. 17 - 21. ISBN 978-80-86413-51-8.
 22. DOLÁK, Jan. Muzeologie na počátku 3. tisíciletí (Museology at the Beginning of the 3rd Millennium). 2008.
 23. VLČKOVÁ, Kateřina and Marie DOSKOČILOVÁ. Reproduction of Gender Stereotypes in Teaching. In PdF UK Praha and PdF UK Praha. Education, equity, social justice (conferecnce 2008). Vzdělávání, rovnost, sociální spravedlivost. Konference na PdF UK Praha, jaro 2008. 2008.
 24. SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, 2008, vol. 18, 5/6, p. 657-665. ISSN 1560-4624.
 25. NAJVAR, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. 2008.
 26. NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. 2008th ed. 2008.
 27. VACULOVÁ, Ivana, Josef TRNA and Tomáš JANÍK. Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky (Learning tasks in physics instruction in lower secondary school: selected findings of the CPV Video Study). Pedagogická orientace. 2008, vol. 18, No 4, p. 59-79. ISSN 1211-4669.
 28. NAJVAR, Petr and Tomáš JANÍK. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení (Videostudies in the research on teaching and learning). Orbis scholae. 2008, vol. 2, No 1, p. 7-28, 21 pp. ISSN 1802-4637.
 29. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik (Video Study of Teaching Eglish in the Czech Republic). In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1st ed. Wien: LIT Verlag, 2008. p. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 30. SVOBODA, Mojmír and Zdenka STRÁNSKÁ. Výuka magisterské psychologie dnes (včera, zítra) (Teaching of master's degree psychology today (yesterday, tomorrow)). In XXVI. Psychologické dny 2008: Já & my a oni, Olomouc. 2008.
 31. HRBÁČEK, Jiří. ZPŮSOBY TVORBY FLASH ANIMACÍ PRO STUDIJNÍ OPORY (METHODS OF BUILDING FLASH ANIMATIONS FOR STUDY SUPPORTS). In Alternativní metody výuky 2008 sborník příspěvků. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, 2008. p. 212-218, 380 pp. ISBN 978-80-7041-454-5.
 32. HRBÁČEK, Jiří. 2. ročník konference Moderní technologie ve výuce (2nd conference Modern technology in education). 2008.
 33. HRBÁČEK, Jiří. 2. ročník konference Moderní technologie ve výuce (2nd conference Modern technology in education). 2008.
 34. 2007

 35. HANUŠOVÁ, Světlana, Hana ČUJKOVÁ and Jana ZERZOVÁ. Course Design in an ELTE Study Programme. In English Projects in Teaching and Research in Central Europe. 1st ed. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007. p. 107-114. ISBN 978-3-86727-664-1.
 36. PELOUŠKOVÁ, Hana. E-learning jako opora výuky německé syntaxe (E-Learning as a support of the Teaching of German Syntax). In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1st ed. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2007. p. 141-149. Acta philosophicae universitatis Prešoviensis 13. ISBN 978-80-8068-656-7.
 37. ADAM, Martin. Errando discimus... Czech interference in learning English. In New trends in educating future teachers of English III. (Conference Proceedings), edited by Silvie Válková. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 6-13. ISBN 978-80-244-1851-3.
 38. JANÍK, Tomáš and Jan SLAVÍK. Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání (Facts and Phenomena on the Interface of Didactic Theory, Research and Educational Practice). Pedagogika. 2007, vol. 57, No 3, p. 263-274. ISSN 0031-3815.
 39. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí (ICT and power in classroom). In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. p. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
 40. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. ICT očima učitelů (ICT from point of view of teachers). In Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 135-150, 15 pp. ISBN 978-80-210-4359-6.
 41. ZOUNEK, Jiří and Klára ŠEĎOVÁ. ICT v přípravě na výuku (ICT in lesson planning). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. p. 1-7. ISBN 978-80-7040-991-6.
 42. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů) (ICT in Elementary School (from point of view of heads)). Metodické rozhľady. Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, vol. 16, No 2, p. 22-25. ISSN 1335-0404.
 43. ŠEĎOVÁ, Klára and Jiří ZOUNEK. Jak pracují dnešní učitelé s ICT? (How do teachers use ICT today?). Učitelské listy. Praha: Agentura Strom, 2007, vol. 15, No 3, p. 2-4. ISSN 1210-6313.
 44. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ and Petr KNECHT. Kurikulum v proměnách školy (Curriculum in the changing school). 2007.
 45. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). In Tvorba softwaru 2007. 1st ed. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. p. 40-44. ISBN 978-80-248-1427-8.
 46. KAŠPÁREK, Ladislav. Literate Programming na střední škole (Literate Programming at Secondary School). In Poškole 2007. Lázně Sedmihorky: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2007. 5 pp. ISBN 978-80-239-9126-0.
 47. MADECKI, Roman. Metoda jazykové komparace ve výuce polštiny pro Čechy (Method of language comparison at teaching Polish for Czechs). In Dialog kultur IV. 1st ed. Ústí nad Orlicí: Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 133-137. ISBN 978-80-86845-73-9.
 48. SOJKA, Petr and Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. p. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5.
 49. HANUŠOVÁ, Světlana and Petr NAJVAR. The Age Factor and its Role in the Process of Foreign Language Learning and Teaching. In Complexity and Coherence. Approaches to Linguistic Research and Language Teaching. 1st ed. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2007. p. 97-105. ISBN 9783867272155.
 50. KRÁTKÁ, Jana and Patrik VACEK. Učit se učit o audiovizuální kultuře (Learning to Teach about Audio-Visual Culture). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, 2007, VIII, No 49, p. 33-33. ISSN 1213-516X.
 51. 2006

 52. MIKOVÁ, Marcela and Tomáš JANÍK. Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie (Analysis of elements supporting health in physical education: Methodological approach of video study). In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK and Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU, 2006. p. 248-260. ISBN 80-210-4191-9.
 53. JANÍKOVÁ, Věra. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen! Kompetenzen - Standards - Module. (New Challenges to Quality in Teaching and Learning! Competence - Standards - Modules.). 2006.
 54. HORKÁ, Hana. Hodnotíme výchovné kompetence v rámci pedagogických praxí? (Evaluation educational competences in teachers practice?). In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. první. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. p. 74-77. ISBN 80-86633-67-5.
 55. ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol (ICT in Elementary Schools). I. vydání. Praha: Triton, 2006. 160 pp. Pedagogika. ISBN 80-7254-858-1.
 56. JANÍKOVÁ, Věra. Nebojme se projektů ve výuce němčiny (Don´t Afraid of the Projects in the Teaching of German.). 2006.
 57. MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Problémy kurikula české základní školy (Problems of curriculum in the Czech basic school). Brno: MU, 2006. 330 pp. ISBN 80-210-4125-0.
 58. PETRŽELKA, Josef. Sókratova maieutika a jiné strategie (Socrates' Midwifery and Other Strategies). In Minulé a súčasné podoby filozofickej reflexie človeka. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela, 2006. p. 96-102. ISBN 80-8083-272-2.
 59. RADVAN, Michal. Výuka ekonomie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (Economy Courses at the Faculty of Law MU). In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 65-67. ISBN 80-210-4043-2.
 60. POKORNÁ, Andrea. Význam výuky ošetřovatelství v pregraduální přípravě lékařů (Meaning of nursing teaching in pregradual doctors preparation). Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratorných metodík. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2006, XII, 2/2006, p. 83 - 84. ISSN 1335-5090.
 61. JANÍK, Tomáš and Petr NAJVAR. Zkoumání procesů vyučování a učení prostřednictvím videostudie (Videobased research of teaching and learning). In Orbis Scholae. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, 2006. p. 111-126. ISBN 80-7290-278-4.
 62. 2005

 63. ZOUNEK, Jiří and Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. (Teacher Trainees and Innovation in Information and Communication Technologies). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 10, p. 95-108. ISSN 1211-6971.
 64. PETRŽELKA, Josef. Byl Sókratés učitel? Přehled možných odpovědí (Was Socrates the Teacher? Summary of Possible Answers). ProFil. Brno: KF FF MU, 2005, VI, No 1, p. 1-X, X. ISSN 1212-9097.
 65. PETRŽELKA, Josef. Co Sókratés "naučil"? (What did Socrates teach?). In Človek vo svete kultúry, vedy a náboženstva. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005. p. 67-72. ISBN 80-8083-133-5.
 66. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Comenius vs. Cimrman. Brno: PdF MU Department of English, 2005. 1 pp. The Messenger. ISSN 1214-6676.
 67. VOJTKOVÁ, Naděžda. Didaktika 2B (Methodology 2B). moodlinka. KAJ PdF Brno: KAJ PdF Brno, 2005.
 68. ZOUNEK, Jiří. ICT a prostředí podporující učení a vyučování v současné české škole (ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools). In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PF Univerzity Palackého, ČAPV, 2005. p. 362-365. ISBN 80-244-1079-6.
 69. ZOUNEK, Jiří. ICT and learning/teaching-friendly environment in Czech primary schools. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7.
 70. ZOUNEK, Jiří. ICT and the Czech School Culture: on the Preliminary Stage of a Research Project. In Education-line. Velká Británie: Brotherton Library, University of Leeds, 2005. p. 1-7.
 71. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK and Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ (MODELS OF GENOTOXIC SUBSTANCES DETECTION IN STUDENT` STRAINING AT THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY IN BRNO). In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1st ed. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia, 2005. p. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X.
 72. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK and Kateřina LEFNEROVÁ. MODEL PRACTICAL in GENOTOXICITY and MUTAGENICITY TESTING for STUDENTS of the FoE in BRNO. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21. 1st ed. Brno: Nakladatelství PAIDO Brno, 2005. p. 1171-1190. ISBN 978-80-7315-119-5.
 73. KACHLÍK, Petr, Hana DRLÍKOVÁ and Marie HAVELKOVÁ. PROJECT "MYSTERY OF HUMAN BODY". In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 1109-1130. ISBN 978-80-7315-119-5.
 74. HOLČÍK, Jan. Rostoucí nároky na výuku sociálního lékařství a výuku některých navazujících oborů (Increasing demands of the teaching of social medicine and teaching of some related branches). Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, vol. 51, No 3, p. 364-365. ISSN 0042-773X.
 75. HOLČÍK, Jan. Rostoucí nároky na výuku sociálního lékařství a výuku některých navazujících oborů (Increasing demands of the teaching of social medicine and teaching of some related branches). In I. celofakultní konference o studiu na Lékařské fakultě MU Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 24-26. ISBN 80-210-3680-X.
 76. LUBAL, Přemysl and Josef HAVEL. SolEq (SOLUTION EQUILIBRIA) SOFTWAROVÝ BALÍK PRO VÝUKU ZÁKLADŮ CHEMICKÝCH ROVNOVÁH A JEJICH APLIKACÍ (SolEq SOFTWARE PACKAGE FOR TEACHING OF CHEMICAL EQUUILBRIA AND THEIR APPLICATIONS). CHEMICKÉ LISTY. Praha: Česká společnost chemická, 2005, vol. 99, No 1, p. 47-54. ISSN 0009-2770.
 77. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ and Jana KUBÁTOVÁ. Support of First Aid Teaching at the 1st Grade of Basic School. In ŘEHULKA, Evžen. Sborník School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, 2005. p. 1091-1108. ISBN 978-80-7315-119-5.
 78. BLAŽKOVÁ, Růžena. Training Teacher for Teaching Pupils with Learning Disorders. London: neuveden, 2005.
 79. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Tvoření a učení (Creation end Teaching). MU Brno, 2005.
 80. ZOUNEK, Jiří. Vývoj a proměna školy a ICT (School development and transformation and ICT). In Poškole 2005. Sborník národní konference o počítačích ve škole. Monínec u Sedlce - Prčice: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2005. p. 290-299. ISBN 80-239-4633-1.
 81. VANČURA, Jan. Zkušenost s výukou předmětu Psychologie handicapu na Fakultě sociálních studií. (Psychology of Handicap - Teaching Experience on the Faculty of Social Studies). Jiří Mareš, Tomáš Svatoš. In Novinky v pedagogické a školní psychologii 1995-2005. 1st ed. Hradec Králové: ESF, IPPP ČR a AŠP SR a ČR, 2005. p. 37-41. ISBN 80-86856-11-9.
 82. 2004

 83. CÍDLOVÁ, Hana. Alternativní přístup k výuce fyzikální chemie v přípravě učitelů chemie (An Alternate Way of Physical Chemistry Teaching). In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. 5 pp. ISBN 80-7231-116-6.
 84. JANÍK, Tomáš. Die Europäische Dimension in der tschechischen Schule (The European Dimension in the Czech School). In SEEBAUER, Renate. Europäische Dimension neu denken. Wien: Mandelbaum, 2004. p. 151-162. Mandelbaum. ISBN 3-85476-125-2.
 85. ZOUNEK, Jiří. ICT v současné české škole pohledem vybraných médií (ICT in the current Czech school from the point of view of the selected media). In Poškole 2004. 2004th ed. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor Poškole, Jednota školských informatiků, 2004. p. 28-35. ISBN 80-239-2598-9.
 86. JANÍK, Tomáš. Inklusiven Unterricht gestalten (Inclusion and teaching). In SASSE, Andrea, Marie VÍTKOVÁ and Norbert STÖRMER. Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. 2004th ed. Bad Heilbrunn: Klinhardt, 2004. p. 203-208. ISBN 3-7815-1342-4.
 87. VAŇUROVÁ, Milena. K čemu je mi matematika? In Setkání kateder připravujících učitele matematiky České a Slovenské republiky. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2004. p. 93-96. ISBN 80-7044-595-5.
 88. ZOUNEK, Jiří. K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy (On the Problems of the Convergence of Information and Communication Technologies and the School). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, vol. 2004, U 9, p. 111-126, 17 pp. ISSN 1211-6971.
 89. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Oborová didaktika na katedře francouzského jazyka a literatury (Language teaching methodology at the Department of French Language and Literature). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně ( CD-ROM ), 2004. 7 pp. ISBN 80-210-3474-2.
 90. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Prostředí podporující učení a vyučování v dnešní české škole. Příspěvek k poznání kultury klíčového školního procesu. (Stimulating Milieu to Learning and Teaching at Today's Czech Schools. A Contribution to the Recognition of the Culture of an Essential School Process). In Pedagogická konferencia VII. Aktuálne otázky výchovy a vzdelávania v období vstupovania do EÚ. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. p. 89-98. ISBN 80-8050-657-4.
 91. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ and Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů (Common tutorials and seminars Dept. of Special Education and Dept. of Biology, Fac. of Education, Masaryk University in Brno - a opportunity to improve teaching of Genetics and Medical Themes). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis, 2004. p. 182-196. ISBN 80-7329-072-3.
 92. CÍDLOVÁ, Hana and Luděk JANČÁŘ. Využití polarimetru v laboratorním cvičení z analytické chemie (Use of Polarimeter In Analytical Chemistry Laboratory Training). In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. 4 pp. ISBN 80-7231-116-6.
 93. 2003

 94. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Algoritmické postupy a programované učení. Vyškov, 2003. 21 pp. ISBN 80-7231-105-0.
 95. ZOUNEK, Jiří. K roli ICT v klíčových oblastech fungování školy a její kultury (On the role of ICT in the key areas of school operation and its culture). In 11. konference ČAPV: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání: Sborník referátů. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. p. 1-7, 8 pp.
 96. CÍDLOVÁ, Hana and Irena PLUCKOVÁ. Postavení a význam fyzikální chemie v procesu pregraduální přípravy učitelů. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. p. 179-182. ISBN 80-7042-960-7.
 97. NOVOTNÁ, Jiřina. Problémové vyučování. Brno: Alan Rogerson, 2003. 6 pp. Sborník z konf. Matemat. vzdělávání v 21. stol. ISBN 83-919465-1-7.
 98. ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi (The use of the internet in teachers practice). In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. p. 1-26, 28 pp. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2.
 99. 2002

 100. NOVÁK, Michal. Analytická geometrie na pražské univerzitě v letech 1871 - 1903 (Analytic Geometry at Prague University between 1871 and 1903). In XX. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků). II. část. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2002. p. 274-277. ISBN 80-7231-090-9.
 101. STEHLÍK, Petr. La nueva Ortografía (1999) a la luz de la enseńanza del espańol lengua extranjera (The New Orthography (1999) from the Point of View of the Teaching of Spanish as a Foreign Language). Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, L 23, No 1, p. 47-54. ISSN 0231-7532.
 102. BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematická kouzla (Mathematics magic). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2002, vol. 126, 5/6, p. 121-122. ISSN 0323-0449.
 103. MUSILOVÁ, Jana. Maturita z fyziky a přijímací řízení na vysoké školy (Leaving examination of physics and entrance examination for university studies). In Aktuální problémy výuky fyziky na gymnáziu. Hradec Králové: Jednota českých matematiků a fyziků, 2002. p. 72-77. ISBN 80-86148-59-9.
 104. ZOUNEK, Jiří. Počítač, Internet a multimédia v práci učitele (Computer, Internet and Multimedia in teachers work). In POL, Milan and Petr NOVOTNÝ. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. p. 61-73, 12 pp. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. ISBN 80-210-3020-8.
 105. DRÁBEK, Pavel. Studying the Art of Provoking. In SKREBELS, Paul and Sieta VAN DER HOEVEN. For All Time?: Critical Issues in Teaching Shakespeare. Kensington Gardens, South Australia: Wakefield Press, 2002. p. 112-124. For All Time?: Critical Issues in Teaching Shakesp. ISBN 1862545952.
 106. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002. p. 1.
 107. KUKLETA, Miloslav. Teaching behavioural medicine at medical schools- pesonal experience. (Teaching behavioural medicine at medical schools- personal experience.). In Neuropsychophysiology and Behavioural Intervention in Psychosomatics, Stress Disorders and Health Promotion. Milano: Proceedings of the International CIANS Conference 2001, 2002. p. 17-21. ISBN CD-ROM.
 108. BAROKOVÁ, Jana. Tradition des Fachbereichs Kinder- und Jugendliteratur an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität (Tradition of the subject Juvenile literature at the Faculty of Education Masaryk University Brno, Czech Republic). libri liberorum. Vídeň, Rakousko: Öster. Gesellschaft für KJL-Forschung, 2002, vol. 3, No 7, p. 10-13. ISSN 3-7069-0077-7.
 109. ČAPKA, František. Wklad regionalnych dziejów do programów nauczania historii (Contribution regional History to of Teaching History). In Nauczanie blokowe i zintegrowane przemietów humanistycznych w zreformowanej szkole. Zielona Góra: Universytet Zielonogórski, 2002. p. 217-220. ISBN 83-89048-22-1.
 110. BOCHNÍČEK, Zdeněk. Zajímavá učebnice fyziky (Interesting Physics textbook). Vesmír. Praha: Vesmír, 2002, vol. 81, No 6, p. 350. ISSN 0042-4544.
 111. 2001

 112. HAVELKOVÁ, Marie. DROGY - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VÝUKY NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ MU V BRNĚ (TEACHING OF THE DRUG THEME AT THE PEDAGOGICAL FACULTY AT MASARYK UNIVERSITY IN BRNO - THE PRESENT PROBLEMS). In ŠVECOVÁ, Milada, Ilona HORYCHOVÁ and Jan STOKLASA. DIDAKTIKA BIOLOGIE A DIDAKTIKA GEOLOGIE SOUČASTNOST A PERSPEKTIVY. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2001. p. 52-53. ISBN 80-8656-01-1.
 113. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století (To the problem of communication in art-music of 20th century). In Musica viva in schola XVII. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. p. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7.
 114. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická komunikace (Pedagogical communication). In Základy pedagogiky pro doplňkové pedagické studium. 1st ed. Brno: Paido, 2001. p. 77-84. Romulus, svazek 1. ISBN 80-86633-38-1.
 115. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická komunikace - východisko a základ činnosti romského pedagogického asistenta. (Pedagogical communication and gipsys pedagogical assistant.). In Texty pro přípravu romských pedagogických asistentů. 1st ed. Brno: Paido, 2001. p. 9-11. Romulus, svazek 2. ISBN 80-7290-059-5.
 116. BLAŽKOVÁ, Růžena, Květoslava MATOUŠKOVÁ and Milena VAŇUROVÁ. Příprava učitelů k práci se žáky s problémy v matematice (Preparation of teachers for disabilities in learning mathematics). první. Brno: MŠMT, 2001. 84 pp.
 117. NOVÁK, Michal. Učebnice "Základy analytické geometrie" Eduarda Čecha ("Introduction to Analytic Geometry" by Eduard Cech). In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu (sborník příspěvků), díl II. 1st ed. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2001. p. 244-247. ISBN 80-7231-071-2.
 118. 2000

 119. NOVÁK, Michal. K historii výuky analytické geometrie na Univerzitě Karlově v Praze a Vysokém učení technickém v Brně (Contribution to Teaching Analytic Geometry at Charles University in Prague and Technical University in Brno). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. p. 135-137. ISBN 80-7041-723-4.
 120. GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ and Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků (Supporting Active Thinking and Independent Learning of Pupils). Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 pp. Edukace. ISBN 80-85783-28-2.
 121. 1999

 122. NEHYBOVÁ, Marta. Financování formou rizikového kapitálu (Risk capital by financing). In Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti. 1999th ed. Brno: MU ESF, 1999. p. 67-74. Sborník. ISBN 80-210-2199-3.
 123. NOVOTNÝ, Petr. Kritické myšlení proti předsudkům (Critical thinking against prejudices). In Multikulturní výchova v období globalizace. Olomouc: PdF UP v Olomouci, 1999. p. 140-142. ISBN 80-902298-3-3.
 124. HAMPLOVÁ, Eva. Použití veřejně dostupných dat při výuce finanční analýzy (Using public available data by teaching financial analysis). In Finance v pedagogické, vědeckovýzkumné a publikační činnosti. 1999th ed. Brno: MU ESF, 1999. p. 27-35. Sborník. ISBN 80-210-2199-3.
 125. MALÝ, Ivan. Zkušenosti s anketou hodnotící výuku na ESF MU (Experience with the students' evaluation of the education). In Sborník referátů celostátní konference Hodnocení VŠ výuky studenty. 1. ed. Brno: MU Brno, 1999. p. 86-88. ISBN 80-210-2171-3.
 126. 1998

 127. ČAPKA, František. K práci s regionálním materiálem materiálem ve výuce dějepisu (For work with regional material in of Teaching History). In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 150-151, 3 pp. ISBN 80-210-1938-7.
 128. ŠVEC, Vlastimil. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku (The training and teaching process key skills). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 pp. ISBN 80-210-1937-9.
 129. BAUER, Luboš and Miloslav MIKULÍK. K problematice využívání výpočetní techniky ve výuce matematiky na školách nematematického směru (On using computers for teaching mathematics on non-mathematical schools). In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu: sborník příspěvků. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 1998. p. 61-66. sv. I. ISBN 80-7231-025-9.
 130. MEČIAR, Jozef. Specifičnost geografie a interdisciplinarizace vysokoškolské výuky (The Peculiarity of Geography and the Interdisciplinaritation of the University Teaching). Editoři: Šrámek, R., Němec, I. In Cesty k tvořivé škole. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 404-409. ISBN 80-210-1938-7.
 131. POLÁČEK, Jiří. Výuka literatury: realita a sen (Teaching literature: Reality and Dream). In Cesty k tvořivé škole. První. Brno: Masarykova univerzita, 1998. p. 315-317. ISBN 80-210-1938-7.
 132. 1997

 133. JŮVA, Vladimír. Svobodná tvůrčí práce - Freinetova koncepce výuky (Free creative work - concept of teaching of Freinet). In MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1st ed. Brno: MU, 1997. p. s. 68-70, 3 pp. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-1549-7.
 134. MEČIAR, Jozef. Využití teoretických problémů regionální geografie ve vysokoškolské výuce (Making use of theoretical problems of regional georaphy in university teaching). In Geografie VIII. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. p. 54-60. ISBN 80-210-1696-5.
 135. 1996

 136. KLAPALOVÁ, Alena. Případové studie pro předmět Obchodní činnosti (Case Studies for the subject Business Operations). In sborník prací. Brno: ČAVAPS, 1996. 340 pp.
Display details
Displayed: 25/1/2022 10:21