Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. MARRONE, Tancredi Andrew. Synthetic Caves and Energy Attractors. In Deus ex Machina: Deus ex Machina: I. International Online Conference. 2021.
 2. 2009

 3. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 pp. ISBN 978-80-7414-126-3.
 4. HOLMAN, Pavel. Muzea a technické památky (Museums and technical monuments). Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Brně, 2009, 14/2008, No 14, p. 9-10. ISSN 1214-5327.
 5. 2008

 6. ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi (Philosophy - turn-over towards the Earth). Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 440 pp. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3.
 7. NAVRÁTIL, Vladislav. Rozvoj nanotechnologií a lidské zdraví (Development of Nanotechnology and Human Health). In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. p. 157-164. School and health 21. ISBN 978-80-7392-041-8.
 8. ŠAJNEROVÁ, A. and Jiří SVOBODA. Sacrificial stone knives from Abusir. In Prehistoric technology 40 years later: Functional studies and the Russian legacy. Oxford: Archaeopress, Oxford, 2008. p. 327-330. British Archaeological Reports International Serie. ISBN 978 1 4073 0271 3.
 9. VAŠKŮ, Vladimír. Skládanka (The mosaic). Čes.-slov. Dermatologie. Praha: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, vol. 83, No 5, p. 231. ISSN 0009-0514.
 10. BASTL, Martin. Technologie a strategie - Revoluce ve vojenství (Technology and the Strategy - RMA). In Vojenská strategie. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum, 2008. p. 216-230. 1. verze. ISBN 978-80-7278-475-2.
 11. KUŘE, Josef. Technologizovaná medicína a etika. (Technological medicine and ethics.). In Fialová, L., Kouba, P., Špaček, M. (eds.), Medicína v kontextu západního myšlení. Praha: Galén, 2008. 15 pp. 1. ISBN 978-80-246-1532-5.
 12. FRIEDMANN, Zdeněk and Bohumíra LAZAROVÁ. Volba studijního zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: pohledy vedení základních škol (Academic Choice of Pupils with Special Educational Needs. The Views of Basic School Management). Vítková,M., Bartoňová, M. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008. p. 341-350. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
 13. 2007

 14. SEHNÁLEK, David. External Relations of the EC/EU - the Enforcement of their Interests in Cyberspace. In Days of Public Law (CD ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2007. p. 1156-1164, 8 pp. ISBN 978-80-210-4430-2.
 15. ŠMAJS, Josef. Informační technika, práce a podnikání (Information Technology, Labour and Enterprice). In Vývojové tendence podniků III, sv. 2. MU Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 2007. p. 675-688. ISBN 978-80-210-4466-1.
 16. ŠMAJS, Josef. K technologickému a sociálnímu obsahu práce (On the technological and social dimension of labour). In Nezaměstanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 10-21, 161 pp. ISBN 978-80-210-4422-7.
 17. GREGEROVÁ, Miroslava and Martin HLOŽEK. Mikropetrografické rozbory sídlištní keramiky z Kostelce na Hané (Micropetrographic analyses of settlement ceramics from Kostelec na Hané). In Archeologie barbarů 2006, Sborník příspěvků z II. protohistorické konference, Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 3. 2007th ed. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007. p. 441-448. ISBN 978-80-86260-74-7.
 18. KOZEL, Jiří. Možnosti otevřeného technologického řešení kontextové kartografické vizualizace (Possibilities of Open Technological Solution of Contextual Cartographic Visualization). R. Fencík (ed.). In Súčasné trendy v kartografii: Zborník referátov 17. kartografickej konferencie. Bratislava: Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, 2007. p. 126-131. ISBN 978-80-89060-11-5.
 19. FRIEDMANN, Zdeněk and Bohumíra LAZAROVÁ. Možnosti podpory technického zaměření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (The possibilities of support for technical vocational aspiration of pupils with special educational needs.). In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Brno: Paido, 2007. p. 325-337. Edice pedagogické literatury, 273. publikace. ISBN 978-80-7315-163-8.
 20. 2006

 21. KLÍMOVÁ, Viktorie and Vladimír ŽÍTEK. Role podnikatelských inkubátorů při vzniku a rozvoji inovačních firem (The role of business incubators within establishing and development innovative firms). In Podmínky podnikatelské úspěsnosti inovace. Praha: Soukromá vysoká škole ekonomických studií, 2006. p. 45-52, 234 pp. ISBN 978-80-86744-57-5.
 22. ŠMAJS, Josef. Technology. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. p. 2165-2167. ISBN 0-7619-3029-9.
 23. LEICHMANN, Jaromír. The analyses of faince and Egyptian Blue. In Faience inlays from the funerary temple of king Raneferef. 1st ed. Praha: Czech Institute of Egyptology, 2006. p. 53-63, 10 pp. Abusir XIV. ISBN 80-7308-130-X.
 24. SVOBODA, Jiří. The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube. In When Neanderthals and Modern Humans met. Německo: Kerns Verlag, Tübingen, 2006. p. 233-267. ISBN 3-935751-03-6.
 25. 2005

 26. BARTÁKOVÁ, Sonia, Patrik PRACHÁR, Jiří VANĚK and Tomáš SOKOP. Protetická technologie výroby subperiostálního implantátu. (Prosthodontic technology of subperiostal dental implant.). In Mezinárodní pracovní seminář SVC. 2005. ISBN 80-210-3868-3.
 27. 2004

 28. SVOBODA, Jiří. Continuities, discontinuities, and interactions in Early Upper Paleolithic technologies. In The Early Upper Paleolithic beyond Western Europe. USA: University of California Press, 2004. p. 30-49. ISBN 0-520-23851-6.
 29. 2003

 30. LAJKEP, Tomáš. Futurologie medicíny a etika I (Future face of medicine and ethics I). Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, vol. 52, No 16, p. 25. ISSN 0044-1996.
 31. STEHLÍK, Antonín. Logistika jeko podmínka podnikání v globálním prostředí (Logistics like condition of business activities in global environment). In Ekonomika a management 2003 bez hranic. 1st ed. Praha: M Partner, s.r.o., 2003. p. 37-40. ISBN 80-239-1538-X.
 32. SVOBODA, Jiří and O. BAR-YOSEF. Stránská skála. Origins of the Upper Paleolithic in the Brno Basin, Moravia, Czech Republic. USA: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts., 2003. Dolnověstonické studie 10. ISBN 0-87365-551-6.
 33. 2002

 34. NAVRÁTILOVÁ, Jolana. Donna Haraway a útok na jednotu bez různosti (Donna Haraway and the Attack on Unity without Differences). (Barša, Pavel, ed.). In Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Politika rodu a sexuální identity. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. p. 59-66. ISBN 80-210-2834-3.
 35. KOSTRHUN, Petr and Petr NERUDA. Hranice - Velká Kobylanka, Mladopaleolitická stanice v Moravské bráně (Hranice - Velká Kobylanak, Magdalenian sites in Moravian Gate). Acta musei Moraviae : scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2002, vol. 87, 1-2, p. 105-155. ISSN 0521-2359.
 36. 2001

 37. PARDYOVÁ, Marie. Les sarcophages de l'Anastasis et de 'deux frères' du Vatican sont-ils oeuvres de deux sculpteurs? Remarques a propos des autres sarcophages du 'groupe du sarcophage de deux frères' (Are the sarcophagoes of Anastasis and of 'two brothers' in Vatican made by two diffrent sculptors?). Nitra: Archeologický ústav SAV, 2001. 22 pp. Slovenská archeológia XLIX, 1-2. ISSN 1335-0102.
 38. 2000

 39. ŠMAJS, Josef. Biofilní perspektiva kultury (Biophilous Perspektiv of Culture). In Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Brno: S. Kučerová a kol., 2000. p. 327-333. Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. stol. ISBN 80-7302-000-9.
 40. ŠMAJS, Josef. Člověk a technika (Man and Technology). Praha: RX, 2000. Reflex.
 41. KAZDOVÁ, Eliška, Inna MATEICIUCOVÁ and Jaroslav PEŠKA. Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou (Olomouc-Slavonín (I) Settlement with Stroked pottery culture). 1st ed. Olomouc: ARF 2, 2000. 209 pp. ISBN 80-85037-21-1.
 42. ŠMAJS, Josef. Technika - ekologický fenomén kultury (Technology - Ecological Phenomenon of Culture). Teorie vědy : věda, technika, společnost. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR, 2000, vol. 2000, No 2, p. 51-96. ISSN 1210-0250.
 43. 1999

 44. STEHLÍK, Antonín. Logistický multisystém (Logistics Multisystem). In Druhá vědecká konference, Efektivní doprava, cesta do Evropské unie. 1st ed. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 1999. p. 567-571. ISBN 80-7194-206-5.
 45. 1993

 46. STOJAN, Mojmír, Miroslav ČADÍLEK, Pavel KONUPČÍK, Antonín STRUŽKA and Pavel PASEKA. Informační technologie. 1. díl. In Studijní text. 1993rd ed. Brno: Masarykova univerzita, 1993. p. 1-98.
 47. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika vrhu koulí (Technology and methodolohy putting the shot). Brno: Župa Jana Machala, 1993. 5 pp. Metodický dopis.
 48. 1992

 49. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika běhů (Technology and methodology the runnings). Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 8 pp. Metodický dopis.
 50. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika hodu kriketovým míčkem (Technology and methodology throwing the cricket small ball). Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 6 pp. Metodický dopis.
 51. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do dálky (Technology and methodology the long jump). Brno: Župa Jindry Vaníčka, 1992. 7 pp. Metodický dopis.
 52. VILÍMOVÁ, Vlasta. Technika a metodika skoku do výšky (Technology and methodolohy the high jump). Brno: Župa Jana Machala, 1992. 5 pp. Metodický dopis.
 53. 1988

 54. PTÁČEK, Vladimír, Hana HÁSLBACHOVÁ, František KAMLER and R. MAREK. Kočujeme se včelstvy (Migratory beekeeping.). 1st ed. České Budějovice: Výstavnictví zemědělství a výživy České Budějovice pro MZVž ČSR, 1988. 119 pp. č. 45 057,.
Display details
Displayed: 30/5/2023 20:20