Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. KREJČOVÁ, Elena. Překladatel ve službě společnosti (strasti a slasti profese soudního tlumočníka) (Translator in the service of society (the sorrows and pleasures of the profession of court interpreter)). 2021.
 2. KREJČOVÁ, Elena. Za obučenieto na studenti slavisti v oblastta na specifikite na leksikografskata rabota (About teaching students of Slavonic studies in the field of specifics of lexicographic work). Bălgarska reč. Spisanie za ezikoznanie i ezikova kultura. Sofija: Universitetsko izdatelstvo Sv. Kliment Ohridski, 2021, vol. 28, No 1, p. 120-123. ISSN 1310-733X.
 3. 2009

 4. MYRONOVA, Halyna and Oxana GAZDOŠOVÁ. Česko-ukrajinský právnický slovník (Czech-Ukrainian Law Dictionary). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 374 pp. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č.378. ISBN 978-80-210-4816-4.
 5. 2008

 6. ŠTĚPÁN, Jiří. Biologické účinky ionizujícího záření - základní pojmy a veličiny (1) (Biological Effects of Ionizing Radiation - Basic Terminology and Quantities (1)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2008, vol. 17, No 4, p. 175-178. ISSN 1210-3349.
 7. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnologie - současnost a terminologické otazníky (Ethnology - the present time and terminology question-marks). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, p. 246-247. ISSN 0862-8351.
 8. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti (Current attitudes to education of children with emotional and behaviuoral disorders). 2. rozšířené vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 136 pp. učebnice. ISBN 978-80-210-4573-6.
 9. OPLATEK, Stanislav. Neskoľko slov o termine (Several additional comments regarding the concept of term). In Slavica iuvenum IX. první. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. p. 233 - 240, 351 pp. ISBN 978-80-7368-598-0.
 10. JANKO, Tomáš. Učebnice jako kurikulární projekt: vizuální prvky v učebnicích zeměpisu - disertační projekt (Textbooks as curriculum project: visual elements in geography textbooks - thesis). In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. 2008.
 11. KRIEGELOVÁ, Marie. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci (Deliberate Self-Harm in Children and Adolescents). Praha: Grada Publishing, 2008. 176 pp. Psyché. ISBN 978-80-247-2333-4.
 12. 2007

 13. GAZDOŠOVÁ, Oxana. K problematice sestavovaní Česko-ukrajinského právnického slovníku (On the issue of creating the Czech-Ukrainian Law Dictionary). In SLAVICA IUVENUM. VIII. mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2007. p. 65-70. ISBN 978-80-7368-407-5.
 14. KRIEGELOVÁ, Marie. Sebepoškozující chování: koncepční a terminologická nejednotnost (Self-destructive behavior: deciding on terminology). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. Vyd. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 113-121. ISBN 978-80-210-4383-1.
 15. 2006

 16. VOGEL, Radek. Expression of hierarchy in the terminology of finance and accounting. In Silesian Studies in English 2006 (Proceedings of the International Conference of English and American Studies). 1. vydání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2006, 2006. 12 pp. ISBN 80-7248-400-1.
 17. ZÍTKOVÁ, Jitka. Literární výchova na základní škole v kontextu kurikulární reformy českého školství (Literary education at basic school in the context of new curriculum). In Oborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. 1st ed. Ružomberok: FF KU v Ružomberoku, 2006. 12 pp. ISBN 80-8084-082-2.
 18. VOGEL, Radek. Terminological vagueness and achieving referential accuracy. In Discourse and Interaction 2. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. (Edit. R. Povolná a O. Dontcheva-Navrátilová). 1. vydání. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2006, 2006. p. 181-192. ISBN 80-210-4203-6.
 19. 2005

 20. BLAŽEK, Václav. Astronomická terminologie v indoevropských jazycích. (Astronomical terminology in the Indo-European languages). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 53. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 31-49. ISBN 80-210-3705-9.
 21. VIESTOVÁ, Kristína, Jana ŠTOFILOVÁ, Milan ORESKÝ and Radoslav ŠKAPA. Lexikón logistiky (Lexicon of logistics). 1,. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2005. 266 pp. 1. ISBN 80-225-2007-1.
 22. VOTAVA, Miroslav. Názvosloví mikroorganismů. (The terminology of microorganisms.). Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2005, vol. 85, No 5, p. 268-272. ISSN 0032-6739.
 23. 2004

 24. ŠTĚDROŇ, Miloš and Dušan ŠLOSAR. Dějiny české hudební terminologie (History of Czech Musical Terminology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 124 pp. Spisy MU, Filozofická fakulta, č. 356. ISBN 80-210-3553-6.
 25. VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. (Education of children with behavioral disorders - I. chapter; Approaches in Education). 1.vyd. Brno: MU v Brně, 2004. 94 pp. Učebnice. ISBN 80-210-3532-3.
 26. HÁJEK, Michal and Kamil RYBNÍČEK. Malý výkladový slovník rašelinářský (Small explanatory peatland dictionary). Trifid. Praha: Darwiniana, 2004, vol. 9, No 1, p. 28-31. ISSN 1214-4134.
 27. ZÍTKOVÁ, Jitka. Několik poznámek k literární komunikaci v primární škole. (Some notes to the literary communication at primary school). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. /CD-ROM/. Brno: MU, 2004. 6 pp. ISBN 80-210-3474-2.
 28. BLAŽEK, Václav. Toward the Berber kinship terminology in the Afroasiatic context. In Articles de linguistique berbere: Mémorial Werner Vycichl. Paris - Budapest - Torino: L'Harmattan, 2004. p. 103-135. ISBN 2-7475-2706-9.
 29. 2001

 30. BLAŽEK, Václav. Old Prussian arboreal terminology. Linguistica Baltica. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, vol. 9, No 1, p. 7-39. ISSN 1230-3984.
 31. HLADILOVÁ, Šárka. Současné problémy paleoekologického výzkumu (The current problems of paleoecological research). Mineralia Slovaca. Košice: SGS, 2001, vol. 33, No 3, p. 13. ISSN 0369-2086.
 32. ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA and Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty (Terminology of molecular biology). První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 pp. ISBN 80-902562-3-6.
 33. 2000

 34. REGULI, Zdenko. Aikidó: Terminologický slovník (Aikido dictionary). Bratislava: Univerzita Komenského, 2000. 97 pp. ISBN 80-223-1500-1.
 35. PÁČ, Libor. Anatomická eponyma (Anatomic eponyms). 1. vyd. Praha: Galen, 2000. 103 pp. ISBN 80-7262-035-5.
 36. HÁJEK, Michal and Kamil RYBNÍČEK. Malý výkladový slovník rašelinářský (Small explanatory peatland dictionary). In Rašeliniská Slovenska. 1st ed. Bratislava: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2000. p. 165-172. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3.
 37. 1999

 38. MYRONOVA, Halyna. Tendecii nominacii i semantičeskoj motivacii terminologii vostočnoslavjanskoj narodnoj kuĺtury (The Tendencies of the Nomination and the Semantic Motivation of the Terminology of East Slavonic Culture). In Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky. Brno: Vydavatelství MU, 1999. p. 55-66. ISBN 80-210-2225-6.
 39. 1998

 40. OPEKAR, Aleš. Terminologie ve výzkumu populární hudby. Miloš Schnierer. In Soudobá problematika nonartificiální hudby a hudební výchova. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998. p. 17-21.
 41. 1991

 42. FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace [The conceptual system of musical communication]. 3. (v České republice 1.). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1991. 114 pp. ISBN 80-210-0245.
Display details
Displayed: 21/1/2022 15:04