Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. KROB, Josef. Čas živých a neživých (Time of the living and the inanimate). 2014.

  2008

  1. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita (On what backward causation explains). Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, vol. 15, No 3, p. 345 - 357. ISSN 1335-0668. 2008.
  2. OBROVSKÁ, Lucie and Pavel SALÁK. Zajatec a čas (The Captive and the Time). Vilém Knoll, ed. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A.Čeněk. p. 109-117, 8 pp. ISBN 978-80-7380-107-6. 2008.

  2007

  1. NOVOTNÝ, Jan and Pavel MACKŮ. ˇAntika a středověk o čase (Ancient and middle age thinkers on the time). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 57/2007, No 2, p. 91-98. ISSN 0009-0700. 2007.
  2. BOROVSKÝ, Tomáš. Čas, minulost, memoria středověkého Brna (Time, Past, Memoria of medieval Brno). In Brno v minulosti a dnes 20. Brno: Archiv města Brna. p. 13-38. ISBN 978-80-86736-05-1. 2007.
  3. POSPÍŠIL, Zdeněk. Dynamické systémy a systémová dynamika (Dynamical Systems and System Dynamics). In Dynamika systémů a udržitelnost. 1st ed. Brno: Nadace Partnerství. p. 25-68. Soubor učebních textů. 2007.
  4. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy (MiFID Directive and its Impact on Capital Markets). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 1-8. ISBN 978-80-210-4287-2. 2007.
  5. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy (MiFID Directive and its Impact on Capital Markets). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 30. ISBN 978-80-210-4286-5. 2007.
  6. KLAPETEK, Martin. Stejné nebo odlišné pojetí času?: k problematice integrace tureckých muslimů do německé společnosti (The Same or Divergent Concept of Time? To the Problems of Integrace Turks Muslims to the German Society). In M. Eliade : 100 rokov od narodenia : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie : Košice 26.4.2007. První. Trebišov: Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice. p. 131-136. ISBN 978-80-8084-220-8. 2007.

  2005

  1. TLUSTÝ, Jan. Čas a fenomenologie (Time and phenomenology). In Čas v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. p. 272-275. ISBN 80-7044-716-8. 2005.

  2003

  1. ŠMAJS, Josef and Josef KROB. Evoluční ontologie (Evolutionary ontology). Brno: Masarykova univerzita. 400 pp. ISBN 80-210-3038-0. 2003.

  2002

  1. HROCH, Jaroslav. From Philosophical Hermeneutics to Depth Hermeneutics: Martin Heidegger,. Hans-Georg Gadamer and Carl Gustav Jung (From Philosophical hermeneutics to Depth Hermeneutics: Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer and Carl Gustav Jung). In Between the Human and the Divine. Philosophical and Theological Hermeneutics. Ed. Andrzej Wiercinski. 1st ed. Toronto: Hermeneutic Press. p. 492-501. ISBN 0 9525333 2 4. 2002.
  2. KROB, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času (Shutting The Stable Door When The Horse Is Bolted And Other Properttes Of Time). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, vol. 2002, B49, p. 101-105. ISSN 0231-7664. 2002.
  3. KOSTROŇ, Lubomír. Město a srdce a sen a čas (The city and hearth and dream and time). In Regulační plán, odkaz a budoucnost - Městská památková rezervace Brno. 1st ed. Brno: Magistrát města Brna, Útvar hlavního architekta. p. 77. 2002.
  4. KROB, Josef. Otázka ontologie (The Question of Ontology). In Bratislavské přednášky Katedry filosofie FF MU. Brno: Masarykova univerzita. p. 193-201. ISBN 80-210-2963-3. 2002.

  2001

  1. NIEDERLE, Rostislav. Existuje Josef K.? (Does Josef K. Exist?). Pro-Fil. Brno: Katedra filozofie, 1/2001, No 1, p. 1-10. ISSN 1212-9097. 2001.
  2. KROB, Josef. Odpovídám, tedy existuji (I answer, then I exists). Pro-Fil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, vol. 2, No 1, p. 1-5. ISSN 1212-9007. 2001.
  3. KROB, Josef. Proměny ontologie (Metamorphoses of ontology). In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita. p. 23-34. ISBN 80-210-2724-X. 2001.
  4. FILIPOVÁ, Helena. Romantik sovětského dne. Gennadij Špalikov. (A romaniticist of the soviet day. Gennadij Špalikov.). SPFFMU, Slavica Litteraria X. Brno: MU Brno, vol. 4, No 4, p. 23-34. ISSN 1212-1509. 2001.
  5. KROB, Josef. Z dějin ontologie (From History of Ontology). Brno: Masarykova univerzita. 56 pp. Torzo. ISBN 80-210-2603-0. 2001.

  2000

  1. KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu (Another End, now End of Existentialism). Profil. Brno: KF FF MU, vol. 1, No 3, p. 3-4. ISSN 1212-9097. 2000.
  2. KROB, Josef. Jacques Merleau-Ponty - Josef Krob. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, vol. 48, No 6, p. 1027-1032. ISSN 00015-1831. 2000.
  3. KROB, Josef. Možné světy a (paralelní fyzikální) vesmíry - několik nesmělých námitek (Possible Worlds and (Parallel Physical) Universes - Some Diffident Objections). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, vol. 48, No 3, p. 512. ISSN 0015-1831. 2000.
  4. KROB, Josef. Změní nové kosmologie naše představy o čase a prostoru? (Change New Cosmology Our Image of Time and Space?). Profil. Brno: KF FF MU, vol. 1, No 1, p. 1-3. ISSN 1212-9097. 2000.

  1999

  1. KROB, Josef. Hledání času, místa, smyslu (Seeking of time, space, sense). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 198 pp. Spisy MU FF č. 323. ISBN 80-210-2049-0. 1999.
  2. KROB, Josef. Souvislosti evoluční ontologie (Context of evolutionary ontology). In Slovenská a česká filozofia na prelome tisíciročia. 1st ed. Prešov: FF PU. p. 266-275. 1. ISBN 80-88885-66-3. 1999.

  1998

  1. BURIANOVÁ, Zuzana. A dramatizaçăo da experiencia vivida na poesia de Mário de Andrade (Dramatization of personal experience in Mário de Andrade's poetry). Acta Universitas Palackianae Olomucensis, Romanica. Olomouc: Vydavatelství UP, VII, p. 31-45, 1998.

  1995

  1. BLÁHA, Ondřej. Je laparoskopická hysterectomie plýtvání časem? (Is laparoscopic hysterectomy waste of time?). Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, vol. 1995, No 4, p. 160. ISSN 1210-7832. 1995.
Display details
Displayed: 14/4/2024 22:11