Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. NAJVAROVÁ, Veronika, Petr NAJVAR and Milena SVOBODOVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií v reálné výuce na ZŠ v ČR (Use of didactic tools and media in realized curriculum on the lower-secondary school in the Czech Republic). In Škola v proměnách. 2009.
 2. 2008

 3. NAJVAR, Petr. CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In SCHMIED, Josef and Christoph HAASE. English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2008. p. 25-31, 7 pp. ISBN 978-3-86727-664-1.
 4. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ and Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy (CPV Videostudy of English: Data Collection and Planned Analyses). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 73-91. ISSN 1802-4637.
 5. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK and Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy (CPV video study of Physical Education: Data Collection and Planned Analyses). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 93-114. ISSN 1802-4637.
 6. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ and Petr KNECHT. CPV Videoweb - wie eine videobasierte Lernumgebung für LehrerInnen entwickelt wird (CPV Videoweb - the development video based learning environment for teachers). In Lehrerinnen und Lehrer lernen. 1. vyd. Klagenfurt: Alpen-Adria-Universität, 2008. p. 81-81, 130 pp.
 7. BRÜCKMANN, Maja and Tomáš JANÍK. Diagram obsahové struktury vyučovací hodiny: ukázka z výuky fyziky (Diagram of content structure of a lesson: example from physics instruction). In JANÍK, Tomáš a kol. Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. Brno: Paido, 2008. p. 89-101, 13 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 10. ISBN 978-80-7315-165-2.
 8. JANÍKOVÁ, Marcela. Interaktionsmuster im (Sport)unterricht: Präsentation eines Forschungsprojekts. (Patterns of Interaction in the Physical Education: Presentation of Research Project). In SEEBAUER, Renate. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. p. 78-83, 6 pp. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 9. ZERZOVÁ, Jana. Kategoriální systém pro pozorování výuky reálií a interkulturní komunikativní kompetence v hodinách anglického jazyka: CPV videostudie. (System of Categories for Observing Teaching Intercultural Communicative Competence in English Classes: CPV Video Study of English.). In PdF Univerzity Palackého Olomouc. 6. ročník studentské vědecké konference. 2008.
 10. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Pohledy na výuku fyziky na 2. supni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie fyziky (Look on physics instruction in lower secondary school: main findings of the CPV video study of Physics). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 29-52. ISSN 1802-4637.
 11. HÜBELOVÁ, Dana, Tomáš JANÍK and Petr NAJVAR. Pohledy na výuku zeměpisu na 2. stupni základní školy: souhrnné výsledky CPV videostudie zeměpisu (Look on geography instruction in lower secondary school: main findings of the CPV video study of Geography). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 53-72. ISSN 1802-4637.
 12. NAJVAR, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. The CPV Video Study: analysing teaching and learning in Czech lower-secondary classes. 2008.
 13. NAJVAROVÁ, Veronika and Petr NAJVAR. The CPV Video Study of English: analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. 2008. vyd. 2008.
 14. VACULOVÁ, Ivana, Josef TRNA and Tomáš JANÍK. Učební úlohy ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy: vybrané výsledky CPV videostudie fyziky (Learning tasks in physics instruction in lower secondary school: selected findings of the CPV Video Study). Pedagogická orientace, 2008, vol. 18, No 4, p. 59-79. ISSN 1211-4669.
 15. HÜBELOVÁ, Dana. Video study of geography: views on education geography. In Sovremennyj naučnyj věstnik no. 26. Seria: pedagogika, filologia. Belgorod: Dněpropetrovská státní univerzita, Ukrajina, 2008. p. 37-44, 93 pp. ISSN 1561-6886.
 16. NAJVAR, Petr and Tomáš JANÍK. Videostudie ve výzkumu vyučování a učení (Videostudies in the research on teaching and learning). Orbis scholae, 2008, vol. 2, No 1, p. 7-28. ISSN 1802-4637.
 17. HÜBELOVÁ, Dana. Videostudie zeměpisu: fáze a formy ve výuce zeměpisu a jejich vztahová analýza (Video study of Geography: what is the relation between phases and organisational forms in teaching geography?). In Mladí vedci 2008. Sborník z konference Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: UKF FPV, 2008. p. 400-444, 826 pp. ISBN 978-80-8094-285-4.
 18. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik (Video Study of Teaching Eglish in the Czech Republic). In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. p. 126-129, 4 pp. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 19. 2007

 20. JANÍK, Tomáš and Marcela JANÍKOVÁ. Blicke auf Physikunterricht in der Tschechischen Republik: Ausgewählte Ergebnisse der CPV Videostudie Physik (Look into physics teaching in the Czech Republic: selected results of CPV Video Study of Physics). In NORDMEIER, V., A. OBERLÄNDER and H. (Hrsg.) GRÖTZEBAUCH. Didaktik der Physik - Regensburg 2007. Beiträge zur Frühjahrstagung der DPG. Berlin: Lehmanns Media, 2007. p. 1-12, 12 pp. ISBN 3-86541-255-6.
 21. HÜBELOVÁ, Dana, Tomáš JANÍK and Petr NAJVAR. Formy a fáze ve výuce zeměpisu: metodologický postup a vybrané výsledky CPV videostudie zeměpisu (Forms and Phases in Geography Instruciton in the Czech Republic: design and selected results of CPV Videostudy of Geography). In JANÍK, Tomáš, Petr KNECHT and Veronika NAJVAROVÁ. Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno: Paido, 2007. p. 141-155, 15 pp. ISBN 978-80-7315-153-9.
 22. MIKOVÁ, Marcela and Tomáš JANÍK. Metodologický postup CPV videostudie tělesné výchovy: Analýza výuky tělesné výchovy na 2. stupni základní školy (Research design of CPV Video Study of Physical Education: Analysing physical education teaching at lower secondary level). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference České asociace pedagogického výzkumu [CD-ROM]. České Budějovice: KPP PdF JČU, 2007. p. 1-10, 10 pp. ISBN 978-80-7040-991-6.
 23. MIKOVÁ, Marcela and Tomáš JANÍK. Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy (Proposal of design for video study of physical education). In MUŽÍK, Vladislav and Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů. Brno: MU, 2007. p. 70-74, 5 pp. ISBN 978-80-210-4258-2.
 24. MIKOVÁ, Marcela and Tomáš JANÍK. Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat (Video recording as method of data collecting). In ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára a kol. ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách : pravidla hry. Praha: Portál, 2007. p. 192-201, 10 pp. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-313-0.
 25. NAJVAR, Petr. The CPV Video Study of Foreign Languages: What do we know about foreign-language teaching in Czech schools? Messenger, News and Views in English from the Faculty of Education MU, Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2007, vol. 7, No 1, p. 16-17. ISSN 1214-6676.
 26. 2006

 27. MIKOVÁ, Marcela and Tomáš JANÍK. Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie (Analysis of elements supporting health in physical education: Methodological approach of video study). In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK and Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU, 2006. p. 248-260, 13 pp. ISBN 80-210-4191-9.
 28. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Co ukázala CPV videostudie fyziky na 2. stupni základních škol? (Results from CPV videostudy of physics teaching.). In Sborník ze 14. konference České asociace pedagogického výzkumu (CD-ROM). Plzeň: ZČU, 2006. p. 1-22, 22 pp. ISBN 80-7043-483-X.
 29. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy aneb co ukázala CPV videostudie fyziky? (Opportunities to learn in lower secondary physics instruction; the outcomes of CPV Video study of physics). Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2006, vol. 131, No 2, p. 9-16. ISSN 0323-0449.
 30. JANÍK, Tomáš and Marcela MIKOVÁ. The Dynamic Nature of Pedagogical Content Knowledge: Video Case Study from Physics Instruction at the Czech Lower Secondary School. Geneva: University of Geneva, 2006. European conference on educational research.
 31. JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR and Veronika NAJVAROVÁ. Unterrichtsformen und -phasen im tschechischen Physikunterricht: Design und Ergebnisse der CPV Videostudie Physik (Forms and Phases in Physic Instruciton in the Czech Republic: design and results of CPV Videostudy of Physics). Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, Kiel: IPN an der Universität Kiel, 2006, vol. 12, No 1, p. 219-238. ISSN 0949-1147.
 32. JANÍK, Tomáš and Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů (Video study: research based on an analysis of a lesson video recording). Brno: Paido, 2006. 154 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8.
 33. JANÍK, Tomáš and Petr NAJVAR. Zkoumání procesů vyučování a učení prostřednictvím videostudie (Videobased research of teaching and learning). In Orbis Scholae. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006. p. 111-126, 16 pp. ISBN 80-7290-278-4.
 34. 2005

 35. JANÍK, Tomáš and Jiří NĚMEC. Die Rolle der Forschung an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität in Brno (Educational Research on the Faculty of Education Masaryk University in Brno). In Lehre durch Forschung. Krems: Pädagogische Akademie der Diözese St. Pölten in Krems, 2005. p. 319-328, 10 pp. ISBN 3-9502027-1-4.
Display details
Displayed: 25. 2. 2020 11:32