Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. VEČERKOVÁ, Eva. Česká právní úprava nekalé soutěže v evropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2008, IV, s. 324-332. ISSN 1210-9126.
 2. MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 1.dotisk 4.aktualiz.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 346. ISBN 978-80-210-4619-1.
 3. 2008

 4. MAREK, Karel. Business law and Czech Commercial Code. 2008.
 5. MAREK, Karel a Edita HAINIS. Current legal regulation and perspectives of conclusion of business contracts in Czech Republic and Slovak Republic. Naukovyj visnyk Užgorodskogo nacional'nogo universytetu. Serija Pravo, Užgorod: Poligrafcentr "Lira", 2008, roč. 2008, Vyp. 9, s. 378-383.
 6. MAREK, Karel. Current legal regulation and perspectives of conclusion of business contracts in the Czech Republic. Legal studies and practice journal : research revue, Brno: Masaryk University, 2008, Vol. 16, Nr. 3, s. 257-261. ISSN 1210-9126.
 7. GLOGAROVÁ, Jana. K některých aspektům pojmu kontroly podle zákona o ochraně hospodářké soutěže a pojmu ovládání podle obchodního zákoníku. Právní rozhledy, Praha: C. H. Beck, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 177 - 182. ISSN 1210-6410.
 8. MAREK, Karel. Ke kontraktu obchodněprávní smlouvy o dílo. Informačný spravodajca Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Bratislava: generálna prokuratúra, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 58-100.
 9. MAREK, Karel. Koupě najaté věci. Justičná revue, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2008, roč. 60, č. 10, s. 1445-1460. ISSN 1335-6461.
 10. MAREK, Karel. Kupní smlouva podle obchodního zákoníku. Právní rádce, Praha: Economia, 2008, roč. 16, č. 8, s. I-XV. ISSN 1210-4817.
 11. SABOLOVIČ, Mojmír. LAW ON COOPERATIVES IN THE POST-TRANSITION PERIOD IN THE CZECH REPUBLIC. In A Brief Introduction to Czech Law. USA: AICELS, 2008. 13 s. 1st version. ISBN 978-0-692-00045-8.
 12. MAREK, Karel. Licenční smlouva (k předmětům průmyslového vlastnictví). Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2008, roč. 2008, č. 7-8, s. 26-28. ISSN 1210-6348.
 13. MAREK, Karel. Nad kontrakty. In Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám : aktuální otázky soukromého práva na počátku nového tisíciletí. Vyd. 1. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. s. 206-219, 14 s. ISBN 9788073573706.
 14. MAREK, Karel. Obchodněprávní licenční smlouva. Duševné vlastníctvo, Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2008, Roč. 12, č. 2, s. 23-25. ISSN 1335-2881.
 15. MAREK, Karel a Lenka ŽVÁČKOVÁ. Obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla. Recenzoval: Petr Průcha. Vyd. 1. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008. 282 s. 2008. ISBN 9788073573331.
 16. MAREK, Karel. Pojmový aparát u obchodně právní smlouvy o dílo. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis, 2008, Roč. 6, č. 10, s. 37-43. ISSN 1214-3758.
 17. MAREK, Karel. Práva a povinnosti kupujícího u obchodněprávní kupní smlouvy. Státní zastupitelství, Praha: LexisNexis, 2008, Roč. 6, č. 9, s. 29-33. ISSN 1214-3758.
 18. MAREK, Karel. Smlouva k výkonu práv podle obchodního zákoníku. In Conference proceedings Information systems in agriculture and forestry 2008 : XIV. European conference. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2008. s. 1-6, 6 s. ISBN 9788021317857.
 19. MAREK, Karel. Smlouva o dílo dle obchodního zákoníku. (I. část). Právní rádce, Praha: Economia, 2008, roč. 16, č. 9, s. I-XVII. ISSN 1210-4817.
 20. MAREK, Karel. Smlouva o dílo dle obchodního zákoníku. (II. část). Právní rádce, Praha: Economia, 2008, roč. 16, č. 10, s. I-X. ISSN 1210-4817.
 21. MAREK, Karel. Smlouva o koupi najaté věci. Právní fórum, Praha: ASPI Publishing, 2008, roč. 5, č. 9, s. 394-397. ISSN 1214-7966.
 22. MAREK, Karel. Smlouva úvěrová (obecné otázky, úplata, úroky, úroky při nesplacení částky). In Aktuálne otázky obchodného práva : materiály z vedeckej konferencie konanej v dňoch 24.-25. apríla 2008 v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV „Konštitucionalizácia a zákonodárstvo v podmienkach SR ako členského štátu EÚ so zreteľom na formovanie... 1. vyd. Bratislava: SAP – Slovak Academic Press, 2008. s. 101-112, 12 s. ISBN 978-80-8095-033-0.
 23. MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 326. ISBN 978-80-210-4619-1.
 24. 2007

 25. MAREK, Karel. Current legal regulation and perspectives of conclusion of business contracts in the Czech Republic. Pravni život, Beograd: Savez udruženia pravnikov, 2007, Godina 56, broj 12, s. 523-531. ISSN 0350-0500.
 26. KOŽIAK, Jaromír. Obchodní rejstřík a výklad § 119 obchodního zákoníku. AD NOTAM, Praha: C.H.BECK, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 84-85. ISSN 1211-0558.
 27. 2005

 28. VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama : (vybrané kapitoly). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 330 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 284). ISBN 80-210-3607-9.
 29. 2003

 30. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Economic and legal aspects of company integration in the Czech Republic. Transformations in Business & Economics. Kaunas Faculty of Humanitie, Vilnius: Vilnius University, 2003, No 1, Vol. 2, s. 90-105. ISSN 1648-4460.
 31. 2000

 32. BEJČEK, Josef. Existují tzv. "komplexní právní úpravy" v obchodním a v občanském zákoníku? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 11, s. 492-497. ISSN 1210-6410.
 33. BEJČEK, Josef. Nad interpretačními úskalími odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 9, s. 371-377. ISSN 1210-6410.
 34. 1999

 35. MAREK, Karel. K připravované novele občanského zákoníku a obchodního zákoníku. Daňový zpravodaj : DaZ : odborný týdeník pro daně, právo, finance, Praha: ADORE, 1999, roč. 2, č. 32, s. 5-6. ISSN 1212-1630.
 36. BEJČEK, Josef. K věcné a osobní působnosti úpravy obchodních závazkových vztahů v obchodním zákoníku. Podnikatel' a právo, Žilina: Komora komerčných právníkov Slovenskej republiky, 1999, roč. 6, č. 10-11, s. 18-31.
 37. BEJČEK, Josef. Nad traumatizující záhadou působnosti § 261 a § 262 obchodního zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1999, roč. 7, č. 10, s. 505-509. ISSN 1210-6410.
 38. 1998

 39. POKORNÁ, Jarmila a Karel MAREK. K realizaci fakultativních obchodů podle ust. par. 22 obch. zák. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1998, roč. 7, č. 7-8, s. 26-30. ISSN 1210-4043.
 40. MAREK, Karel. Smluvní typy druhé hlavy třetí části obchodního zákoníka. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1998, roč. 7, č. 7, s. 15-18. ISSN 2100-0765.
 41. 1997

 42. KOTÁSEK, Josef. Několik poznámek k par. 262 obchodního zákoníku. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 1997, roč. 6, č. 7, s. 370-372. ISSN 1210-6410.
 43. POKORNÁ, Jarmila. Obchodní společnosti po novelizaci obchodního zákoníku. Praha: Linde, 1997. 144 s. Daňová a hospodářská kartotéka : edice. ISBN 80-902105-4-6.
 44. POKORNÁ, Jarmila. Právní úprava družstva po novelizaci obchodního zákoníku z.č. 142/1996 Sb. In Stav a perspektivy českého družstevnictví a právo : sborník příspěvků z konference. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 53-60. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 182. ISBN 80-210-1541-1.
 45. BEJČEK, Josef. The new Commercial Code of the Czech Republic. The John Marshall Law Review, Chicago: The John Marshall Law School, 1997, roč. 1997, č. 3, s. 669-723.
 46. 1996

 47. MAREK, Karel. K některým otázkám smlouvy o dílo ve výstavbě podle obchodního zákoníku. Právní praxe v podnikání : měsíčník Komory komerčních právníků ČR, Praha: Bonus, 1996, roč. 5, č. 7-8, s. 23-28. ISSN 1210-4043.
 48. POKORNÁ, Jarmila. K novelizovanému znění obchodního zákoníku. Daně : odborný časopis pro daňové právo a praxi, Praha: Orac, 1996, roč. 4, č. 4, s. 16-20. ISSN 1210-8103.
 49. PEKÁREK, Milan. Obchodní zákoník : komentář ; paragrafy 221-260. In Obchodní zákoník : komentář. 4. vyd. Praha: Beck, 1996. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 80-7179-097-4.
 50. 1995

 51. MAREK, Karel. Limitace náhrady škody (podle obchodního zákoníku). Ekonom : Týdeník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1995, roč. 5, č. 51, s. 63. ISSN 1210-0714.
 52. PEKÁREK, Milan. Obchodní zákoník : komentář ; paragrafy 221-260. In Obchodní zákoník : komentář. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 1995. s. 231-278. Beckova edice Komentované zákony. ISBN 80-704-9131-0.
 53. 1993

 54. BEJČEK, Josef. K působnosti obchodního zákoníku v závazkových vztazích. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 2, s. 173-183. ISSN 0324-7007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2020 02:57