Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. MARRONE, Tancredi Andrew. Aesthetics of Set and Setting. In 8th European Society for the Study of Western Esotericism: Western Esotericism and Creativity: Art, Performance and Innovation 5-7 July 2022, University College Cork, Cork, Ireland. 2022.
  2. MARRONE, Tancredi Andrew a Andrej KAPCÁR. Hedonistic Occultism : Blood Desire Sex and Magic. 2022.
  3. MARRONE, Tancredi Andrew. Chemical Enlightenment : Rapture, Bliss, Death and Extasy. In Reserch Association for the Study of Western Esotericim, Hedonistic Occultism: Blood, Desire, Sex adn Magic 6-7 June, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University Czech Republic. 2022.

  2020

  1. NOVOTNÁ, Pavla, Hana STADLEROVÁ a Jitka NOVOTNÁ. Home alone – creative results of quarantining. In Czech INSEA Conference - Art Education in the Time of Coronavirus. 2020.
  2. NOVOTNÁ, Pavla a Jitka NOVOTNÁ. VÝTVARNÁ HRA A TVOŘIVOST V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ A UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL. Online. In Valachová, D., Lipárová. L. Sborník CREA-AE 2020; Kreativne vzdelavanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 189-196. ISBN 978-80-223-5011-2.

  2015

  1. BEGANOVIĆ, Velid. Metempsihoze Irene Savić. In PULSE - Magazin za umetnost i kulturu. Novi Sad: PULSE - Magazin za umetnost i kulturu, 2015, s. nestránkováno, 3 s.
  2. JÍCHA, Dominik. V ovladači skrytá genialita Brothers: A Tale of Two Sons. Praha: Tiscali Media – Games.cz, 2015, s. 1-5. ISSN 1801-5131.

  2013

  1. PETRŽELKA, Josef. Platón bez idejí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6260-3.

  2011

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie a Karel STANĚK. A Map in a Movie – the Role and the Usage. In Advances in Cartography and GIScience. Volume 1. 1. vyd. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2011, s. 91-107. Lecture Notes in Geoinformatics and Cartography. ISBN 978-3-642-19142-8.

  2009

  1. SVÁTKOVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ a Zuzana IŠTVÁNOVÁ. Barbora Klímová / NAŠE VĚC. 2009.
  2. ZEMANOVÁ, Marcela. L´intime et le féminin dans l´art. In FIDLEROVÁ, Ludmila. Mimochodem - By the way. Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 88-90. Pd-6/09-02/58. ISBN 978-80-210-4825-6.
  3. SVÁTKOVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ, Zuzana IŠTVÁNOVÁ, Petr KOVÁŘ a Ondřej NAVRÁTIL. Rasvád: Silnější kalibr. 2009.

  2008

  1. HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2008, 230 s. Archeologie, geografie, historie a PVH. ISBN 978-80-7277-230-8.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana a Jana BESMÁKOVÁ. Inovace didaktiky výtvarné výchovy. 2008.
  3. COLLINS, Rita Chalmers. Inside and Outside the Box. Oregon, US: Friends Bulletin Corporation, 2008, 2 s. December 2008.
  4. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. MONETS COLOR SCHEMAS AS THE SOURCE FOR COLOR RANGES APPLICABLE IN CARTOGRAPHY - WHAT WE CAN LEARN FROM THE MASTERS. In Cartography and art : art and cartography : proceedings of the ICA symposium. Vienna: Vienna University of Technology, 2008, s. 1-18.
  5. SVÁTKOVÁ, Barbora. Mozády. 2008.
  6. SUCHÁNEK, Pavel. Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2008, F51/2007, č. 1, s. 63-83, 22 s. ISSN 1211-7390.
  7. BESMÁKOVÁ, Jana. Sebestředná výstavka. 2008.
  8. SVÁTKOVÁ, Barbora. účast na Bienále Dolní Kounice 2008 Zpřítomnění V. 2008.
  9. JAKUBEC, Ondřej. Zbožná reprezentace - reprezentativní zbožnost. Poznámky k uměleckému mecenátu Františka kardinála Dietrichsteina. In Kardinál František Dietrichstein (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. 1. vyd. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2008, s. 32-42. Historické osobnosti 1. ISBN 978-80-87149-06-5.

  2007

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Hovory nejen s knihami. In BABYRÁDOVÁ, Hana. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 175-177. Aktuální otázky zprostředkování umění. ISBN 978-80-210-4371-8.
  2. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století. Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2007, 374 s. ISBN 978-80-87029-11-4.
  3. GOLÁŇOVÁ, Petra. Několik poznámek k výzdobným motivům na kolkované keramice v Pomoraví. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2007, roč. 2006, č. 16, s. 125-143. ISSN 1211-8338.
  4. KUDRNÁČ, Jiří. Podněty prof. Zdeňka Mathausera bohemistické literární historiografii. In Zdeněk Mathauser: filozofie a umění. 2007.
  5. ZEMANOVÁ, Marcela. Pojetí ženské identity v současném umění. In HORÁČEK, Radek a Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 49-53. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8.
  6. JANÍK, Tomáš a Jan SLAVÍK. Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém. Orbis scholae. 2007, roč. 2, č. 1, s. 54-66. ISSN 1802-4637.
  7. ZEMANOVÁ, Marcela. Ženskost v umění a spiritualita. In BABYRÁDOVÁ, Hana a Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 163-167, 4 s. ISBN 80-210-4206-0.

  2006

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Dana NOVOTNÁ a Martina STRAKOVÁ. Brtnice, rodiště Josefa Hoffmanna. Brtnice: město Brtnice, 2006, 70 s. mimo edice.
  2. HORÁKOVÁ, Jana. The (Short) Robot Chronicle. On the 20th Century Cultural History of Robots. In I.Rudas ed. 15th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube region.Proceedings. Budapest: Budapest Tech., 2006, s. 241-248. ISBN 9637154485.

  2005

  1. SVOBODA, Jiří. Art, Paleolithic. In Berkshire Encyclopedia of World History, vol. 1. USA: Berkshire Poublishing Group LLC, 2005, s. 180-184. ISBN 0-9743091-0-9.
  2. SVOBODA, Jiří. Dolní Věstonice et les sanctuaires mobiles de Moravie. Religions et Histoire 2. Francie: Editions Faton, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 52-55. ISSN 1772-7200.
  3. MAREČEK, Zdeněk. "...kein Grund, die Zügel locker zu lassen." Zur Chorphantasie von Gert Jonke und ihrem Ort im Kontext seines Werkes. In Kunst und Musik in der Literatur. Ästhetische Wechselbeziehungen in der österreichischen Literatur der Gegenwart. 1. vyd. Wien: Praesens Verlag, 2005, s. 17-29. ISBN 3-7069-0286-9.
  4. SVOBODA, Jiří. Paleolitické umění. Živá archeologie 6. ČR, 2005, roč. 2005, č. 6, s. 9-16.
  5. TRNKOVÁ, Petra. Technický obraz na malířských štaflích. Příspěvek k historii brněnské fotografie počátku 20. století. In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 67-93, 26 s. ISBN 80-210-3913-2.
  6. NIEDERLE, Rostislav. Umění, krása, šeredno. Host. Brno: Host, 2005, roč. 6/2005, č. 6, s. 96-97. ISSN 1211-9938.
  7. SVÁTKOVÁ, Barbora. Vodojemy na Petrově. Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění. 2005, roč. 2005, č. 23, s. 6-21. ISSN 1210-5236.

  2004

  1. VLASATÍKOVÁ, Petra. Časně laténské osídlení lokality Polešovice - "Nivy" (okr. Uherské Hradiště). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2004, roč. 2002, č. 12, s. 153-186. ISSN 1211-8338.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Digitální věk a smysl výchovy. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity, 2004, 150 s. ISBN 80-210-3311-0.
  3. FILIP, David. Gadamerova koncepce homogenního umění. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, 2004, roč. 2004, 1-2, s. 105-116. ISSN 0014-1291.
  4. NIEDERLE, Rostislav. Jakou hodnotu má falzum? Host. Brno: Host, 2004, roč. 6/2004, č. 2, s. 68-9, 2 s. ISSN 1211-9938.
  5. DVOŘÁKOVÁ, Nina, Zdena HÖHMOVÁ,, Ludvík KUNDERA, Věra LINHARTOVÁ, Jaroslav MALINA, Oldřich MIKULÁŠEK a Miroslav NETÍK. Miroslav Netík. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2004, 172 s. Osobnosti, sv. 20. ISBN 80-86258-51-3.
  6. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce zbloudilých. Host. Brno: Host, 2004, roč. 5/2004, č. 5, s. 161-62, 2 s. ISSN 1211-9938.
  7. BARTLOVÁ, Milena. Slavonic Features of Bohemian Medieval painting from the Point of View of Racist and Marxist-Leninist Theories. In Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. Berlin: Seminar für Kunstgeschichte, Humboldt-Universität, 2004, s. 173-180, 9 s. ISBN 3-7861-2491-4.
  8. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Eva JURÁNKOVÁ a Denisa PETROVOVÁ. Terapeutické možnosti asistované reprodukce u perimenopauzálních žen. none. 2004. vyd. Brno: Medica Publishing, 2004, 4 s. 6/2004. ISBN 1211-6645.

  2003

  1. STAUDEK, Tomáš. Nefotorealistické zobrazování ve výtvarné počítačové grafice. In Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice. Plzeň, 2003: Západočeská univerzita v Plzni, 2003, s. 175-180. ISBN 80-7082-943-5.
  2. RYBÁŘ, Radovan. Některé současné tendence v kultuře a umění. In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 218-223. ISBN 80-210-3301-0.

  2002

  1. RYBÁŘ, Radovan. Etické a právní otázky současné kultury a umění. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, s. 166-171. ISBN 80-210-3034-8.
  2. NIEDERLE, Rostislav. Kvinteto Rosendorfova kvarteta. Host. Brno: Host, 2002, roč. 5/2002, č. 5, s. 99-100. ISSN 1211-9938.
  3. NIEDERLE, Rostislav. Několik poznámek k možnosti estetického poznání. Aluze. Olomouc: Aluze, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 62-69, 7 s. ISSN 1212-5547.
  4. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Hana VIŠŇOVÁ, Martin HUSER, Lukáš HRUBAN a Jana SKÁCELOVÁ. První gravidity po technikách asistované reprodukce v ČR - postnatální vývoj a současný zdravotně sociální status. In Asistovaná reprodukce. 2002. vyd. Brno: Medica Publishing, 2002, s. 39 - 40.
  5. NIEDERLE, Rostislav. Vášně nad Hudsonem. Host. Brno: Host, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 62-3, 2 s. ISSN 1211-9938.

  2001

  1. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století. In Musica viva in schola XVII. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, s. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7.

  1999

  1. SVOBODOVÁ, Jarmila. Alternativní možnosti v edukačních procesech současné školy. In Otto Čačka: Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999, s. 308-318, 366 s. ISBN 80-7239-034-1.
  2. POSPÍŠIL, Ivo. Filologie-kultura-umění-politika (In margine jedné slovenské učebnice). In ZELENKA, Miloš. Slovakistika v české slavistice. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 59-66. ISBN 80-210-2059-8.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí. In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999, s. 318-338. ISBN 80-7239-034-1.
  4. ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999, 366 s. ISBN 80-7239-034-1.
  5. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství. In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury, 1999, s. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X.
  6. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999, 125 s. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2.
  7. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999, 125 s. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2.
  8. FUCHS, Eduard. Významní matematikové 16. a 17. století. In Matematika v 16. a 17. století. Praha: Prometheus, 1999, s. 85-108. Dějiny matematiky, sv. 12. ISBN 80-7196-150-7.
  9. FUCHS, Eduard. Významní umělci 16. a 17. století. In Matematika v 16. a 17. století. Praha: Prometheus, 1999, s. 75-84. Dějiny matematiky, sv. 12. ISBN 80-7196-150-7.

  1998

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Hnutí na vlastních nohou. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1998, roč. 38, č. 1, s. 17. ISSN 1210-3691.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Komunikace, symbol, kompetence ve výchově. Ústí nad Labem: Česká sekce INSEA, 1998, 5 s.
  3. KŠICOVÁ, Danuše. Secese. Slovo a tvar. Brno: MU, 1998, 320 s. Spisy MU, FF, č.320. ISBN 80-210-1970-0.
  4. BABYRÁDOVÁ, Hana. Zahrada. 1. vyd. Brno: W-design brno, 1998, 20 s.

  1997

  1. SPOUSTA, Vladimír. Integrace základních druhů umění ve výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, 291 s. ISBN 80-210-1640-X.

  1995

  1. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova. 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, 130 s. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3.

  1994

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Kreativní etuda jako cesta k uchopení smyslu výtvarného díla. In V dialogu s uměním. 1. vyd. Brno: PF MU a CDVU Brno, 1994, s. 23-25.

  1993

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Uprostřed obrazu a skladby. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1993, roč. 34, č. 2, s. 25-27. ISSN 1210-3691.

  1992

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Galerie výtvarné pedagogiky. Praha, 1992.

  1991

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Domov můj. Estetická výchova. Praha: PF UK Praha, 1991, roč. 32, č. 2, s. 23-24. ISSN 1210-3691.

  1990

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazárna zvuků. Estetická výchova. Praha: Estetická výchova, 1990, roč. 30, č. 10, s. 314-315. ISSN 1210-3691.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Pohledy do jednoho místa. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, roč. 30, č. 7, s. 7-8. ISSN 1210-3691.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Tvář obyčejných věcí, koláže a trojrozměrné vyjadřování. Estetická výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, roč. 30, č. 8, s. 224. ISSN 1210-3691.

  1986

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. Zichova filozofie dramatického tvaru. In Otakar Zich: Estetika dramatické umění. Praha: Panorama, 1986, s. 373-399.

  1981

  1. VAŠINA, Lubomír. Psychosémiotická dimenze v komunikaci výtvarným uměním v kontextu neuropsychologie. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1981, XXXV, č. 2, s. 149-161. ISSN 0009-062X.

  1980

  1. VAŠINA, Lubomír. Komunikace výtvarným znakem. In Psychologické výzkumy v ČSSR. 1. vyd. Praha: Academia, 1980, s. 524-528. Psychologické výzkumy v ČSSR, sv.1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 23:16