Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL a Petr GÁL. Národní registr dětských úrazů. National paediatric trauma registry. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, 2008, roč. 16, č. 3, s. 65-68. ISSN 1211-7080.

  2007

  1. UNGERMAN, Šimon. Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 221-237. ISSN 0560-2793.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě. 2. vydání. Praha: Galén, 2007, 87 s. EAN 9788072624478. ISBN 978-80-7262-447-8.
  3. ČERMÁKOVÁ, Eva, Martin GOLEC, Tereza TRUBAČOVÁ a Zdeněk TVRDÝ. Kam zmizely horákovské děti? Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, 2007, roč. 42, s. 23-56. ISSN 0560-2793.
  4. HAVELKOVÁ, Marie. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA SLOUŽÍ VÝCHOVĚ A UČITELSTVÍ (aneb příběh jednoho z lidských genů). In Fórum o premenách školy v 21.storočí. 1. vyd. Slovenská republika, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta, 2007, s. 310 - 316. ISBN 978-80-969146-7-8.

  2006

  1. BALHAROVÁ, Jana a Iveta KLIMEŠOVÁ. Spotřeba zdravotnických služeb u dětí do 5 let věku. Praktický lékař. 2006, roč. 86, č. 4, s. 198 - 203. ISSN 0032-6739.

  2005

  1. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2005, roč. 5/2005, č. 1, s. 11-25, 14 s. ISSN 1732-6729.
  2. MAREŠ, Jiří a Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2005, 27 s. 1. ISBN 80-86856-08-9.
  3. ŠLECHTOVÁ, Hana. Je rodič víc nebo míň? Když společnost brání v tom, co vyžaduje. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 8 - 9. ISSN 1213-0028.
  4. HAVELKOVÁ, Marie a Pavel MENŠÍK. PREVENCE NEGATIVNÍCH STRESŮ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY. In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účasti XXXII. OSTRAVSKÉ DNY DĚTÍ A DOROSTU. 1. vyd. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J.. E. Purkyně, 2005, s. 48-54. ISBN 80-7329-107-X.

  2004

  1. QUARTIER, Pierre, Jacinta BUSTAMANTE, Ozden SANAL, Alessandro PLEBANI, Marianne DEBRE, Anne DEVILLE, Jiří LITZMAN, Jean-Paul FERMAND, Peter LANE, Gerd HORNEFF, Guzide AKSU, Isik YALCIN, Graham DAVIES, Ilhan TEZCAN, Furgen ERSOY, Nadia CATALAN, Kohsuhe IMAI, Alain FISCHER, Anne DURANDY a Jakov LEVY. Clinical, immunologic and genetic analysis of 29 patients with autosomal recessive hyper-IgM syndrome due to Activation-Induced Cytidine Deaminase deficiency. Clin Immunol. 2004, roč. 110, č. 3, s. 22-29. ISSN 1521-6616.
  2. LACINOVÁ, Lenka a Radka MICHALČÁKOVÁ. Dítě a jeho rodina. In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal, 2004, s. 151-159. Psychologie. ISBN 8086598845.
  3. BALHAROVÁ, Jana. Nemocnost dětí. In Dítě na prahu dospělosti. Brno: Barrister and Principal, 2004, s. 67-78. ISBN 80-86598-84-5.
  4. ŠLECHTOVÁ, Hana. Není "mateřská" jako mateřská a rodičovská dovolená. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 6-8. ISSN 1213-0028.
  5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004, 69 s. ISBN 80-86633-20-9.
  6. BALHAROVÁ, Jana a Lubomír KUKLA. Tělesná zdatnost dětské populace. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2004, s. 54-66, 22 s. ISBN 80-86598-84-5.
  7. SMÉKAL, Vladimír. Vnitřní svět jedenáctiletého dítěte. In SMÉKAL, Vladimír, Lenka LACINOVÁ a Lubomír (eds.) KUKLA. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 100-112. Edice psychologie. ISBN 8086598845.

  2003

  1. BALHAROVÁ, Jana a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí předškolního věku. Česko-slovenská Pediatrie. Praha, 2003, roč. 58, č. 11, s. 710-715. ISSN 0069-2328.
  2. ČERMÁKOVÁ, Eva. Problémy dětství v neolitu střední Evropy. Pravěk NŘ. Brno: ÚAPP, 2003, roč. 2002, č. 12, s. 7-45, 38 s.
  3. BALHAROVÁ, Jana a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Věnují se vzdělanější otcové svým dětem více ? Česko-slovenská Pediatrie. Praha, 2003, roč. 58, č. 8, s. 515-519. ISSN 0069-2328.

  2002

  1. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA a Jan NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku. Cor et Vasa. Praha, 2002, roč. 44, č. 9. ISSN 0010-9650.
  2. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte. In Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal, 2002, s. 157-172. ISBN 80-86598-36-5.
  3. JŮVA, Vladimír. Kulturní edukace dětí a mládeže. In NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1. vyd. Brno: Paido, 2002, s. 45-64. ISBN 80-7315-012-3.
  4. MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd. In Ženská práva jsou lidská práva. Brno: Nesehnutí, 2002, s. 84-90.
  5. HRDINOVÁ, Jitka a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí v souboru ELSPAC od narození do tří let věku. Čes. - slov. Pediatrie. 2002, roč. 57, č. 4, s. 155-160. ISSN 0069-2328.
  6. HRDINOVÁ, Jitka a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí v souboru ELSPAC od narození do tří let věku. Česko-Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 57, č. 4, s. 155-160. ISSN 0069-2328.
  7. PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Temperament kojence a batolete ve vztahu k utváření výchovných postojů u matek. In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Vydání první. Brno: Barrister&Principal-studio, 2002, s. 55-73. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8.

  2001

  1. LACINOVÁ, Lenka. Matčino pojetí výchovy a temperament dítěte (výchova v rodině jako interakční proces). Brno: FSS MU, 2001, 155 s.

  2000

  1. KOPEČNÁ, Lenka, Marie TOMANDLOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ a Josef TOMANDL. Hladiny vitamínů s antioxidačním účinkem u dětí s dyslipoproteinémií. Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. Praha: TIGIS s.r.o., 2000, roč. 3, č. 3, s. 48. ISSN 1211-9326.
  2. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Screening toxické kardiomyopatie po kardiotoxické cytostatické léčbě v dětství. Brno, 2000.

  1999

  1. SLÁDEK, Vladimír, Martin SEDLÁČEK a Michaela VYSTRČILOVÁ. Fragment lidské lebky ze Stránské skály IIIa (neolit): předběžná studie. Přehled výzkumů. 1999, roč. 39, 1995-1996, s. 521-527. ISSN 1211-7250.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí. In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk, 1999, s. 318-338. ISBN 80-7239-034-1.
  3. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika. In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999, s. s. 269-273, 5 s. ISBN 80-7239-034-1.
  4. DOHNALOVÁ, Ilona, Jan NOVOTNÝ, Petr KRÁTKÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Lenka CHARVÁTOVÁ. Obezita u dětí. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999, s. 31-32. ISBN 80-210-2255-8.
  5. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně, 1999, 125 s. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2.
  6. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1999, 125 s. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2.

  1997

  1. SZÉPFALUSI, Zs., I. NENTWICH, M. DOBNER, K. PILLWEIN, R. URBANEK a Department of Paediatrics, University of Vienna-AKH, Austria. IgE-mediated allergic reaction to hyaluronidase in paediatric oncological patients. Eur J Pediatr. Germany: Springer, 1997, roč. 156, č. 3, s. 199-203. ISSN 0340-6199.

  1993

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Uprostřed obrazu a skladby. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1993, roč. 34, č. 2, s. 25-27. ISSN 1210-3691.

  1990

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarné objevy v jedné místnosti. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1990, roč. 30, č. 8, s. 138-139. ISSN 1210-3691.

  1987

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže. Brno: MěV ČSTV a KTDTV PdF, 1987, 6 s. Metodický dopis.

  1985

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. O rozvoji obecné vytrvalosti dětí mladšího školního věku. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1985, 4 s. Komenský 109, č. 8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 6. 2024 22:42