Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2010

  1. KULHAVÝ, Viktor. Psychological Solutions for Environmental Education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 139-160. ISBN 978-80-210-5260-4.

  2009

  1. RUDA, Aleš a Eduard HOFMANN. Possibilities of environmental education at the Department of Geography. In Proceedings of the HERODOT Conference in Ayvalik,. 2009. vyd. Turkey: The Herodot Thematic Network, 2009. s. 119-125, 335 s. ISBN 978-3-86664-586-8.
  2. KULHAVÝ, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků. In Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. s. 90-99.

  2008

  1. HORKÁ, Hana a Dáša ZOUHAROVÁ. Pedagogická praxe jako prostředek evaluace ekologické/environmentální přípravy učitelů. In Pedagogické praxe a oborové didaktiky. první. Brno: MSD, spol. s. r. o., 2008. s. 203-206. ISBN 978-80-7392-052-4.
  2. KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy. In Sborník ze 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2008. s. 125-145, 20 s. ISBN 978-80-7392-044-9.
  3. KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy. Brno: Fakulta sociálních studií, 2008. 86 s. Bakalářská práce.
  4. MIKULÍK, Oldřich, Vít VOŽENÍLEK, Antonín VAISHAR, Jaroslav BURIAN, Stanislav CETKOVSKÝ, Zdena DOBEŠOVÁ, Eva KALLABOVÁ, Jaromír KAŇOK, Helena KILIANOVÁ, Karel KIRCHNER, Petr KLUSÁČEK, Jaromír KOLEJKA, Barbora KOLIBOVÁ, Magdaléna KOZÁKOVÁ, Stanislav MARTINÁT, Eva NOVÁKOVÁ, Stanislav ONDRÁČEK, Vilém PECHANEC, Evžen QUITT, Pavel SEDLÁK, Zuzana ŠŤÁVOVÁ a Jana ZAPLETALOVÁ. Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 181 s. Ediční řada Monografie. ISBN 978-80-244-1928-2.
  5. VYBÍRAL, Jan a Jaromír KOLEJKA. Tradiční krajinné profese a krajinotvorné aktivity člověka. 1. vyd. Břeclav: Biosférická rezervace Dolní Morava, o. p. s., 2008. 70 s. Krajinné profese.

  2007

  1. HORKÁ, Hana. ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE CONTEXT OF HEALTH SUPPORT IN THE THINKING OF STUDENTS TEACHER. COMMUNICATIONS. Žilina: EDIS Vydavatelstvo Žilinskej Univerzity, 2007, roč. 9, č. 2, s. 17-20. ISSN 1335-4205.
  2. HORKÁ, Hana. Koncepční polarity a komplementarity v ekologické výchově. In Environmentální výchova:nové cesty. první. Liberec: Technická univerzita, 2007. s. 10-15. ISBN 978-80-7372-164-0.
  3. HORKÁ, Hana. The way students and teachers reason about environmental issues in the context of health support. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2007. s. 539 - 548. ISBN 978-80-7315-138-6.

  2006

  1. HORKÁ, Hana. Dětská próza jako prostředek utváření vztahu k životnímu prostředí. In Svět průřezových témat pro 1. stupeň ZŠ. první. Praha: Dr. Josef Raabe, s r.o., 2006. s. 1-13. není uvedeno. ISBN 80-86307-30-1.
  2. HORKÁ, Hana. Environmentální výchova jako průřezové téma. Brno: PdF MU, 2006. 16 s.
  3. JEMELKA, Petr. Environmentální výchova jako průřezové téma RVP. 1. vyd. 2006.
  4. LIBROVÁ, Hana. O biofilii. In Člověk a les. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 8-13, 5 s. ISBN 80-210-4202-8.
  5. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Obsah vzdělání – vztahy mezi cíli, požadavky a realitou z pohledu ekologické/environmentální výchovy. In Problémy kurikula základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 148 -160. ISBN 80-210-4125-0.
  6. JOHANISOVÁ, Naďa. Simulační hra "Litva". Sisyfos-zpravodaj ekologické výchovy. 2006, roč. 19, 8-9, s. I-VIII, 8 s. ISSN 1210-5686.
  7. HORKÁ, Hana. Umíme žít globálně? In Svět průřezových témat pro 1. stupeň ZŠ. první. Praha: Dr. Josef Raabe, s r.o., 2006. s. 1- 6. není uvedeno. ISBN 80-86307-30-1.

  2005

  1. PITNER, Tomáš a Jaroslav RÁČEK. Blended Learning: Concepts and Frameworks and Tools for Environmental Education. In EnviroInfo 2005 - Networking Environmental Information. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 809-812. ISBN 80-210-3780-6.
  2. HORKÁ, Hana. "Dobrá" škola pro ekologickou výchovu. In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. první. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005. s. 52-57, 7 s. ISBN 80-969146-2-6.
  3. HORKÁ, Hana. Ekologická dimenze výchovy a vzdělávání ve škole 21. století. Brno: PdF MU, 2005. 158 s. ISBN 80-210-3750-4.
  4. HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako součást školního kurikula pro všechny žáky. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD spol. s r.o., 2005. s. 192-200. svazek 1. ISBN 80-86633-38-1.
  5. HORKÁ, Hana. Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005. s. 128-138. ISBN 80-7041-199-6.
  6. HORKÁ, Hana. K pojetí ekologické/environmentální výchovy. In Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: PdF MU, 2005. s. 45-58. není uvedeno. ISBN 80-210-3687-7.
  7. KUČERA, Pavel. Terénní ekologický kurz na Gymnáziu Brno-Řečkovice. Jihomoravské ekolisty. Brno: Jihomoravský kraj, 2005, roč. 1, č. 2, s. 19.

  2004

  1. HORKÁ, Hana a Michaela BUBELÍNIOVÁ. Environmentální problematika v řeči učitelů a studentů učitelství. In Příprava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí scénáře v Evropě. prvni. Ostrava: PdF OU, 2004. s. 66-76, 12 s. ISBN 80-7042-376-5.
  2. HORKÁ, Hana. HODNOTOVÁ DIMENZE EKOLOGICKÉ/ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY. In Retrospektíva a perspektivy v edukácii. Nitra: Pedagogická fakulta Konstantina Filosofa v Nitře, 2004. s. 24-30. ISBN 80-8050-761-9.
  3. JŮVOVÁ, Alena. Pojem zdraví v kontextu environmentální edukace. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK Bratislava, OZ V4, 2004. s. 115-117, 274 s. ISBN 80-969146-0-X.
  4. JŮVOVÁ, Alena. Reflexe vztahu výchovy ke zdraví a environmentální edukace v kurikulárních dokumentech ČR. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Paido; MU, 2004. s. 331-334, 704 s. ISBN 80-7315-093-X.

  2003

  1. HORKÁ, Hana. Didaktické aspekty v environmentálnej a ekologickej výchove. první. Bratislava: PřF UK, 2003. 8 s. není uvedeno. ISBN 80-88982-70-7.
  2. DANIHELKA, Jiří. Pálava na prahu třetího tisíciletí. Mikulov: Správa chráněných krajinných oblastí České republiky - Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, 2003. 138 s. MaB. ISBN 80-239-1975-X.
  3. JŮVOVÁ, Alena. Projekty environmentální výchovy a vzdělávání v Dolním Sasku a v České republice. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní, VII. ročník. Bratislava: Občanské združenie V4, Pedagogická fakulta UK, 2003. s. 57-59. ISBN 80-88868-85-8.
  4. JŮVOVÁ, Alena. Projekty environmentální výchovy a vzdělávání v Dolním Sasku a v České republice. Pedagogické spektrum. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2003, XII, 3/4, s. 81-85. ISSN 1335-5589.
  5. HORKÁ, Hana. Standard pregraduální ekologické/environmentální přípravy učitelů. první. Praha: Univerzita Karlova, 2003. 7 s. svazek č. 8. ISBN 80-7290-123-0.

  2002

  1. JŮVOVÁ, Alena. Ekologická výchova a environmentální vzdělávání ve volném čase. In Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. první. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2002. s. 65-80. ISBN 80-7315-012-3.
  2. HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako určující dimenze výchovy pro udržitelný rozvoj. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava: UK Bratislava, 2002. s. 5-17. ISBN 80-88868-77-7.
  3. PITNER, Tomáš a Jiří HŘEBÍČEK. Environmental Education at the Faculty of Informatics, Masaryk University in Brno. In Environmental Communication in the Information Society. 1. vyd. Vienna: International Society for Environmental Protection, 2002. s. 367-370. ISBN 3-9500036-7-3.
  4. TICHÝ, Lubomír. Přírodní památka Kavky. Průvodce výukovou trasou. Brno: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2002. 28 s. ISBN 80-903121-0-1.

  2001

  1. PITNER, Tomáš. Environmentální vzdělávání na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. In Informační společnost a životní prostředí. 1. vyd. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2001. s. 51. ISBN 80-86433-07-2.
  2. HORKÁ, Hana. Utváení vztahu dtí k životnímu prostedí. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. V.roník. prvé. Bratislava: IUVENTA Bratislava, 2001. s. 67-71. ISBN 80-88893-63-1.

  2000

  1. ČERNÁ, Břetislava, Jaromír DEMEK, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Boris RYCHNOVSKÝ a Josef TRNA. Ekologicko-environmentální výchova a praktická cvičení v terénu. 2000. 22 s. Projekt TULIPÁN.
  2. JEMELKA, Petr. Několik poznámek ke vztahu občanské a environmnetální výchovy. In OBORNÝ, J. Výchova k občianstvu 2000. 1. vyd. Bratislava: UK Bratislava, 2000. s. 133-134. ISBN 80-968252-2-4.

  1994

  1. JEMELKA, Petr. Etika a ekologická výchova. In Etika pro učitele. 1. vyd. Olomouc: PdF UP Olomouc, 1994. s. 81-84.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 23:38