Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MARRONE, Tancredi Andrew. Psychedelic Host. In The 9th Biennial Conference of the European Society for the Study of Western Esotericism: "Western Esotericism and Practice", 26-28 June, 2023, Malmö, Department of Society Culture and Identity, Malmö University, Sweden. 2023.

  2014

  1. PETRŽELKA, Josef. Proč dnes studovat Aristotela (a Platóna)? In Aristotelés dnes, FÚ AV Praha. 2014.

  2010

  1. PETRŽELKA, Josef. Status poznatků aristotelské dialektiky. In Problém demarkácie v antickej a súčasnej epistemológii. 2010.

  2009

  1. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Informovanost školních dětí v Brně o poruchách výživy. 1. vyd. Brno: Anabell, 2009. 5 s. Zpravodaj Anabell, 2009, roč. 4, č. 21, s. 6-10.
  2. MOKRÁ, Zuzana, Hana CÍDLOVÁ a Barbora VALOVÁ. Žákovská soutěž ŽIRAFA. In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu, 2009. 9 s. ISBN 978-80-7231-650-2.

  2008

  1. HŘEBÍČEK, Jiří a Karel KISZA. Conceptual Model of Single Information Space for Environment in Europe. In Proceedings of the iEMSs Fourth Biennial Meeting: International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2008). Barcelona, Catalonia: International Environmental Modelling and Software Society (iEMSs), 2008. s. 735-742. ISBN 978-84-7653-074-0.
  2. ŠAFR, Gustav a L. NAVRÁTIL. Haven us Carresponding Knowledge and Skill at Civil Defence under Non-military Threads? In Security and Safety Management and Public Administration 2008. Praha: Policejní akademie ČR, 2008. s. 358-361, 6 s. ISBN 978-80-7251-289-8.
  3. ŠTEFANÍK, Matěj a Jiří HŘEBÍČEK. Ontologie a jejich aplikace v oblasti vyhledávání informací. In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008. s. 125-130. ISBN 978-80-210-4774-7.
  4. PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO a Jana FANČOVIČOVÁ. Slovakian pupils knowledge of, and attitudes toward birds. Anthrozoös. 2008, roč. 21, č. 3, s. 221-235. ISSN 0892-7936.
  5. ŠMAJS, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Towards an Evoluntionary-Ontological Understanding and Reconstruction. In XXII World congress of philosophy, Rethinking philosophy today. Korea: Seoul National University, 2008. s. 530-531.
  6. KACHLÍK, Petr, Lenka PROCHÁZKOVÁ a Marie HAVELKOVÁ. Učte děti o rizicích anorexie! Psychologie DNES. Praha: Portál, 2008, roč. 14, č. 6, s. 35-36. ISSN 1212-9607.

  2007

  1. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Kateřina VRBECKÁ. Co vědí a jak se dívají na některé módní způsoby zdobení těla a jejich zdravotní rizika žáci druhého stupně základní školy. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 18-37. ISSN 1211-2720.
  2. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Pavel ČÍŽEK. E-learning a sémantika obrazových dat. In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 239-244, 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
  3. SZALÓ, Csaba. Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007. 175 s. Sociologická řada, svazek č. 5. ISBN 978-80-7325-136-9.
  4. GREGAR, Tomáš, Jiří SOTONA, Jan MUDRÁK a Tomáš PITNER. Získávání dokumentových dat pro elektronickou výuku. In Sborník čtvrtého ročníku konference o e-learningu --- SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 233-238, 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
  5. BAČOVSKÝ, František. Znalost a vnímání místních a pomístních jmen v rámci rodiny na příkladu třígenerační rodiny z Líšně. In DRESLEROVÁ, Jaromíra a Lucie GROHMANOVÁ. Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. Kostelec nad Čenými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii, regionální organizace CZ-IALE, Lesnická práce, s.r.o., 2007. s. 5-9. ISBN 80-86386-88-0.

  2006

  1. GREGAR, Tomáš a Radka POSPÍŠILOVÁ. Tvorba a využití vizuálních ontologií v elektronické podpoře výuky. In DATAKON 2006, Sborník databázové konference. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 169-178, 9 s. ISBN 80-210-4102-1.
  2. KUBA, Martin a Miloš LIŠKA. Web Service Based Knowledge Grid for Biomedicine. In Proceedings of MIPRO 2006 / Hypermedia and Grid Systems. Opatija (Croatia): Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 2006. s. 191-193. ISBN 953-233-018-6.
  3. JANÍK, Tomáš. Znalostní základ učítelovy kompetence. In DOLEŽALOVÁ, Jana a Daniela VRABCOVÁ. Kompetence na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006. s. 24-26. ISBN 80-7041-404-9.

  2005

  1. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384.
  2. SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Úroveň informovanosti o podporách podnikání a jejich vztah k udržitelnému rozvoji regionů v ČR. In Firma a konkurenční prostředí 2005. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2005. s. 102-111. ISBN 80-7302-095-5.
  3. SLAVÍK, Jan a Tomáš JANÍK. Významová struktura faktu v oborových didaktikách. Pedagogika. 2005, roč. 55, č. 4, s. 336-353. ISSN 0031-3815.
  4. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3.
  5. JANÍK, Tomáš. Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido, 2005. 171 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-080-8.

  2004

  1. MAREŠ, Petr. Peter Berger. Biograf. 2004, roč. 6, č. 34, s. 101-113. ISSN 1211-5770.
  2. FILOVÁ, Hana. Potřebuje didaktika v pregraduální přípravě učitelů propedeutické disciplíny? (Příspěvek k integraci pedagogické přípravy učitelů primární školy). In JANÍK, T; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. (ed.) Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 1. vyd. Brno: PedF MU, 2004. s. 72-76. ISBN 80-210-3474-2.
  3. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule. In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2004. s. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4.

  2003

  1. PETRŽELKA, Josef. Co Sókratés věděl a co nevěděl v dialogu Lysis. In Platónův dialog Lysis. Praha: OIKOYMENH, 2003. s. 168-181. ISBN 80-7298-061-0.
  2. KROB, Josef. Filosofie, evoluční ontologie a věda. In Filozofia: miunlé podoby - súčasné perspektívy. Bratislava: FF UK, 2003. s. 93-95. ISBN 80-969083-4-0.
  3. HORYNA, Břetislav. Schellings "Bruno": Ein Dialog über die Erkenntnis des Ewigen. In T. Nejezchleba (ed.), Philosophy of Giordano bruno - Die Philosophie von Giordano Bruno. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. s. 159-167. ISBN 80-244-0662-4.

  2002

  1. NIEDERLE, Rostislav. Několik poznámek k možnosti estetického poznání. Aluze. Olomouc: Aluze, 2002, roč. 3/2002, č. 3, s. 62-69, 7 s. ISSN 1212-5547.
  2. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury - cesta k úspěšnosti podniku. In Sborník přednášek z mezinárodní knference Evropský týden v České republice. Praha: Česká společnost pro jakost, 2002. s. 310-321. ISBN neuvedeno.

  2001

  1. VYBÍRAL, Zbyněk. Příspěvek k verbalizaci znalostí. In Znalostní management: Tvorba, organizace a využití znalostí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. s. 22-28. Intermedia 2/2000. ISBN 80-7041-220-8.

  2000

  1. DOKULIL, Miloš. L'entendement cartésien vu a travers le prisme de la philosophie de J. Locke: La clé. In L'esprit cartésien: Quatrieme centenaire de la naissance de Descartes. 1. vyd. Paris: J. Vrin, 2000. s. 921-924.

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Maturita má být zkouškou širokého přehledu. Novinky.cz. Praha: Seznam - Ivo Lukačovič, 1999, roč. 2. roč., 31.5.1999, 4 s.

  1998

  1. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, 2-3, s. 153-160. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 16:29