Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. MARRONE, Tancredi Andrew. Aesthetics of Set and Setting. In 8th European Society for the Study of Western Esotericism: Western Esotericism and Creativity: Art, Performance and Innovation 5-7 July 2022, University College Cork, Cork, Ireland. 2022.
  2. MARRONE, Tancredi Andrew and Andrej KAPCÁR. Hedonistic Occultism : Blood Desire Sex and Magic. 2022.
  3. MARRONE, Tancredi Andrew. Chemical Enlightenment : Rapture, Bliss, Death and Extasy. In Reserch Association for the Study of Western Esotericim, Hedonistic Occultism: Blood, Desire, Sex adn Magic 6-7 June, Brno, Faculty of Arts, Masaryk University Czech Republic. 2022.

  2020

  1. NOVOTNÁ, Pavla, Hana STADLEROVÁ and Jitka NOVOTNÁ. Home alone – creative results of quarantining. In Czech INSEA Conference - Art Education in the Time of Coronavirus. 2020.
  2. NOVOTNÁ, Pavla and Jitka NOVOTNÁ. VÝTVARNÁ HRA A TVOŘIVOST V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ A UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL (Creativity and art games in professional training of future kindergarten teachers). In Valachová, D., Lipárová. L. Sborník CREA-AE 2020; Kreativne vzdelavanie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. p. 189-196. ISBN 978-80-223-5011-2. 2020.

  2015

  1. BEGANOVIĆ, Velid. Metempsihoze Irene Savić (Metempsychoses of Irena Savić). In PULSE - Magazin za umetnost i kulturu. Novi Sad: PULSE - Magazin za umetnost i kulturu. p. nestránkováno, 3 pp. 2015.
  2. JÍCHA, Dominik. V ovladači skrytá genialita Brothers: A Tale of Two Sons. Praha: Tiscali Media – Games.cz. p. 1-5. ISSN 1801-5131. 2015.

  2013

  1. PETRŽELKA, Josef. Platón bez idejí (Plato without Forms). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6260-3. 2013.

  2011

  1. FRIEDMANNOVÁ, Lucie and Karel STANĚK. A Map in a Movie – the Role and the Usage. In Advances in Cartography and GIScience. Volume 1. 1st ed. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. p. 91-107. Lecture Notes in Geoinformatics and Cartography. ISBN 978-3-642-19142-8. 2011.

  2009

  1. SVÁTKOVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ and Zuzana IŠTVÁNOVÁ. Barbora Klímová / NAŠE VĚC (Barbora Klímová / OUR SUBJECT). 2009.
  2. ZEMANOVÁ, Marcela. L´intime et le féminin dans l´art (The intimacy and the feminity in the art). In FIDLEROVÁ, Ludmila. Mimochodem - By the way. Projekty, myšlenky a koncepty studentů a absolventů doktorského studijního programu na Katedře výtvarné výchovy PdF MU a odborných hostů. Brno: Masarykova univerzita. p. 88-90. Pd-6/09-02/58. ISBN 978-80-210-4825-6. 2009.
  3. SVÁTKOVÁ, Barbora, Zuzana STRAKOŠOVÁ, Zuzana IŠTVÁNOVÁ, Petr KOVÁŘ and Ondřej NAVRÁTIL. Rasvád: Silnější kalibr (Rasvad: A Powerful calibre). 2009.

  2008

  1. HLOŽEK, Martin. Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. (Encyklopedia of Modern Methods in Archeology. Archaeometry.). 1st ed. Praha: Nakladatelství Libri. 230 pp. Archeologie, geografie, historie a PVH. ISBN 978-80-7277-230-8. 2008.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana and Jana BESMÁKOVÁ. Inovace didaktiky výtvarné výchovy. (Innovation of didactics in art education.). 2008.
  3. COLLINS, Rita Chalmers. Inside and Outside the Box. Oregon, US: Friends Bulletin Corporation. 2 pp. December 2008. 2008.
  4. FRIEDMANNOVÁ, Lucie. MONETS COLOR SCHEMAS AS THE SOURCE FOR COLOR RANGES APPLICABLE IN CARTOGRAPHY - WHAT WE CAN LEARN FROM THE MASTERS. In Cartography and art : art and cartography : proceedings of the ICA symposium. Vienna: Vienna University of Technology. p. 1-18. 2008.
  5. SVÁTKOVÁ, Barbora. Mozády (Mozady). 2008.
  6. SUCHÁNEK, Pavel. Sbírka obrazů a grafik olomouckého kanovníka Jiřího Jindřicha z Mayerswaldu (1676-1747) (Georg Heinrich von Mayerswald´s (1676-1747) collection of paintings and prints). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, F51/2007, No 1, p. 63-83, 22 pp. ISSN 1211-7390. 2008.
  7. BESMÁKOVÁ, Jana. Sebestředná výstavka (The Little egoistic exhibition). 2008.
  8. SVÁTKOVÁ, Barbora. účast na Bienále Dolní Kounice 2008 Zpřítomnění V (participation on the Biennial Dolni Kounice 2008 Update 5). 2008.
  9. JAKUBEC, Ondřej. Zbožná reprezentace - reprezentativní zbožnost. Poznámky k uměleckému mecenátu Františka kardinála Dietrichsteina (Pious representativeness - representatice piety. Notes on art patronage of Olomouc Bishop Francis Cardinal of Dietrichstein). In Kardinál František Dietrichstein (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku. 1st ed. Olomouc: Muzeum umění Olomouc. p. 32-42. Historické osobnosti 1. ISBN 978-80-87149-06-5. 2008.

  2007

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Hovory nejen s knihami (Not only about books). In BABYRÁDOVÁ, Hana. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 175-177. Aktuální otázky zprostředkování umění. ISBN 978-80-210-4371-8. 2007.
  2. SUCHÁNEK, Pavel. K větší cti a slávě. Umění a mecenát opatů kláštera Hradisko v 18. století (For Honour and Glory. The Art and Patronage of the Abbots of Hradisko Abbey in the 18th Century). Brno: Barrister & Principal - Masarykova univerzita. 374 pp. ISBN 978-80-87029-11-4. 2007.
  3. GOLÁŇOVÁ, Petra. Několik poznámek k výzdobným motivům na kolkované keramice v Pomoraví (Some remarks on motives at stamp-decorated pottery in Morava-area). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, vol. 2006, No 16, p. 125-143. ISSN 1211-8338. 2007.
  4. KUDRNÁČ, Jiří. Podněty prof. Zdeňka Mathausera bohemistické literární historiografii (The contribution of Professor Zdeněk Mathauser to Czech literary scholarship). In Zdeněk Mathauser: filozofie a umění. 2007.
  5. ZEMANOVÁ, Marcela. Pojetí ženské identity v současném umění (The conception of the women's identity in a contemporary art). In HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 49-53. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8. 2007.
  6. JANÍK, Tomáš and Jan SLAVÍK. Vztah obor a vyučovací předmět jako metodologický problém (The relationship discipline and school subject as methodological problem). Orbis scholae. vol. 2, No 1, p. 54-66. ISSN 1802-4637. 2007.
  7. ZEMANOVÁ, Marcela. Ženskost v umění a spiritualita (Feminity in the art and spirituality). In BABYRÁDOVÁ, Hana and Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 163-167, 4 pp. ISBN 80-210-4206-0. 2007.

  2006

  1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Dana NOVOTNÁ and Martina STRAKOVÁ. Brtnice, rodiště Josefa Hoffmanna (Brtnice, birth-place of Josef Hoffmann). Brtnice: město Brtnice. 70 pp. mimo edice. 2006.
  2. HORÁKOVÁ, Jana. The (Short) Robot Chronicle. On the 20th Century Cultural History of Robots. In I.Rudas ed. 15th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube region.Proceedings. Budapest: Budapest Tech. p. 241-248. ISBN 9637154485. 2006.

  2005

  1. SVOBODA, Jiří. Art, Paleolithic. In Berkshire Encyclopedia of World History, vol. 1. USA: Berkshire Poublishing Group LLC. p. 180-184. ISBN 0-9743091-0-9. 2005.
  2. SVOBODA, Jiří. Dolní Věstonice et les sanctuaires mobiles de Moravie. Religions et Histoire 2. Francie: Editions Faton, vol. 2005, No 2, p. 52-55. ISSN 1772-7200. 2005.
  3. MAREČEK, Zdeněk. "...kein Grund, die Zügel locker zu lassen." Zur Chorphantasie von Gert Jonke und ihrem Ort im Kontext seines Werkes ("... no reason to give the reins." On Gert Jonke's Chorphantasie and its place in the context of his work). In Kunst und Musik in der Literatur. Ästhetische Wechselbeziehungen in der österreichischen Literatur der Gegenwart. 1st ed. Wien: Praesens Verlag. p. 17-29. ISBN 3-7069-0286-9. 2005.
  4. SVOBODA, Jiří. Paleolitické umění. (Paleolithic art.). Živá archeologie 6. ČR, vol. 2005, No 6, p. 9-16, 2005.
  5. TRNKOVÁ, Petra. Technický obraz na malířských štaflích. Příspěvek k historii brněnské fotografie počátku 20. století. (Technical Picture on a Painter’s Easel. A Contribution to the History of Photography in Brno at the Beginning of the 20th Century.). In Pavel Skopal (ed.): Kinematografie a město. Studie z dějin lokální filmové kultury. Brno: Masarykova univerzita. p. 67-93, 26 pp. ISBN 80-210-3913-2. 2005.
  6. NIEDERLE, Rostislav. Umění, krása, šeredno (Art, Beauty, Ugliness). Host. Brno: Host, 6/2005, No 6, p. 96-97. ISSN 1211-9938. 2005.
  7. SVÁTKOVÁ, Barbora. Vodojemy na Petrově (Water tanks at The Cathedral of St. Peter and St. Paul (known as Petrov)). Ateliér - čtrnáctideník současného výtvarného umění. vol. 2005, No 23, p. 6-21. ISSN 1210-5236. 2005.

  2004

  1. VLASATÍKOVÁ, Petra. Časně laténské osídlení lokality Polešovice - "Nivy" (okr. Uherské Hradiště) (Early celtic settlement of the site Polešovice - "Nivy" (okr. Uherské Hradiště)). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, vol. 2002, No 12, p. 153-186. ISSN 1211-8338. 2004.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Digitální věk a smysl výchovy (Digital age and the sence of education). 1st ed. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity. 150 pp. ISBN 80-210-3311-0. 2004.
  3. FILIP, David. Gadamerova koncepce homogenního umění (Gadamer's Conception of Art as a Homogenous Phenomenon). Estetika. Praha: Akademie věd ČR, vol. 2004, 1-2, p. 105-116. ISSN 0014-1291. 2004.
  4. NIEDERLE, Rostislav. Jakou hodnotu má falzum? (What Value Does a Forgery Have?). Host. Brno: Host, 6/2004, No 2, p. 68-9, 2 pp. ISSN 1211-9938. 2004.
  5. DVOŘÁKOVÁ, Nina, Zdena HÖHMOVÁ,, Ludvík KUNDERA, Věra LINHARTOVÁ, Jaroslav MALINA, Oldřich MIKULÁŠEK and Miroslav NETÍK. Miroslav Netík. 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA. 172 pp. Osobnosti, sv. 20. ISBN 80-86258-51-3. 2004.
  6. NIEDERLE, Rostislav. Průvodce zbloudilých (A Guide of Losts). Host. Brno: Host, 5/2004, No 5, p. 161-62, 2 pp. ISSN 1211-9938. 2004.
  7. BARTLOVÁ, Milena. Slavonic Features of Bohemian Medieval painting from the Point of View of Racist and Marxist-Leninist Theories. In Die Kunsthistoriographien in Ostmitteleuropa und der nationale Diskurs. Berlin: Seminar für Kunstgeschichte, Humboldt-Universität. p. 173-180, 9 pp. ISBN 3-7861-2491-4. 2004.
  8. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Eva JURÁNKOVÁ and Denisa PETROVOVÁ. Terapeutické možnosti asistované reprodukce u perimenopauzálních žen (ART by perimenopausal women). none. 2004th ed. Brno: Medica Publishing. 4 pp. 6/2004. ISBN 1211-6645. 2004.

  2003

  1. STAUDEK, Tomáš. Nefotorealistické zobrazování ve výtvarné počítačové grafice (Artistic Non-Photorealistic Rendering in Computer Graphics). In Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice. Plzeň, 2003: Západočeská univerzita v Plzni. p. 175-180. ISBN 80-7082-943-5. 2003.
  2. RYBÁŘ, Radovan. Některé současné tendence v kultuře a umění (Some contemporary tendencies in culture and art). In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 218-223. ISBN 80-210-3301-0. 2003.

  2002

  1. RYBÁŘ, Radovan. Etické a právní otázky současné kultury a umění (The Ethic and Legal Question of Contemporary Culture and Art). In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 166-171. ISBN 80-210-3034-8. 2002.
  2. NIEDERLE, Rostislav. Kvinteto Rosendorfova kvarteta (The Rosendorf Quartets Quintet). Host. Brno: Host, 5/2002, No 5, p. 99-100. ISSN 1211-9938. 2002.
  3. NIEDERLE, Rostislav. Několik poznámek k možnosti estetického poznání (Several Remarks to a Possibility of Aesthetical Knowledge). Aluze. Olomouc: Aluze, 3/2002, No 3, p. 62-69, 7 pp. ISSN 1212-5547. 2002.
  4. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Hana VIŠŇOVÁ, Martin HUSER, Lukáš HRUBAN and Jana SKÁCELOVÁ. První gravidity po technikách asistované reprodukce v ČR - postnatální vývoj a současný zdravotně sociální status. In Asistovaná reprodukce. 2002nd ed. Brno: Medica Publishing. p. 39 - 40. 2002.
  5. NIEDERLE, Rostislav. Vášně nad Hudsonem (Passions Over Hudson). Host. Brno: Host, 3/2002, No 3, p. 62-3, 2 pp. ISSN 1211-9938. 2002.

  2001

  1. SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století (To the problem of communication in art-music of 20th century). In Musica viva in schola XVII. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita. p. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7. 2001.

  1999

  1. SVOBODOVÁ, Jarmila. Alternativní možnosti v edukačních procesech současné školy (Alternative posibilities in educative proceses of contemporary school). In Otto Čačka: Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Doplněk. p. 308-318, 366 pp. ISBN 80-7239-034-1. 1999.
  2. POSPÍŠIL, Ivo. Filologie-kultura-umění-politika (In margine jedné slovenské učebnice) (Philology Culture Art Politics (Marginal Remarks upon one Slovak Textbook)). In ZELENKA, Miloš. Slovakistika v české slavistice. Brno: Vydavatelství MU. p. 59-66. ISBN 80-210-2059-8. 1999.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí (Imagination as The Dynamic Aspect of our Being). In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Nakladatelství Doplněk. p. 318-338. ISBN 80-7239-034-1. 1999.
  4. ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace (Psychology of imaginations education with the examples of aplication). 1st ed. Brno: Doplněk. 366 pp. ISBN 80-7239-034-1. 1999.
  5. RAICHOVÁ, Irena. Romové a náboženství (Roma religion). In KOLEKTIV AUTORŮ. Romové - O Roma: tradice a současnost - Angoder the akának. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum/Svan; Muzeum romské kultury. p. 64 -68. Za poznáním do muzea - sv. 9. ISBN 80-902476-1-X. 1999.
  6. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu (Symbol in childrenexpresion). 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně. 125 pp. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2. 1999.
  7. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1st ed. Brno: Masarykova universita. 125 pp. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2. 1999.
  8. FUCHS, Eduard. Významní matematikové 16. a 17. století (The excellent mathematicians in the 16. and 17. centuries). In Matematika v 16. a 17. století. Praha: Prometheus. p. 85-108. Dějiny matematiky, sv. 12. ISBN 80-7196-150-7. 1999.
  9. FUCHS, Eduard. Významní umělci 16. a 17. století (The significant artists in the 16. and 17. centuries). In Matematika v 16. a 17. století. Praha: Prometheus. p. 75-84. Dějiny matematiky, sv. 12. ISBN 80-7196-150-7. 1999.

  1998

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Hnutí na vlastních nohou (The Moving on the own Legs). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 38, No 1, p. 17. ISSN 1210-3691. 1998.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Komunikace, symbol, kompetence ve výchově (Communication, symbol, competition). Ústí nad Labem: Česká sekce INSEA. 5 pp. 1998.
  3. KŠICOVÁ, Danuše. Secese. Slovo a tvar (Art Nouveau. Word and Image). Brno: MU. 320 pp. Spisy MU, FF, č.320. ISBN 80-210-1970-0. 1998.
  4. BABYRÁDOVÁ, Hana. Zahrada (the Garden). 1st ed. Brno: W-design brno. 20 pp. 1998.

  1997

  1. SPOUSTA, Vladimír. Integrace základních druhů umění ve výchově (The integration of the basic types of art in education.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 291 pp. ISBN 80-210-1640-X. 1997.

  1995

  1. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova (Beauty, art and education). 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 130 pp. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3. 1995.

  1994

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Kreativní etuda jako cesta k uchopení smyslu výtvarného díla (The Creative Exercices as the Way to Understanding of the Meaning of Art). In V dialogu s uměním. 1st ed. Brno: PF MU a CDVU Brno. p. 23-25. 1994.

  1993

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Uprostřed obrazu a skladby (In the Middle of the Picture and Music Composition). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 34, No 2, p. 25-27. ISSN 1210-3691. 1993.

  1992

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Galerie výtvarné pedagogiky (Galerie of artistic pedagogic). Praha, 1992.

  1991

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Domov můj (My home). Estetická výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 32, No 2, p. 23-24. ISSN 1210-3691. 1991.

  1990

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazárna zvuků (The Galery of the Sounds). Estetická výchova. Praha: Estetická výchova, vol. 30, No 10, p. 314-315. ISSN 1210-3691. 1990.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Pohledy do jednoho místa (The Views et the One Place). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 7, p. 7-8. ISSN 1210-3691. 1990.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Tvář obyčejných věcí, koláže a trojrozměrné vyjadřování (The Face o the Usual Things, Collages and the Three Dimensional Expresion). Estetická výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 8, p. 224. ISSN 1210-3691. 1990.

  1986

  1. OSOLSOBĚ, Ivo. Zichova filozofie dramatického tvaru (Otakar Zich`s Philosophy of the Dramatic Form). In Otakar Zich: Estetika dramatické umění. Praha: Panorama. p. 373-399. 1986.

  1981

  1. VAŠINA, Lubomír. Psychosémiotická dimenze v komunikaci výtvarným uměním v kontextu neuropsychologie. Československá psychologie : Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, XXXV, No 2, p. 149-161. ISSN 0009-062X. 1981.

  1980

  1. VAŠINA, Lubomír. Komunikace výtvarným znakem. In Psychologické výzkumy v ČSSR. 1st ed. Praha: Academia. p. 524-528. Psychologické výzkumy v ČSSR, sv.1. 1980.
Display details
Displayed: 15/4/2024 21:50