Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. PLÁNKA, Ladislav, David STARÝ, Jan ŠKVAŘIL and Petr GÁL. Národní registr dětských úrazů. National paediatric trauma registry. Úrazová chirurgie. Ostrava: Česká společnost pro úrazovou chirurgii, vol. 16, No 3, p. 65-68. ISSN 1211-7080. 2008.

  2007

  1. UNGERMAN, Šimon. Amulety v dětských hrobech na raně středověkém pohřebišti v Dolních Věstonicích - Na pískách. (Amulets in children´s graves at the early medieval necropolis in Dolní Věstonice - Na pískách.). Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, vol. 42, No 1, p. 221-237. ISSN 0560-2793. 2007.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě (Hyperactivity in child). 2. vydání. Praha: Galén. 87 pp. EAN 9788072624478. ISBN 978-80-7262-447-8. 2007.
  3. ČERMÁKOVÁ, Eva, Martin GOLEC, Tereza TRUBAČOVÁ and Zdeněk TVRDÝ. Kam zmizely horákovské děti? Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, vol. 42, p. 23-56. ISSN 0560-2793. 2007.
  4. HAVELKOVÁ, Marie. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA SLOUŽÍ VÝCHOVĚ A UČITELSTVÍ (aneb příběh jednoho z lidských genů). (MOLECULAR GENETICS SERVES FOR EDUCATION AND TEACHING (or a story of one of human genes).). In Fórum o premenách školy v 21.storočí. 1st ed. Slovenská republika, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta. p. 310 - 316. ISBN 978-80-969146-7-8. 2007.

  2006

  1. BALHAROVÁ, Jana and Iveta KLIMEŠOVÁ. Spotřeba zdravotnických služeb u dětí do 5 let věku (Consumption of medical care in children till the age of five). Praktický lékař. vol. 86, No 4, p. 198 - 203. ISSN 0032-6739. 2006.

  2005

  1. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK and František TOMÁŠEK. CASSS-CZ: The Czech version of the social support questionnaire for children and adolescents. The New Educational Review. Toruň: Wydawnictwo Adam Marszalek, 5/2005, No 1, p. 11-25, 14 pp. ISSN 1732-6729. 2005.
  2. MAREŠ, Jiří and Stanislav JEŽEK. Dotazník sociální opory u dětí a dospívajících (Social support questionnaire for children and adolescents). Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. 27 pp. 1. ISBN 80-86856-08-9. 2005.
  3. ŠLECHTOVÁ, Hana. Je rodič víc nebo míň? Když společnost brání v tom, co vyžaduje. Gender - rovné příležitosti - výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, vol. 2005, No 1, p. 8 - 9. ISSN 1213-0028. 2005.
  4. HAVELKOVÁ, Marie and Pavel MENŠÍK. PREVENCE NEGATIVNÍCH STRESŮ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY. (Prevention of negative stress in child's life with use of new knowledge from molecular genetics.). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účasti XXXII. OSTRAVSKÉ DNY DĚTÍ A DOROSTU. 1st ed. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J.. E. Purkyně. p. 48-54. ISBN 80-7329-107-X. 2005.

  2004

  1. QUARTIER, Pierre, Jacinta BUSTAMANTE, Ozden SANAL, Alessandro PLEBANI, Marianne DEBRE, Anne DEVILLE, Jiří LITZMAN, Jean-Paul FERMAND, Peter LANE, Gerd HORNEFF, Guzide AKSU, Isik YALCIN, Graham DAVIES, Ilhan TEZCAN, Furgen ERSOY, Nadia CATALAN, Kohsuhe IMAI, Alain FISCHER, Anne DURANDY and Jakov LEVY. Clinical, immunologic and genetic analysis of 29 patients with autosomal recessive hyper-IgM syndrome due to Activation-Induced Cytidine Deaminase deficiency. Clin Immunol. vol. 110, No 3, p. 22-29. ISSN 1521-6616. 2004.
  2. LACINOVÁ, Lenka and Radka MICHALČÁKOVÁ. Dítě a jeho rodina (Child and its family). In Smékal, V., Lacinová, L., Kukla, L. (Eds.). Dítě na prahu dospívání. 1. vydání. Brno: Barrister and Principal. p. 151-159. Psychologie. ISBN 8086598845. 2004.
  3. BALHAROVÁ, Jana. Nemocnost dětí (Children morbidity). In Dítě na prahu dospělosti. Brno: Barrister and Principal. p. 67-78. ISBN 80-86598-84-5. 2004.
  4. ŠLECHTOVÁ, Hana. Není "mateřská" jako mateřská a rodičovská dovolená (Stay at home with a baby after the maternity leave (the implicit of the Czech and the French practice)). Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: SoÚ AV ČR, vol. 2004, No 1, p. 6-8. ISSN 1213-0028. 2004.
  5. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi (The Scenotest - handbook for practice). První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno. 69 pp. ISBN 80-86633-20-9. 2004.
  6. BALHAROVÁ, Jana and Lubomír KUKLA. Tělesná zdatnost dětské populace (Physical fitness of children population). In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister and Principal. p. 54-66, 22 pp. ISBN 80-86598-84-5. 2004.
  7. SMÉKAL, Vladimír. Vnitřní svět jedenáctiletého dítěte (Inner world of eleven years child). In SMÉKAL, Vladimír, Lenka LACINOVÁ and Lubomír (eds.) KUKLA. Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal. p. 100-112. Edice psychologie. ISBN 8086598845. 2004.

  2003

  1. BALHAROVÁ, Jana and Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí předškolního věku (Morbidity Rate of Children in Preschool Age). Česko-slovenská Pediatrie. Praha, vol. 58, No 11, p. 710-715. ISSN 0069-2328. 2003.
  2. ČERMÁKOVÁ, Eva. Problémy dětství v neolitu střední Evropy (Childhood in Central European Neolithics). Pravěk NŘ. Brno: ÚAPP, vol. 2002, No 12, p. 7-45, 38 pp., 2003.
  3. BALHAROVÁ, Jana and Zita BARTOŠÍKOVÁ. Věnují se vzdělanější otcové svým dětem více ? (Do Fathers with Higher Education Pay More Attention to Their Children ?). Česko-slovenská Pediatrie. Praha, vol. 58, No 8, p. 515-519. ISSN 0069-2328. 2003.

  2002

  1. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA and Jan NOVOTNÝ. Echokardiografické vyhodnocení pozdních následků chemoterapie doxorubicinem v dětském věku (Echocardiographic evaluation of late side effect of doxorubicin chemotherapy in childhood). Cor et Vasa. Praha, vol. 44, No 9. ISSN 0010-9650. 2002.
  2. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte (Value of a child). In Děti, mládež a rodina v období transformace. Brno: Barrister&Pricipal. p. 157-172. ISBN 80-86598-36-5. 2002.
  3. JŮVA, Vladimír. Kulturní edukace dětí a mládeže (Cultural education of children and youth). In NĚMEC, Jiří. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. 1st ed. Brno: Paido. p. 45-64. ISBN 80-7315-012-3. 2002.
  4. MAREŠ, Petr. Mateřství a těhotenství z pohledu sociálních věd (Motherhood and pregnancy in the social sciences). In Ženská práva jsou lidská práva. Brno: Nesehnutí. p. 84-90. 2002.
  5. HRDINOVÁ, Jitka and Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí v souboru ELSPAC od narození do tří let věku (Morbidity of Children in the ELSPAC Study from Birth to the Age of Three Years). Čes. - slov. Pediatrie. vol. 57, No 4, p. 155-160. ISSN 0069-2328. 2002.
  6. HRDINOVÁ, Jitka and Zita BARTOŠÍKOVÁ. Nemocnost dětí v souboru ELSPAC od narození do tří let věku (Morbidity of Children in the ELSPAC Study from Birth to the Age of Three Years). Česko-Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, vol. 57, No 4, p. 155-160. ISSN 0069-2328. 2002.
  7. PAVLÍKOVÁ, Eva, Lenka LACINOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Temperament kojence a batolete ve vztahu k utváření výchovných postojů u matek (Relations between little child temperament and mothers childrearing practices). In Utváření a vývoj osobnosti (Psychologické, sociální a pedagogické aspekty). Vydání první. Brno: Barrister&Principal-studio. p. 55-73. Psychologie, 1. ISBN 80-85947-83-8. 2002.

  2001

  1. LACINOVÁ, Lenka. Matčino pojetí výchovy a temperament dítěte (výchova v rodině jako interakční proces) (Mother's concept of child rearing and temperament of child [family child rearing as an interactional process]). Brno: FSS MU. 155 pp. 2001.

  2000

  1. KOPEČNÁ, Lenka, Marie TOMANDLOVÁ, Jaroslava TALLOVÁ and Josef TOMANDL. Hladiny vitamínů s antioxidačním účinkem u dětí s dyslipoproteinémií (Levels of antioxidant vitamins in children with dyslipidemias). Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Výživa. Praha: TIGIS s.r.o., vol. 3, No 3, p. 48. ISSN 1211-9326. 2000.
  2. HRSTKOVÁ, Hana and Jan NOVOTNÝ. Screening toxické kardiomyopatie po kardiotoxické cytostatické léčbě v dětství (Screening of toxic cardiomyopathy after cytostatic therapy in childhood). Brno, 2000.

  1999

  1. SLÁDEK, Vladimír, Martin SEDLÁČEK and Michaela VYSTRČILOVÁ. Fragment lidské lebky ze Stránské skály IIIa (neolit): předběžná studie (Fragment of the human skull from the Stránská skála IIIa (neolit): preliminary study). Přehled výzkumů. vol. 39, 1995-1996, p. 521-527. ISSN 1211-7250. 1999.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí (Imagination as The Dynamic Aspect of our Being). In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Nakladatelství Doplněk. p. 318-338. ISBN 80-7239-034-1. 1999.
  3. JŮVA, Vladimír. Muzeopedagogika (Museum education). In ČAČKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Doplněk. p. s. 269-273, 5 pp. ISBN 80-7239-034-1. 1999.
  4. DOHNALOVÁ, Ilona, Jan NOVOTNÝ, Petr KRÁTKÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA and Lenka CHARVÁTOVÁ. Obezita u dětí (Childrens obesity). In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. p. 31-32. ISBN 80-210-2255-8. 1999.
  5. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu (Symbol in childrenexpresion). 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně. 125 pp. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2. 1999.
  6. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1st ed. Brno: Masarykova universita. 125 pp. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2. 1999.

  1997

  1. SZÉPFALUSI, Zs., I. NENTWICH, M. DOBNER, K. PILLWEIN, R. URBANEK and Department of Paediatrics, University of Vienna-AKH, Austria. IgE-mediated allergic reaction to hyaluronidase in paediatric oncological patients. Eur J Pediatr. Germany: Springer, vol. 156, No 3, p. 199-203. ISSN 0340-6199. 1997.

  1993

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Uprostřed obrazu a skladby (In the Middle of the Picture and Music Composition). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 34, No 2, p. 25-27. ISSN 1210-3691. 1993.

  1990

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarné objevy v jedné místnosti (The Artistic Founs in the Room). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 8, p. 138-139. ISSN 1210-3691. 1990.

  1987

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže (Development endurance ability child and young people). Brno: MěV ČSTV a KTDTV PdF. 6 pp. Metodický dopis. 1987.

  1985

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. O rozvoji obecné vytrvalosti dětí mladšího školního věku (Development endurance child). Praha: St.ped.nakl. Praha. 4 pp. Komenský 109, č. 8. 1985.
Display details
Displayed: 16/4/2024 06:51