Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie and Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli (Becoming a feminist. The fast and furious companion). Praha: Universum. 232 pp. První vydání. ISBN 978-80-242-8740-9. 2023.

  2021

  1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ and Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi (E-learning : Teaching/Learnig Using Digital Technologies). 2nd ed. Praha: Wolters Kluwer ČR. 330 pp. ISBN 978-80-7676-175-9. 2021.
  2. HAVLÍČEK, Jakub. Imagining Religion in the Czech Republic: Anthropological Perspectives. Münster, Zürich: LIT Verlag. 290 pp. ISBN 978-3-643-91342-5. 2021.
  3. HORÁČEK, Radek. Stohlavá pedagogická saň. In em.muni.cz. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2021.

  2020

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Activating approaches of teaching librarians in the education of information and reading literacy. In 14. medzinárodna konferencia Školské knižnice ako informačné a kulturné centrá škol, 24.9.2020, Bratislava. 2020.
  2. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu digital humanities (Application perspectives of research into the educational potential of digital humanities). 2020.
  3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Aplikační perspektivy výzkumu edukačního potenciálu spolupráce knihoven a škol (Application perspectives of research into the educational potential of cooperation between libraries and schools). 2020.
  4. KAROLYI, Matěj, Jakub ŠČAVNICKÝ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ and Martin KOMENDA. Design and Management of an Objective Structured Clinical Examination using the SIMUportfolio Platform. In H. Chad Lane, Susan Zvacek and James Uhomoibhi. Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education. Portugalsko: SciTePress. p. 269-276. ISBN 978-989-758-417-6. doi:10.5220/0009570102690276. 2020.
  5. JARKOVSKÁ, Lucie. If It Were Not Exceptional, We Wouldn’t Have Chosen It: Institutional Habitus of Two Nursery Schools. Orbis Scholae. Karolinum, vol. 14, No 3, p. 1-23. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2021.2. 2020.
  6. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Knihovnická pedagogika se zaměřením a rozvoj kompetencí učícího knihovníka (Library pedagogy with a focus and development of competencies of a teaching librarian). In Odborný seminář Pedagogika pro učící knihovníky. 2020.
  7. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Luke WOODHAM, Jakub ŠČAVNICKÝ, Christos VAITSIS and Dimitris SPACHOS. Medical curriculum standards: Towards relational database transformation. Health and Technology. Heidelberg: Springer, vol. 10, No 3, p. 759-766. ISSN 2190-7188. doi:10.1007/s12553-020-00409-6. 2020.
  8. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Národní seminář informačního vzdělávání 2020 (National Seminar of Information Education 2020). Praha, Univerzita Karlova: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova. 4 pp. 1. ISSN 2533-7882. 2020.
  9. JARKOVSKÁ, Lucie. The European Union as a child molester: sex education on pro-Russian websites. Sex Education-Sexuality Society and Learning. Routledge Journals, Taylor and Francis, vol. 20, No 2, p. 138-153. ISSN 1468-1811. doi:10.1080/14681811.2019.1634041. 2020.

  2019

  1. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Informační gramotnost jako nástroj podpory demokracie v současné škole : výzkumné horizonty (Information literacy as a tool to support democracy in today´s school : research horizons). In Konference Pedagogický výzkum, školní praxe a výzvy demokracie, 11. - 13. 09. 2019, Liberec. ISBN 978-80-7494-475-8. 2019.
  2. KAROLYI, Matěj, Jakub ŠČAVNICKÝ, Jan BUĎA, Tereza JURKOVÁ, Monika MAZALOVÁ and Martin KOMENDA. Mapping of Dental Care in the Czech Republic: Case Study of Graduates Distribution in Practice. In Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. Proceedings of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Leipzig: Polskie Towarzystwo Informatyczne. p. 599-603. ISBN 978-83-955416-0-5. doi:10.15439/2019F69. 2019.
  3. MAZÁČOVÁ, Pavlína. Perspectives of Digital Humanities in Educational Strategies of Libraries and Schools. In Conference Ruditatis antidotum Eruditio est, 22nd – 24th May 2019, Martin. 2019.
  4. KOMENDA, Martin and Matěj KAROLYI. SIMUportfolio: Complex all-in-one web-based platform enhancing medical education. In 2019 International Symposium on Educational Technology (ISET). Hradec Králové, Czech Republic: IEEE. p. 70-73. ISBN 978-1-7281-3388-1. doi:10.1109/ISET.2019.00024. 2019.
  5. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Vojtěch BULHART, Rudolf NOVÁK, Petra RŮŽIČKOVÁ, Miloš HEJNÝ, Kateřina BLATNÁ and Petr ŠTOURAČ. SIMUportfolio: integrační platforma pro podporu výuky medicíny. 2019.

  2018

  1. JARKOVSKÁ, Lucie and Martina KAMPICHLER. Vzdělávání v éře neoliberalismu (kulatý stůl) (Education in the Era of Neoliberalism (round table)). 2018.
  2. HAVLÍČEK, Jakub. World religions paradigm, legal system and education. The case of the Czech Republic. JOURNAL OF BELIEFS & VALUES-STUDIES IN RELIGION & EDUCATION. ENGLAND: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, vol. 39, p. 344-357. ISSN 1361-7672. doi:10.1080/13617672.2018.1433920. 2018.

  2017

  1. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Radka JANOUŠOVÁ, Martin VÍTA and Daniel SCHWARZ. Finding overlapping terms in medical and health care curriculum using text mining methods: rehabilitation representation – a proof of concept. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica. ISSN 1805-9163. 2017.

  2013

  1. DANĚK, Petr. Šest výzev pro výuku geografie (Six challenges for teaching geography). In Frajer, Daněk, Ptáček, Dušková, Smolová. Nové metody ve výuce geografie. první. Brno: Munipress. p. 7-11. ISBN 978-80-210-6664-9. 2013.

  2012

  1. ZOUNEK, Jiří and Ondřej BÁRTA. Budoucí učitelé – přichází éra „digitální“ generace? (Future teachers – the dawn of a "digital generation"?). In 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu: Kvalita ve vzdělávání. 2012.
  2. ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK and Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole (Information and communication technologies and their use in study at the university). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
  3. KOLEJKA, Jaromír and Libor LNĚNIČKA. Velký úspěch českého týmu na světové geografické olympiádě iGeo 2012 (Great success of Czech team at the iGeo 2012 world geography olympiad). Geografické informace. Praha: Česká geografická společnost, vol. 31, No 2, p. 67-68. ISSN 1213-1075. 2012.

  2010

  1. KLAPETEK, Martin. Islám jako součást vyučování na německých a rakouských státních školách (Islam as Part of Education at Public Schools in Germany and Austria). Pantheon. Religionistické studie. Pardubice: Univerzita Pardubice, VI., No 1, p. 71-84. ISSN 1803-2443. 2010.
  2. PETROVÁ, Sylvie, Svatopluk SYNEK, Michal KRASŇANSKÝ, Martina ŘÍHOVÁ and Monika SYNKOVÁ. Tradice ve výuce Optometrie v Brně (Tradition in Optometry education in Brno). Olomouc: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. 7 pp. Jemná mechanika a optika ročník 54, číslo 1. 2010.

  2009

  1. HOLMAN, Pavel. Cesty brněnské muzeologie (The Paths of Museology in Brno). In Muzeologie na začátku 3. tisíciletí. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně. p. 198-202. ISBN 978-80-86413-61-7. 2009.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele (Metodology of foreign language teaching and teacher professionalization). In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009.
  3. ZOUNEK, Jiří. Elearning ve školním vzdělávání (Elearning in schooling). In PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál. p. 277-281. ISBN 978-80-7367-546-2. 2009.
  4. HRTOŇOVÁ, Nina, Michal JAVORNÍK, Aleš ROČEK and Vladimír ZATLOUKAL. Environment for effective training in medical image diagnostics. In Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education. 1st ed. Badajoz, Spain: Formatex. p. 1221-1224. ISBN 978-84-692-1790-0. 2009.
  5. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP. 68 pp. ISBN 978-80-7414-126-3. 2009.
  6. BAZALOVÁ, Barbora. Legislativa vztahující se ke vzdělávání žáků s Downovým syndromem (Legislation Framework for Education of Students with Down Syndrome). In Celostátní setkání Klubu rodičů a přátel dětí s DS. 2009.
  7. MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie a klimatologie na základní škole (Meteorology and climatology at primary school). In Cyklus meteorologických seminářů ČMeS (Česká meteorologická společnost). 2009.
  8. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Teorie a didaktika úpolů na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity (Multimedia study material for subject Theory and didactics of combatives at the Masaryk University, Faculty of Sport Studies). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1st ed. Brno: Paido. p. 19-22, 63 pp. ISBN 978-80-7315-181-2. 2009.
  9. VALOVÁ, Barbora and Hana CÍDLOVÁ. Nejčastější chyby ve studentských protokolech z předmětu Laboratorní cvičení z fyzikální chemie (The Most Frequent Mistakes in Students Protocols at the Subject Laboratory Training in Physical Chemistry). In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 1st ed. Brno: Univerzita obrany, fakulta ekonomiky a managementu. 7 pp. ISBN 978-80-7231-650-2. 2009.
  10. CRHA, Bedřich. Několik glos k výchovnému působení hudby (Some Notes to the Educational effect of Music). In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009 č.1. http://www.osu.cz/konference/khv/: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. p. 32 - 38. ISSN 1802-6540. 2009.
  11. ZLATNÍČEK, Pavel. Qualität im Fremdsprachenunterricht (Quality in foreign language teaching). In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Brno: Masarykova univerzita. p. 66-74. ISBN 978-80-210-5075-4. 2009.
  12. TŘEŠTÍKOVÁ, Pavla. Rituály ve sportu: vstup do problematiky (Sport rituals: introduction to problems). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1st ed. Brno: Paido. p. 33-38. ISBN 978-80-7315-181-2. 2009.
  13. CÍDLOVÁ, Hana and Jiří ŠTĚPÁN. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie - komlexní pohled na chemickou kinetiku (A Collection of Solved Physical Chemistry Examples - a Complex View of Chemical Kinetics). In XXVII. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany. 7 pp. ISBN 978-80-7231-650-2. 2009.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Jiří VÍTEK and Marie VÍTKOVÁ. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule (Pupils with special needs in the Czech primary school). In BÜRLI, A., U. STRASSER and A.-D. STEIN. Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. 1st ed. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 109-116. Internationale Heil- und Sonderpädagogik. ISBN 978-3-7815-1558-1. 2009.
  15. BAZALOVÁ, Barbora and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013. In The First International Congress of Educational Research. ISBN 978-605-60682-0-1. 2009.
  16. JOÃO, Falcão e Cunha, Petra HOCOVÁ, Patrício LIA and Zdenko STANÍČEK. SSME Education in Europe: a Proposal for a Joint Master Degree between University of Porto and Masaryk University. Computer Systems & Applications. Beijin, China, 2009,18, No 6, p. 175-181, 230 pp. ISSN 1003-3254. 2009.
  17. REKTOŘÍK, Jaroslav and Marek PAVLÍK. Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy? (The education system as one of weak points of the public administration reform). In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. první. Brno: Tribun EU, s.r.o. p. 140-154. ISBN 978-80-7399-657-4. 2009.
  18. HOLMAN, Pavel. The Paths of Museology in Brno. In Museology at the Beginning of the 3rd Millenium. 1st ed. Brno: Technické muzeum v Brně. p. 203-207. ISBN 978-80-86413-61-7. 2009.
  19. ŠÍP, Radim. Úvod (Introduction). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1st ed. Brno: Paido. p. 7-10. ISBN 978-80-7315-181-2. 2009.
  20. POSPÍŠIL, Radek. Úvod do pedagogiky (2. doplněné vydání) (Introduciton to the pedagogy (2. edition)). Brno: MU Brno, EL-portál. ISSN 1802-128X. 2009.
  21. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy geografie obyvatelstva II (Selected problems of population geography II). In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; zimní semestr. 2009.
  22. ŠÍP, Radim. Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II (Research and development in social sciences and sport sciences II). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu II. 1st ed. Brno: Paido. 63 pp. ISBN 978-80-7315-181-2. 2009.
  23. JANÍKOVÁ, Marcela, Kateřina VLČKOVÁ, Pavel DOULÍK, Martin CHVÁL, Tomáš JANÍK, Patrícia JELEMENSKÁ, Josef MAŇÁK, Karel STARÝ and Jiří ŠKODA. Výzkum výuky: tematické oblasti, výzkumné přístupy a metody (Research on teaching: research fields, approaches and methods). 1st ed. Brno: Paido. 180 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-180-5. 2009.
  24. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání (Education in institutions of nonformal education). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál. p. 520-525. neuv. ISBN 978-80-7367-546-2. 2009.
  25. NOVOTNÝ, Petr. Vzdělávání v institucích neformálního vzdělávání (Education in institutions of nonformal education). In Pedagogická encyklopedie. 1st ed. Praha: Portál. p. 520-525. ISBN 978-80-7367-546-2. 2009.
  26. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Education of Pupils with Special Needs). In Přednáška pro studenty FTK, katedra aplikovaných pohybových aktivit University Palackého v Olomouci,. 2009.
  27. HRUBÁ, Drahoslava and Halina MATĚJOVÁ. Způsob života u onkologických pacientů - jak a kdy ho měnit? (Lifestyle of cancer patients - How and when to change it?). Klinická onkologie. Praha: ČLS JEP, vol. 22, No 6, p. 291-293. ISSN 0862-495X. 2009.

  2008

  1. MAŇÁK, Josef and Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání (Current topics and problems in education in the Czech Republic). In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1st ed. Brno: VUT. p. 60 - 73, 15 pp. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7. 2008.
  2. MRÁZKOVÁ, Kateřina and Hana SVATOŇOVÁ. Atlas Jižní Ameriky očima studenta a učitele geografie. In Konference České geografické společnosti. 2008.
  3. BINKA, Bohuslav. Bída se státní zárukou! (Poverty with the State Guarantee). Praha: Ekonomia a.s. 1 pp. Ekonom. ISSN 1210-0714. 2008.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie. Brněnské pověsti (Brno fables). Brno, 2008.
  5. BARTOŇKOVÁ, Daša. Colloque sur "Le canon: des textes de référence européens" (Colloquium on "The Canon of Texts of European Reference"). In FELJEU 2. Festival Européen du livre et de la lecture Jeunes. 2008.
  6. BOČKOVÁ, Barbora. Čítanka pro žáky s vývojovou dysfázií (The Reading book for pupils with the developmental dysphasia). Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008.
  7. FENYK, Jaroslav. člen - Vedecká rada - BVŠP (member - Scientific Board - Bratislava School of Law). Scientific Board - Bratislava School of Law, 2008.
  8. MILÉŘ, Tomáš. DIDACTEX - Metodika propagace technických oborů ve výuce na ZŠ (DIDACTEX - Methodology for promotion of technical studies in education at primary schools). 2008.
  9. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů (Traffic education of children and youth as one of the pillars of health and injury prevention). Brno: Pedagogická fakulta MU. 142 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-078-4. 2008.
  10. REMSOVÁ, Lenka. Dramatická výchova a interaktivní divadlo, John Somers (Drama in education and interactive theatre, John Somers). In Sborník příspěvků Mezinárodní konference Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. Liberec: Technická univerzita v Liberci. p. 176 - 179. ISBN 978-80-7372-422-1. 2008.
  11. JANČÁŘ, Luděk and Lucie SICHOVÁ. E-learning - optické analytické metody (E-learning - optical analytical methods). In Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. D., Supplementum 2, No. 12. Trnava. p. 267-270. ISBN 978-80-8082-182-1. 2008.
  12. MILÉŘ, Tomáš and Lenka ŠIROKÁ. Experimenty s lidským tělem (Experiments with human body). In Regionální seminář Heuréka na téma Fyzika a člověk. 2008.
  13. HRBÁČEK, Jiří. FLASH SIMULACE PRO PODPORU VÝUKY (FLASH SIMULSIMULATION SUPPORT FOR TRAINING). In Pedagogický software 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. p. 197-199, 516 pp. ISBN 80-85645-59-9. 2008.
  14. NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzikální základy vědy o materiálu (Physical Base of Material Engineering). In CoPhys - International Physics Workshop 2008. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences. p. 209-216. ISBN 978-80-8094-355-4. 2008.
  15. JARKOVSKÁ, Lucie and Kateřina LIŠKOVÁ. Genderové aspekty českého školství (Gender Aspects of Czech Education). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, vol. 44, No 4, p. 683-701. ISSN 0038-0288. 2008.
  16. ŠIMONÍK, Oldřich. General Didactics. In Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk university. p. 31-71, 42 pp. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3. 2008.
  17. MARYÁŠ, Jaroslav. Geografie obyvatelstva II (Population geography II). In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; zimní semestr. 2008.
  18. FOLTÝNOVÁ, Darina and Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů (Geoinformatics in preparation of teachers). In Konference České geoprafické společnosti. 2008.
  19. BLAŽKOVÁ, Růžena, Irena SYTAŘOVÁ and Milena VAŇUROVÁ. Gift for Mathematics and care of the talents. In Education and talent 1. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 48 - 60. Výzkumné zprávy, číslo 2. ISBN 978-80-7392-033-3. 2008.
  20. CRHA, Bedřich. Historické paralely aktuálních problémů hudební pedagogiky (Historical Parallels of Current Problems in Music Pedagogy). In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2008 č. 1. http://www.osu.cz/konference/khv/: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. p. 61-77. ISSN 1802-6540. 2008.
  21. ZOUNEK, Jiří. ICT a život dnešních dospělých (pohledem empirického výzkumu) (ICT and lives of present-day adults (as seen through empirical research)). In Aeducafestival 2007. Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2007 sborník příspěvků z odborných konferencí. 2008th ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 1-10. ISBN 978-80-244-1907-7. 2008.
  22. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Idea posvátnosti přírody při utváření lidské ontogeneze (Idea of inviolability of nature when forming human ontogenesis). In Škola a zdraví pro 21. století. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. p. 25-35. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  23. HORYNA, Břetislav. In unum vertere? Univerzita dnes. (In unum vertere? University tuday.). Aula. Časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, vol. 16, No 1, p. 1-4. ISSN 1210-6658. 2008.
  24. BABYRÁDOVÁ, Hana and Jana BESMÁKOVÁ. Inovace didaktiky výtvarné výchovy. (Innovation of didactics in art education.). 2008.
  25. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v přípravě učitelů 1. stupně na PdF MU (Integration of the Science Foundations in the preparation of the teachers on the Faculty of education). Učitelské listy. Praha, 15/2008, No 5, p. 14-15. ISSN 1210-6313. 2008.
  26. VONKOVÁ, Erika. Introduction to Philosophy. In Šimoník, O., Vítková, M. Pregraduate Teacher Training 1. 1 st ed. Brno: PdF MU. p. 124-152. Pedagogical Theory, Essay Selection 1. ISBN 978-80-7392-057-9. 2008.
  27. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Josef ŠMAJS. Jaké vzdělání pro globalizovanou kulturu? (What kind of education for a globalized culture?). In 6th Special Focus Smposium on CIESKS: Communication, Information and Economy Sciences in the Knowledge Society. Baden-Baden: The European Advanced and systems Research Center (ECNSI). p. 22-28. ISBN 978-953-7210-08-3. 2008.
  28. ŠÍP, Radim. Kalokagathia jako ideál? (Kalokagathia as an Ideal?). In Kalokagathia: Ideál, nebo flatus vocis? 1st ed. Brno: Paido. p. 13-24. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-164-5. 2008.
  29. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ and Hana BŘOUŠKOVÁ. Komunikační specifika nadaných žáků 2. (Communications specificity talented pupils 2). In Výchova a nadání 2. První vydání. Brno: PdF MU. p. 92-97. Výzkumné zprávy číslo 3. ISBN 978-80-7392-055-5. 2008.
  30. SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La bande dessinée pour l´enseignement interdisciplinaire (The comics for the interdisciplinar Education). Lingua Viva. České Budějovice: Katedra jazyků Jihočeské univerzity, 7/2008, No 7, p. 33-43, 10 pp. ISSN 1801-1489. 2008.
  31. VAĎUROVÁ, Helena and Karel PANČOCHA. Learning Difficulties and Emotional / Behavioral Disorders. In ŠIMONÍK, Oldřich. Pregraduate Teacher Training 3. 1st ed. Brno: Faculty of Education, Masaryk University. p. 92-128, 36 pp. Pedagogical Theory, Essay Selection 3. ISBN 978-80-7392-059-3. 2008.
  32. NOVÁK, Zdeněk, Ivo ŘÍHA, Ladislav DUŠEK, Daniel SCHWARZ, Jan CHRASTINA, Radim JANČÁLEK and Pavel CEJPEK. Modern teleconference techniques in neurosurgical education. Journal fur Neurologie, Neurochirurgie und Psychiatrie. Wien: Verlag fur Medizin und Wirtschaft, vol. 9, Sonderheft, p. 22 - 22. ISSN 1608-1587. 2008.
  33. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ and Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně (Possibility of the primary prevention of cardiovascular diseases in the nutritional consultancy). Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, vol. 54, 7-8, p. 789-790. ISSN 0042-773X. 2008.
  34. ŠMÍDOVÁ, Iva. Muži na okraji: systémové znevýhodnění mladých mužů bez maturity? (Men On the Margins: Systematic Discrimination of Low Educated Young Men?). Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR, vol. 9, No 2, p. 22-28. ISSN 1213-0028. 2008.
  35. PROCHÁZKOVÁ, Lucie and Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik (New Acpects in Education in the Field of Special Education in the Czech Republic). In BIEWER, Gottfried, Mikael LUCIAK and Mirella SCHWINGE. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Deutschland. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 561-568. speciální pedagogika. ISBN 978-3-7815-1577-2. 2008.
  36. MACKOVÁ, Marie. Nové trendy ve výuce komunikace (New trends in teaching communication). In Zborník z II. vedeckej konferencie pedagogických pracovníkov v ošetrovaťelstve. 2008th ed. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TU Alexandra Dubčeka v Trenčíně. p. 118-121, 3 pp. ISBN 978-80-8075-265-1. 2008.
  37. BLAŽKOVÁ, Růžena. Osobní zkušenosti s dalším vzděláváním učitelů (Individual Experience with Education of Teachers of Mathematics). In Experience in Further of Teachers in Mathematics. první. Ostrava: Ostravská univerzita. p. 13-17. ISBN 978-80-7368-621-5. 2008.
  38. BOČKOVÁ, Barbora and Jiřina KLENKOVÁ. Projevy narušené komunikační schopnosti u žáků základní školy (Impaired Communication Ability of Pupils on Primary School). 2008.
  39. TOMÁŠKOVÁ, Eva and Dagmar PALATOVÁ. Přínosy modulové výuky (Contributions of modular education). In Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola. 7 pp. ISBN 978-80-87042-20-5. 2008.
  40. ŠMAJS, Josef. Přírodě musíme ustoupit (We have to withdraw the Nature). Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno. 2 pp. Veronika č.4 XXII. ročník. ISSN 1213-0699. 2008.
  41. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním (Approaches to Early Education of Children with Social Disadvantage). Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2/2008, No 18, p. 101-120, 19 pp. ISSN 1211-2720. 2008.
  42. JANČÁŘ, Luděk, Irena JANČÁŘOVÁ and Daniel URBÁNEK. Refraktometrie a polarimetrie - multimediální výukový subsystém (Refractometry and polarimetry - multimedia educational subsystem). In XXVI. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany. 9 pp. ISBN 978-80-7231-511-6. 2008.
  43. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR and Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House. p. 39-47. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0. 2008.
  44. VLČKOVÁ, Kateřina and Marie DOSKOČILOVÁ. Reproduction of Gender Stereotypes in Teaching (design a východiska výzkumu). In GREGER, David. Education, equity, social justice (CD-ROM). 2008.
  45. PAKOSTA, Petr. Rozvodovost a vzdělání obou manželů (Divorce rate and education level of both spouses). Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, vol. 50, No 1, p. 64-70. ISSN 0011-8265. 2008.
  46. NAVRÁTIL, Vladislav. Rozvoj nanotechnologií a lidské zdraví (Development of Nanotechnology and Human Health). In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. Brno: Faculty of Education, Masaryk University. p. 157-164. School and health 21. ISBN 978-80-7392-041-8. 2008.
  47. BAZALOVÁ, B. Sexualita a sexuální výchova u osob s mentálním postižením v institucionálních podmínkách. (Sexuality and Sex Education for People with Mental Disabilities in Institutional Care). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, vol. 18, No 3, p. 247-255, 66 pp. ISSN 1211-2720. 2008.
  48. FIŠER, Zbyněk and Raija HAUCK. Schöpferische Vorgehensweisen in der Vermittlung von Übersetzerkompetenzen. (Education of Creativity and Translatory Competence.). In 3. Dresdense bohemicum. 2008.
  49. ŠIMONÍK, Oldřich. Sketch theory lessons. První vydání. Brno: MSD spol s r. o. 60 pp. Pedagogická teorie, sv. 1. ISBN 978-80-7392-037-1. 2008.
  50. MILÉŘ, Tomáš. Sluneční vařiče (Solar cookers). In Dílny Heuréky 2008-2009. Náchod: Heuréka. p. 1-6. 2008.
  51. ŠTĚPAŘOVÁ, Ema. Sociálně-pedagogické faktory ovlivňující edukaci romských dětí (Social-pedagogical factories influencing education od Romany children). In Sympozium sociální pedagogiky na PdF MU. 2008.
  52. VOJTOVÁ, Věra. (Speciální) vzdělávací potřeby žáků v riziku a s poruchami chování a kvalita vzdělávání ((Special) Educational Needs of students in risk and with behavioural disorders and quality of education). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M.et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido. p. 273-284, 11 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5. 2008.
  53. HORÁKOVÁ, Radka, Naďa DINGOVÁ and Jitka ZAHUMENSKÁ. Specifika tlumočení ve vzdělávání (Interpreting of sign language in education). Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. 157 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-87153-56-7. 2008.
  54. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj (Sports training versus personal development). In K sobě, k druhým, k profesi. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 119-123, 4 pp. ISBN 978-80-210-4595-8. 2008.
  55. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ and Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole (Strategies in Education of Pupils with mental disability in training college and practical school.). Edited by Miroslava Bartoňová - Jarmila Pipeková - Marie Vítková. 2. vyd. Brno: MSD. 148 pp. MSD. ISBN 978-80-7392-050-0. 2008.
  56. KOUDELKA, Zdeněk. Studium práva (The university education of law). Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., vol. 2008, No 1, p. 33-34. ISSN 1214-3758. 2008.
  57. SVATOŇOVÁ, Hana and Kateřina MRÁZKOVÁ. Světový den geografických informačních systém. - GIS day 2008 (The World GIS day). 2008.
  58. FLEMMICHOVÁ, Zuzana and Hana SVATOŇOVÁ. Tematický atlas regionu - didaktické propojení učebnice s atlasem. (Regional thematic atlas - didactic interconnection of geographic textbook and atlas). In Konference České geografické společnosti. 2008.
  59. MUŽÍK, Vladislav and Leona MUŽÍKOVÁ. The Czech Public's Opinions on Physical Education and Health Education in Primary Schools. In Abstracts Overview 4th International Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: MU. p. 30. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  60. HRBÁČEK, Jiří. Tvorba moderních multimediálních studijních opor (Creation of modern multimedia study materials). In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu. p. 150-158, 780 pp. ISBN 978-80-7231-511-6. 2008.
  61. HRBÁČEK, Jiří. Tvorba moderních multimediálních studijních opor (Creation of modern multimedia study materials). In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. 2008.
  62. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ and Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. (Teacher and talented pupil.). In Učitel a nadaný žák. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně. 175 pp. ISBN 978-80-7392-054-8. 2008.
  63. ŠIMONÍK, Oldřich, Jana ŠKRABÁNKOVÁ and Jan ŠŤÁVA. Učitel a nadaný žák. (Teacher and talented pupil.). In Učitel a nadaný žák. Sborník anotací. První vydání. Brno.: Pedagogická fakulta MU v Brně. 23 pp. ISBN 978-80-7392-053-1. 2008.
  64. VAĎUROVÁ, Helena. Vliv nelékařských služeb na kvalitu života pečovatelů o děti s onkologickým onemocněním. (The Influence of Non-medical Services on the Quality of Life of cancer Children Caregivers). Pedagogická orientace. Brno, vol. 2008, No 2, p. 52-66. ISSN 1211-4669. 2008.
  65. MARYÁŠ, Jaroslav. Vybrané problémy geografie obyvatelstva II (Selected problems of population geography II). In Ekonomická geografie - fakultně povinný kurz Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; letní semestr. 2008.
  66. ŠIMONÍK, Oldřich and Marie VÍTKOVÁ. Výchova a nadání 1 (Education and Talent 1). Brno: MSD s.r.o. 99 pp. Výzkumné zprávy, číslo 2. ISBN 978-80-7392-024-1. 2008.
  67. MORNSTEIN, Vojtěch, Carmel J. CARUANA, Daniel VLK, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Lenka FORÝTKOVÁ and Pavel GREC. Výuka lékařské biofyziky pro zdravotnické profese v budoucnosti. Co bychom měli učit? (Biomedical physics education for healthcare professionals of the future. What should we teach?). Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, vol. 2008, No 1, p. 22-29. ISSN 0301-5491. 2008.
  68. SLABÝ, Jiří. VÝUKA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ POMOCÍ E-LEARNINGU (E-learning of education of computer network). In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Vydavatelská skupina Univerzity obrany. p. 654-662, 8 pp. ISBN 978-80-7231-511-6. 2008.
  69. SLABÝ, Jiří. VÝUKA POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ POMOCÍ E-LERNINGU (E-learning of education of computer network). In XXVI mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu. Brno: Vydavatelská skupina Univerzity obrany. p. 654-662, 8 pp. ISBN 978-80-7231-511-6. 2008.
  70. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK and Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace (Use of drama and effective methods in school integration). In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido. p. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6. 2008.
  71. PAVLOVSKÁ, Marie. Vzdělávací projekt Hanin kufřík (The educational project Hana s suitcase). 2008.
  72. MACKOVÁ, Marie. Vzdělávání budoucích lékařů v zahraničí (Education of medical students in abroad). In Současné trendy ve vzdělávání budoucích lékařů. První. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2 pp. ISBN 978-80-244-2198-8. 2008.
  73. KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností (Education of Pupils with Impaired Communication Abilities). 2008.
  74. BAZALOVÁ, Barbora and Ilona FIALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Finsku. Zkušenosti z pobytu v rámci mobilit učitelů programu Socrates Erasmus ve Finsku, Jyväskyle, na Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College (Education of Pupils with Special Educational Needs in Finland. Experience from the Teachers´ Mobility Socrates Erasmus in Finland, Jyväskylä, Jyväskylä University of Applied Sciencies, Teacher Education College). Speciální pedagogika. Praha: Vydavatelství PedF UK, vol. 18, No 1, p. 71-77, 94 pp. ISSN 1211-2720. 2008.
  75. MRKÝVKA, Petr and Jan NECKÁŘ. Zavádění dovednostních forem výuky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (Introduction of Skills Education at the Masaryk University - Faculty of Law). In Praxe a stáže studentů vysokých škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 72-74. ISBN 978-80-210-4760-0. 2008.
  76. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií (ICT and lives of present-day adults in the age of information and communication technologies). In RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008th ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 143-167, 24 pp. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2. 2008.
  77. HRBÁČEK, Jiří. 2. ročník konference Moderní technologie ve výuce (2nd conference Modern technology in education). 2008.
  78. HRBÁČEK, Jiří. 2. ročník konference Moderní technologie ve výuce (2nd conference Modern technology in education). 2008.

  2007

  1. MAŇÁK, Josef. Aktuální problémy kurikula (Recent problems of curriculum). In Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 1st ed. Brno: Univerzita obrany. p. 1-8, 9 pp. ISBN 978-80-7231-228-3. 2007.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. (Methodology of German as a Foreign Language in Education and Research.). 2007.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. (Methodology of German as a Foreign Language in Education and Research.). In Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 5-9, 107 pp. ISBN 978-80-210-4462-3. 2007.
  4. SMETÁČKOVÁ, Irena and Lucie JARKOVSKÁ. Dívky a chlapci mezi sebou (Girls and Boys In the Group). In Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o. p. s. p. 25 - 34, 9 pp. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-00-3. 2007.
  5. FIŠER, Zbyněk. Do boje se špatnou náladou. (Automatický text a automatická kresba.) (Automatic text and automatic drawing.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. p. 97-98. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. 2007.
  6. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Dokumentace v edukačním procesu (Documentation in process of the education). In Nové trendy v ošetřovatelské péči. 1st ed. Brno: NCONZO. p. 33-34. ISBN 978-80-7013-451-1. 2007.
  7. MAREŠ, Miroslav. Durch Bildung/Ausbildung Respekt und Vertrauen schaffen (Schooling/Education as an Instrument of common Respect and Trust). In VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů "Vzděláním překonat bariéry". 1st ed. Praha: Ústav mezinárodních vztahů pro Česko-německé diskusní fórum za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. p. 183-186. ISBN 978-80-86506-63-0. 2007.
  8. VACEK, Patrik, Jana KRÁTKÁ and Zdeněk HOLÝ. (eds.) Anketa tématu Audiovizuální výchova ((eds.) Audio-visual education questionnaire). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, VIII, No 49, p. 35-37. ISSN 1213-516X. 2007.
  9. VACEK, Patrik and Jana KRÁTKÁ. (eds.) Téma - Audiovizuální výchova ((eds.): Theme - Audio-visual education). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, VIII, No 49, p. 16 - 37, 21 pp. ISSN 1213-516X. 2007.
  10. ZÍTKOVÁ, Marie, Petra JUŘENÍKOVÁ, Dana DIVIŠOVÁ and Eva LIHOSITHOVÁ. Education in hemato-oncological patients. In In Bone Marrow Transplantation, Abstrakt Book: 33 Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Lyon, France, March 25–28, 2007, Vol. 33, Suppl.1, s. 271. ISSN 0268-3369. 2007.
  11. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 2007.
  12. ŠIMONÍK, Oldřich. Edukace nadaných žáků; teorie, výzkum, dokumenty a realita. (Education talented pupils; theory, research, paper and reality.). In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. první. Brno.: MSD s.r.o. p. 211-220., 10 pp. ISBN 978-80-7392-006-7. 2007.
  13. JUŘENÍKOVÁ, Petra. Edukační bariery (Barrier of education). In Nové trendy v ošetřovatelské péči. 1st ed. Brno: NCONZO. p. 36-38. ISBN 978-80-7013-451-1. 2007.
  14. LUKÁŠOVÁ, Růžena and David ŠPAČEK. Efektivní vzdělávání úředníků veřejné správy: teorie a praxe (Efficient education of civil servants: theory and practice). In Vzdělávání úředníků ve veřejné správě. Olomouc: Ministerstvo vnitra. p. 71 - 78. ISBN 978-80-244-1825-4. 2007.
  15. BAZALOVÁ, Barbora. E-learningová podpora výuky předmětu SP4MK_S4e2 Specializace 4e Edukace jedinců s mentálním postižením 2+ (E-learning Support of a Course SP4MK_S4e2 Specialisation 4e Education of Individuals with Intellectual Disabilities). 2007.
  16. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais (In Search of the Concept of School Culture: A Contribution to Current Discussions). Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, neuvedeno, No 10, p. 63-79, 16 pp. ISSN 1645-7250. 2007.
  17. KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnictví a školství v procesu integrace a privatizace (European healthcare and education integrated and privatized). In Veřejná služba v České republice, Německu, Rakousku a Evropské unii - Daseinvorsorge in der Tschechischen Republik, Deutschland, Oesterreich und Europaeische Union, Luboš Tichý (ed), č. 36. Praha: Univerzita Karlova - Právnická fakulta. p. 99-105. ISBN 978-80-85889-96-3. 2007.
  18. JANÍK, Tomáš and Jan SLAVÍK. Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání (Facts and Phenomena on the Interface of Didactic Theory, Research and Educational Practice). Pedagogika. vol. 57, No 3, p. 263-274. ISSN 0031-3815. 2007.
  19. VACEK, Patrik and Jana KRÁTKÁ. Filmová a audiovizuální výchova: mnoho problémů, (skoro) žádné metody (Film and Audio-visual Education: plenty of problems, (almost) no methods). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, VIII, No 49, p. 18 - 19. ISSN 1213-516X. 2007.
  20. NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika a didaktika fyziky ve věku nanotechnologií (Physics and Didactics of Physics in the Nanotechnology Age). In 50 let didaktiky fyziky v ČR. I. Olomouc: Jednota Českých matematiků a fyziků. p. 96-101. ISBN 978-80-244-1786-8. 2007.
  21. FOLTÝNOVÁ, Darina and Hana SVATOŇOVÁ. Geoinformatika v přípravě učitelů, geoinformatika akartogafie ve škole (Geoinformatics in teacher´s education, geoinformatics and cartography in school). In Súčasné trendy v kartografii. 1st ed. Bratislava: kartografická spoločnost Slovenskej republiky. p. 71 - 77. ISBN 978-80-89060-11-5. 2007.
  22. SMÉKAL, Vladimír. Hodnoty a jejich zjišťování v psychologii a pedagogice (Values and their measuring in psychology and pedagogy). In ŠIMONÍK, Oldřich, Hana HORKÁ and Stanislav (eds.) STŘELEC. Hodnoty a výchova. Sborník referátů z vědecké konference, která se konala 30. - 31. 8. 2007 na PdF MU v Brně. 1. vydání. Brno: MSD. p. 80-101. ISBN 978-80-86633-78-7. 2007.
  23. NOVOTNÝ, Petr and Milan POL. ICT v učitelském vzdělávání je tématem i v Uzbekistánu (ICT in teacher education as topic in Uzbekistan). Brno: Měsíčník Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
  24. FIALA, Petr. Ideály státu a jejich realizace. Konkretizace ideálů a hodnot prostřednictvím zpřítomňování minulosti (Principle of State: structure, values and realization). Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, XVIII, No 10, p. 18-20. ISSN 1214-0899. 2007.
  25. JAVORNÍK, Michal and Otto DOSTÁL. Improving Education and Cost - Effectiveness in Medical Imaging. IT@Networking Communications. Brussels: Christin Marolt, 1/2007, No 2, p. 14-15. ISSN 1784-0716. 2007.
  26. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v přípravě učitelů 1. stupně na PdF MU (Integration of the Science Foundations in the preparation of the teachers on the Faculty of education). In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,. p. 106 - 109, 128 pp. ISBN 978-80-86633-95-4. 2007.
  27. KACHLÍK, Petr. Jak na tom jsem, pane doktore, aneb Setkání dvou hypochondrů s jedním lékařem. Tentokrát o závislostech všeho druhu. (What is it like, Mr. Doc? Meeting two Valetudinarians and one physician. This time about all type of addictions.). 1st ed. Brno: Český rozhlas Brno, 2007.
  28. ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Jak se vyznat v babylonské krajině? Kritéria kvality kvalitativního výzkumu (How to orientate in Babylon? Criteria of quality in qualitative research). In Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis Facultas Philosophica. 2007th ed. Olomouc: Univerzita Palackého. p. 289-299. ISBN 978-80-244-1813-1. 2007.
  29. ŠVAŘÍČEK, Roman. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie (How to teach qualitative research?). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 2007th ed. Brno: Konvoj. p. 71-79. ISBN 978-80-7302-133-7. 2007.
  30. JARKOVSKÁ, Lucie. Jsou chlapci od přírody živější než dívky? Gender, genderová socializace a její role v pedagogice (Are boys naturaly more lively then girls? Gender, gender socialization and its role in pedagogy). In BABANOVÁ, Anna and Jozef MIŠKOLCI. Genderově citlivá výchova: Kde začít? Praha: Žába na prameni, o. s. p. 10 - 29. Rovné příležitosti v pedagogické praxi. ISBN 978-80-239-8798-0. 2007.
  31. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. (To a problem of economical education in globalized culture). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. p. 501-506, 7 pp. ISBN 978-80-903808-8-2. 2007.
  32. VAĎUROVÁ, Helena. Komlexní péče o rodinu a dítě s onkologickým onemocněním a její vliv na kvalitu života primárních pečovatelů (Comprehensive Care for parents and their Children with Cancer and its Influence on the Quality of Life of Primary Caregivers). In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1st ed. Brno: MSD. p. 223-244, 26 pp. ISBN 978-80-7392-012-8. 2007.
  33. ŘEHULKA, Evžen. Koncepce „zdravé osobnosti“ a výchova („Health personality" conception and education). In Veda-vdelávanie-prax. 2007.
  34. ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry (Qualitative Research in Educational Sciences: Game Rules). Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál. 384 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. 2007.
  35. BARTOŇKOVÁ, Daša. La lettura degli autori classici (Classical Literature Reading). In FELJEU. Festival Européen du Livre et de la lectura Jeunes. 2007.
  36. HOLÁ, Veronika, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA and Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie ve výuce studijního směru Zubní lékařství na LF MU (Medical microbiology in dentistry). In Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. 48th ed. Praha: Československá společnost mikrobiologická. p. 298-609. ISBN 0009-0646. 2007.
  37. BARTOŇKOVÁ, Daša. L'insegnamento delle lingue e letterature antiche nella Universitá di Masaryk di Brno (Classical Studies at Masaryk University in Brno). In XXXI Colloque International de Linguistique Fonctionelle. 2007.
  38. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Mezinárodní a český kontext Globálních kvalifikačních standardů vzdělávání v sociální práci vydaných IFSW a IASSW (International and Czech context of the Global standards for education and trainig in the social work profession published by IFSW and IASSW). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, roč. 6, č. 4, p. 49-54. ISSN 1213-6204. 2007.
  39. HRBÁČEK, Jiří. Moderní technologie ve výuce (Modern technologies in education). Překlad anotací J. Slabý. 2007.
  40. HAVELKOVÁ, Marie. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA SLOUŽÍ VÝCHOVĚ A UČITELSTVÍ (aneb příběh jednoho z lidských genů). (MOLECULAR GENETICS SERVES FOR EDUCATION AND TEACHING (or a story of one of human genes).). In Fórum o premenách školy v 21.storočí. 1st ed. Slovenská republika, Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Pedagogická fakulta. p. 310 - 316. ISBN 978-80-969146-7-8. 2007.
  41. NĚMEC, Jiří. Možnosti a limity výchovy ve volném čase (Education and leisure time 2). In Čech, T. Výchova a volný čas 2. 1. vyd. Brno: MSD. p. 11-17. ISBN 978-80-86633-97-8. 2007.
  42. HAMADOVÁ, Petra. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol (Possibilities of strenghtening of problematic features and key competencies in visually impaired pupils in compulsory education). In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 55-71. ISBN 978-80-86633-92-3. 2007.
  43. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Muzikoterapie s dětmi (Music therapy with children). Časopis České národní skupiny Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (ČNS IAML). 2007.
  44. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Neváhej a toč, aneb co všechno se může stát ve fyzikálně chemické laboratoři (2) (Do Not hesitate and Shoot alias What Everything May Happen in the Physical Chemistry Laboratory (2)). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha, Česká republika: Státní pedagogické nakladatelství, vol. 16, No 4, p. 186-187. ISSN 1210-3349. 2007.
  45. FIŠER, Zbyněk. Obrazy vyprávějí. (Příběh podle cyklu fotografií.) (The pictures tell. (A story by photographs.)). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. p. 58-59. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. 2007.
  46. HODAŇ, Bohuslav. Od teorie tělesné výchovy k sociokulturní kinantropologii I (From theory of physical education to socio-cultural kinanthropology I). Tělesná kultura. Olomouc: FTK UP, vol. 30, No 1, 15 pp. ISSN 1211-6521. 2007.
  47. HODAŇ, Bohuslav. Od teorie tělesné výchovy k sociokulturní kinantropologii II (From theory of physical education to socio-cultural kinanthropology II). Tělesná kultura. Olomouc: FTK UP, vol. 30, No 2, 18 pp. ISSN 1211-6521. 2007.
  48. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ and Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání (Pedagogy of visually impaired. Texts for long distance studies). Brno: Paido. 124 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1. 2007.
  49. JANÍK, Tomáš and Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy (Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi pedagogického výzkumu. Recenzovaný sborník. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. p. 30-41. ISBN 978-80-7394-061-4. 2007.
  50. JANÍK, Tomáš and Petr KNECHT. Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy (Educational research and the reform of school curriculum in the Czech Republic). In Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. p. 1-12. ISBN 978-80-7040-987-9. 2007.
  51. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum (Sport Pedagogy in German - Progression, Conception and Research Subjects). Studia sportiva. Brno: FSpS MU, vol. 1, No 1, p. 52-65. ISSN 1802-7679. 2007.
  52. ŠIMONÍK, Oldřich. Podpora nadání - významný společenský úkol. (Support talent - noted social task.). In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o. p. 450-456. ISBN 978-80-86633-78-7. 2007.
  53. ZEMANOVÁ, Marcela. Pojetí ženské identity v současném umění (The conception of the women's identity in a contemporary art). In HORÁČEK, Radek and Jan ZÁLEŠÁK. Aktuální otázky zprostředkování umění. Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 49-53. Spisy Pedagogické fakulty MU. ISBN 978-80-210-4371-8. 2007.
  54. FIŠER, Zbyněk. Poslepu (Psaní a kresba poslepu). (Blindly (Writing and drawing blindly).). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. p. 83-85. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. 2007.
  55. HRBÁČEK, Jiří. POUŽITÍ FLASHE VE VÝUKOVÝCH APLIKACÍCH (USE FLASH IN APPLICATIONS FOR EDUCATION). In XX. DIDMATTECH 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, Olomouc. p. 455-457. ISBN 80-7220-296-0. 2007.
  56. ŘEHULKA, Evžen. School and health 21/2. Brno: Paido, Masarykova univerzita. 903 pp. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  57. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze : sborník z konference (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). Edited by Petr Mareš - Ondřej Hofírek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti. 324 s. ISBN 9788021044395. 2007.
  58. MAREŠ, Petr and Ondřej HOFÍREK. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Sborník z konference. (Social reproduction and integration: ideals and limits. Conference collection.). 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav. 327 pp. ISBN 978-80-210-4439-5. 2007.
  59. CÍDLOVÁ, Hana and Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Parlour Games with Cards). Bedrník - časopis pro ekogramotnost. vol. 5, No 6, p. 25-27. ISSN 1801-1381. 2007.
  60. NOVOTNÝ, Petr. Starší nebo moudřejší? Potřeba učit se a vzdělávat u lidí ve věku 50+ v kontextu pracovního uplatnění (Older or wiser? The education and learning needs of adults 50+ in the context of work.). In Věk jako příležitost – Využijme potenciál zaměstnanců 50+. 2007.
  61. REISSMANNOVÁ, Jitka. Studenti oboru Výchova ke zdraví a Dny zdraví na ZŠ - psychodidaktická příprava studentů v praxi (Students of the specialization Education Towards Health and The Days of Health at elementary school - psychodidactic preparation of students in field). 2007.
  62. CÍDLOVÁ, Hana. Trvale udržitelný rozvoj předávání informací (Sustainable Growth of Sharing the Information). In Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 17-19. ISBN 978-80-210-4504-0. 2007.
  63. FIŠER, Zbyněk. Tři muži ve člunu a text. (Kolektivní psaní a kolektivní malba.) (Collective writing and collective drawing.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. p. 98-101, 3 pp. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. 2007.
  64. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní interdisciplinárně. Místo oboru ve společenských vědách. (Creative Writing interdisciplinary. Its role in the social science.). In Na stope slovám. Príručka tvorivého písania pre učiteľov slovenského jazyka. 1st ed. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. p. 132-136. Mimo edice. ISBN 978-80-89225-35-4. 2007.
  65. ŠVAŘÍČEK, Roman and Klára ŠEĎOVÁ. Učební materiály pro kvalitativní výzkum v pedagogice (Curriculum for Qualitative Research in Education). První. Brno: Masarykova univerzita. 176 pp. Skripta. ISBN 978-80-210-4359-6. 2007.
  66. KRÁTKÁ, Jana and Patrik VACEK. Učit se učit o audiovizuální kultuře (Learning to Teach about Audio-Visual Culture). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, VIII, No 49, p. 33-33. ISSN 1213-516X. 2007.
  67. KŘIPAČ, Miroslav, Michal BRANDEJS, Jitka BRANDEJSOVÁ and Miroslava MISÁKOVÁ. University Center For Sale Of E-learning Courses. In ICTE 2007. 1st ed. Ostrava: University of Ostrava. p. 58-61. ISBN 978-80-7368-388-7. 2007.
  68. JARKOVSKÁ, Lucie. Úskalí genderově senzitivního vzdělávání. (The limits of gender sensitive education.). In Vztahy, jazyky, těla. Texty z Konference českých a slovenských feministických studií. 1. vyd. Praha: FHS UK. p. 219 - 231. 1. vyd. ISBN 978-80-903086-6-4. 2007.
  69. JARKOVSKÁ, Lucie. Úskalí genderově senzitivního vzdělávání (CD) (Limits of gender sensitive education (CD)). In Sborník příspěvků z Konference českých a slovenských feministických studií (CD). 1. vyd. Praha: FHS UK. p. 219 - 231. ISBN 978-80-903086-6-4. 2007.
  70. SMETÁČKOVÁ, Irena and Lucie JARKOVSKÁ. Ve škole je gender všude kolem nás (Gender at school: Gender is all around us). In Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost, o. p. s. p. 14 - 18. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-00-3. 2007.
  71. JARKOVSKÁ, Lucie. Ve škole je gender všude kolem nás (Gender at school: Gender is all around us). In SMETÁČKOVÁ, Irena. Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost, o. p. s. p. 14 - 18. Prolomit vlny. ISBN 978-80-87110-01-0. 2007.
  72. VAŠEČKA, Michal. Visegrad Summer School, VI. edition, 8 - 21 July 2007. 2007.
  73. ŠIMONÍK, Oldřich. Výuka didaktiky a výchova k hodnotám (Teaching Didactics and Education to Values). In Hodnoty a výchova. první. Brno: MSD, spol. s.r.o. p. 442-449. ISBN 978-80-86633-78-7. 2007.
  74. KŘIVÁNEK, Martin. Vývoj a struktura vybraných výdajů státního rozpočtu do oblasti vzdělávání (Progress and structure of selected state budget expences to education). In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vyd. Brno: Tribun. p. 74-79. ISBN 978-80-7399-030-5. 2007.
  75. VAĎUROVÁ, Helena. Vzdělání jako významný faktor kvality života u dětí s chronickým a závažným onemocněním (Education as an Important Factor in Chronically and Seriously Ill Children). 2007.
  76. MAREŠ, Miroslav. Vzdělání/vzdělávání jako nástroj vzájemného respektu a sebedůvěry (Schooling/Education as an Instrument of common Respect and Trust). In VIII. výroční konference Česko-německého diskusního fóra ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů "Vzděláním překonat bariéry". 1st ed. Praha: Ústav mezinárodních vztahů pro Česko-německé diskusní fórum za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. p. 79-82. ISBN 978-80-86506-63-0. 2007.
  77. ČECH, Tomáš. Vzdělávací a volnočasové podmínky na Kubě (Educational and leisure time conditions in Cuba). In Čech, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno: MSD. p. 202-210. ISBN 978-80-86633-97-8. 2007.
  78. FUČÍK, Petr and Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, vol. 1, 1-2, p. 219-235. ISSN 1843-5998. 2007.
  79. MÜHLPACHR, Pavel. YOUNG PEOPLES LIFESTYLE AS A CAUSE OF SOCIAL HANDICAP. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 457-461. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  80. VACEK, Patrik and Jana KRÁTKÁ. Zahraniční literatura pro filmovou a mediální edukaci (Foreign Literature For Film and Audio-Visual Education). Cinepur. Praha: FAMU a Sdružení přátel Cinepuru, VIII, No 49, p. 28-28. ISSN 1213-516X. 2007.
  81. TOMÁŠKOVÁ, Eva and Dagmar PALATOVÁ. Zhodnocení úrovně seminárních prací studentů 1. ročníku (Evaluation of seminar works by students in the 1st year). In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. Brno: Masarykova Univerzita. p. 45-50. ISBN 978-80-210-4331-2. 2007.
  82. SIEGLOVÁ, Naděžda. Žáci-cizinci v procesu literární komunikace (Pupils-Foreigners in Process of Literary Communication). In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ. 2007.

  2006

  1. PŘENOSIL, Václav. Aktivity ČR v NATO Modelling and Simulation Group (Coverage Czech Republic within NATO Modelling and Simulation Group). In Celoarmádní seminář - Výcvik s využitím simulačních a trenažérových technologií. Centrum Simulačních a trenažérových tech: Ředitelství výcviku a doktrín, Centrum Simulačních a trenažérových technologií Brno. p. 100 - 132. 2006.
  2. PFAFFEL, Wilhelm, Katarina PETROVIĆOVÁ and Irena RADOVÁ. Armilla - Interaktive Übungssoftware (Armilla - interactive tutorial software). 1st ed. Bamberg: C. C. Büchner. ISBN 3-7661-9592-1. 2006.
  3. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická, psychologická, společensko-politická a lingvodidaktická východiska v historizujícím pohledu. (Autonomous learning and foreign language teaching. From the point of view of education science, psychology of learning, political science and methodology - historical survey.). In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 19-39. ISBN 80-210-4164-1. 2006.
  4. KUŘE, Josef. Biotechnology Ethics Education. Theory of Science. 15/28(2006, No 3, p. 67-95, 30 pp. ISSN 1210-0250. 2006.
  5. KNECHT, Petr. Comparison of selected Czech geography textbooks. In Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru. 1st ed. Nitra: Universita Konstantina filozofa v Nitre. 2 pp. ISBN 80-8094-058-4. 2006.
  6. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Edukace v oblasti chronických ran. (Education in the area of chronic wounds.). Referátový výběr - dermatovenerologie. Praha, vol. 48, No 3, p. 68-71. ISSN 1213-9106. 2006.
  7. ZOUNEK, Jiří. E-learning a vzdělávání. Několik pohledů na problematiku e-learningu (E-learning and Education. Some views on the theme of e-learning). Pedagogika. Praha: PedF UK, LVI, No 4, p. 335-347. ISSN 0031-3815. 2006.
  8. HUMPOLICEK, Pavel. Enhancement of education and training in psychotherapy for students of psychology and psychiatry at Masaryk University in Brno. In Zaburzenia nerwicowe - terapia, badania, dydaktyka (Krakow, 2006). 2006.
  9. BRANDEJSOVÁ, Jitka. E-technici pomáhají učitelům s osvojováním e-learningu (E-technicians support staff for e-learning activities). muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, Ročník 2, říjen 2006, p. 5-6. ISSN 1801-0806. 2006.
  10. HORKÁ, Hana. Hodnotíme výchovné kompetence v rámci pedagogických praxí? (Evaluation educational competences in teachers practice?). In Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. první. Brno: MSD a KPd PdF MU. p. 74-77. ISBN 80-86633-67-5. 2006.
  11. VLČKOVÁ, Kateřina. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v zemích Evropské unie. (Characteristics and developmental trends of schooling and education in the EU countries). Elportál. Brno: MU, vol. 1, No 1, p. 32-63. ISSN 1802-128X. 2006.
  12. CÍDLOVÁ, Hana and Jaromír TOUŠEK. III. Fyzikální chemie (III. Physical Chemistry). In Chemická olympiáda : 43. ročník : 2006-2007 : školní kolo : kategorie A a E : soutěžní úlohy studijní a praktické části. 1st ed. Praha: Národní institut dětí a mládeže MŠMT. p. 16-18. Petr Holzhauser. ISBN 80-86784-32-0. 2006.
  13. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER and Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava. p. 15-21. ISBN 80-7368-199-4. 2006.
  14. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventionen (Interventions). 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin. 234 pp. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1. 2006.
  15. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin. 234 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9. 2006.
  16. KNECHT, Petr and Martin WEINHŐFER. Jaká kritéria jsou důležitá pro učitele ŽŠ při výběru učebnic zeměpisu? Výsledky výzkumné sondy provedené na jihomoravských základních školách (According what criteria do teachers select geography textbooks?). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. p. 35-51. ISBN 80-7043-483-X. 2006.
  17. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. (To the problem of economical education in the globalized culture.). In K aktuálním otázkám oboru Podnikového hospodářství. Brno: Ekonomicko-správní fakulta. p. 5-12. ISBN 80-210-4169-2. 2006.
  18. KULHAVÝ, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska (Globalization of education - lessons from Sweden). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV. Životné prostredie. 2006.
  19. BARTOŇKOVÁ, Daša. La finalita della educazione nell insegnamento della letteratura greca e latina (The Aims of Education Concerning Classical Literature). In Convegno "Ratio studiorum". III Meeting Annuale dei Partners EWHUM. 2006.
  20. FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ and Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu (Bases of Laboratory Work: a New Study Material). In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management. 4 pp. ISBN 80-7231-139-5. 2006.
  21. CÍDLOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ and Miroslav FIALA. Laboratorní technika ve výuce učitelství chemie na PdF MU (Laboratory Technics at Preparation of Future Chemistry Teachers at Faculty of Education, Masaryk University). In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě. 5 pp. ISBN 80-7368-244-3. 2006.
  22. NOVOTNÝ, Petr. Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu (Human resources, lifelong learning and education in work-related and occupational context). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada pedagogická. Brno: Masarykova univerzita v Brně, vol. 2006, U 11, p. 27-39. ISSN 1211-6971. 2006.
  23. BARTOŇKOVÁ, Daša. L´impegno di reintrodurre o rafforzare nell´insegnamento la dimensione umanistica (Efforts towards Reintroduction or Reinforcement of the Humanistic Dimension in Education). In Conférence Thématique EWHUM - European Humanism in the World. 2006.
  24. DOKULIL, Miloš. Masarykovské návraty (Masarykian Comebacks). 1st ed. Brno: Nadace Universitas Masarykiana + Akademické nakladatelství CERN + Nakladatelství a vydavatelství NAUMA. 201 pp. Heureka, sv. 11. ISBN 80-7204-429-X. 2006.
  25. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Mezioborový psychologický a sociálně-pedagogický přístup k dětem a rodinám v rámci vzdělávacího projektu ACPS (Interdisciplinarity between psychological and social-pedagogical approach to children and families in Academic centre of counselling and supervision.). 2006.
  26. CÍDLOVÁ, Hana, Michaela ZEMANOVÁ and Emílie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením II (Motivational Interdisciplinary Exercises for Chemical Education II). In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management. 7 pp. ISBN 80-7231-139-5. 2006.
  27. BRÁZDA, Radim. Možnosti a limity inovací ve výuce filozofie (Possibilities and Limits of Innovations in philosophical Education). Ed.: Lenka Bohunická. In Vyučovanie filozofie: problémy, inovácie, diskusie v rámci krajín V4.Sborník z konference Thematization of current problems in different forms of philosophical reflexion from Slovak – Czech – Polish – Hungary perspective. Bratislava: Univerzita Komenského. p. 12-25. ISBN 80-223-2203-2. 2006.
  28. VLČKOVÁ, Kateřina and Radek POSPÍŠIL. MPMP071 Moderní pedagogika (MPMP071 Modern pedagogy). ELPORTÁL. Brno: MU Brno, vol. 1, No 1, p. 1-1, 40 pp. ISSN 1802-128X. 2006.
  29. TOMÁŠKOVÁ, Eva and Dagmar PALATOVÁ. Nabídka výuky managementu a ekonomických disciplín na právnických fakultách (Education of Management and Economic Subjects on Law Faculties). In EDMAN 06. Plzeň: EVIDA. p. 325 - 334. ISBN 80-86596-80-X. 2006.
  30. TANDLICHOVÁ, Eva. Niektoré aspekty autonómneho učenia vo výučbe cudzích jazykov. (Some Aspects of the Autonomy Learning in the Foreign Language Teaching.). In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 40-55, 364 pp. ISBN 80-210-4164-1. 2006.
  31. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pädagogische Wurzeln der Inklusion (Pedagogical Roots to Inclusion). 1. vydání. Berlín: Frank & Timme GmbH. 266 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 978-3-86596-038-2. 2006.
  32. VOJTOVÁ, Věra, Wolf BLOEMERS and David JOHNSTONE. Pedagogical Roots to Inclusion. 1st ed. Berlin: Frank & Timme GmbH. 266 pp. European Inclusion Studies. ISBN 3-86596-038-3. 2006.
  33. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER and Andrea HOLEŠINSKÁ. Pedagogická a výzkumná činnost katedry regionální ekonomie a správy v oblasti cestovního ruchu (Tourism Education and Research at the Department of Regional Economics and Administration). In Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference "Česká ekonomika v procesu globalizace - Inovační potenciál regionů ČR". Brno: Masarykova univerzita. p. 88-92. ISBN 80-210-4085-8. 2006.
  34. ČECH, Tomáš and Jiří NĚMEC. Pedagogika volného času pro učitele praktického vyučování. E-learningová podpora výuky. Brno : Pedagogická fakulta. Katedra sociální pedagogiky, 2006.
  35. CÍDLOVÁ, Hana and Miroslav FIALA. Počítač ve výuce laboratorních cvičení z chemie na PdF MU (Computer at Chemistry Laboratory Training at Faculty of Education, Masaryk University). In Pedagogický software 2006. 1st ed. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. p. 69-71. ISBN 80-85645-56-4. 2006.
  36. CÍDLOVÁ, Hana. Princip testu aplikačních dovedností a některé závěry pro obor obecné a fyzikální chemie (A Principle of Application Skills Test and Some Conclusions for Branches General and Physical Chemistzry). In Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie : Zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela. p. 73-77. ISBN 80-8083-286-2. 2006.
  37. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Project for support of students´and professional relations. In 20th Annual EFPSA Congress. 2006.
  38. MARYÁŠ, Jaroslav. Regionální diference v kvalitě pracovních sil v České republice (Regional diferencies in quality of labour force in the Czech Republic). In Noví členovia EÚ - nové výzvy pre európsku regionálnu rozvojovú politiku. CD-ROM. Košice - Bratislava: Technická univerzita - Ekonomická univerzita. p. 253-256. ISBN 80-225-2060-8. 2006.
  39. HRBÁČEK, Jiří and Helena ZLÁMALOVÁ. Role of Pedagogues in the Alternative Forms of Education. In 7th International conference Virtual University. Bratislava: STU Bratislava, TU košice, University St. Polen, European Association of Telematics Applications, Slovenská e-akadémia,n. o. p. 188-192, 274 pp. ISBN 80-227-2542-0. 2006.
  40. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS) (Enhancement of practical education of students psychology and social pedagogy and counselling. Activities of Academic centre of counselling a supervision (The ACPS)). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2006.
  41. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ and Renáta BENDOVÁ. Rozšíření praktické výuky studentů psychologie a sociální pedagogiky a poradenství. Činnost Akademického centra poradenství a supervize (ACPS) (Enhancement of practical education of students at psychology and social pedagogy and counselling. Activities of The Academic Centre of Counselling and Supervision (the ACPS)). In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o. p. 55-56. ISBN 80-86633-58-6. 2006.
  42. ŠVAŘÍČEK, Roman. Rozvíjející se kvalitativní přístupy ke zkoumání edukační reality (Developing qualitative research methods in education). Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, vol. 14, No 4, p. 22-30. ISSN 1210-6658. 2006.
  43. DAŇKOVÁ, Irena. SCHOOL, CHILDREN, COMPUTER AND HEALTH. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 693-700. ISBN 978-80-7315-119-5. 2006.
  44. KULHAVÝ, Viktor. Skauting - výchova v přírodě, výchova k přírodě (Scouting - education in nature, education to nature). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV. Životné prostredie. 2006.
  45. BRANDEJSOVÁ, Jitka. Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, Ročník 2, únor 2006. ISSN 1801-0806. 2006.
  46. MAREŠ, Petr. Social Exclusion and Social Inclusion: the Czech Perspective. In The Challenge Of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society. Brno: Barrister & Principal. p. 11-35, 24 pp. ISBN 80-87029-06-2. 2006.
  47. MAREŠ, Petr, Kateřina NEDBÁLKOVÁ, Ondřej HOFÍREK and Lucie GALČANOVÁ. Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze (Social reproduction and integration: ideals and limits). 2006.
  48. VACEK, Patrik and Jana KRÁTKÁ. Stručně k postavě pedagoga ve filmu (To the personality of teacher in cinema (an outline)). In Postava, herec, hviezda vo filme. Zborník príspevkov z IX. česko-slovenskej filmologickej konferencie. 20.-23. októbra 2005. 1. vyd. Bratislava: ASFK - SFÚ. p. 120-125. ISBN 80-969521-6-1. 2006.
  49. VAĎUROVÁ, Helena. Systém podpůrné péče o nemocného a jeho rodinu v onkologii. (Supportive Care for Oncology Patients and their Families). In MÜHLPACHR, Pavel. Sociální práce jako životní pomoc. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 15-29, 14 pp. ISBN 80-86633-62-4. 2006.
  50. ANDRÝSKOVÁ, Petra and Hana CÍDLOVÁ. Teploměr, tlakový hrnec a škola (Thermometer, Pressure Cooker and School). Chemické listy. vol. 100, No 9, p. 833-837. ISSN 0009-2770. 2006.
  51. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Central Europe: the Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary, 1988-2000. European Sociological Review. vol. 2006, 22/3, p. 309-322, 23 pp. ISSN 0266-7215. 2006.
  52. POSPÍŠIL, Radek and Kateřina VLČKOVÁ. Úvod do pedagogiky (Introduction into education). E-Portál. Brno: MU, vol. 1, No 1, p. 1-88. ISSN 1802-128X. 2006.
  53. CÍDLOVÁ, Hana. Využití programu ChemSketch ve výuce (ChemSketch - Use for Education). 2006.
  54. CÍDLOVÁ, Hana. Využití videozáznamů ve výuce chemie. Use of Video at Chemistry Education. 2006.
  55. KNECHT, Petr. Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (Research in current problems of learning and teaching). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 268 pp. ISBN 80-210-4163-3. 2006.
  56. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Vzdělávání v oblasti chronických ran v České republice. (Education in the area of chronic wounds in Czech republic.). Sestra. Praha, vol. 184, No 9, p. 16-18. ISSN 1210-0404. 2006.
  57. BAZALOVÁ, Barbora. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích (Education of Pupils with Special Educational Needs in the Countries of EU and in Other Selected Countries). 1. vydání. Brno: MU. 188 pp. 1. vydání. ISBN 80-210-3971-X. 2006.
  58. VACEK, Patrik and Jana KRÁTKÁ. Zlovolné obrazy: film a audiovizuální kultura z pohledu vysokoškolských studentů (Malevolent Pictures: Film and Audio-Visual Culture From Colllege Students Point of View). In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, Kped FPE ZČU. p. 34-34, 2 pp. ISBN 80-7043-483-X. 2006.
  59. CÍDLOVÁ, Hana and Petra ANDRÝSKOVÁ. Znalosti elementárního učiva obecné a fyzikální chemie mezi gymnazisty (Knowledge of General Chemistry and Physical Chemistry Basic Subject Matter (Students of Grammar Schools Tested)). In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: OU v Ostravě. p. 81-84. ISBN 80-7368-244-3. 2006.
  60. KACHLÍK, Petr. Zneužívání návykových látek, primární prevence závislostí (Abuse of habit-forming substances, primary prevention of addictions). 1st ed. 2006.
  61. ČECH, Tomáš. 2. mezinárodní konference O výchově a volném čase (2nd international conference Education and leisure time). 2006.

  2005

  1. HOLÝ, Luboš and Jiří ŠIBOR. Biochemie duševních a behaviorálních poruch ve vztahu k rámcovým vzdělávacím programům pro základní a gymnaziální vzdělávání (Biochemistry of Mental and Behavioral Disorders in Relation to Educational Programs for Primary and Secondary Schools). In Aktuální otázky výuky chemie 15. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 299-302. ISBN 80-7041-511-8. 2005.
  2. PALATOVÁ, Dagmar and Eva TOMÁŠKOVÁ. Co vědí budoucí manažeři o trvale udržitelném rozvoji? (What do expectant managers know about sustainable development?). In EDMAN 05. 1st ed. Plzeň: EVIDA Plzeň. p. 231-240, 9 pp. ISBN 80-86596-67-2. 2005.
  3. ŠKRABÁNKOVÁ, Jana. Didactic Projection of Theory of Homopolar Bond into Level of Grammar School. In Didactic communication and educational sciences. Brochure of Conference „Analytical – synthetic modelling of cognitive structures.“. Bratislava: The Educational Publisher Didaktis Ltd. p. 47-64, 17 pp. ISBN 80-85456-77-X. 2005.
  4. PAVLOVIČ, Jan, Tomáš PITNER and Miroslav KUBÁSEK. Digital Library for PDA Facilities. In PROCEEDINGS OF THE IADIS INTERNATIONAL CONFERENCE MOBILE LEARNING 2005. Qawra, Malta: IADIS Press. p. 169-175, 329 pp. ISBN 972-8939-02-7. 2005.
  5. PAVLOVSKA, Marie. DV a RVP ZV v pregraduální přípravě studentů primárního vzdělávání na PdF MU (DV and RVP ZV for students of primery school of PdF MU). In Příprava učitelů primárního vzdělávání. 1st ed. Hradec Králové: PdF Hradec Králové. p. 48-53, 5 pp. ISBN 80-7041-199-6. 2005.
  6. NĚMEC, Jiří. Educational significance of a game in post-modern society. The new Educational Rewiew. Torun: Wydawnictwo Adam Rarszalek, vol. 2, No 5, p. 215-223. ISSN 1732-6729. 2005.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Education pupils with special educational needs). Brno. Brno: Paido. 267 pp. Paido. ISBN 80-86633-38-1. 2005.
  8. CÍDLOVÁ, Hana, Jitka MACENAUEROVÁ and Jitka POŽÁROVÁ. E-learning jako možnost rozšíření výuky směrem k zájmovým oblastem (E-learning as a Possibility of Education Extention Towards Hobby Activities). In SCO 2005. Sborník 2. ročníku konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 147-149. ISBN 80-210-3699-0. 2005.
  9. SVATOŇOVÁ, Hana. Geografické aspekty středoevropského prostoru 2005 (Geographical Aspects of Central European Space 2005). 2005.
  10. STANISLAV, Jan and Jiří ŠIBOR. Heterocyclic Compounds: Illustration Collages for Pupils Education. In The 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 1st ed. Brno: Department of Organic Chemistry, Masaryk University in Brno, Czech Republic. p. PO-101, 1 pp. ISBN 80-210-3763-6. 2005.
  11. STANISLAV, Jan and Jií ŠIBOR. Heterocyclic Chemistry Teaching Interdisciplinary Relationships. In The 11th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry. 1st ed. Brno: Department of Organic Chemistry, Masaryk University in Brno, Czech Republic. p. PO-105, 1 pp. ISBN 80-210-3763-6. 2005.
  12. MAŇÁK, Josef. Hledání orientace moderní základní školy (Search for orientation of modern czech basic school). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: MU. p. 21-28. ISBN 80-210-3870-5. 2005.
  13. ŠVAŘÍČEK, Roman. Je zakotvená teorie teorií? (Is the Grounded Theory a Theory?). In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia paedagogica U 10. Brno: Masarykova univerzita. p. 133-145. ISBN 80-210-3891-8. 2005.
  14. CÍDLOVÁ, Hana. Laboratorní cvičení z anorganické chemie (Laboratry Training in Inorganic Chemistry). ISBN 80-210-3876-4. 2005.
  15. BRYCHOVÁ, Alice. Lernerautonomie und Lernstrategien als Förderungsprinzip in der linguistischen und didaktischen Vorbereitung der Primarstufenlehrer/-innen (Learnautonomy and Learnstrategies in the linguistic and didactic studies of the primary school teacher). In Vomackova, O., Varadinova, D. Das Rahmenbildungsprogramm in der Grundschullehrer-Ausbildung des Fachbereichs Deutsch. VUP : Olomouc, 2005. 1st ed. Olomouc: PdF UP v Olomouci. p. 59 - 66. ISBN 80-244-1200-4. 2005.
  16. HAVELKOVÁ, Marie, Kateřina LEFNEROVÁ, Petr KACHLÍK and Pavel MENŠÍK. METODY DETEKCE GENOTOXICKÝCH LÁTEK VE VÝUCE BUDOUCÍCH UČITELŮ NA PdF MU V BRNĚ (MODELS OF GENOTOXIC SUBSTANCES DETECTION IN STUDENT` STRAINING AT THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY IN BRNO). In 4th BIOLOGICAL DAYS/PROGRESS in BIOLOGY. 1st ed. Slovakia, Nitra: Univ. Const. Phil., Fac. Natur. Sci., Ed. Prírodovedec, č. 178. Nitra, Slovakia. p. 259 - 262. ISBN 80-8050-864-X. 2005.
  17. CÍDLOVÁ, Hana, Ivana BRŇOVJÁKOVÁ, Helena HLAVIČKOVÁ, Hana NOVÁČKOVÁ and Emilie MUSILOVÁ. Motivační úlohy pro výuku chemie s interdisciplinárním zaměřením (Motivational Interdisciplinary Exercises for Chemical Education). In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu. 9 pp. ISBN 80-85960-92-3. 2005.
  18. JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům (Museum Education - Origins and Trends). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, r. 57, č. 3, p. 229-243. ISSN 1335-1982. 2005.
  19. OSECKÁ, Terezie, Veronika BALŠTÍKOVÁ and Milan PILÁT. Některé problémy pedagogických pracovníků mateřských škol ve vztahu k multikulturnímu vzdělávání. (Some problems of grand schoolteachers related to multicultural education.). In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). Brno: FSS. p. 469 - 479, 10 pp. ISBN 80-210-3804-7. 2005.
  20. HUMPOLÍČEK, Pavel. "Nové trendy" ve zkvalitňování výuky psychoterapie (The "New Trends" of Improving the Education of Psychotherapy). In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005.
  21. FIŠER, Zbyněk. O využití výtvarných činností při tvorbě odborného textu (About the Use of Art Activities in the Production of Acedemic Texts). In Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole. 1st ed. Brno: Doplněk. p. 148-156. ISBN 80-7239-182-8. 2005.
  22. RABUŠICOVÁ, Milada. Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu (Education and Care of Children from birth to the age of three: challenge for family and community). 2005.
  23. HAVELKOVÁ, Marie and Pavel MENŠÍK. PREVENCE NEGATIVNÍCH STRESŮ V ŽIVOTĚ DÍTĚTE VYUŽITÍM NOVÝCH POZNATKŮ MOLEKULÁRNÍ GENETIKY. (Prevention of negative stress in child's life with use of new knowledge from molecular genetics.). In Sborník z celostátní konference s mezinárodní účasti XXXII. OSTRAVSKÉ DNY DĚTÍ A DOROSTU. 1st ed. Česká republika, Ostrava: Česká lékařská společnost J.. E. Purkyně. p. 48-54. ISBN 80-7329-107-X. 2005.
  24. BUDIŠ, Josef, Lucie KOŠŤÁLOVÁ and Irena PLUCKOVÁ. Předpoklady a dílčí zkušenosti s integrovanou přírodovědou na 2.stupni ZŠ (Presumptions and experience with general science teaching at second-degree of primary school). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 283-293. ISBN 80-210-3870-5. 2005.
  25. CÍDLOVÁ, Hana. Sbírka řešených příkladů z fyzikální chemie (Textbook of solved numerical physical chemistry examples). In V. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. ISBN 80-210-3637-0. 2005.
  26. CÍDLOVÁ, Hana, Michal BŘÍZA, Eva LOMOVCIVOVÁ and Libor ŠKARVADA. Společenské hry jako motivační prostředek ve výuce chemie - interaktivní verze (Parlour Games as a Means of Motivation at Chemistry Education - an Interactive Version). In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu. 5 pp. ISBN 80-85960-92-3. 2005.
  27. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ and Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Card Parlour Games). 2005.
  28. ČORNEJOVÁ, Michaela. Svatopluk Pastyřík: Sbírka užitečných materiálů pro onomastické semináře. Gaudeamus, Hradec Králové 2005, 117 s. Acta onomastica. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, vol. 46, -, p. 223-224. ISSN 1211-4413. 2005.
  29. OSECKÁ, Terezie, Milan PILÁT, Milena VAŇUROVÁ, Marie PAVLOVSKÁ and Veronika BALAŠTÍKOVÁ. Školní úspěšnost žáků ZVŠ zařazených v programu step by step. (Step by step). 2005.
  30. POLUNCOVÁ, Katarína. Školství (Education). In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 122-132. ISBN 80-210-3623-0. 2005.
  31. CÍDLOVÁ, Hana and Petra ANDRÝSKOVÁ. Test aplikačních schopností: Rozumíme fyzikální chemii? (Test of Application Skills: Do We Understand Physical Chemistry?). In Aktuální otázky výuky chemie. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. p. 477-483, 8 pp. ISBN 80-7041-511-8. 2005.
  32. CÍDLOVÁ, Hana. Test elementárních znalostí z obecné a fyzikální chemie (Test of Basic General- and Physical-Chemistry Knowledge). In XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu. 9 pp. ISBN 80-85960-92-3. 2005.
  33. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Trends in Educational Assortative Mating in Post-socialist Central Europe: Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary between 1988 and 2000. California Center for Population Research On-line Working Paper Series. Los Angeles: UCLA, vol. 2005, 33/05, p. 1-40, 2005.
  34. KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita (Class Analysis and Social Mobility). Brno: CDK. 211 pp. Studie. ISBN 80-7325-067-5. 2005.
  35. HANUŠ, Jiří and Petr FIALA. Tschechische Republik (The Czech Republic). In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. p. 271-291, 20 pp. ISBN 3-531-14767-6. 2005.
  36. NOVÁK, Svatopluk and Martin WEINHŐFER. Tsunami a další přírodní katastrofy ve výuce zeměpisu (Tsunami and others natural disasteres in geography teaching). Biologie, chemie, zeměpis. Praha, vol. 14, No 4, p. 191-193. ISSN 1210-3349. 2005.
  37. HAVELKOVÁ, Marie and Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. (Health Education I.). 1st ed. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. 125 pp. ISBN 80-210-3918-3. 2005.
  38. VÁCHA, Marek. Vyučování etiky na lékařské fakultě: cesta od deskriptivní etiky k mravním normám. Česká republika: Vnitřní lékařství. 2 pp. Vnitřní lékařství 2005; 51(4). 2005.
  39. FIŠER, Zbyněk. Výuka tvorby textu na vysoké škole (The Production of Texts at University Lavel). Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, vol. 38, No 4, p. 15-28. ISSN 1211-3384. 2005.
  40. KACHLÍK, Petr. Zajímavé internetové odkazy-postižení a internet (Interesting internet links-handicapped persons and Internet). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 1st ed. Brno: MSD. p. 251-264, 268 pp. ISBN 80-86633-38-1. 2005.
  41. CÍDLOVÁ, Hana. Základy fyzikálního a chemického učiva - chemická část (Bases of Physical and Chemical Subject Matter (Part Chemistry)). 2005.
  42. CÍDLOVÁ, Hana. Základy fyzikálního a chemického učiva - multimediální studijní materiál (Bases of Physical and Chemical Subject Matter - a Multimedia Study Material). In Aktuální otázky výuky chemie. 1st ed. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. p. 377-381. ISBN 80-7041-511-8. 2005.
  43. ŠIBOR, Jiří. Základy fyzikálního a chemického učiva probudoucí učitele 1. stupně základních škol (Training of Physics and Chemistry. Schedule for Teachers of 1st to 5th Grades.). In Aktuální otázky výuky chemie 15. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 507-510. ISBN 80-7041-511-8. 2005.
  44. FOLTÝNOVÁ, Darina. Zamyšlení nad geografickým kurikulem (Muse On The Geograographic Curriculum). Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku na základních a středních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, vol. 14, No 1, p. 39-42, 52 pp. ISSN 1210-3349. 2005.

  2004

  1. MUŽÍK, VLADISLAV, MARIE HAVELKOVÁ, HELENA JEDLIČKOVÁ, PETR KACHLÍK, LEONA MUŽÍKOVÁ, ALICE PROKOPOVÁ, EVŽEN ŘEHULKA, MOJMÍR STOJAN and IVA ŽALOUDÍKOVÁ. Aktivity pedagogických fakult v oblasti podpory zdraví (Activities of Faculties of Education in Health Promotion Area). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis. p. 53-72. ISBN 80-7329-072-3. 2004.
  2. ŠIBOR, Jiří, Hana CÍDLOVÁ and Luděk JANČÁŘ. Algoritmus řešení úloh z organické chemie (Algorithm of Organic Chemistry Problems Solutions). In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. p. 192-193, 236 pp. 2004.
  3. JANČÁŘ, Luděk, Lucie SICHOVÁ, Hana CÍDLOVÁ and Jiří ŠIBOR. COMENIUS 2004 - Integrovaný výukový systém pro základní a střední školy (COMENIUS 2004 - Integrated Education System for Primary and Secondary Schools). In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. p. 98-99, 236 pp. 2004.
  4. JŮVA, Vladimír. Dětské muzeum : Edukační fenomén pro 21. století (Children's museum : Educational phenomenon for the 21st century). 1st ed. Brno: Paido. 270 pp. ISBN 80-7315-090-5. 2004.
  5. BABYRÁDOVÁ, Hana. Digitální věk a smysl výchovy (Digital age and the sence of education). 1st ed. Brno: Vydavatelství Masyrykovy univerzity. 150 pp. ISBN 80-210-3311-0. 2004.
  6. PAVLOVSKÁ, Marie. Dva směry tvořivé dramatiky. 1st ed. Brno: Komenský. p. 32-37. PdFMU. ISBN 0323-0449. 2004.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Dvě výzkumně orientované konference (ISATT a ECER) - podobnosti a rozdíly (Two research-oriented conferences (ISATT & ECER) - similarities and differences). Studia paedagogika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, vol. 9, No 1, p. 198-200. ISSN 1211-6971. 2004.
  8. NĚMEC, Jiří. Educational significance of game. In Play nad Education. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP. p. 73. ISBN 83-7271-292-3. 2004.
  9. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Elektronické dotazování jako účinná technika v současném pedagogickém výzkumu? (The electronical questioning in educational research). Pedagogika. Praha: PdF UK, vol. 54, No 1, p. 67-75, 7 pp. ISSN 0031-3815. 2004.
  10. JŮVA, Vladimír. Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu (European Year Education through Sport). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, r. 128, č. 3, p. 30-31. ISSN 0323-0449. 2004.
  11. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School. p. 53-53. 2004.
  12. LANČA, Jiří. Geneze vzdělávání (Genesis of education). In Podniková ekonomika a management. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno. p. 43-51, 8 pp. ISBN 80-210-3414-9. 2004.
  13. KATRŇÁK, Tomáš, Martin KREIDL and Laura FÓNADOVÁ. Has the Post-communist Transformation Led to an Increase in Educational Homogamy in The Czech Republic after 1989? Czech Sociological Review. Prague: Academy of Sciences of the CR, vol. 2004, No 3, p. 297-318, 21 pp. ISSN 1210-3861. 2004.
  14. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ and Eva LOMOVCIVOVÁ. Chemie kolem nás - pexeso na počítačové síti Internet (Chemistry around us: a parlour game called "pexeso" at Internet). In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 233-237. ISBN 80-7041-198-8. 2004.
  15. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ and Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS. Univerzitní informační systémy. 2004.
  16. BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Andrea ŠIKULOVÁ and Jan KASPRZAK. Informační systém Masarykovy univerzity v Brně. Skalský dvůr, 18. - 19. října 2004: Evropská Organizace pro Univerzitní Informační Systémy - EUNIS. Univerzitní informační systémy. 2004.
  17. MÜHLPACHR, Pavel. Integral Andragogy as a Social Necessity. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 639-645. ISBN 978-80-7315-093-8. 2004.
  18. TRNKOVÁ, Libuše, Pavel JANDERKA and René KIZEK. IV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (4th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists). 2004.
  19. FRIEDMANN, Zdeněk. K přípravě učitelů pro oblast profesní orientace (To prepare teachers for the area of professional orientation). In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 9-11. ISBN 80-7041-342-5. 2004.
  20. BLAŽEK, Ladislav. Management Education - Specific problems of teaching process of university studies. In Contemporary Trends in Top Management Education : How to Accomodate Demand and Supply. 1st ed. Brno: Brno International Business School. p. 68. ISBN 80-86575-74-8. 2004.
  21. ŠEĎOVÁ, Klára. Média jako pedagogické téma (The Media as an Educationla Theme). Pedagogika. Praha: PedF UK, vol. 2004, No 1, p. 19 - 33, 16 pp. ISSN 0031-3815. 2004.
  22. MACH, Michaela. Medium životnosti (Medium of animation). In Digitální věk a smysl výchovy. 2004th ed. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity v Brně. p. 85-93. ISBN 80-210-3315-0. 2004.
  23. PORTEŠOVÁ, Šárka. Možnosti práce s nadanými dětmi ve škole (Possible educational approaches to teaching gifted children at school). Učitelské listy. vol. 2004, 26.8.2004, p. 1-2. ISSN 1210-6313. 2004.
  24. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Nachleben der Form von Platons Symposium in der Bildunsprosa der Spätantike. (Literary Form of the Plato-Symposium in the Late Ancient Scholarly Prose.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Graeco-Latina Brunensia (řada klasická). Brno: Masarykova univerzita, N 9, No 1, p. 77-88. ISSN 1211-6335. 2004.
  25. FUCHS, Eduard and Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky (Interactive communication and the eduacation of teachers of mathematics). Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, vol. 12, No 1, p. 7-10. ISSN 1214-4681. 2004.
  26. CÍDLOVÁ, Hana. Obecná, anorganická a fyzikální chemie - využití e-learningu ve výuce (General, Anorganic and Physical Chemistry: use of e-learning at the educational process). In Sborník příspěvků ze setkání SCO 2004: E-learning přichází. Brno: MU v Brně. p. 69-71. ISBN 80-210-3409-2. 2004.
  27. KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci: Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině (Destined for Manual Job: Educational Reproduction in Working Class Family). Praha: Slon. 190 pp. Studie. ISBN 80-86429-29-6. 2004.
  28. KORVAS, Pavel, Jan ONDRÁČEK and Sylva HŘEBÍČKOVÁ. OUTDOOR 2004 - Nové poznatky a zkušenosti z pobytu a sportů v přírodě. (OUTDOOR 2004 - New knowledges of Outdoor activities.). 2004.
  29. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Eva LOMOVCIVOVÁ and Emilie MUSILOVÁ. Pexeso a kvarteto jako motivační prvek v chemii (Parlour Games Called "Pexeso" and "Kvarteto" as a New Means of Motivation at Chemistry Education). Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN a Fortuna, vol. 13, No 4, p. 183-185. ISSN 1210-3349. 2004.
  30. CÍDLOVÁ, Hana and Jiří ŠIBOR. Polarimetrie a chemická kinetika v laboratorním cvičení z analytické a fyzikální chemie (Polarimetry and chemical kinetics at the analytical and physical chemistry laboratory training). 2004.
  31. ONOFREJOVÁ, Lucia, Luděk JANČÁŘ and Hana CÍDLOVÁ. Potenciometrické studium obsahu a stability askorbové kyseliny v rajčatech (Potentiometrical study of Ascorbic Scid Content and Stability in Tomatoes). In IV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. ISBN 80-210-3319-3. 2004.
  32. CÍDLOVÁ, Hana and Irena PLUCKOVÁ. Problémová výuka ve fyzikální chemii (Problem Training in Physical Chemistry). In IV. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. ISBN 80-210-3319-3. 2004.
  33. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? (Drug education in the conditions of the first level of basic schools - amenities or necessity?). In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj. p. 115-120. ISBN 80-7302-087-4. 2004.
  34. VANČURA, Jan. Příběhy psané jedenáctiletými dětmi (Stories written by 11-year-old children). 2004.
  35. MALÝ, Ivan. Public Health Management and Policy Education and Training: Czech Republic. In ROSENBAUM, Allan, Juraj NEMEC and Kenneth TOLO. Health Care Delivery Systems: Opportunities for Public Manangement Education in CEE. 1st ed. Bratislava: NISPACee. p. 121-141, 20 pp. ISBN 80-89013-15-5. 2004.
  36. NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí - Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků (The Game ...). 1. vyd. Brno: Paido. 135 pp. Paido - edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-014-X. 2004.
  37. MÜHLPACHR, Pavel. Social Conditions of Education. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 415-421, 6 pp. ISBN 978-80-7315-093-8. 2004.
  38. VAŠEČKA, Michal. Sociálna kohézia v slovenskej spoločnosti a vstup do EÚ. (A Social Cohesion of the Slovak Society and the EU enlargement.). In Slovenská ekonomika v procese integrácie a jej reflexia vo vzdelávacom procese. 1. vydání. Bratislava: Junior Achievement. p. 23-37. 2004.
  39. BABYRÁDOVÁ, Hana. Specifická role didaktiky umělecké výchovy v kontextu všeobecného vzdělávání (The specific role of artistic pedagogy in context of basic education). Brno, PdF MU: mezinárodní konference Oborové didaktiky v pregrafuálním studiu, sekce výchov, 2004.
  40. HAMADOVÁ, Petra. Specifika výuky zrakově postižených (Education of visually impaired). In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido. p. 262-282, 20 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. 2004.
  41. CÍDLOVÁ, Hana, Eva LOMOVCIVOVÁ and Martina BERGEROVÁ. Společenské hry jako alternativní motivační prostředek v chemii (Parlour Games as an Alternate Means of Motivation in Chemistry Lessons). In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 38-40. ISBN 80-7231-116-6. 2004.
  42. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Emilie MUSILOVÁ, Luděk JANČÁŘ and Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry s chemickou problematikou (Parlour Games with Chemical Subject). In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 138-143. ISBN 80-7041-198-8. 2004.
  43. LOMOVCIVOVÁ, Eva, Luděk JANČÁŘ, Jiří ŠIBOR and Hana CÍDLOVÁ. Společenské hry v chemii (Chemistry Parlour Games). In Badania w Dydaktyce Chemii. 1. vydání. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. p. 140-141. 2004.
  44. HAVELKOVÁ, Marie, Petr KACHLÍK, Kateřina LEFNEROVÁ and Oldřich ŠNEJDAR. Společná cvičení a semináře katedry speciální pedagogiky a biologie PdF MU v Brně-příležitost ke zkvalitnění výuky genetiky a zdravovědných předmětů (Common tutorials and seminars Dept. of Special Education and Dept. of Biology, Fac. of Education, Masaryk University in Brno - a opportunity to improve teaching of Genetics and Medical Themes). In Sborník z konference s mezinárodní účastí 32. Ostravské dny dětí a dorostu. 1st ed. Ostrava: Repronis. p. 182-196. ISBN 80-7329-072-3. 2004.
  45. JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace (Sport and social education). In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA and Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 211-239. ISBN 80-210-3581-1. 2004.
  46. JOSEFÍK, Zdeněk. Sport na Masarykově univerzitě v Brně (Sport at Masaryk Univerzity in Brno). In Sborník referátů z mezinárodní konference "Sport a kvalita života" 11.-12.11.2005. 1st ed. Fakulta sportovních studií MU v Brně: Masarykova univerzita. p. 35-35, 3 pp. ISBN 80-210-3541-2. 2004.
  47. HORKÁ, Hana. Strategie v ekologické výchově (Strategies in Environmental education). In Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj. p. 82-87, 8 pp. ISBN 80-7302-087-4. 2004.
  48. KACHLÍK, Petr. Suchtprävention als pädagogische Aufgabe der Schule (Prevetion of addictions - a pedagogic task for school). In Sasse, A., Vítková, M., Störmer, N. (Ed.) Integrations- und Sonderpädagogik in Europa. Professionelle und disziplinäre Perspektiven. 1st ed. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. p. 315-322. ISBN 3-7815-1342-4. 2004.
  49. ŠEVČÍKOVÁ, Ludmila. Svět v obrazech, světlo v odrazech (World in pictures, light in reflections). In Digitální věk a smysl výchovy. 2004th ed. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity v Brně. p. 95-106. ISBN 80-210-3315-0. 2004.
  50. PETROVIĆOVÁ, Katarina. Symposion jako prostředí vzdělávání v antice a jeho literární obraz (Symposion as an educational setting and its literary interpretation). In Vademecum Graeco-Latinum Brunense. 2004th ed. Brno: Ústav klasických studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. p. 66-76. ISBN 80-210-3484-X. 2004.
  51. POL, Milan, P. GAVORA and M. BUBELÍNIOVÁ. Škola a fenomén změny (School and the phenomenon of change). 2004.
  52. RABUŠICOVÁ, Milada, Klára ŠEĎOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ and Vlastimil ČIHÁČEK. Škola a (versus) rodina (School and (versus) family). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 176 pp. ISBN 80-210-3598-6. 2004.
  53. MALÝ, Ivan and Antonín MALACH. Školství (Education). In Oblast rozvoje lidských zdrojů - Zvláštní část vezdělávání vedoucích úředníků ÚSC - Díl III. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 19-26. díl III. ISBN 80-210-3544-7. 2004.
  54. PANTŮČEK, Roman. Využití informačních zdrojů na internetu v praktických cvičeních z bioinformatiky (URL: http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/) na Přírodovědecké fakultě MU v Brně (Practical course of bioinformatics (URL: http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/) at Faculty of Science, Masaryk university in Brno). In ŘEHOUT, V. Pedagogický software. První vydání. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing. p. 551-554. ISBN 80-85645-49-1. 2004.
  55. CÍDLOVÁ, Hana and Luděk JANČÁŘ. Využití počítače v laboratorním cvičení z fyzikální chemie (Use of Computer at Physical Chemistry Laboraotry Training). In Mezinárodní seminář Informační technologie ve výuce chemie. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 198-203. ISBN 80-7041-198-8. 2004.
  56. SMUTNÝ, Petr. Využití simulační manažerské hry ve výuce managementu (The use of gaming simulation in business management courses). In Podniková ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita. p. 95 - 101. ISBN 80-210-3414-9. 2004.
  57. ŠKARABELOVÁ, Simona. Výzkum neziskového sektoru (Research of Non-Profit Sector). Praha: ICN, o.p.s. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. 2004.
  58. ČECH, Tomáš and Lenka GULOVÁ. Význam a pozice romského asistenta ve školách a jejich odborná příprava na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Rómske etnikum - jeho špecifiká a vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. p. 33-39. ISBN 80-8083-024-X. 2004.
  59. TROJANOVÁ, Blanka. Vzdělávání porodních asistentek na MU Brno v předmětu Ošetřovatelství v primární péči (Education of midwife at MU Brno in terms of subject the Attending during primary care). České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. p. 285 - 288. ISBN 80-7040-705-0. 2004.
  60. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, III. edition, July 11 - 25, 2004. 2004.
  61. ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Wychovanie ku wartosciom sprawców czynów przestepczych w warunkach skazania na kare pozbawienia wolnosci. Wroclaw: Instytut Pedagogiky, Uniwersytet Wroclawski, 2004.
  62. JŮVA, Vladimír. Zahájení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu v Rakousku (Opening Ceremony of European Year of Education through Sport in Austria). Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, r. 11, č. 2, p. 15-16. ISSN 1211-6866. 2004.
  63. ŠVAŘÍČEK, Roman. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě (The sources and bariers of qualitative process at classroom). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd. Ved. práce: Petr Novotný. 132 pp. Diplomová práce. 2004.
  64. CÍDLOVÁ, Hana. Znalosti fyzikálně chemického učiva u studentů absolventských ročníků chemických oborů (The Last Semester Chemistry Students - Knowledge of Physical Chemistry). 2004.
  65. SLÁDEK, Petr. 10 let kateder plně poskytujících také odbornou výuku: Slepá větev vývoje na PdF? (10 years of the departments providing full training also in professional part of appropriate branches: Evolutionary dead end at the Faculty of Education?). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. 2004th ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 40. ISBN 80-210-3474-2. 2004.

  2003

  1. SVOBODOVÁ, Jarmila. Alternativní možnosti výchovy a vzdělávání (The Alternative Educational Posibilities). In GULOVÁ, Lenka and Tomáš ČECH. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnost s dětmi a mládeží. Brno: MSD, s.r.o. p. 31-40, 147 pp. Na pomoc romským asistentům, 2. ISBN 80-86633-03-3. 2003.
  2. FUJDA, Milan. Cílem občanské výchovy a ZSV je naučit studenta číst (The aim of teaching of the basics of social sciences is to teach students to read). Moderní vyučování : časopis pro nové programy v eském základním vzdlávání. Praha: Portál, vol. 9, No 4, p. 7. ISSN 1211-1775. 2003.
  3. PAVLOVSKÁ, Marie. Divadlo ve výchově (Theater in Education). první. Brno: PdF MU. 82 pp. MSD. ISBN 80-86633-10-1. 2003.
  4. PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova ve škole. 1st ed. Brno: MSD. 122 pp. ISBN 80-86633-03-3. 2003.
  5. MALACH, Antonín and Petra KUZMOVÁ. Faktory efektivnosti ve vybraných odvětvích veřejného sektoru regionu. Odvětví školství a vzdělávání. (The efficiency factors of selected sectors of public sector in region. Sector of education.). In Strecková, Yvonne: Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. Brno: MU Brno. p. 57-74. ISBN 80-210-3074-7. 2003.
  6. JŮVA, Vladimír. Haag, H., Hummel, A. (ed.) Handbuch Sportpädagogik. Pedagogická orientace. Brno, vol. 2003, No 2, p. 123-126. ISSN 1211-4669. 2003.
  7. LOMOVCIVOVÁ, Eva and Hana CÍDLOVÁ. Hrajeme si v chemii. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 33-33. 2003.
  8. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. (Information about the fourth Students` Conference - the Department of Biology, Faculty of Education, Masaryk University.). Univerzitní noviny. Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., vol. 10, 7-8, p. 21-21. ISSN 1211-6866. 2003.
  9. ČAPKA, František. K problematice dalšího vzdělávávní učitelů dějepisu (For problems futher education teacher History). In Místo historie a úloha dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno: Masarykova univerzita. p. 282-286. ISBN 80-210-3076-3. 2003.
  10. KUZMOVÁ, Petra. Komparace vývoje vybraných odvětví veřejného sektoru v regionu. Odvětví školství a vzdělávání v ČR a v jihomoravském regionu. In Malý, I., Sivák, R. a kol.: Rozvoj veřejného sektoru v ČR a SR. 1. vydání. Brno: MU. p. 56-60. ISBN 80-210-3268-5. 2003.
  11. RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte (The Cultural Climate in the Family and Children's Functional Literacy). In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister & Principal. p. 125-144. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6. 2003.
  12. STRECKOVÁ, Yvonne and Jaroslav REKTOŘÍK. Kvalifikavce pracovníků jako základní vnitřní faktor efektivnosti věřejného sektoru a rozvoje regionů (The Competence is a elementary Faktorry of Efficiency). In Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. První. Brno: MU Brno. p. 12-21, 197 pp. ISBN 80-210-3074-7. 2003.
  13. ULČÁK, Zbyněk. Landscape in the teaching of environmental humanities. Ekológia (Bratislava). Bratislava: SAP-Slovak Academic Press, vol. 22, Suppl. 2, p. 386-389. ISSN 1335-342X. 2003.
  14. PAVLOVSKÁ, Marie. Morganová,S.; Saxtonová, J. - Vyučování dramatu. Komenský. Brno: PdF MU, vol. 128, No 2, p. 37-38, 48 pp. ISSN 0323-0449. 2003.
  15. MALACH, Antonín and Milan VITURKA. Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace (Professional education in ihe European integration process). Brno: ESF MU. 306 pp. ISBN 80-210-3207-3. 2003.
  16. SICHOVÁ, Lucie, Luděk JANČÁŘ and Hana CÍDLOVÁ. Půda - interdisciplinární výukový systém na síti Internet. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 49 - 49. ISBN 80-7231-105-0. 2003.
  17. BABYRÁDOVÁ, Hana. Rituální a performační aspekty muzejní animace (Ritual and performative aspects of museums animation). 2003rd ed. Brno: Moravské zemské muzeum. 124 pp. ISBN 80-7028-205-3. 2003.
  18. JARKOVSKÁ, Lucie. Rovné příležitosti dívek a chlapců ve vzdělání (Equal Opportunities of Girls and Boys in Education). 1. vyd. Brno: NESEHNUTÍ Brno. 26 pp. ISBN 80-903228-2-4. 2003.
  19. JŮVA, Vladimír. Rozvoj německé pedagogiky sportu (Development of German Sport Education). Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, r. 10, č. 9, p. 23-25. ISSN 1211-6866. 2003.
  20. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Simulační hry jako prostředek rozvoje klíčových manažerských kompetencí (Gaming simualtion as means of managerial competencies develpment). In EDMAN 03 - Education For Management. Brno: EVIDA. p. 77-84. ISBN 80-86596-25-7. 2003.
  21. SEKOT, Ales. Socializace sportem - nezastupitelná součást výchovného procesu. In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání (CD-ROM), Brno: Masarykova universita, Pedagogocká fakulta, 2003. (Socialization hkrough sport - an integral part of the process of socialization). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, ČAPV Brno. Brno: Paido. 4 pp. ISBN 80-7315-084-8. 2003.
  22. SEKOT, Aleš. Sociologie výchovy a školy. In: Komenský, 1, 2003. s. 45-46. (Sociology of education and school). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, vol. 128, No 1, p. 45-46. ISSN 0323-0449. 2003.
  23. NIEDERLE, Rostislav. Sofiin svět (Sophias World). Host. 3/2003, No 3, p. 56-57. ISSN 1211-9938. 2003.
  24. JŮVA, Vladimír and Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky (Brief history of education). 5. rozšířené. Brno: Paido. 94 pp. ISBN 80-7315-062-X. 2003.
  25. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro učitele. (Creative writing for Teacher.). In V. regionální setkání přátel angažovaného učení. 2003.
  26. FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní pro vychovatele. Cyklus pěti přednášek. (Creative writing for Educator.). In Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogické centrum Brno. 2003.
  27. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Lucie SICHOVÁ and Adam ŠVEC. Využití přímého přenosu měřených dat do počítače v laboratorním cvičení z fyzikální chemie při kineticko-spektrofotometrickém stanovení vitamínu C v nápojích. In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 31-31. ISBN 80-7231-105-0. 2003.
  28. KUZMOVÁ, Petra. Vývoj verejnej správy v oblasti školstva na Slovensku (Development of the public administration in education in Slovak republic). In MendelNet 2002/3. Sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. 1. díl - Sekce ekonomie. Brno: Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. p. 162-167. ISBN 80-7302-046-7. 2003.
  29. ŠPALKOVÁ, Dagmar and František SVOBODA. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC realizované na ESF MU v Brně (Chief civil servant educational program at Faculty of Economic and Administration, MU in Brno). In Odborné vzdělávání v procesu evropské integrace. Sborník z konference. 1. vydání. Brno: ESF MU. p. 206-213. ISBN 80-210-3207-3. 2003.
  30. ŠPALKOVÁ, Dagmar and František SVOBODA. Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC realizované na ESF MU v Brně (Chief civil servant educational program at Faculty of Economic and Administration, MU in Brno). In Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě. Sborník z konference. 1. vydání. Olomouc: MV ČR. p. 131-138. ISBN 80-244-0726-4. 2003.
  31. CÍDLOVÁ, Hana, Luděk JANČÁŘ, Lucia ONOFREJOVÁ and Jiří ŠIBOR. Zkušenosti s novými laboratorními úlohami v laboratorním cvičení z fyzikální chemie (Experience with new laboratory work at physical chemistry laboratory training). In XXI. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 31-31. ISBN 80-7231-105-0. 2003.
  32. FORÝTKOVÁ, Lenka and Aleš BOUREK. Zodpovědnost - nový přístup? (Accountability paradigm). Jan Žaloudík, Rostislav Vyzula. In Edukační sborník. Brno: Masarykův onkologický ústav. p. 16. ISBN 80-239-0175-3. 2003.

  2002

  1. NOVOTNÁ, Jiřina. Aplikace matic v ekonomii (Application of Matrixes in Economy). Brno: Vojenská Akademie v Brně. 5 pp. 2.konference o matematice a fyzice na vys. školách. ISBN 80-85960-29-X. 2002.
  2. CÍDLOVÁ, Hana and Luděk JANČÁŘ. Databáze výpočetních příkladů výukového programu CECAL pro obor fyzikální chemie (Database of numerical physical chemistry examples for the educational CECAL program). In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 16. ISBN 80-210-2776-2. 2002.
  3. CÍDLOVÁ, Hana and Luděk JANČÁŘ. Educational program CECAL used in education of physical chemistry at Faculty of Education, Masaryk University, Brno. In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 30. 2002.
  4. RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL and Eduard HOFMANN. Environmentální výchova (Environmental Education). I. Brno: PdF MU v Brně. http://www.ped.muni.cz/wgeo. 2002.
  5. FRIEDMANNOVÁ, Lucie, Karel STANĚK and Milan KONEČNÝ. Experiences with www courses design and usage for education of cartographers at LGC MU. In Eugises 2002. Girona (Španělsko): neuveden. p. 1-3. 2002.
  6. MUSIL, Libor. Jednostrannost a symetrie v kultuře služeb sociálni práce (One-sidedness and symmetry in the cultue of social work services). In Sociologie jako umění Možného. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 129-161. Sociální studia 8. ISBN 80-210-2852-1. 2002.
  7. NOVOTNÝ, Petr. Konstruktivismus v dalším vzdělávání učitelů (Constructivism in further education of teachers). In Profesní růst učitele. Brno: Konvoj. p. 217-219. ISBN 80-7302-039-4. 2002.
  8. ŠKARABELOVÁ, Simona. Možnosti dalšího vzdělávání pracovníků neziskových organizací (Possibilities of further economics education of NGo-workers i). Praha: ICN, o.p.s. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. 2002.
  9. SPURNÝ, Lubomír. Může hudba vychovávat? (Can Music Educate?). e-Pedagogium. Olomouc: Pedagogická fakulta UPOL, vol. 2, No 1, p. 59-63, 4 pp. ISSN 1213-7758. 2002.
  10. CÍDLOVÁ, Hana and Luděk JANČÁŘ. Numerické výpočty na pomezí analytické a fyzikální chemie v systému COMENIUS2000 (Numerical calculations in region between analytical and physical chemistry in system COMENIUS2000). In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 15. ISBN 80-210-2776-2. 2002.
  11. NOVOTNÁ, Jiřina. O jedné maticové nerovnosti (An inequality of matrixes). I. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. 4 pp. XX. Mezinár. kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-090-9. 2002.
  12. MALACH, Antonín. Otázky vzdělávání v kontextu reformy veřejné správy (Education in condition of public-administration reform). Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, vol. 10, No 1, p. 28-32. ISSN 1210-6658. 2002.
  13. MALACH, Antonín. Rozvoj školství v obci a kraji (Development of Education in Municipality and Region). In Vzdělávání v podmínkách územního řízení. Brno: Masarykova Univerzita. p. 34-61. ISBN 80-210-2946-3. 2002.
  14. CÍDLOVÁ, Hana and Luděk JANČÁŘ. Sbírka řešených výpočetních příkladů z fyzikální chemie generovaná pomocí výukového programu CECAL (Textbook of solved numerical physical chemistry examples generated by means of the educational CECAL program). In III. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 17. ISBN 80-210-2776-2. 2002.
  15. BOLZ, Martin and Vladimír JŮVA. Scholeio kai oikonomia (School and economy). In KOLIADIS, Emmanuel. Metrese kai aksiologese tes epidoses gia te diasfalise tes epitychias. 1st ed. Atény: Ellinika grammata. p. 59-76. Qual-Impact. ISBN 960-406-309-X. 2002.
  16. NEČAS, Svatopluk. Smlouva o spolupráci mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity v Brně a společností Kooperativa, pojišťovna, a.s. (An agreement about cooperation between ESF MU in Brno and a company Kooperativa). Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana v Brně, 9., No 2, p. 18-19. ISSN 1211-6866. 2002.
  17. MALACH, Antonín. Školská politika na komunální a regionální úrovni (Education Policy on Municipal and Regional Level). In Jak řídit kraj, město a obec, díl III. - Sociální a technická infrastrukura. 2002nd ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita v Brně, Institut pro místní spráu Praha. p. 27-40. neexistuje. ISBN 80-210-2956-0. 2002.
  18. CÍDLOVÁ, Hana and Luděk JANČÁŘ. Výukový program CECAL a jeho využití ve výuce fyzikální chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně (Educational program CECAL used in education of physical chemistry at Faculty of Education, Masaryk University, Brno). In XX. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 70-72. ISBN 80-7231-090-9. 2002.
  19. JANČÁŘ, Luděk and Hana CÍDLOVÁ. Výukový systém COMENIUS 2000 a jeho využití v chemických výpočtech (Educational system COMENIUS 2000 and its use in chemical calculations). In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Ediční středisko ZF JU, České Budějovice. p. 29. ISBN 80-85645-46-7. 2002.
  20. CÍDLOVÁ, Hana and Luděk JANČÁŘ. Výukový systém COMENIUS 2000 jako tutor fyzikálně chemických vzorců, rovnic a zákonů (Educational system COMENIUS 2000 as a tutor of physical chemistry formulas, equations and laws). In Pedagogický software 2002. České Budějovice: Ediční středisko ZF JU, České Budějovice. p. 30. ISBN 80-85645-46-7. 2002.
  21. MALACH, Antonín and Milan VITURKA. Vzdělávání v podmínkách územního řízeni (Education in conditions of territorial management). 2002nd ed. Brno: MU v Brně. 220 pp. ISBN 80-210-2946-3. 2002.
  22. NEČAS, Svatopluk. Vzdělávání zaměstnanců v pojišťovnictví na MU v Brně (Education of employees in insurance industry at MU in Brno). Pojistný obzor. Praha: Česká asociace pojišťoven, 79., No 3, p. 15. ISSN 0032-2393. 2002.
  23. MAREŠ, Jan. Změny postojů ke škole v průběhu adolescence (Changes in Attitudes to School Education During Adolescence). Olomouc: konference Psychologické dny Olomouc. "Kořeny a vykořenění". 2002.

  2001

  1. MALACH, Antonín. Aplikace faktorů efektivnosti ve vybraném odvětví veřejného sektoru-školství (Appplication of Efectivity Factors in Chosen Public Sector-education). In Vliv veřejného sektrou na efektivnost rozvoje regionů. Brno: Masarykova Universita. p. 86-113. ISBN 80-210-2571-9. 2001.
  2. POL, Milan and Milada RABUŠICOVÁ. Bílá kniha - vize českého vzdělávání (White Book - the vision of Czech education). Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, vol. 2001, No 2, p. 3-12. ISSN 1211-3384. 2001.
  3. RABUŠICOVÁ, Milada and Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? (Czech Educational Values: traditional or modern?). In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita. p. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5. 2001.
  4. SPURNÝ, Lubomír. Čím hudba zní? Několik poznámek k výchovné funkci hudby (How Does Music Sound? Several Remarks about the Educational Function of Music). In Musica viva in schola XVII. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 141-145. ISBN 80-210-2765-7. 2001.
  5. PAVLOVSKA, Marie. Dramatická výchova na PdF TU (Drama in education in PdF TU). Pedagogická revue. Bratislava: Státny pedagogický ústav, vol. 53, No 5, p. 487. ISSN 1335-1982. 2001.
  6. SOLDÁN, Milan and Vladislav NAVRÁTIL. Energie chemické vazby (The energy of chemical structure). In DIDFYZ 2000. 1st ed. Nitra 2001: Katedra fyziky FPV UKF Nitra. p. 185-191. Ciele vyučovania v novom miléniu. ISBN 80-8050-387-7. 2001.
  7. PAVLOVSKÁ, Marie. Hrajeme si s pohádkami (We play with Fairy-tales). 1st ed. Brno: Ustav literatury pro deti a mládez PdF MU. 44 pp. Ladení, c.1, 2001. ISBN 1211-3484. 2001.
  8. KNOPOVÁ, Blanka. Hudební vzdělávání a jeho vliv na formování osobnostních rysů dítěte (Music education and its influence on shaping the child's personality traits). In Musica viva in schola XVII. Masarykova univerzita Brno. Brno: doc. PhDr. Karla Ondrášková, CSc. p. 135-140. ISBN 80-210-2765-7. 2001.
  9. MALÝ, Ivan. Chápání veřejné správy jako managementu veřejných služeb - implikace pro systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě (Public Administration as the Public Services Management - Implications for Training System within the Public Administration). In Manažerské rozhledy FM 2000. 1st ed. Jindřichův Hradec: VŠE Praha. p. 49-54. 2001.
  10. ŠMAJS, Josef. Jaké vzdělání potřebuje globální kultura? (What education is required by global cuture?). Studia Philosophica. Brno: Vydavatelství MU v Brně, vol. 48, No 1, p. 163-165. ISSN 0231-7664. 2001.
  11. MALACH, Antonín. Kvalita a efektivnost v oblasti školství (Quality and efectivity in area of education). In Vzdělávání a reforma veřejné správy 2.díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 76-81. ISBN 80-210-2684-7. 2001.
  12. MALACH, Antonín and Jan LOJDA. Lidský faktor a jeho kultivace v kontextu úspěšnosti podniku (Human factor and its cultivation in context of business succes). In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykov univezita v Brně. p. 73-84. ISBN 80-210-2708-8. 2001.
  13. NAVRÁTIL, Vladislav. Living Level Monitor 500 - the outstanding equipment also from educational point of view. In Proceedings of the Third Eurosymposium on Prorection against RADON, Liege 10 and 11 May 2001. Liege, Belgium: Imprimerie DEROUAUX ORDINA Editions. 7 pp. Protection against RADON. 2001.
  14. BALHAROVÁ, Jana and Jiří WINKLER. Mateřství a vzdělání adolescentních žen (Motherhood and education of adolescent women). In Mládež a volný čas. Hradec Králové: neuveden. p. 397-400. ISBN 80-7041-760-9. 2001.
  15. STEHLÍK, Marek. Multimediální technologie ve výuce chemie (Multimedial technology in the education of chemistry). In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská univerzita. p. 164-167, 3 pp. ISBN 80-7042-817-1. 2001.
  16. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická komunikace (Pedagogical communication). In Základy pedagogiky pro doplňkové pedagické studium. 1st ed. Brno: Paido. p. 77-84. Romulus, svazek 1. ISBN 80-86633-38-1. 2001.
  17. ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická komunikace - východisko a základ činnosti romského pedagogického asistenta. (Pedagogical communication and gipsys pedagogical assistant.). In Texty pro přípravu romských pedagogických asistentů. 1st ed. Brno: Paido. p. 9-11. Romulus, svazek 2. ISBN 80-7290-059-5. 2001.
  18. GULOVÁ, Lenka and Tomáš ČECH. Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů (Texts for the pedagogical and psychological preparation of the Romany Assistants). Brno: Paido. 100 pp. ISBN 80-7315-011-2. 2001.
  19. MALACH, Antonín. Výzkum průběhu reformy veřejné správy v oblasti školství. (Research of process of public administration reform in education area). In Vzdělávání a reforma veřejné správy 1.díl. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 122-134. ISBN 80-210-2662-6. 2001.
  20. MALACH, Antonín. Vzdělávání a reforma veřejné správy 1. díl. (Education and current stage of the reform of public administration). Brno: Masaykova univerzita v Brně. 166 pp. ISBN 80-210-2662-6. 2001.
  21. VITURKA, Milan and Antonín MALACH. Vzdělávání a reforma veřejné správy 2. díl. (Education and current stage of of the reform of the public administration). Brno: Masarykova univerzita v Brně. 198 pp. ISBN 80-210-2684-7. 2001.
  22. MALACH, Antonín. Vzdělávání a rozvoj podnikání (Education and Enterprise Development). In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 567-578. Sborník příspěvků z mezinárodní konference - část. ISBN 80 210 2533 6. 2001.
  23. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Vztah dospívajících ke škole a vzdělání. (Adolescents Attitudes to the School and Education). Moderní vyučování. Praha: Portál, vol. 2001, No 4, p. 2-7. ISSN 1211-6858. 2001.
  24. ŠIMONÍK, Oldřich. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium (Principles pedagogy). 1st ed. Brno: Paido. 118 pp. DPS, svazek 1. ISBN 80-85931-95-8. 2001.
  25. JŮVA, Vladimír. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido. 118 pp. ISBN 80-85931-95-8. 2001.
  26. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. 70 let Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masyrykovy univerzity v Brně (70 Years of The Institute of Archaeology and Museology of the Faculty of Arts Masaryk University in Brno). Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, vol. 9, No 1, p. 53-55. ISSN 1210-6658. 2001.

  2000

  1. ZOUNEK, Jiří. Česká škola - informační server o českém školství a pedagogice. (Česká škola - information www-server about czech school system and educational science). Pedagogika. Praha: UK Praha, L, No 2, p. 193-194. ISSN 0031-3815. 2000.
  2. RAICHOVÁ, Irena. Dokumentace a podpora občanského spolužití ve městě Brně (Documentation and Support of Civic Co-habitation in the City of Brno). Bulletin Muzea romské kultury. Brno: Muzeum romské kultury, vol. 1999, No 8, p. 54-58, 76 pp. ISSN 1212-070. 2000.
  3. RYK, Leszek, Josef TRNA and Eva TRNOVÁ. Ekologické aspekty v novém kurikulu polské školy. (Enviromental Aspects in Polish New School Curriculum.). In Ekologie, fyzika a energie ve škole. Újezd u Brna: Straka. p. 131-133. ISBN 80-902775-5-1. 2000.
  4. NOVOTNÝ, Petr. Evaluace pedagogické intervence do sociálních jevů (The Evaluation of Effect of Intervention into the Social Processes). In Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína. Brno: Institut mezioborových studií. p. 377-380. ISBN 80-902936-0-3. 2000.
  5. ĎURIŠ, Jaromír and Pavlína ĎURIŠOVÁ. Hodnoty moderního vojenského profesionála. (Values of the modern professional soldier.). In XVIII.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov (Česká republika): Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 57-61. ISBN 80-7231-059-3. 2000.
  6. MALACH, Antonín. Institucionální podpora podnikání a vzdělávání (Institutional support of enterprise and education). In Vzdělávání, brána k evropské integraci. 1st ed. Brno: Masrykova univerzita. p. 378-383. Mezinárodní sborník. ISBN 80-210-2419-4. 2000.
  7. PEHOFER, Johann. (Lehrer)bildung als Beitrag zur Wiedergeburt des Abendlandes ((Teacher)education as a contribution for the rebirth of th Occident). Stiftung Pädagogische Akademie Burgenland. 11-16. ISBN 3-8311-0791-2. 2000.
  8. MUSIL, Libor and Oldřich CHYTIL. Making Education i Social Work Better - Czech Experience. Blansko: Chytil Oldřich. 11 pp. Albert. ISBN 80-7326-004-2. 2000.
  9. MALÝ, Ivan. Měnící se role ekonomických fakult v souvislosti s přípravou pracovníků pro veřejný sektor. In Sborník z konference s mezinárodní účastí Veřejná ekonomika a správa "99. první. Ostrava: VŠB-TU. p. 111-114. ISBN 80-7078-760-0. 2000.
  10. SKÁCELOVÁ, Jana. Několik poznámek k filozofii výchovy. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus. 276 pp. Edice Prométheus. ISBN 80-7041-052-3. 2000.
  11. MALACH, Antonín. Obce a vzdělávací politika v kontextu k EU (Comunity and education policy in EU context). In Sborník přednášek doprovodného programu URBIS 2000. Brno: Brněnské veletrhy a výstavy, Kongresové centrum Brno. p. 19-24. 2000.
  12. OPEKAR, Aleš. Rock ve škole nebo za školou. Ivan Poledňák. In Populární hudba a škola. Praha: Pedagogická fakulta UK. p. 79-83. 2000.
  13. STŘELEC, Stanislav. Utváření dovedností umožňujících vznik kooperativního vztahu mezi třídním učitelem a rodiči žáků. (Creation of the skills which make an co-operative relationship between a claas master and parents possible.). In Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido. p. 168-173. ISBN 80-85931-87-7. 2000.
  14. SKÁCELOVÁ, Jana. Vitae non scholae discimus. Pedagogická orientace: odborný čvrtletník a zpravodaj České pedagogické společnosti. Brno: Česká pedagogická společnost, vol. 2000, No 1, 131 pp. ISSN 1211-4669. 2000.
  15. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA and Mojmír TYRLÍK. Význam vzdělání a kouření při zvládání stresu (The importance of education and smoking in the copy of stress). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, vol. 35, No 3, p. 209-221. ISSN 0555-5574. 2000.
  16. MALACH, Antonín. Vzdělávání, brána k evropské integraci (Education, gateway to european integration). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 504 pp. Mezinárodní sborník. ISBN 80-210-2419-4. 2000.
  17. HRUBÁ, Drahoslava, Lubomír KUKLA and Mojmír TYRLÍK. Vztah vzdělání a kouření k výskytu stresorů v anamnéze těhotných žen (Education and smoking in the relation to stress factors in the history of pregnant women). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava, vol. 35, No 3, p. 209-221. ISSN 0555-5574. 2000.

  1999

  1. NOVÁK, Svatopluk. Analýza rozsahu a kvality fyzickogeografických informací prezentovaných nejpoužívanějšími školními zeměpisnými mapami ve srovnání s obsahem učebnic zeměpisu. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 17 pp. ISBN 80-244-0003-0. 1999.
  2. ZOUNEK, Jiří. Brázda, J.: Internet cz - jak hledat a najít. (Brazda, J.: Internet cz - How to Search and Find.). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, vol. 1999, No 4, p. 111-112. ISSN 1211-4669. 1999.
  3. ZOUNEK, Jiří. Česká škola slouží české škole. (Czech School serves the Czech schools.). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, vol. 1999, No 4, p. 117-118. ISSN 1211-4669. 1999.
  4. STŘELEC, Stanislav. Dovednosti, umožňující efektivní kooperaci s rodiči žáků. (The skills making the effective co-operation between parents and children possible). Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, vol. 1998, No 4, p. 128-132. ISSN 1211-4669. 1999.
  5. LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Efektivní metody výuky manažerů začátku třetího tisíciletí (Effective metods of managers education at the beginning of the 3rd Millenium). In Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 85-245. 1999.
  6. PITNER, Tomáš and Vlastimil VESELÝ. Electronic Education in the Age of E-commerce. In Konferencia Internet '99 - obchod bez hranic. prvni. Zilina: NMC spol. s r.o., Zilina. p. 58-62. ISBN 80-85655-12-8. 1999.
  7. RABUŠICOVÁ, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. a 90. letech 20. století. (Main topics, questions and problems of educational policy in modern European society form the 60's to the 90's of 20th Century). Studia Paedagogica, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, U3-4. Brno: Masarykova univerzita, 1998-1999, No 1, p. 25-41. ISSN 1211-6971. 1999.
  8. BABYRÁDOVÁ, Hana. Imaginace jako dynamizmus našeho bytí (Imagination as The Dynamic Aspect of our Being). In ČACKA, Otto. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. 1st ed. Brno: Nakladatelství Doplněk. p. 318-338. ISBN 80-7239-034-1. 1999.
  9. MEČIAR, Jozef. K aktuálním geopolitickým aspektům výchovy k národnímu vědomí. (Topical geopolitical aspects of the education of the national consciousness.). In Geografie 9. Vyd. 1. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. p. 160-168. ISBN 80-210-2138-1. 1999.
  10. CHALUPA, Petr. K postavení zeměpisu v tvořivé škole v první polovině příštího století (Position of geography in the first half of next century). 1st ed. Brno: MU. 4 pp. Sborník prací č.140. ISBN 80-210-1938-7. 1999.
  11. VOJÁČEK, Josef. Komputiloj, interreto, edukado, Esperanto (Computers, the Internet, Education and Esperanto). In Serio: Aplikoj de Esperanto en scienco kaj techniko. 1st ed. Praha: KAVA-PECH. p. 34-39. ISBN 80-85853-46-9. 1999.
  12. NOVÁK, Svatopluk. Návrh metodiky hodnocení fyzickogeografických informací obsažených ve školních zeměpisných mapách ve srovnání s obsahem učebnic. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 5 pp. Geografie XI. ISBN 80-210-2138-1. 1999.
  13. HOFMANN, Eduard, Boris RYCHNOVSKÝ and Daniel BORECKÝ. Organizace a přínos terénního vyučování-2 (The organization and contribution of terrain education - 2). Biologie, chemie, zeměpis. Praha: SPN Praha, vol. 8, No 4, p. 196-197. ISSN 1210-3349. 1999.
  14. LOKŠOVÁ, Irena and Jozef LOKŠA. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole. (The attention, motivation, relaxation and creativity of pupil's in the school.). Portál. Praha: Portál. 199 pp. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-205-X. 1999.
  15. FABIÁNKOVÁ, Bohumíra, Helena MUSILOVÁ and Miroslava NOVOTNÁ. Prvouka, vlastivěda a přírodověda obecně. (Prvouka, vlastivěda a přírodověda generally.). In Budoucí učitel na souvislé praxi. 2. doplněné. Brno: Paido. p. 42-47. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-73-7. 1999.
  16. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu (Symbol in childrenexpresion). 1. vyd. Brno: Nakladatelství MU v Brně. 125 pp. svazek 72, spisy PedF MU V Brně. ISBN 80-210-2079-2. 1999.
  17. BABYRÁDOVÁ, Hana. Symbol v dětském výtvarném projevu. 1st ed. Brno: Masarykova universita. 125 pp. Spisy pedagogické fakulty, svazek 72. ISBN 80-210-2079-2. 1999.
  18. NAVRÁTIL, Vladislav and Milan SOLDÁN. Universita v Roskilde - experiment ve vzdělávání. (University of Roskilde - Educational experiment.). Chemický občasník. PAIDO Brno: Ped. fak. MU Brno, vol. 6, No 1, p. 52-54. ISSN 80-85931-80-X. 1999.
  19. SIEGLOVÁ, Naděžda. Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám (Education to national consciousness). In Sborník příspěvků z konference k 80. výročí vzniku samostatného státu. 1. vyd. Brno: PdF MU. p. 115. ISBN 80-210-2164-0. 1999.
  20. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Výuka lékařské biofyziky jako problém (Teaching Medical Biophysics as a problem). In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999th ed. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK. p. 24-27. ISBN 80-967507-5-5. 1999.
  21. ŠŤASTNÝ, František, Zdeněk ONDRÁČEK and Antonín BRABLEC. Využití průmyslových systémů při výuce (Application of professional measurement systems in education). In POŠKOLE 99, sborník ze semináře. Praha: FEL ČVUT, Praha. p. 103-108. ISBN 80-01-01970-5. 1999.
  22. NOVÁK, Svatopluk. Význam obsahu a forem fyzickogeografických map ve výuce. 1st ed. Praha: SPN; Fortuna. 5/99. ISBN 1210 - 3349. 1999.
  23. VOJÁČEK, Josef. Vzdělání pro třetí tisíciletí? (Education for the 3-rd Milenium?). In XVII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků, díl II. 1st ed. Vyškov: VVŠ PV Vyškov. p. 276-279. ISBN 80-7231-035-6. 1999.

  1998

  1. ČERNÁ, Břetislava and Eduard HOFMANN. Bariéry v nás (Barriers in us). In Aktuálne problémy vyučovania chémie v ZŠ a SŠ. 1. vydání. Bratislava: DIDCHEM. p. 5-6. 1998.
  2. ŠIMONÍK, Oldřich. Budoucí učitelé a výchova k tvořivosti (Future teachers and the trainingtowards creativity). In Cesty k tvořivé škole. Brno: PedF MU. p. 118-120. ISBN 80-210-1938-7. 1998.
  3. LINKESCHOVÁ, Dana. Etické aspekty v práci ředitele školy (Etical aspects of the school principle). In Obec a škola v procesu 2. vlny porevolučních změna. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 105-230. 1998.
  4. ČIŽINSKÝ, Daniel and Jan MAREŠ. HYPERTEXT, HYPERMÉDIA - MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE ŠKOLE. (HYPERTEXT, HYPERMEDIA AND THEIR POSSIBLE USES IN SCHOOLS). Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, XLVIII, č. 3, p. 243-255. ISSN 0031-3815. 1998.
  5. ČERNÁ, Břetislava. Integrovaná přírodovědná výuka v terénu (Integrated scientific education in nature). In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 79. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9. 1998.
  6. MUSILOVÁ, Emilie. Interdisciplinární relace chemického učiva s ostatními přírodovědnými předměty na základní škole (Interdisciplinary relations of chemical education with other scientific objects on the basic school). In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 65-69. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9. 1998.
  7. ČERNÁ, Břetislava. Interdisciplinární vztahy přírodovědných předmětů (Interdisciplinary relations of the scientific objects). In Cesty k tvořivé škole. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 428-430. ISBN 80-210-1938-7. 1998.
  8. STŘELEC, Stanislav. Kázeň a ukázněnost jako společenské a pedagogické jevy (Discipline and orderliness as the social and pedagogical phenomena.). In Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido. p. 68-77. ISBN 80-85931-61-3. 1998.
  9. BABYRÁDOVÁ, Hana. Komunikace, symbol, kompetence ve výchově (Communication, symbol, competition). Ústí nad Labem: Česká sekce INSEA. 5 pp. 1998.
  10. VAŘEJKOVÁ, Věra. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy (Interpretation of the literary text on the first grade of basic school). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 95 pp. ISBN 80-210-1726-0. 1998.
  11. JANČÁŘ, Luděk. Moderní trendy využití počítače v chemii (Modern Trends of the Utilization of Computers in Chemistry). In Aktuální otázky výuky chemie VIII. Hradec Králové: Gaudeamus. p. 102-104. ISBN 80-7041-003-5. 1998.
  12. SOLDÁN, Milan. Organická chemie na základní škole (Organic chemistry on the basic school). In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 57-59. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9. 1998.
  13. JANČÁŘ, Luděk. Počítač jako významný didaktický prostředek učitele chemie (Computer as a significant didactical agent of the teacher of chemistry). In Příprava učitelů chemie. Brno: Masarykova univerzita. p. 23-27. ISBN 80-210-1727-9. 1998.
  14. BUDIŠ, Josef. Šance vysoké školy (Chances of the high school). In Příprava učitelů chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 8, 1 s. Řada přírodních věd č. 20. ISBN 80-210-1727-9. 1998.
  15. HRUBÁ, Drahoslava and Petr KACHLÍK. Teaching medical students about smoking: Evaluation of the effects of a 7-year-period of education. Scripta Medica. Brno: LF MU, vol. 71, 2-3, p. 153-160. ISSN 1211-3395. 1998.
  16. SOLDÁN, Milan. Vyčíslování rovnic reakcí organických sloučenin (Evaluation of equations of reactions of organic compounds). Chémia. Prešov: Metodické centrum, vol. 10, No 10, p. 20-29, 1998.
  17. STŘELEC, Stanislav. Vývoj vztahů mezi školou, rodinou a veřejností (A history of the terms between school, family and the public.). In Kapitoly z teorie a metodiky výchovy I. Brno: Paido. p. 165-173. ISBN 80-85931-61-3. 1998.

  1997

  1. MORNSTEIN, Vojtěch. An Overview of General Physics. Brno: Masarykova univerzita. 72 pp. ISBN 80-210-1560-8. 1997.
  2. ŠŤÁVA, Jan. Brainstorming a myšlenskové mapy - metody pro tvořivé učení a řízení. (Brainstorming and mind maps). In Alternativní metody a postupy. 1st ed. Brno: PedF MU Brno. p. 24-27. ISBN 80-210-1549-7. 1997.
  3. ČAPKA, František and Bohuslav KLÍMA. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In Youth and History. Hamburg: Kőrber-Stiftung. p. 284-286. ISBN 3-89684-005-3. 1997.
  4. MORNSTEIN, Vojtěch. K diskusi o biofyzice (To the discussion about biophysics). Československý časopis pro fyziku. Praha: Fyzikální ústav AV ČR, vol. 47, 4-5, p. 289-290. ISSN 0009-0700. 1997.
  5. VOJÁČEK, Josef. Některé možnosti využití Internetu ve vzdělávání (Any possibitities to use Internet in education). In XV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu - sborník příspěvků, díl II. Vyškov: VVŠ PV. p. 323-326. ISBN 80-7231-001-1. 1997.
  6. ŠIMONÍK, Oldřich. Řešení problémů (Method of solution Problems). In Alternativní metody a postupy. Brno: PedF MU. p. 40-43. Učební texty 3. ISBN 80-210-1549-7. 1997.

  1996

  1. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Jiří LECHNER, Věra MARYŠKOVÁ and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Biofyzikální praktikum (Practical exercises in biophysics). editor Vojtěch Mornstein. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 150 pp. ISBN 80-210-1416-4. 1996.
  2. MORNSTEIN, Vojtěch. Pavěda a my - ignorovat či neignorovat? (Pseudoscience and we - to ignore or not?). editoři: Jiří Lechner, Vojtěch Mornstein, Lenka Forýtková. In LECHNER, Jiří, Vojtěch MORNSTEIN and Lenka FORÝTKOVÁ. Sborník abstrakt XIX. Dnů lékařské biofyziky. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 20. ISBN 80-210-1350-8. 1996.
  3. JANČÁŘ, Luděk. Počítačová výuka a chemické výukové programy (Computer teaching and chemical teaching programmes). In Chemický občasník. Brno: Paido. p. 30-36. Vol. 4. ISBN 80-85931-22-2. 1996.
  4. JANČÁŘ, Luděk. Počítačová výuka a její aplikace ve výuce chemie (Computer teaching and its application in chemistry teaching). In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných předmětů. Brno: Paido. p. 203-210. ISBN 80-85931-21-4. 1996.
  5. ŠVEC, Vlastimil, Oldřich ŠIMONÍK and Hana FILOVÁ. Praktikum didaktických dovedností (Practical classes of pedagogical skills). 1. vyd. Brno: PdF Masarykovy univerzity. 90 pp. Učební texty 1. ISBN 80-210-1365-6. 1996.
  6. TRNA, Josef. Vzdělávací standardy pro základní a střední školy. (Educational Standards for Secondary Schools.). Pedagogika. Praha: UK Praha, roč.46, No 4, p. 349-353. ISSN 0031-3815. 1996.
  7. SOUČEK, Václav. 4. Globalizing education in Alberta: Teachers' work and the options to fight back. In Educational 'Restructuring' and Teachers' Political Activism in the 1990s. Toronto, Canada: Our Schools/Our Selves,. p. 35-69, 34 pp. Our Schools/Our Selves, #45, Spring 1996. 1996.

  1995

  1. SPOUSTA, Vladimír. Krása, umění a výchova (Beauty, art and education). 1. vyd. 1995, 1. dotisk 1996. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 130 pp. Spisy Pedagogické fak. Masarykovy univ., sv. 62. ISBN 80-210-1196-3. 1995.
  2. NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k přechodu střední škola - vysoká škola. 1st ed. Vyškov: Vysoká škola vojenská. 4 pp. Řízení osvojovacího procesu. 1995.

  1994

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Kreativní etuda jako cesta k uchopení smyslu výtvarného díla (The Creative Exercices as the Way to Understanding of the Meaning of Art). In V dialogu s uměním. 1st ed. Brno: PF MU a CDVU Brno. p. 23-25. 1994.
  2. JŮVA, Vladimír and Mojmír STOJAN. Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky pro DPS (General pedagogy and history of education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 72 s. ISBN 80-210-0856-3. 1994.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Úvaha nad symposiem INSEA (One Essay about the Conference INSEA). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 34, No 3, p. 39-40. ISSN 1210-3691. 1994.
  4. SOUČEK, Václav. 2. Flexible education and new standards of communicative competence. Deakin, Australia: Deakin University. p. 43-103, 60 pp. Economising Education: The Post-Fordist Directions. 1994.

  1993

  1. SOUČEK, Václav. 1. Is there a need to redress the balance between the system's goals and the lifeworld-oriented goals in public education in Australia? In Competencies: The Competencies Debate in Australian Education and Training. Canberra: Australian College of Education. p. 162-187, 25 pp. Competencies: The Competencies Debate in Australia. 1993.

  1992

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Četnické školství (Educational system of gendarmerie). Kriminalistický sborník. Praha: Magnet, vol. 36, No 3, p. 73-81, 1992.

  1990

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Obrazárna zvuků (The Galery of the Sounds). Estetická výchova. Praha: Estetická výchova, vol. 30, No 10, p. 314-315. ISSN 1210-3691. 1990.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Pohledy do jednoho místa (The Views et the One Place). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 7, p. 7-8. ISSN 1210-3691. 1990.
  3. BABYRÁDOVÁ, Hana. Tvář obyčejných věcí, koláže a trojrozměrné vyjadřování (The Face o the Usual Things, Collages and the Three Dimensional Expresion). Estetická výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 8, p. 224. ISSN 1210-3691. 1990.
Display details
Displayed: 16/4/2024 06:22