Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. NĚMEC, Jiří, Ema ŠTĚPAŘOVÁ and Lenka GULOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romský žák v přípravné třídě z pohledu učitelů. (Education of socially disadvantaged pupils. Romany pupil in preparatory class from teachers point of views.). Online. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. ISBN 978-80-7315-150-8
  2. NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. Online

  2006

  1. DOKULIL, Miloš. "Homo ludens" - to zní hrdě, aneb fenomén hry ("Homo ludens" - it sounds proudly, or, the phenomenon of game). Online. In Hra, věda a filosofie. 1st ed. Praha: Filosofia, Nakladatelství FÚ AV ČR. p. 11-32. ISBN 80-7007-222-9
  2. JEMELKA, Petr. Hra a tvořivost ve filosofii Vítězslava Gardavského (Game and creativity in Vítezslav Gardavský´s philosophy). Online. In NOSEK, Jiří. Hra, věda a filosofie. 1st ed. Praha: FLÚ AV ČR. p. 135-141. ISBN 80-7007-222-9
  3. BALÁŽ, Jozef and Vladimír PSALMAN. Hra ako zložitý komplexný dynamický systém. (Game as a komplex, difficult and dynamic system.). Online. In Tělesná výchova, šport, výzkum na univerzitách. Bratislava: FTVŠ UK. p. 13-16. ISBN 80-89197-30-2
  4. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK and Jiří NYKODÝM. Představení Branballu a srovnání se Softbalem (Showing Branball and confrontation with Softball). Online. In Hry 2006: Výzkum a aplikace. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. p. 247-251, 257 pp. ISBN 80-7043-443-0

  2005

  1. NĚMEC, Jiří. Educational significance of a game in post-modern society. Online. The new Educational Rewiew. Torun: Wydawnictwo Adam Rarszalek, vol. 2, No 5, p. 215-223. ISSN 1732-6729
  2. ŠÍDOVÁ, Adéla and Jiří SCHLAGHAMERSKÝ. The impact of high game density on enchytraeids in a mixed forest. Online. In 8th Central European Workshop on Soil Zoology, April 20-22, 2005, České Budějovice, Czech Republic, Abstract book with programme and list of participants. České Budějovice: Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic. p. 58. ISBN 80-86525-05-8

  2004

  1. NĚMEC, Jiří. Educational significance of game. Online. In Play nad Education. 1. vyd. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP. p. 73. ISBN 83-7271-292-3
  2. FILIP, David. Gadamerova koncepce homogenního umění (Gadamer's Conception of Art as a Homogenous Phenomenon). Online. Estetika. Praha: Akademie věd ČR, vol. 2004, 1-2, p. 105-116. ISSN 0014-1291
  3. WACKOVÁ, Hana and Klára ORÁLKOVÁ. Hraní a nemoc (Game movement activity and oncology diereses child). Online. In Pohyb a výchova. první. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n./L. p. 110-113, 116 pp. ISBN 80-7044-563-7
  4. NĚMEC, Jiří. Kvalita života v kontextu volného času, tvořivosti a hry (Quality of life reflected in a game, creativity and leisure time). Online. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. 1. vyd. Bratislava: Ediční centrum FMFI UK Bratislava. p. 30-40. ISBN 80-969146-0-X
  5. NĚMEC, Jiří. S hrou na cestě za tvořivostí - Poznámky k rozvoji tvořivosti žáků (The Game ...). Online. 1. vyd. Brno: Paido. 135 pp. Paido - edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-014-X

  2003

  1. WACKOVÁ, Hana. Využití herních pohybových aktivit pro některé změny osobnosti onkologicky nemocného dítěte. (Influence of psychomotoric to change at categories of personality on oncology diereses child.). Online. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 77. ISBN 80-210-3261-8

  2002

  1. NĚMEC, Jiří. Aspirační úroveň v kontextu tvořivosti žáků (Aspiration Level in the Concept of the Pupils Creativity). Online. Praha: ČAPV. CD ROM Sborník referátů z konference
  2. NĚMEC, Jiří. Edukativní význam hry a zážitku v postmoderní společnosti (Educational Meaning of the Game and Experience in the Post-modern Society). Online. In Studie z teorie a metodiky výchovy. 1. vyd. Brno: Katedra peadgogiky PdF MU v Brně; MSD, spol. s.r.o. p. 92-101. Katedra pedagogiky ve spolupráci s MSD, spol.s.r.o. ISBN 80-86633-00-4
  3. NĚMEC, Jiří. Od prožívání k požitkářství (Through the Experiencing to the Self-indulgence). Online. 1. vyd. Brno: Paido. 111 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-006-9

  2001

  1. NĚMEC, Jiří. Erzieherische Aspekte des Spiels (Educational aspekts of playing). Online. In World play conference. 1. vyd. Erfurt: Universität Erfurt. 9 pp. ISBN 3-934822-25-8
  2. NĚMEC, Jiří. Hra jako edukační strategie rozvoje tvořivého myšlení (Game as an Educational Strategy for the Development of Creative Thinking). Online. In XIX. VĚDECKÉ KOLOKVIUM o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově. p. 236-239. ISBN 80-7231-071-2
  3. NĚMEC, Jiří. Hra jako prostředek pedagogického výzkumu (Game as a Tool for the Pedagogical Research). Online. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. p. 191-194. ISBN 80-7042-181-9

  2000

  1. JUŘICOVÁ, Zina, Jiří HALOUZKA and Zdeněk HUBÁLEK. Prevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi in game animals in South Moravia, Czech Republic. Online. Veterinární medicína. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských inf, vol. 45, No 3, p. 145-148. ISSN 0375-8427

  1999

  1. NĚMEC, Robert. Je to jako hra. Bohužel jen pro nás. Online. Getsemany. Brno: David Petrla - Getsemany, 4. roč., březen, 3 pp. ISSN 1210-485X
  2. BLAHUTKOVÁ, Marie. Význam hry pro duševní zdraví člověka. In: Sborník ze 4. mezinárodní věd. konference Hry v programech TV procesů (The importance of a game for the person's mental health.). Online. První. Plzeň: Ped. fak. ZČU. 4 pp. ISBN 80-7082-610-x

  1998

  1. NĚMEC, Jiří. Hra v zrcadle výzkumné sondy (A Game as Reflected in the Research). Online. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, neuveden, No 3, p. 66-80. ISSN 1211-4669
  2. BĚLOHOUBKOVÁ, Irena. O hře a náhodě. (Of Game and Coincidence). Online. In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu I. Vyškov: VVŠ PV Vyškov. p. 67-69. ISBN 80-7231-025-9
Display details
Displayed: 23/4/2024 22:37