Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Bertold Bretholz. In SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír; HORÁK, Ondřej; KOLUMBER, David. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Biografie právníků A–J. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. p. 224-226. 23. svazek. ISBN 978-80-7380-913-3. 2022.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Josef II. (Joseph II). In SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír; HORÁK, Ondřej; KOLUMBER, David. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Biografie právníků A–J. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. p. 835-838. 23. svazek. ISBN 978-80-7380-913-3. 2022.

  2009

  1. MYRONOVA, Halyna and Oxana GAZDOŠOVÁ. Česko-ukrajinský právnický slovník (Czech-Ukrainian Law Dictionary). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 374 pp. Spisy FF Masarykovy univerzity v Brně, č.378. ISBN 978-80-210-4816-4. 2009.
  2. KŘEPELKA, Filip. Das Recht zur Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und die Debatte darüber in der Tschechischen Republik nach deren Beitritt zur Europäischen Union (Law of Research with Human Embryonic Stem Cells and Debate on it in the Czech Republic since its Admission to the Europan Union). In Joerden J.C., Moos T., Wewetzer Ch. (eds.), Stammzellforschung in Europa. Religiöse, ethische und rechtliche Probleme. Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa, Band 13. Frankfurt am Main: Peter Lang. p. 159-169, 10 pp. ISBN 978-3-631-59437-7. 2009.
  3. MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ and Libor KYNCL. Finanční a daňové právo (Financial and tax law). 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk. 525 pp. ISBN 978-80-7380-155-7. 2009.

  2008

  1. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Bankruptcy and Law. Sovremennyj naučnyj vestnik (Naučno-teoretičeskij i praktičeskij žurnal). Belgorod (Rusko): Rusnaučkniga, vol. 2008, No 11, p. 100-105. ISSN 1561-6886. 2008.
  2. ŠKOP, Martin. Dekonstrukce jako metoda poznání práva (The Deconstruction as a Method of Finding Law). In Dny práva 2008 Days of Law. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 1312-1321. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  3. KYNCL, Libor. Differences of regulation – payment systems in broader and narrower sense of the word. In 6th Eastern European eGovernment Days. 2008.
  4. SEHNÁLEK, David, Jan NECKÁŘ, Jiří VALDHANS and Michal RADVAN. Dny práva – 2008 – Days of Law. In Dny práva - 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o. p. 1-235. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  5. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present). In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 13. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), 3. část. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline. p. 637 – 644. ISBN 978-80-8070-848-1. 2008.
  6. KŘEPELKA, Filip. European Union and Controversial Biotechnologies - Technology, Economy, Ethics, Politics and Law in United Europe (Controversial Biotechnologies - Technology, Economy, Ethics, Politics and Law in United Europe). Journal of International Biotechnology Law. Berlin: DeGruyer, vol. 2008, No 5, p. 211-220. ISSN 1612-6068. 2008.
  7. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Law and Bankruptcy. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 114-117, 7 pp. ISBN 978-80-87071-96-0. 2008.
  8. SCHELLE, Karel. Medicína a právo (Medecine and Law). In Zkušenosti se vzděláváním manažerů ve zdravotnictví financovaným z Evropského sociálního fondu (Sborník příspěvků z konference). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s. p. 75-80. ISBN 978-80-86575-44-5. 2008.
  9. KŘEPELKA, Filip. Multilingualism of the European Union: Facts and Consequences for a New Member State. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita. p. 683-687. ISBN 978-80-210-4733-4. 2008.
  10. STEJSKAL, Jan. Obyčej a zákon hlediska komunikace a kulturní identity společnosti (Custom and law from the perspective of a society´s communication and cultural identity). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, vol. 2007, No 4, p. 369-374. ISSN 1210-9126. 2008.
  11. VEČEŘA, Miloš. Pojem a povaha práva (Concept and Character of Law). In Teorie práva. 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk. p. 19-33. Právo. ISBN 978-80-7380-104-5. 2008.
  12. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a jeho vznik (Concept of Law and its Genesis). In Teória práva. Žilina: EUROKODEX. 20 pp. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6. 2008.
  13. VOJÁČEK, Ladislav. Právne dejiny Slovenska (od roku 1918) (Legal history of Slovakia). 1st ed. Bratislava: BVŠP. 150 pp. ISBN 978-80-88931-99-7. 2008.
  14. VEČEŘA, Miloš. Právo a hodnoty (Law and Values). In Teória práva. 2. rozšířené. Žilina: EUROKODEX. 25 pp. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6. 2008.
  15. ŠKOP, Martin. Právo v postmoderní situaci (Law in Postmodern Situation). Law in Postmodern Situation. Brno: Masarykova univerzita. 191 pp. Spisy Právnické fakulty MU č. 324. ISBN 978-80-210-4543-9. 2008.
  16. FIALA, Petr and Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR and Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House. p. 39-47. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0. 2008.
  17. KOUDELKA, Zdeněk. Studium práva (The university education of law). Státní zastupitelství. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., vol. 2008, No 1, p. 33-34. ISSN 1214-3758. 2008.
  18. VEČEŘA, Miloš. Systém práva (System of Law). In Teória práva. 2. rozšířené. Žilina: EUROKODEX. 8 pp. Právo. ISBN 978-80-89363-21-6. 2008.
  19. ŠKOP, Martin and Barbora VACKOVÁ. The Concept of Nationality in Courts Decisions. In Nation Über Alles. Processes of Reconstruction and Reconstitution of the Term Nation in Central Europe. 1st ed. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry. p. 123-137. Studies and Opinions. ISBN 978-80-970088-7-1. 2008.
  20. HAVLAN, Petr. Veřejné vlastnictví v právu a společnosti (Public Ownership in Law and Society). Praha: C. H. Beck. 318 pp. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-617-6. 2008.
  21. HÝBLOVÁ, Eva. Významné změny zákona o účetnictví (Important changes of the accounting law). In Evropské informační systémy 2008. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Brno: Masarykova univerzita. p. 99-104, 5 pp. ISBN 978-80-210-4628-3. 2008.

  2007

  1. SCHELLE, Karel. Czech Law in the European Union. In Czech Law in the European Union. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 1-105. ISBN 978-80-87071-12-0. 2007.
  2. SEHNÁLEK, David, Dana ŠRAMKOVÁ, Jiří VALDHANS, Eva ŽATECKÁ, Klára SVOBODOVÁ, Libor KYNCL, Pavel KANDALEC and Michal RADVAN. Days of Public Law. In Days of Public Law. 1 .vydání. Brno: Tribun EU s.r.o. p. 1-155. ISBN 978-80-210-4430-2. 2007.
  3. SELUCKÁ, Markéta. Ekonomická ideologie 21. století a právo jako normativní systém (The Economic Ideology of 21.century and the Law like Prescriptive System). In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 163-170, 7 pp. ISBN 978-80-210-4490-6. 2007.
  4. SCHELLE, Karel. Finanční správa za první Československé republiky (Financial administration in period of first Czechoslovak Republic). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 67-100, 33 pp. ISBN 978-80-87071-25-0. 2007.
  5. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva (Inspiratory sources for new Insolvence Law). In MOMAN 07 „Modern Management“ (Sborník ze sedmé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. února 2007). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 213 – 221. ISBN 80-86596-87-7. 2007.
  6. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Interakce práva, ekonomie a managementu (Interaction of law, economy and management). In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova Univerzita. p. 135-141. ISBN 978-80-87139-65-3. 2007.
  7. HANDLAR, Jiří. Několik poznámek ke vztahu práva a morálky v kontextu mravních dimenzí občanského práva (Comments on the Relations between the Law and Morals within the Contexts of the Civil Law). In Tradice a inovace v občanském právu: sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 25. září 2007. Brno: Masarykova univerzita. p. 132-137. ISBN 978-80-210-4490-6. 2007.
  8. VÁCLAVÍK, David. New Religious Movements and their Reflection as Conflict Religious Groups. In Exercising Power. The role of religions in concord and conflict. 1st ed. Turku: the Donner Institute. p. 393 - 403. ISBN 952-12-1811-8. 2007.
  9. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (Necessary urgency for connect economic and legal knowledges in incoming managers and economists). In PEMAN 07 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. března 2007). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 38 - 45. ISBN 80-86596-78-8. 2007.
  10. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Nové české insolvenční právo (New czech Insolvency law). In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. čásť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline. p. 599 – 604, 5 pp. ISBN 978-80-8070-702-6. 2007.
  11. GONĚC, Vladimír. Novgorodsev Pavel. In Ideas in Russia, vol. VI. první. Lódź: Ibidem. 8 pp. sine. ISBN 978-83-88679-63-6. 2007.
  12. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku (Necessity legal education in company management). In Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. mája 2007 v Žiline). 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita. p. 148-153. ISBN 978-80-8070-672-2. 2007.
  13. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Old Environmental Damage in Context of EC Legislation. In 11th Conference on Environment and Mineral Processing, Part II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. p. 185-190. ISBN 978-80-248-1278-6. 2007.
  14. SCHELLEOVÁ, Ilona. Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení (Busssines at the european market and the threat of the bankruptcy proceedings). In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv (Sborník z mezinárodní konference, Praha 20. 4. 2007). 1st ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze. p. 238 – 246, 19 pp. ISBN 978-80-85889-91-8. 2007.
  15. VEČEŘA, Miloš. Pojem práva a přístupy právního pluralismu (Concept of Law and Approaches of Legal Pluralism). In Čo je právo. Zborník z medzinárodnej konferencie v Tatranskej Štrbe. Bratislava: Vydavateĺstvo SAV. p. 175-186. ISBN 978-80-8095-024-8. 2007.
  16. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti I. (Legal and Economic Issues of the Present Times I). In Právní a ekonomické problémy současnosti I. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 1-194. ISBN 978-80-87071-10-6. 2007.
  17. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti II. (Legal and Economic Issues of the Present Times II.). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 1-171. ISBN 978-80-86575-34-6. 2007.
  18. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti III. (Legal and Economic Issues of the Present Times III.). In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 1-101. ISBN 978-80-87071-46-5. 2007.
  19. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti IV. (Legal and Economic Issues of the Present Times IV.). In Právní a ekonomické problémy současnosti IV. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 1-84. ISBN 978-80-87071-58-8. 2007.
  20. ŠMÍD, Vladimír. Právní aspekty bezpečnosti informačních systémů (Information Systems Security and Law). In Bezpečnostní politika IS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. p. 63-68. ISBN 978-80-7043-554-0. 2007.
  21. MRKÝVKA, Petr. Právní klinika jako jedna z možností sepětí studia a praxe (Legal clinic - one of ways for cooperation of the study and practice). In Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou. První. Brno: Masarykova univerzita. p. 62 - 82, 20 pp. ISBN 978-80-210-4482-1. 2007.
  22. SCHELLE, Karel and Milan HRADEC. Právní úprava pojišťovnictví v druhé polovině devatenáctého století (Legal regulations of insurance in second half of 19. century). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1st ed. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva. p. 103 - 114, 11 pp. ISBN 978-80-969332-9-7. 2007.
  23. JANOUŠKOVÁ, Klára, Petr POSPÍŠIL and Kamil HUTĚČKA. Právo (Law). In Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách - Sborník studijních textů pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory pověřené koordinační činností. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. p. 39-108. ISBN 978-80-7368-229-3. 2007.
  24. SCHELLE, Karel. Právo, ekonomie a management 2007 (Law, economics and management 2007). In Právo, ekonomie a management 2007. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 1-93. ISBN 978-80-87071-24-3. 2007.
  25. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Právo, ekonomika a management (Law, economy and management). In Právo, ekonomika a management 2007 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ magisterského studia MSc in Law and Business Management Studies organizovaného B.I.B.S., a.s. v akademickém roce 2006/2007). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing. p. 5-8. ISBN 978-80-86575-08-7. 2007.
  26. MENŠÍK, Josef. Právo, trh a násilí (Law, Market and Violence). In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). Brno: knihovnicka.cz. p. 85-88. ISBN 978-80-87139-65-3. 2007.
  27. ŠMÍD, Vladimír and Karel SCHELLE. Real Estate Record. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, vol. 1, No 2, p. 331 – 346, 15 pp. ISSN 1802-5943. 2007.
  28. VEČEŘA, Miloš, Aleš GERLOCH and Hans SCHLOSSER. Teória práva (Theory of Law). 1. vyd. Žilina: Poradca podnikaťela. 192 pp. EUROKODEX. ISBN 978-80-88931-74-4. 2007.
  29. KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestněpolitické aspekty Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Východiska a perspektivy evropské a vnitrostátní trestní politiky. (The criminal-politics aspects of the Constitutional Treaty for Europe. Starting points and perspectives of the european and national criminal politics.). In K odkazu Jaroslava Kallaba. Právně filozofická východiska trestní politiky v procesu evropské integrace. první. Plzeň: Aleš Čeněk. p. 224-235. ISBN 978-80-7380-070-3. 2007.
  30. KYNCL, Libor. Value Added Tax (VAT) on electronic services in the Czech republic. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet. p. 365-368. ISBN 978-5-9273-1340-2. 2007.
  31. KOPFOVÁ, Alena. Výuka práva na ekonomických vysokých školách v ČR (An education of law at universities of economics in Czech republic). In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007 (sborník z konference). Brno: knihovnicka.cz. p. 57-62. ISBN 978-80-87139-65-3. 2007.
  32. SCHELLE, Karel and Ladislav VOJÁČEK. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy) (Development of state and law in years 1848 - 1918 (main trends)). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1st ed. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva. p. 5 - 36, 31 pp. ISBN 978-80-969332-9-7. 2007.
  33. ZAPLETALOVÁ, Dana. Význam interpretace a judikatury v současném českém právním prostředí (The significance of the interpretation and the judicial decisions in the Czech legal environment). In Obchod a spotřebitel. první. Brno: Konvoj. p. 90-95. ISBN 978-80-7302-131-3. 2007.

  2006

  1. SCHELLE, Karel. Czech Business law in the European Union (britské právnické vzdělávání v českém jazyce) (Czech Business law in the European Union (Czech Business law in the European Union)). In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 303-305. ISBN 80-86596-80-X. 2006.
  2. MAREČKOVÁ, Marie. Czech Legal and Constitutional History. 1 st. Praha: Linde. 131 pp. Legal History 1. ISBN 80-7201-592-3. 2006.
  3. SCHELLE, Karel. Historie právní úpravy pojišťovnictví (History of legal regulations of insurance). 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia. 124 pp. Právo. ISBN 80-86861-52-X. 2006.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Insolvenční právo (nová právní úprava) (Insolvency law (new legal form)). In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s. p. 26-30. ISBN 80-86575-43-8. 2006.
  5. SCHELLEOVÁ, Ilona. Insolvenční zákon : poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy (Insolvence law). 1st ed. Praha: Eurounion. 399 pp. Právo. ISBN 80-7317-054-X. 2006.
  6. SCHELLE, Karel. K potřebě právnického vzdělání ekonomů (Necessity legal education in management). In Znalostní ekonomika (Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference, 23. 5. 2006). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní. p. 100-103. ISBN 80-86754-63-4. 2006.
  7. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Legal Aspects of Old Environmental Damages,. In 10th Conference on Environmental and Mineral Processing, Part I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. p. 89-92. ISBN 80-248-1088-3. 2006.
  8. FIALA, Josef, Petr PRŮCHA, Pavel MATES and Karel NOVÝ. Malá právnická encyklopedie (The little law encyclopedia). 6. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde. 271 pp. bez. ISBN 80-7201-582-6. 2006.
  9. RADA, Tomáš. Místo vinařského práva v systému českého práva, jeho prameny a právní principy (The place of viniculture law in the system of czech law, its sources and legal principles). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, vol. 2006, II, p. 177-180. ISSN 1210-9126. 2006.
  10. KŘEPELKA, Filip. Mnohojazyčný režim práva Evropské unie a jeho důsledky pro českou právní praxi (Multilingualism of EU Law and its consequences for Czech legal practice). In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. p. 29-45, 16 pp. ISBN 80-210-4182-X. 2006.
  11. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice (New legal form of Insolvency law in Czech republic). In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 4. – 5. október 2006, Žilina) 2. čásť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita. p. 278 – 283. ISBN 80-8070-598-4. 2006.
  12. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Nová právní úprava podniku v krizi v České republice (New legal form of firm in crisis in Czech republic). In Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. – 14. septembra 2006, Bratislava). 1st ed. Bratislava (Slovensko): Slovenská technická univerzita v Bratislave. p. 422 – 426. ISBN 80-227-2509-9. 2006.
  13. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Nová právní úprava úpadkového práva (New legal form of Bankruptcy law). In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA. p. 307-314. ISBN 80-86596-80-X. 2006.
  14. SCHELLE, Karel. Nové možnosti studia práva na Brno International Business School (New possibilities of law studies in Brno International Business School). In GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 36-39. ISBN 80-86596-81-8. 2006.
  15. JANČÁŘOVÁ, Ilona. Ochrana pred klimatickými zmenami (Climate change protection). In Právo životného prostredia. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva. p. 266-271. Euro kodex. ISBN 80-88931-57-6. 2006.
  16. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Personální problematika a krizové řízení (Personal problematic and crisis control). In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita. p. 503-506. ISBN 80-8070-566-6. 2006.
  17. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Podnikatel a nový insolvenční zákon (Entrepreneur and new Insolveny law). In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací (Sborník z mezinárodní konference), 3. díl. 1st ed. Praha: Vysloká škola ekonomická v Praze. p. 1309 – 1315. ISBN 80-245-1091-X. 2006.
  18. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School) (Need of connect economic and legal knowledges in incoming managers and economists). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu). 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. p. 231 – 235, 6 pp. ISBN 80-244-1468-6. 2006.
  19. SCHELLE, Karel and Roman RAIS. Právní nástroje řešení hospodářské krize obchodní společnosti (Legal instruments for solution economic crisis in company). In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s. p. 17-20. ISBN 80-86575-43-8. 2006.
  20. SCHELLE, Karel. Právo a právní kultura v rakousko-českém prostředí na počátku 19. století (Law and legal culture in Austro-Czech background at the beginning of 19. century.). In Evropa 1805 (Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno, 26. – 28. září 2005). 1st ed. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně. p. 369 – 378, 9 pp. ISBN 80-239-7694-X. 2006.
  21. SCHELLE, Karel. Projekt britského právnického vzdělávání v České republice (Project of british law education in Czech Republic). In PRONT 06 – „Project Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 1. června 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 43-46. ISBN 80-86596-77-X. 2006.
  22. KNOTEK, Jaroslav. Recenze na publikaci Stejskal V., Vermouzek Z. : Ptáci & zákon aneb Právní příručka nejen pro ornitology (Review of the book Stejskal V., Vermouzek Z.: Birds and Law or law handbook not only for ornithologists). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, XIV, III, p. 329 - 329. ISSN 1210-9126. 2006.
  23. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti (Bankruptcy trustee and problems about unemploymnet). In Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 1st ed. Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně. p. 300-3003, 4 pp. ISBN 80-8075-118-8. 2006.
  24. SCHELLE, Karel. Studium práva na Brno International Business School (Study of law in Brno International Business School). In JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 33-36. ISBN 80-86596-78-8. 2006.
  25. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost (Effect bankruptcy trustee to employment). In PEMAN 06 "Personální management v praxi" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 30. března 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA. p. 55-58. ISBN 80-86596-75-3. 2006.
  26. RADVAN, Michal. Výuka ekonomie na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (Economy Courses at the Faculty of Law MU). In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 65-67. ISBN 80-210-4043-2. 2006.
  27. SCHELLE, Karel and Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School (Law education for managers in Brno International Business School). In MOMAN 06 "Modern Management" (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 283-290. ISBN 80-86596-74-5. 2006.
  28. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů (Importance new legal form of Insolvency law for regulation economy processes). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 19. – 20. října 2006, Rožnov pod Radhoštěm). 1st ed. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava. p. 124-129. ISBN 80-248-1243-6. 2006.
  29. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Význam nového insolvenčního zákona pro ekonomické prostředí (Import of new bankruptcy law for economic environment). In Česká ekonomika v procesu globalizace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 75-79. ISBN 80-210-4082-3. 2006.
  30. VEČEŘA, Miloš. Změna povahy a role práva a ochrana subjektivních práv (Changing Character and Role of Law and Protection of Subjective Rights). In Monseho olomoucké právnické dny. Sborník příspěvků z konference. Olomouc: Univerzita Palackého. p. 135-142. ISBN 80-244-1565-8. 2006.

  2005

  1. ŠMÍD, Vladimír. A se mnou přijde zákon ... (The Law will come with me ...). Click! Praha: Vydavatelství Softwarové noviny, s.r.o., XVI, No 9, p. 74-75. ISSN 1801-2345. 2005.
  2. PALA, Karel, František NOVÁK and František CVRČEK. Access to Law through Information Technologies. In NOVÁK, František and František CVRČEK. Proceedings of the IPSI 2005 Conference. Belgrade: to be printed. p. 0-0, 15 pp. ISBN to be assigned. 2005.
  3. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Bancruptcy - one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis. In ECOMA 2005 "Economy and Management of Enterprises in Transition economies in The global market environment" (Proceeding of International Scientific Conference), Part II,. 1st ed. Pardubice: Univerzita v Pardubicích. p. 433-436. ISBN 80-7194-806-3. 2005.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Bankruptcies in the Eyes of Law. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22.- 24. září 2005). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 63-69. ISBN 80-86596-68-0. 2005.
  5. ŽÍDEK, Libor. Došlo v průběhu transformace k podcenění úlohy práva? (Did Czech Reformers Underestimated the Role of Law in the Transformation?). Národohospodárský obzor. Brno: ESF MU Brno, V, No 2, p. 70-84, 14 pp. ISSN 1213-2446. 2005.
  6. ŠKOP, Martin. Frontiers of Cyberspace - Subversive Potential of Cyberspace towards the State Especially the State Law. Brno: Právnická fakulta MU. p. 9 - 14, 5 pp. ISBN 80-210-3690-7. 2005.
  7. FUJDA, Milan. Hollywoodský buddhismus a zákony - několik volných asociací (Hollywood Buddhism and law - some loose associations). Nepálský nepravidelník. Bulletin Česko-nepálské společnosti. -, No 3, p. 20-22, 2005.
  8. ŠKOP, Martin. Hranice práva a kyberprostoru - Subverzivita kyberprostoru (Borders of Law and Cyberspace - Subversivity of Cyberspace). Právník. Praha: Academia, vol. 144, No 05, p. 1157 - 1168, 11 pp. ISSN 0231-6625. 2005.
  9. TYL, Tomáš. Konference Církev a stát v Brně 29. 9. 2004 (Informace) (The Church and State Conference in Brno, 29 September 2004 (Information)). Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, vol. 29, 3/04, p. 236. ISSN 1211-1635. 2005.
  10. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz - jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi (Bancruptcy (one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis)). In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 10. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině. p. 595-600. ISBN 80-8070-426-0. 2005.
  11. MRKÝVKA, Petr. Materiální základ veřejné správy v České republice (Material Base of Public Administration in the Czech republic). In Teorija i paraktika postroenija pravovoj sistemy Respubliki Belarus. 1st ed. Hrodna (Grodno): Grodnenskij gosudarstvennyj universitet im. Janki Kupaly - Juridičeskij fakuľtet. p. 346-354, 370 pp. ISBN 985-417-688-6. 2005.
  12. TYL, Tomáš. Nebuďme hloupí aneb o heraldickém právu u nás - I. část - pojmy, heroldie, řády. Signum Historiae. Hukvaldy: Hukvaldská heraldická galerie, vol. 2005, No 1, p. 18-20. ISSN 1801-1462. 2005.
  13. TYL, Tomáš. Nebuďme hloupí aneb o heraldickém právu u nás - II. část - atributy, pseudorytířství a mediatisovaná knížata. Signum Historiae. Hukvaldy: Hukvaldská heraldická galerie, vol. 2005, No 2, p. 26-28. ISSN 1801-1462. 2005.
  14. CHOVANEC, Jan. Neznalost neomlouvá aneb K tzv. demystifikaci právního jazyka (Ignorance is no Excuse: On the So-called "Demystification" of Legal Language). ToP (tlumočení-překlad). Praha: JTP-Jednota tlumočníků a překladatelů, vol. 77, No 3, p. 9-11. ISSN 1210-4159. 2005.
  15. SCHELLE, Karel and Renata VESELÁ. Projekt evidence obyvatelstva v historickém kontextu (The Project of the Register of Inhabitans in the History). In PRONT 05 - "Project Management" (Sborník z 5. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 10. listopadu 2005). 1st ed. Plzeň: Sdružení Evida Plzeň. p. 229 - 240. ISBN 80-86596-65-6. 2005.
  16. ŠMÍD, Vladimír. Registr obyvatel pro 21. století (Register of citizens for 21th century). In Mezinárodní pracovní konference JUMAN 05 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis. p. 271-296, 25 pp. ISBN 80-86596-66-4. 2005.
  17. TYL, Tomáš and Karin BRZOBOHATÁ. Symbol a symbolika v právu (Symbol and Symbolism in Law). 2005.
  18. ŠMÍD, Vladimír, Karel SCHELLE and Renata VESELÁ. 'The Never Ending Story' or 15,000 years of attempts to register inhabitants. In Cyberspace 2005 (Conference organized by Masaryk University, Faculty of Law with School of Social Studies on November 7 – 8 2005). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 117-125. ISBN 80-210-4060-2. 2005.
  19. FILIP, Jan. Volební kodex jako zákon (Election code as an parliamentary act). In Zákon v kontinentálním právu : sborník píspvk z mezinárodní vdecké konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, souasnost a vývojové tendence". Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia. p. 247-257. ISBN 8086861066. 2005.
  20. SCHELLE, Karel and Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School (Law education for managers in Brno International Business School). In Výuka práva pro ekonomy (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 3. - 4. 11. 2005 Rožnov pod Radhoštěm). 1st ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. p. 127-133, 12 pp. ISBN 80-248-0939-7. 2005.
  21. ŠMÍD, Vladimír, Karel SCHELLE and Renata VESELÁ. Vývoj evidence obyvatelstva (History of register inhabitants). Veřejná správa, týdeník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, vol. 2005, No 45, p. 1-29. ISSN 0027-8009. 2005.
  22. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE and Renata VESELÁ. Vývoj státu a práva v období absolutismu (The Development of the State and Law in the Period of Absolutism). In Stát a právo v období absolutismu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 9-36, 27 pp. ISBN 80-210-3899-3. 2005.

  2004

  1. MRKÝVKA, Petr. Exkurs do problematiky majetku územní samosprávy v Polské republice (View at local govenments property in Poland). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Roč. 12, č. 3, p. 235-240. ISSN 1210-9126. 2004.
  2. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ, Tomáš FOLTAS and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 1. díl (Finance Law and Finance Administration. 1st part.). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 404 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. 2004.
  3. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Michal RADVAN, Dana ŠRAMKOVÁ and Petra NOVÁKOVÁ. Finanční právo a finanční správa. 2. díl (Finance Law and Finace Administration. 2nd part). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. 385 pp. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 355). ISBN 80-210-3579-X. 2004.
  4. MACHALOVÁ, Tatiana. Kant a Habermas : dva pokusy o zdůvodnění práva jako systému práv. Perspektivy racionalistické teorie lidských práv (Kant and Habermas : two attempts of the justification of law as a system of rights). In Právněfilozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení : sborník z mezinárodní konference konané ve dnech 4.a 5. března 2004 v Brně. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita. p. 95-118. ISBN 80-210-3508-0. 2004.
  5. TYL, Tomáš. Konference "Právně-filozofický odkaz I. Kanta a současné právní myšlení" (zpráva). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. XII, 1/2004, p. 75-76. ISSN 1210-9126. 2004.
  6. ŠMÍD, Vladimír. Manažer a právní informace (Manager and Legal Informations). In BA (Hons) in Law and Business Management - Úvod do studia. Brno: B.I.B.S., a.s. p. 4-13. 2004.
  7. MRKÝVKA, Petr. Member of the scientific board of the conference The problems of the financial law evolution in Central and Eastern Europe within the integration processes. 2004.
  8. SCHELLE, Karel and Renata VESELÁ. Možnost vzdělávání manažerů v oblasti práva a ekonomie (The posssibilty of the Education for Managers in Law and Economy). In EDMAN 04 : Education for Management : čtvrtá mezinárodní pracovní konference, Brno, Právnická fakulta MU, 26.-27. srpna 2004. 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA. p. 297-302. ISBN 80-86596-50-8. 2004.
  9. JANTULOVÁ, Magdaléna. Právní a etické aspekty kvalitativního výzkumu (The Law and Ethics Issues of Qualitative Research). Civic Education Project, FSS MU Brno, ISKE Brno. 2004.
  10. PRUDIL, Lukáš. Právní předpoklady rozhodování o ukončení neprospěšné protinádorové léčby (Legal Preconditions for Decision Making in Futile (Non-beneficial) Anti-Tumor Treatment). In Sborník 8. Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o. p. 60-62. ISBN 80-02-01637-8. 2004.
  11. SCHELLE, Karel and Renata VESELÁ. Produkt projektování právnického vzdělávání manažerů (Product of designing (drafting) law education for managers). In PRONT 03 : Projekt management : třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004. 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA. p. 55-59. ISBN 80-86596-20-6. 2004.
  12. SCHELLE, Karel and Renata VESELÁ. Projektování studijních programů (Designing study programmes). In PRONT 03 "Projekt management" (třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň. p. 29-34. ISBN 80-86596-20-6. 2004.
  13. VAIL, Benjamin. Report on Immigration Law in the United States of America. www.diskriminace.info, 2004.
  14. ŠMÍD, Vladimír. SPAM - Stálá Pohroma A Mor (SPAM). In První mezinárodní pracovní konference JUMAN 04 "Jurist and Manager". Sborník příspěvků. Plzeň: Sdružení EVIDA, konferenční servis. p. 219-224. ISBN 80-86596-52-4. 2004.
  15. TYL, Tomáš. Zákon 61/1918 Sb. aneb Spravedlnost pro každého! Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. XII, čís. 4/200, p. 333-341. ISSN 1210-9126. 2004.

  2003

  1. KŘEPELKA, Filip. Informovaný souhlas člověka při zdravotnickém výzkumu (Informed Consent of Person for Medical Research). Zdravotnické právo v praxi. Radošovec: Solen, Roč. 1, č. 1, p. 13-15. ISSN 1214-2883. 2003.
  2. KŘEPELKA, Filip. Nesamozřejmá hierarchie práva a vstup ČR do EU (Unapparent hierarchy of law and CRs accession to the EU). Soudní rozhledy : rozhodnutí soudů České republiky. Praha: C.H. Beck, Roč. 9, č. 6, p. 181-185. ISSN 1210-6410. 2003.
  3. SALÁK, Pavel. Pomoc Bundeswehru při katastrofách a závažných neštěstích (Military aid by Bundeswehr in Causes of Disasters). Vojenské rozhledy : teoretický časopis armády České republiky. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, Roč. 12, č. 4, p. 91-95. ISSN 1210-3292. 2003.
  4. KŘEPELKA, Filip. Právo Evropské unie a obchod s léčivy (European Union Law and Trade in Pharmaceuticals). Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, Roč. 7, č. 4, p. 7-9. ISSN 1211-6432. 2003.
  5. KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice (Law of Municipalities and Regions in the Czech Republic). 1. vyd. Praha: C.H. Beck. 424 pp. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. 2003.

  2002

  1. BORTEL, Lukáš. Česká republika a rozšíření EU (Czech Republic and EU Enlargement). In Specifika transformačního procesu v České republice. 1st ed. Brno: MU. p. 18-39. ISBN 80-210-2783-5. 2002.
  2. PRŮCHA, Petr, Soňa SKULOVÁ, Stanislav SEDLÁČEK and Stanislav KADEČKA. Jak řídit kraj, město, obec : právo, normotvorba, veřejný pořádek : rukověť územní samosprávy. I. díl (Haw take control of region, town, municipality.). 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha. 126 pp. Institut pro místní správu Praha 1. ISBN 80-210-2954-4. 2002.
  3. PRŮCHA, Petr and Jana JURNÍKOVÁ. Jak řídit kraj, město, obec : sociální a technická infrastruktura : rukověť územní samosprávy. III. díl. 1. vyd. Brno - Praha: Masarykova univerzita a Institut pro místní správu Praha. 135+3 příl. ISBN 80-210-2956-0. 2002.
  4. SALÁK, Pavel. Nově o zbraních a střelivu (Newly about arms and ammunition). Právní rádce. Praha: Economia, Roč. 10, č. 8, p. 22-24. ISSN 1210-4817. 2002.
  5. KŘEPELKA, Filip. Právo výroby a výzkumu humánních léčiv ES (EC Law of Drug Manufacture and Research). Zdravotnictví a právo : právní a daňový průvodce pro zdravotnictví. Praha: Orac, Roč. 6, č. 11, p. 2-5. ISSN 1211-6432. 2002.
  6. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ and Ivo POSPÍŠIL. Úvod do práva pro ekonomy (Introduction to study of law for economics). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia. 350 pp. Právo. ISBN 80-86432-33-5. 2002.

  2001

  1. REKTOŘÍK, Jaroslav. Aktuální problémy legislativy organizací neziskového nestátního sektoru v ČR (Current Problems of Czech Non-profit Law). In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. 1st ed. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Pukyně Ústí nad Labem. p. 91-96. Sborník z mezinárodní konference k VZ 135 10006. ISBN 80-7044-345-6. 2001.
  2. MOLEK, Pavel. Hledání historických základů vztahu politiky a práva (Searching of historical grounds of relations between politics and law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, IX, No 1, p. 91-98. ISSN 1210-9126. 2001.
  3. FUJDA, Milan. Návrh zákona o církvích má vady (The bill of religious societies is wrong). Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, vol. 12, No 19, p. 4. ISSN 1210-0021. 2001.
  4. TYL, Tomáš. Pojem spravedlnosti - analýza problému. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, roč. IX, 2/2001, p. 192-200. ISSN 1210-9126. 2001.
  5. ŠEDOVÁ, Jindřiška. Právní aspekty propojování firem v ČR (Law aspects). In Zborník vedeckých prác z medzinárodných vedeckých dní 2001. Nitra: Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poĺnohospodářskej univerzity v Nitre. p. 476-482. ISBN 80-7137-867-4. 2001.

  2000

  1. TYL, Tomáš. Spravedlnost a právo v předkřesťanských civilizacích. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, roč. VIII, 4/2000, p. 489-496. ISSN 1210-9126. 2000.

  1999

  1. PRUDIL, Lukáš. Etika a právo ve zdravotní péči (The Etics and Law in the Health Care). Informační zpravodaj okr.sdruž.ČLK Brno-město. Brno: OSL ČLK Brno - město, vol. 8, No 3, p. 12-13, 1999.
  2. MUNZAROVÁ, Marta. Ke vztahu etiky a práva (v kontextu etiky lékařské) (Ethics and law in the context of medical ethics). Praha: Praktický lékař. 2 pp. supplementum 1, 79, s.2-3. ISBN 0032-6739. 1999.
  3. KUHNOVÁ, Karin. Sociální patologie a reforma práva (Social pathology and reform of law). In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost. p. 126-130. 1999.
  4. VEČEŘA, Miloš. Vztah práva a morálky u Emanuela Chalupného (Emanuel Chalupny and the relation of the law and moral). In Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia, konaného ve dnech 2.-3. října 1998 v Táboře. Vyd. 1. Praha: Filosofia. p. 147-152. Studie a prameny k dějinám myšlení ... ; sv. 5. ISBN 80-7007-129-X. 1999.
  5. PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví (Basis of Legal Responsibility in the Health Care). 1st ed. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně. 71 pp. ISBN 80-7013-296-5. 1999.

  1998

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Juristische Auswahlbibliographie der Slowakei (1944-1990) (Select law bibliography of Slovakia (1944-1989)). In Normdurchsetzung in osteuropaischen Nachkriegsgeselschaften (1944-1989). 1st ed. Frankfurt am M.: Vittorio Klostermann GmbH. p. 743-843. Sv. č. 4. 1998.
  2. VOJÁČEK, Ladislav. Počátky a rozvoj vědeckého bádání v oboru právních věd na Moravě (Beginning and progress of scientific research in the brauch of law in Moravia). In Hledání kontinuity vědeckého bádání na Moravě a ve Slezsku. Soubor rozšířených abstrakt ke kolokviu. 1st ed. Brno: Společnost pro dějiny věd a techniky. p. 47-49. 1998.

  1995

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa (Customs law and politics in the process of the first German unifikation). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 213 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 154. ISBN 80-210-2073-3. 1995.

  1994

  1. JÍLEK, Dalibor. Collection of the lectures of visiting professors = Die Zusammenstellung der Vorlesungen der Gastierenden Professoren. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 120 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 139. ISBN 80-210-0936-5. 1994.
  2. FIALA, Josef, Pavel MATES, Karel NOVÝ and Petr PRŮCHA. Malá právnická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Linde. 218 pp. ISBN 80-856-4747-8. 1994.

  1993

  1. VOJÁČEK, Ladislav. K právní úpravě postavení politických stran v I. ČSR (Legal regulation of the political parties´ position in the First Czechoslovak Republic). In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Sborník příspěvků. 1st ed. Brno: MU. p. 287-296. Spisy PF (řada teoretická), č. 117. ISBN 80-210-0619-6. 1993.
  2. FIALA, Josef, Pavel MATES and Petr PRŮCHA. Právo v praxi : co potřebujete znát a zařídit : kdo je pro to kompetentní : kam se máte obrátit. Brno: Rovnost. 85 pp. ISBN 80-901354-5-5. 1993.

  1989

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Trestní právo správní a jeho aplikace v administrativní praxi. In Velké kodifikace, 2. 1st ed. Praha: UK. p. 281-289. 1989.

  1988

  1. PTÁČEK, Vladimír, Hana HÁSLBACHOVÁ, František KAMLER and R. MAREK. Kočujeme se včelstvy (Migratory beekeeping.). 1st ed. České Budějovice: Výstavnictví zemědělství a výživy České Budějovice pro MZVž ČSR. 119 pp. č. 45 057,. 1988.
Display details
Displayed: 17/4/2024 19:17