Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. MÁCHA, Jakub. Metaphor in Analytic Philosophy and Cognitive Science. Revista Portuguesa de Filosofia. vol. 75, No 4, p. 2247-2286. ISSN 0870-5283. doi:10.17990/RPF/2019_75_4_2247. 2019.

  2013

  1. MÁCHA, Jakub. On the Alleged Pervasiveness of Metaphor. Dókos. Revista Filosófica. Madrid-Mexico: Editorial Plaza y Valdés, 11-12, No 1, p. 49-65. ISSN 1889-0202. 2013.
  2. MÁCHA, Jakub and Sebastian GRÈVE. Wittgenstein and the Creativity of Language. 2013.

  2012

  1. MÁCHA, Jakub. Searle on metaphor. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, roč.19, suppl. 2, p. 186-197. ISSN 1335-0668. 2012.

  2010

  1. MÁCHA, Jakub. Analytische Theorien der Metapher. Untersuchungen zum Konzept der metaphorischen Bedeutung (Analytical Theories of Metaphor. Inquiries of the Concept of Metaphorical Meaning). Berlin: LIT Verlag. 184 pp. Sprache - Kommunikation - Wirklichkeit, Bd. 5. ISBN 978-3-643-10587-5. 2010.

  2009

  1. MÁCHA, Jakub. Analytische Theorien der Metapher. Untersuchungen zum Konzept der metaphorischen Bedeutung (Analytical Theories of Metaphor. Inquiries of the Concept of Metaphorical Meaning). Hannover: Leibniz Universität Hannover. 186 pp. Hannover, Univ., Diss., 2009. 2009.
  2. MÁCHA, Jakub. Metaphor: Perceiving an Internal Relation. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society, vol. 17, No 1, p. 235-242. ISSN 1022-3398. 2009.
  3. ZÍTKOVÁ, Jitka. Recepce lyrické poezie žáky primární školy (The reception of lyrical poetry by primary school pupils). In Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole /CD/. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. p. 392-400. ISBN 978-80-244-2240-4. 2009.
  4. MÁCHA, Jakub. Zwiefacher Begriff der Metapher in Kants Ästhetik (Twofold Concept of Metaphor in Kant's Aestetics). SATS - Northern European Journal of Philosophy. Berlin: Walter de Gruyter, vol. 10, No 2, p. 69-84, 15 pp. ISSN 1600-1974. 2009.

  2008

  1. MÁCHA, Jakub. Dvojí pojem metafory v Kantově estetice (Double Concept of Metaphor in Kant's Aestetics). In Ľ. Belás & E. Andreanský (eds.): Človek – dejiny – kultúra II. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. p. 208-219. ISBN 978-80-8068-869-1. 2008.
  2. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (Lyrical text in communication with a prepubescent reader). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido. p. 89-102. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008.
  3. ZÍTKOVÁ, Jitka. Lyrický text v komunikaci s prepubescentním čtenářem (výsledky výzkumu recepce uměleckého textu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (Lyrical text in communication with a prepubescent reader (results of a research on reception of artistic texts by children with special educational needs)). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1st ed. Brno: Paido. p. 279-291. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. ISBN 978-80-7315-168-3. 2008.
  4. MÁCHA, Jakub. Metapher als "Sehen als" (Metaphor as "seeing as"). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: MU, B 55, No 1, p. 59-72, 13 pp. ISSN 0231-7664. 2008.
  5. ZÍTKOVÁ, Jitka. Recepce lyrické poezie žáky primární školy. In mezinárodní konference na téma Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2008.

  2004

  1. MÁCHA, Jakub. Douwe Draaisma: Metafory paměti (Douwe Draaisma: Metaphors of Memory). Profil (Elektronický časopis pro filozofii). Brno: Katedra filosofie FF MU, vol. 5, No 1. ISSN 1212-9097. 2004.

  2003

  1. MIKULOVÁ, Anna. Expressivität in Sachtexten (Expressivity in Non-fiction Discours). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, R 8, 2003, No 27, p. 95-115. ISSN 1211-4979. 2003.
  2. MIKULOVÁ, Anna. Sachtexte in der Linguistik und in Daf (Non-fiction Discours in the Linguistics and Studyiing of German). Hradec Králove: xxxxxxx. 10 pp. xxxxxxx. ISBN 80-7041-162-7. 2003.

  1998

  1. LIBROVA, Bohdana. Lâne dans les expressions métaphoriques de lancien français (The Ass in the Old French Metaphorical Expressions). Etudes Romanes de Brno. Brno: Masarykova Univerzita, L 19, p. 17-38, 15 pp. ISSN 0231-7532. 1998.

  1993

  1. PAVELKA, Jiří. The Human "World" as a Fairy tale Good and Bad Children. S-European Journal for Semiotic Studies. vol. 1992, No 1, p. 735-744. ISSN 1015-0102. 1993.

  1992

  1. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. (A Symbol and Metaphor as Means of Expression of a Text). In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV. 302 pp. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1. 1992.
Display details
Displayed: 15/4/2024 01:48