Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. HOLZBACHOVÁ, Ivana. Josef Šmajs: Potřebujeme filosofii přežití? (Josef Šmajs: Do we realy need a philosophy of survival?). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, vol. 56, 1-2, p. 115-116. ISSN 1803-7445. 2009.
  2. TIMKO, Marek. K problému ontologie kultury (Towards a Problem of Ontology of Culture). Brno: Tribun EU. 152 pp. ISBN 978-807399-736-6. 2009.

  2008

  1. ŠMAJS, Josef and Ivan HRUŠKA. Bezpečnost v kontextu evoluční ontologie (Safeness in the context of evolutionary ontology). In Systémová bezpečnost, sborník XL. výroční konference o systémovém inženýrství SI 2008. Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS. p. 20-28, 8 pp. ISBN 978-80-7041-718-8. 2008.
  2. MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK and Jiří UNAR. Brněnsko. 1st ed. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. 932 pp. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6. 2008.
  3. LIBROVÁ, Hana. Estetická a exaktní dimenze fotografií Miloše Spurného : Význam individualizace a odcizení od přírody pro percepci krajiny (The Aesthetic and Exact Dimension of the Photographs by Miloš Spurný : The Significance of Individualisation and Alienation from Nature for the Perception of Landscape). In 64. Bulletin Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie v Brně. p. 33-40. ISBN 978-80-7027-191-9. 2008.
  4. ŠMAJS, Josef. Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture. New York: Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York. 196 pp. Value Inquiry book series Volume 195. ISBN 978-90-420-2448-9. 2008.
  5. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Idea posvátnosti přírody při utváření lidské ontogeneze (Idea of inviolability of nature when forming human ontogenesis). In Škola a zdraví pro 21. století. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. p. 25-35. ISBN 978-80-7392-044-9. 2008.
  6. VAČKÁŘ, Michal. Jiné Chorvatsko (Unknown Croatia). Cestopisy. Praha, roč. 5, č. 5-6, p. 15 - 27. ISSN 1801-0180. 2008.
  7. ŠÍP, Radim. K debatě "O nájemní smlouvě" (A contribution to the debate on "The tenancy contract with the Earth"). Filosofický casopis. Praha: Filosofický ústav AV CR, vol. 56, No 3, p. 443-446. ISSN 0015-1831. 2008.
  8. ŠMAJS, Josef. K počítačům se stále rodíme jako kromaňonci (We are still Cro-Magnons when dealing with computers). Brno: Hnutí DUHA. 5 pp. Sedmá generace č.5. ISSN 1212-0499. 2008.
  9. ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ and Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika (Business and environmental ethics). Brno: Masarykova univerzita. 184 pp. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4. 2008.
  10. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? (Do we need a philosophy of survival?). Filosofický časopis. vol. 56, No 4, p. 593-598. ISSN 0015-1831. 2008.
  11. STIBRAL, Karel. The beauty of nature: The end of beauty's connection with proportionality and usefullness in modern aesthetics. In SZABÓ, Péter and Radim HÉDL. Human nature. 1st ed. Brno: Institute of Botany of the AVCR, v.v.i. p. 46-51. Studies in Historical Ecology and Environ. History. ISBN 978-80-86188-28-7. 2008.
  12. ŠMAJS, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. The concept of "evolutionary-ontological literacy". In 11th Biennial Conference Education and Multicultural Understanding. Japan: Kyoto University. p. 181-181. 2008.
  13. ŠMAJS, Josef and Emil VIŠŇOVSKÝ. Towards an Evoluntionary-Ontological Understanding and Reconstruction. In XXII World congress of philosophy, Rethinking philosophy today. Korea: Seoul National University. p. 530-531. 2008.

  2007

  1. ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina (Man and Lanscape). Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007.
  2. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Idea posvátnosti přírody při utváření lidské ontogeneze (The idea of inviolability of nature when forming human ontogenesis). In Ekologizácia a humanizácia alebo o predpokladoch a cestách nášho (pre)žitia? Zvolen: Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen. p. 125-128. ISBN 978-80-8093-035-6. 2007.
  3. ŠMAJS, Josef. K funkci obyčejného a vědeckého poznání (On the function of common and scientific knowledge). In Studia Philosophica. B54. Brno: Masarykova univerzita. p. 91-102. ISBN 978-80-210-4384-8. 2007.
  4. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena and Josef ŠMAJS. K problému ekonomického vzdělávání v globalizované kultuře. (To a problem of economical education in globalized culture). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi. Olomouc: Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. p. 501-506, 7 pp. ISBN 978-80-903808-8-2. 2007.
  5. ŠMAJS, Josef. K problému konstituování podnikatelské a invironmentální etiky (On the problem constituation busines and envitonmental ethics). In Vývojové tentence podniků III, sv. 2. 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita. p. 689-697. ISBN 978-80-210-4466-1. 2007.
  6. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? (Do we need Survival Philosophy?). In Ekologizácia a humanizácia elebo o predpokladoch a cestách prežitia. 1st ed. Zvolen: Peter Krchňák, Technická univerzita Zvolen. p. 26-31. ISBN 978-80-8093-035-6. 2007.
  7. STIBRAL, Karel. Příroda v barvách chorobných (Nature in morbid colours). EkoList. Praha: BEZK, vol. 12, No 2, p. 22-23. ISSN 1211-5436. 2007.

  2006

  1. JEMELKA, Petr and Helena PAVLIČÍKOVÁ. K filosofickým kontextům živé a neživé přírody (Philosophical contexts of the biotics and abiotics Nature). 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 92 pp. Pedagigická fakulta JU. ISBN 80-7040-910-X. 2006.
  2. JEMELKA, Petr. Lidská svoboda a příroda (K dějinám našeho katolického myšlení) (Human freedom and nature (History of our katholics philosophy)). In HREHOVÁ, H. Acta Moralia Tyrnaviensia I. 1st ed. Trnava: FF TU Trnava. p. 169-174. ISBN 80-8082-103-8. 2006.
  3. ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie (Role and place of culture in the environment). Problemy ekologii. vol. 10, No 5, p. 227-231. ISSN 1427-3381. 2006.
  4. STIBRAL, Karel. Milešovka ze všech stran (Milešovka from all angles). EkoList. Praha: BEZK, vol. 11, No 3, p. 16-17. ISSN 1211-5436. 2006.
  5. ŠMAJS, Josef. Nature. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd. p. 1700-1702. ISBN 0-7619-3029-9. 2006.
  6. ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? (Do we need a philosophy of survival?). Filosofický časopis AV ČR. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, vol. 56, No 4, p. 593-598. ISSN 0015-1831. 2006.
  7. KULHAVÝ, Viktor. Skauting - výchova v přírodě, výchova k přírodě (Scouting - education in nature, education to nature). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV. Životné prostredie. 2006.

  2005

  1. BRÁZDA, Radim. Etika ctností a přirozenost dobra (Ethics of Virtue and Naturalness of Goodness). Pro-Fil. Brno: Katedra filozofie, vol. 2005, No 1, p. 1-14. ISSN 1212-9097. 2005.
  2. LIŠKOVÁ, Kateřina. Nalézání spojenců na nečekaných místech. Elizabeth Grosz přepisuje binarismus příroda vs. kultura (Finding Allies at Unexpected Places. Elizabeth Grosz Re-writes the Nature-Culture Binarism). Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, vol. 2005, No 12, p. 145-151. ISSN 1214-813X. 2005.
  3. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS and Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností (Development of managerial skills). Brno: Masarykova univerzita. 150 pp. I. ISBN 80-210-3858-6. 2005.
  4. KLVAČ, Pavel and Radim LOKOČ. Symbolische Dimenzion des Waldes. In Raum - Zeit - Probleme in der Kulturlandschaft. Tagungsband mit Kurzfassungen der Beiträge zur 6. Jahrestagung der IALE-Region Deutschland. Freiburg im Breisgau: Der Vorstand der IALE-Region Deutschland. p. 11-12. 2005.
  5. ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie (The Basics of Systematic Philosophy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 255 pp. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3. 2005.

  2004

  1. KLVAČ, Pavel. Symbolic Dimension of Forest. In Contemporary State and Development Trends of Forest in Cultural Landscape. 1st ed. Brno: Faculty of forestry and Wood Technology - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. p. 72-75. ISBN 80-7157-794-4. 2004.

  2003

  1. JEMELKA, Petr. Civilizace a příroda v dějinách myšlení (Civilisation, Nature and History of Conception). Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, XXXVII, No 5, p. 233-235. ISSN 0044-4863. 2003.
  2. ŠMAJS, Josef and Josef KROB. Evoluční ontologie (Evolutionary ontology). Brno: Masarykova univerzita. 400 pp. ISBN 80-210-3038-0. 2003.
  3. ŠMAJS, Josef. Jedenáct tezí k nutnosti nové ontologie (Eleven thesis on the necessity of a new ontology). Filosofický časopis. Praha: Česká akademie věd, vol. 51, No 3, p. 497-508. ISSN 0015-1831. 2003.
  4. ŠMAJS, Josef. Jedenáct tezí k nutnosti nové ontologie (Eleven Thesis on the neccessity of a new ontology). Filosofický casopis. Praha: Filosofický ústav AV CR, vol. 51, No 3, p. 497-508. ISSN 0015-1831. 2003.

  2002

  1. JEMELKA, Petr. Environmentalismus v českém filosofickém myšlení 1.poloviny 20. století (Environmentalism in the Czech Philosophy of the 1st half of 20th Century). 1st ed. Brno: MU Brno. 146 pp. Spisy PdF MU Brno, sv. 79. ISBN 80-210-2800-9. 2002.
  2. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii 20.století (Environmental problems and Czech philosophy of 20th Century). In NOSEK, Jiří. Milénium vědy a filosofie. 1st ed. Praha: Filozofie - nakl. FLU AV ČR. p. 154-163. ISBN 80-7007-160-5. 2002.
  3. ŠMAJS, Josef. Příroda - přehlížený konstitutivní faktor lidské osobnosti (Nature as a Disregarded Constitutive Factor of Human Personality). Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV. Životné prostredie. 2002.
  4. BABYRÁDOVÁ, Hana. Přirozenost tvaru a počítač ve výtvarném projevu dítěte (Nature of shape and computor in artistic expression by child). 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA. 5 pp. 2002.
  5. JEMELKA, Petr. The Nature Issue in the Philosophy of the 1st half of 20th Century. In PAVLIČÍKOVÁ, H. and M. SAPÍK. Sozialwissenschaftliche kontexte der europaischen Integration. 1st ed. České Budějovice: JČU. p. 187-188. ISBN 80-7040-579-1. 2002.

  2001

  1. ŠMAJS, Josef. Dva ontické řády (Two Ontic Orders). Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, vol. 56, No 1, p. 13-23. ISSN 0046-385X. 2001.

  2000

  1. ŠMAJS, Josef. Člověk a příroda (Man and Nature). Praha: RX. Reflex. 2000.
  2. ŠMAJS, Josef. Člověk a technika (Man and Technology). Praha: RX. Reflex. 2000.
  3. ŠMAJS, Josef. Technika - ekologický fenomén kultury (Technology - Ecological Phenomenon of Culture). Teorie vědy : věda, technika, společnost. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR, vol. 2000, No 2, p. 51-96. ISSN 1210-0250. 2000.
  4. ŠMAJS, Josef. Věda, kultura, příroda (Science, Culture, Nature). Praha: RX. Reflex. 2000.

  1997

  1. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda (K otázce zdrojů tzv. ekologické krize) (Culture, civilization, nature (on the issue of sources of so called eccological crisis)). In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. první. Úpice: Hvězdárna v Úpici. p. 121-122. 1997.

  1996

  1. JEMELKA, Petr. Kultura, civilizace, příroda (Culture, civilization, nature). Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, vol. 1996, No 1, p. 15-16. ISSN 0015-1831. 1996.
  2. JEMELKA, Petr. Příroda, technika a člověk v díle Dominika Pecky (Nature, technique and a man in the works of Domik Pecka). Filosofický časopis [roč. 2 (1954)-40 (1992)]. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 44/96, No 6, p. 1-6. ISSN 0015-1831. 1996.

  1995

  1. JEMELKA, Petr. K některým otázkám vztahu civilizace a přírody (Some questions about relation between civilisation and nature). In Sociální souvislosti ekologické krize a jejího překonávání. první. Praha: GA 982-93. p. 22-33. 1995.
Display details
Displayed: 20/4/2024 11:34